خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه برق]

بازدید:19269   بروزرسانی: 13-04-1396

Siroos Toofan
سیروس طوفان
استادیار

پست الکترونيکی
S.toofan@znu.ac.ir      s_toofan@iust.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/toofan_siroos

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4069

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)241--2762

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی- گروه برق- اتاق E215، كد پستي: 38111-45371