خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23918   بروزرسانی: 19-05-1398

Dr. Mahnaz Vafadar
مهناز وفادار
استادیار

پست الکترونيکی
vafadar@znu.ac.ir      nimamahnaz12@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/vafadar-mahnaz

تلفن
   (+98) 24 33052   +98 (0) 24 3305 2589

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، اتاق 225.