خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9206   بروزرسانی: 12-10-1399

Taher Yousefi Amiri
طاهر یوسفی امیری
استادیار

پست الکترونيکی
yousefiamiri[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-taher

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4365

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی، اتاق -----، کدپستی 38791-45371