خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13715   بروزرسانی: 01-07-1396

Davood Zahmatkesh




داود زحمتکش
استادیار

پست الکترونيکی
zahmatkesh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zahmatkesh-davood

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4367

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اتاق 41، کدپستی 38791-45371