خانه  :: اساتید  :: اخبار

مجمع عمومی عادی و فوق العاده تعاونی مسکن کارکنان
جلسه باحضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود. 

 تاریخ انتشار: 95/03/31

بنا به تصمیم هیئت مدیره شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان در مورخ 95/04/15 روز سه شنبه رأس ساعت 14:15 در محل سالن سهروردی دانشگاه زنجان تشکیل خواهد شد .

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در تاریخ و ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع حضور بهم رسانند و یا وکلای خود را باتوجه به ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع از بین اعضاء یا خارج از اعضا، معرفی نمایند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

  •       ارائه گزارش توسط هیئت مدیره و بازرس در رابطه با عملکرد دوره مدیریت فعلی هیئت مدیره
  •       طرح و تصمیم گیری در خصوص حسابهای مالی مربوط به دوره هیئت مدیره فعلی
  •      طرح و تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت مدیره فعلی
  •       انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرس تعاونی
  •       سایر موارد

توضیح: اعضائی که کاندیدای تصدی سمت هیات مدیره و بازرس شرکت می باشند، می بایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی، ضمن ارائه یک قطعه عکس 4*3 و کپی شناسنامه و حکم کارگزینی جهت تکمیل فرم مربوطه به اداره رفاه کارکنان مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  •       تصویب اساسنامه جدید

 

خلاصه ای از وضعیت تعاونی را می توانید در سایت maskan.znu.ac.ir مشاهده نمائید.

 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه زنجان  

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 1-4-1395