خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شدطی ماه های اخیر با صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر داود افشاری عضو هیأت علمی گروه مکانیک، دکتر محسن جاهد عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دکتر مسعود ارغوانی عضو هیأت علمی گروه علوم باغبانی به عنوان مدیران گروه های فوق و دکتر عزیزاله خیری عضو هیأت علمی گروه باغبانی به عنوان مسئول گلخانه تحقیقاتی منصوب شدند. همچنین از دکتر جعفر غضنفریان، دکتر حسن فتح زاده و دکتر عزیزاله خیری در مدت تصدی مدیریت گروه های مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر داود افشاری استادیار گروه آموزشی مکانیک، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز، رشته مهندسی مکانیک طی سال های 82-1378گذرانده، تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد وی در دانشگاه علم و صنعت در رشته مذکور، طی سال های 85-1383 بوده است. دکتر افشاری دوره دکتری خود را در دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی سوئد در رشته های مهندسی مکانیک و سازه های سبک طی سال های 92-1387 گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 47 عنوان

مقالات مجلات: 16 عنوان

مقالات همایش ها: 31 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 13 مورد

 

دکتر محسن جاهد دانشیار گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران، رشته فلسفه و کلام اسلامی به ترتیب طی سال های 76-1374 و 84-1377 گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب: 2 جلد

تعداد کل مقالات: 50 عنوان

مقالات مجلات: 36 عنوان

مقالات همایش ها: 14 عنوان

طرح های پژوهشی: 2 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 51 مورد

 

دکتر مسعود ارغوانی استادیار گروه تکنولوژی باغبانی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد، رشته علوم باغبانی، طی سال های 80-1376 گذرانده و تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تهران، رشته علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی) به ترتیب طی سال های82-1380 و  88-1383 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 50 عنوان

مقالات مجلات: 21 عنوان

مقالات همایش ها: 29 عنوان

طرح های پژوهشی: یک مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 18 مورد

 

دکتر عزیزاله خیری استادیار گروه آموزشی تکنولوژی باغبانی، دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تهران، به ترتیب در رشته های مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز و فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی  طی سال های 85-1383 و 91-1386 گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 87 عنوان

مقالات مجلات: 19 عنوان

مقالات همایش ها: 68 عنوان

طرح های پژوهشی: یک مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 34 مورد

 

;
ارسال شده در مورخه: 30-02-1398