خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برگزار می کند
آشنایی با حساب کسری و کاربردهای نوظهور آن در مواد و ساخت، زمان: 2 دی ماه 1398 ساعت 11طرح کلی بحث:

  1. تاریخچه حسابان کسری
  2. جدول زمانی مهم تاریخچه
  3. رشته های درگیر
  4. پیش نیازها (معرفی توابع خاص بکار رفته در حسابان کسری-معرفی دو نوع از زمان (شواهد فیزیکی))
  5. فرمولهای اساسی حسابان کسری
  6. انگیزه من
  7. مدلهای مکانیکی کلاسیک : مدلهای مرتبه صحیح مواد ویسکوالاستیک
  8. مدلهای مرتبه کسری مواد ویسکوالاستیک
  9. شالوده های حسابان کسری
  10. تفسیر هندسی و فیزیکی انتگرال گیری و مشتق گیری کسری

 


ارسال شده در مورخه: 30-09-1398