خانه  :: اساتید  :: اخبار

ماقصه خرید و نصب کمد و کابینت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 20 بهمن تا 24 بهمن 98آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید و نصب کمد و کابینت اتاق‌های خوابگاه دانشجویی شهید نوری و شهید علیخانی دانشگاه زنجان برای سال 98 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته مذکور) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 20/11/98 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 138

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2098003798000018

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/11/20 تا ساعت 18 روز پنج شنبه تاریخ 98/11/24 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 98/12/07

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 09 صبح روز شنبه تاریخ 98/12/10 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 400/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده .

تذکر مهم:  مناقصه‌گر، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/12/07 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و اداره خوابگاهها 33052704

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 16-11-1398

آخرين اخبار با موضوع: مناقصات/مزایدات

مناقصه مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز سه شنبه 24 دیماه تا شنبه 28 دیماه 98 (22-10-1398)

   

مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه تاریخ 3 دیماه تا یکشنبه تاریخ 8 دیماه (01-10-1398)

   

مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 3 مرداد تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 5 مرداد98 (02-05-1398)

   

مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 3 مرداد تا ساعت 18 روز شنبه 5 مرداد98 (02-05-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مناقصات/مزایدات

مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه زنجان