خانه  :: اساتید  :: اخبار

مناقصه خرید، تحویل ، نصب و راه‌اندازی دستگاه ذخیره ساز
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 19آذر تا شنبه 22آذرماه99آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت دوم)

دانشگاه زنجان در نظر دارد خرید، تحویل ، نصب و راه‌اندازی دستگاه ذخیره ساز اطلاعات استوریچ به همراه ملحقات برای دانشگاه زنجان در سال 99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame، حداقل رتبه 3 انفورماتیک در خدمات پشتیبانی و حداقل رتبه 3 انفورماتیک در تولید و ارائه قطعات و ملزومات) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/09/19 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 158

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک: 2099003798000020

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 99/09/19 تا ساعت 18 روز شنبه تاریخ 99/09/22 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه تاریخ 99/10/03

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/10/06 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 1/000/000/000 ریال به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 تاریخ 99/10/03، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و واحد انفورماتیک 33052685

روابط عمومی دانشگاه زنجان

;
ارسال شده در مورخه: 19-09-1399