خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24463   بروزرسانی: 29-08-1401

Davood Abbasi
داوود عباسی
استادیار

پست الکترونيکی
d.abbasi@znu.ac.ir      a.davood@ yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-davod

تلفن
   09377425342   +98 (0) 24 3305 2335

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، اتاق 330، صندوق پستی 45195-313