خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26841   بروزرسانی: 20-10-1402

Davood Abbasi
داوود عباسی
استادیار

پست الکترونيکی
d.abbasi@znu.ac.ir      -
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-davod

تلفن
-   -   +98 (0) 24 3305 4156

فکس
-   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری، اتاق 330، صندوق پستی 45195-313