خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:43453   بروزرسانی: 25-05-1394

Hossein Mohammadi

عنوان کتاب: اتصال بازارهای سرمایه با ایده سامیپ
چکيده

  مدلی است برای اتصال بازارهای سرمایه با استفاده از زیرساخت فناوری اطلاعات