خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27617   بروزرسانی: 14-06-1400

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri, Mohammad Nasehi, Mohammad-Reza Zarrindast
Simultaneous injection of sulpiride into the hippocampus and nucleus accumbens increases open-arms exploratory behavior in the EPM test-retest protocol
تزریق همزمان سولپیراید به درون هیپوکامپ و هسته آکومبنس رفتار جستجوگرانه بازوی باز در پروتوکل EPM test-retest را افزایش می دهد
چکيده


مقدمه: سیستم دوپامینرژیک هیپوکامپ و هسته آکومبنس در عملکردهای شناختی از قبیل اضطراب، یادگیری و حافظه دلالت شده است. برای توضیح برهم کنش بین سیستم دوپامینرژیک هیپوکامپ پشتی و هسته آکومبنس در کسب رفتار شبه اضطرابی و یادگیری بیزاری، اثر سولپیراید به عنوان یک آنتاگونیست رسپتور شبه D2 دوپامینرژیک و تزریق همزمان این دارد به درون این ساختارها در کسب رفتار شبه اضطرابی و یادگیری بیزاری با استفاده از الگوی تست- تکرار تست پلاس ماز در رت های نر نژاد ویستار مظالعه شد. مواد و روش ها: کانولهای راهنما به صورت یکطرفه جهت تزریق سولپیراید کاشته شدند. یافته ها: تزریق سولپیراید (0.125-0.5 µg/rat) به درون هسته آکومبنس قبل از تست، درصد زمان سپری شده در بازوهای باز (%OAT) را افزایش داد که یک پاسخ شبه ضد اضطرابی را پیشنهاد می کند. به علاوه، رت های گروه کنترل وقتی دوباره در EPM تست شدند، در اثر تجربه از ورود به بازوی باز خودداری کردند که نشان می دهد اطلاعات بیزاری درباره ماز ذخیره شده است. در مقابل، رت های تیمار شده با سولپیراید خودداری بیشتر به بازوی باز را نشان ندادند که نقص یادگیری بیزاری را نشان می دهد. تزریق سولپیراید (0.25-1 µg/rat) به درون هیپوکامپ پشتی قبل از تست، هیچ اثر شبه اضطرابی یا شبه ضداضطرابی را نشان نداد اما یادگیری اضطرابی را تخریب کرد. به علاوه، دوز زیرآستانه ای سولپیراید درون هر دو ناحیه یک اثر شبه ضداضطرابی و نقص یادگیری بیزاری را القا نمود. نتیجه گیری: نتایج ما برهم کنش بین رسپتورهای D2 سیستم دوپامینرژیک هیپوکامپ پشتی و هسته آکومبنس در رفتارهای مربوطه به اضطراب و حافظه مربوط به EPM را پیشنهاد می کند.