خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31581   بروزرسانی: 14-06-1400

Mohaddeseh Ebrahimi-Ghiri

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  سکینه علیجان پورزهرا قاسم زادهمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Basolateral amygdala cannabinoid CB1 receptors mediate the antinociceptive activity of harmaline in adolescent male mice
رسپتورهای کانابینوئیدی CB1 ناحیه قاعده ای-کناری آمیگدال فعالیت ضددردی هارمالین در موشهای نر نوجوان را میانجیگری می کنند.
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 254 (2022-10-01PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  محمد حسین محمدی محمد آبادی مهدی آبادیمحدثه ابراهیمی قیریفاطمه خاکپایمحمدرضا زرین دست
Isobolographic analysis of the antidepressant interaction in two‑drug combinations of citalopram, bupropion, and scopolamine in mice
آنالیز ایزوبولوگرام برهم کنش ضدافسردگی در ترکیب دو دارویی سیتالوپرام، بوپروپیون و اسکوپولامین در موش
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Issue 1 (2022-04-19PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  محدثه ابراهیمی قیریسکینه علیجان پورفاطمه خاکپایمحمدرضا زرین دست
Antidepressant efficacy of MLC901 in the 6-hydroxydopamine mice model of Parkinson’s disease
اثر ضدافسردگی MLC901 در موش مدل بیماری پارکینسون با 6- هیدروکسی دوپامین
physiology and pharmacology Issue 4 (2021-12-01PP. 328-333 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  محدثه ابراهیمی قیریفائزه شاهینیمحمدرضا زرین دست
The effect of URB597, exercise or their combination on the performance of 6-OHDA mouse model of Parkinson disease in the elevated plus maze, tail suspension test and step-down task
اثر URB597 ، ورزش یا ترکیب آنها بر روی اجرای موش مدل پارکینسون با 6-هیدروکسی دوپامین در EPM ، TST و step-down task
METABOLIC BRAIN DISEASE Issue 1 (2021-10-02PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  شاه صنم عباسیناصحی محمدمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Anodal tDCS applied to the left frontal cortex abrogates scopolamine‑induced fear memory deficit via the dopaminergic system
tDCS آندی روی کورتکس پیشانی چپ نقص حافظه ترس ناشی از اسکوپولامین از طریق سیستم دوپامینرژیک را منسوخ می کند
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS Issue 2 (2021-06-26PP. 172-180 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  سمیه باغبادرانیمهرداد هاشمیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دستمحمد ناصحیملیحه انتظاری
Curcumin prevents cognitive deficits in the bile duct ligated rats
کورکومین از نقایص شناختی در رتهای با انسداد مجرای مشترک صفراوی جلوگیری می کند.
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 12 (2020-12-01PP. 3529-3537 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  ساجده مصفیهانیه احمدیفاطمه خاکپایمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Synergistic antidepressant- and anxiolytic-like effects of harmaline along with cinanserin in acute restraint stress-treated mice
اثرات هم افزای ضدافسردگی و ضداضطرابی هارمالین همراه با سینانسرین در موشهای تحت استرس حاد
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 1 (2020-11-14PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  محدثه ابراهیمی قیریفاطمه خاکپایمحمدرضا زرین دست
URB597 abrogates anxiogenic and depressive behaviors in the methamphetamine-withdrawal mice: Role of the cannabinoid receptor type 1, cannabinoid receptor type 2, and transient receptor potential vanilloid 1 channels
URB597 مانع رفتارهای اضطرابی و افسردگی در موشهای پرهیز از مت آمفتامین می شود: نقش رسپتورهای کانابینوئیدی نوع 1، نوع 2 و کانالهای TRPV1
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 1 (2020-11-06PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  محدثه ابراهیمی قیریفاطمه خاکپایمحمدرضا زرین دست
Combined Treatment of Scopolamine and Group III mGluR Antagonist, CPPG, Exerts Antidepressant Activity Without Affecting Anxiety-Related Behaviors
درمان با ترکیب اسکوپولامین و آنتاگونیست گیرنده متابوتروپیک گلوتامات گروه CPPG، III، اثر ضدافسردگی ایجاد می کند بدون اینکه رفتارهای مربوط به اضطراب را تحت تاثیر قرار دهد.
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 224 (2020-06-27P. 113034 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  محدثه ابراهیمی قیریمحمد حسین محمدی محمد آبادی مهدی آبادیمحمد ناصحیمحمدرضا زرین دست
Better antidepressant efficacy of mecamylamine in combination with LNAME than with L-arginine
اثر ضدافسردگی بهتر مکامیلامین در ترکیب با L-NAME تا L-arginine
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 386 (2020-05-27PP. 112604-1-112604-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد ناصحیاسماعیل امانیمحدثه ابراهیمی قیریوحید صبوریزرین دست محمدرضا
Effects of precondition α2-adrenoceptor agents on memoryand anxiety-related processes in the transient cerebral ischemic rats
اثرات پیش تیمار با عوامل آدرنوسپتورهای آلفا-2 بر روی فرایندهای مربوط به حافظه و اضطراب در موشهای دچار ایسکمی موقت مغزی
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Issue 1 (2019-10-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محدثه ابراهیمی قیریفاطمه خاکپایزرین دست محمدرضا
Cross state-dependent memory retrieval between morphine and norharmane in the mouse dorsal hippocampus
بازیابی حافظه وابسته به وضعیت متقابل بین مرفین و نورهارمان در هیپوکامپ پشتی موش
BRAIN RESEARCH BULLETIN Issue 153 (2019-08-07PP. 24-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  محمد ناصحیآمنه محمدیمحدثه ابراهیمی قیریمهرداد هاشمیمحمدرضا زرین دست
MLC901 during sleep deprivation rescues fear memory disruption in rats
MLC901 در مدت محرومیت از خواب، مانع تخریب حافظه ترس در رتها می شود.
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Issue 392 (2019-07-01PP. 813-821 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محدثه ابراهیمی قیریفائزه شاهینیفاطمه خاکپایزرین دست محمدرضا
Antinociceptive and antidepressive efficacies of the combined ineffective doses of S-ketamine and URB597
اثرات ضددردی و ضدافسردگی ترکیب دوزهای بی اثر کتامین و URB597
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Issue 1 (2019-06-27PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  ناصحی محمدمحمد حسین محمدی محمد آبادی مهدی آبادیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Additive interaction between scopolamine and nitric oxide agents on immobility in the forced swim test but not exploratory activity in the hole-board
برهم کنش افزاینده بین اسکوپولامین و عوامل نیتریک اکساید بر روی بی حرکتی در تست شنای اجباری نه در فعالیت جستجوگرانه در hole-board
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 1 (2019-06-07PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  محدثه ابراهیمی قیریمحمد ناصحیمحمدرضا زرین دست
Anxiolytic and antidepressant effects of ACPA and harmaline co-treatment
اثرات ضداضطرابی و ضد افسردگی تزریق همزمان ACPA و هارمالین
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 364 (2019-05-17PP. 296-302 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  فاطمه خاکپایمحدثه ابراهیمی قیریسکینه علیجان پورمحمدرضا زرین دست
Ketamine-induced antidepressant like effects in mice: A possible involvement of cannabinoid system.
اثرات شبه ضدافسردگی ناشی از کتامین در موشهای کوچک آزمایشگاهی: دخالت احتمالی سیستم کانابینوئید
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY Issue 112 (2019-04-01PP. 1087171-1-108717-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  ناصحی محمدآمنه شیر خداییمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Abolishment of fear memory-disruptive effects REM sleep deprivation by harmane
باطل شدن اثرات محرومیت خواب REM بر تخریب حافظه ترس توسط هارمان
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY Issue 109 (2019-01-01PP. 1563-1568 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  سحر علیجانپورفاطمه خاکپایمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Co-administration of the low dose of orexin and nitrergic antagonists induces an antidepressant-like effect in mice
تزریق همزمان دوز پایین آنتاگونیستهای اورکسین و نیتررژیک در موشهای کوچک آزمایشگاهی اثر ضدافسردگی ایجاد می کند.
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY Issue 109 (2019-01-01PP. 589-594 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محمد ناصحیفائزه شاهینیمحدثه ابراهیمی قیریمحمد علی آذربایجانیمحمدرضا زرین دست
Effects of harmane during treadmill exercise on spatial memory of restraint-stressed mice
اثرات هارمان در طول ورزش تردمیل بر روی حافظه فضایی استرس ناشی از restraint در موشهای کوچک آزمایشگاهی
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 194 (2018-10-01PP. 239-245 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  محدثه ابراهیمی قیریناصحی محمدزرین دست محمدرضا
The modulatory role of accumbens and hippocampus D2 receptors in anxiety and memory
نقش تنظیمی رسپتورهای D2 آکومبنس و هیپوکامپ در اضطراب و حافظه
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Issue 391 (2018-10-01PP. 1107-1118 
  سایر
با هیات تحریریه
23.  محدثه ابراهیمی قیریآناهیتا ترکمان بوترابیکیمیا نوریانمرتضی زنده دل
Enhancement of imipramine-induced antinociception by transcutaneous electrical nerve stimulation in formalin test
افزایش پاسخ بی دردی ناشی از ایمیپرامین با تحریک الکتریکی فراجلدی عصب در تست فرمالین
فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران شماره 3 (1397/07/01صفحات 185-191 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمد ناصحیسمانه شهبازیمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Bidirectional influence of amygdala β1-adrenoceptors blockade on cannabinoid signaling in contextual and auditory fear memory
اثر دو سویه بلوک آدنورسپتورهای بتا 1 آمیگدال بر روی سیگنالینگ کانابینوئید بر حافظه ترس contextual و auditory
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 32 (2018-08-01PP. 932-942 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محدثه ابراهیمی قیریمعضومه رستم پورمهدی جمشیدی مهرمحمد ناصحیمحمدرضا زرین دست
Role of CA1 GABAA and GABAB receptors on learning deficit induced by D-AP5 in passive avoidance step-through task
نقش رسپتورهای GABA-A‌و GABA-B‌ناحیه CA1‌بر نقص یادگیری ناشی از D-AP5 در دستگاه Step-through
BRAIN RESEARCH Issue 1678 (2018-01-01PP. 164-173 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمد ناصحیریحانه سلطان پورمحدثه ابراهیمی قیریشهرام ضرابیانمحمدرضا زرین دست
Interference effects of transcranial direct current stimulation over the right frontal cortex and adrenergic system on conditioned fear
اثرات تداخلی تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای کورتکس فرونتال راست و سیستم آدرنرژیک بر روی ترس شرطی شده
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 234 (2017-10-29PP. 3407-3416 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمد ناصحینیوشا علاقمندان مطلقمحدثه ابراهیمی قیریمحمد نامیمحمدرضا زرین دست
The interaction between hippocampal GABA-B and cannabinoid receptors upon spatial change and object novelty discrimination memory function
بر هم کنش بین رسپتورهای GABA-B‌هیپوکامپ و کانابینویید بر روی عملکرد حافظه تشخیص تغییر فضایی و جدید بودن اشیا
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 234 (2017-09-20PP. 3117-3128 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  محمد ناصحیمژگان خانی ابیانهمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
The effect of left frontal transcranial direct-current stimulation on propranolol-induced fear memory acquisition and consolidation deficits
اثر تحریک جریان مستقیم سطح جمجمه ای سمت چپ پیشانی بر روی نقصهای اکتساب و تثبیت حافظه ترس ناشی از پروپرانولول
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 331 (2017-07-28PP. 76-83 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  محمد ناصحیفرناز روغنیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Role of the amygdala GABA-A receptors in ACPA-induced deficits during conditioned fear learning
نقش رسپتورهای GABA-A آمیگدال در نقصهای ناشی از ACPA در طی یادگیری ترس شرطی شده
BRAIN RESEARCH BULLETIN Issue 131 (2017-05-01PP. 85-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محمد ناصحیالهه استادیفاطمه خاکپایمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Synergistic effect between D-AP5 and muscimol in the nucleus accumbens shell on memory consolidation deficit in adult male Wistar rats: An isobologram analysis
اثر سینرژیک بین D-AP5 و موسیمول در پوسته هسته آکومبنس بر روی نقص تثبیت حافظه در رتهای نر بالغ نژاد ویستار: آنالیز ایزوبولوگرام
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY Issue 141 (2017-05-01PP. 134-142 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  محمد ناصحیمرضیه حاجی خانیمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Interaction between NMDA and CB2 function in the dorsal hippocampus on memory consolidation impairment: an isobologram analysis
بر هم کنش بین عملکرد CB2 و NMDA در هیپوکامپ پشتی بر روی تخریب تثبیت حافظه: آنالیز ایزوبولوگرام
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 234 (2017-02-01PP. 507-514 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محمد ناصحیالناز رستم نژادمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Interaction between hippocampal serotonin and cannabinoid systems in reactivity to spatial and object novelty detection
برهم کنش بین سیستمهای سروتونین هیپوکامپ و کانابینوئید در واکنش به تعیین مکان و جدید بودن اشیا
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 317 (2017-01-15PP. 272-278 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  محمد ناصحیفاطمه مافیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Function of opioidergic and dopaminergic antagonists on both spatial and object novelty detection deficits induced in rodent model of hepatic encephalopathy
عملکرد آنتاگونیستهای اوپیوئیدی و دوپامینی بر روی تخریب حافظه فضایی و تعیین جدید بودن اشیا در موشهای هپاتیک انسفالوپاتی
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 313 (2016-10-15PP. 58-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمد ناصحیمریم فرحی زادهمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
Modulation of cannabinoid signaling by hippocampal 5-HT4 serotonergic system in fear conditioning
تنظیم سیگنالینگ کانابینوئید توسط رسپتورهای 4 سروتونینی هیپوکامپ در شرطی سازی ترس
JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 30 (2016-09-01PP. 936-944 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  محمد ناصحیکاملیا داودیمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Interplay between serotonin and cannabinoid function in the amygdala in fear conditioning
بر هم کنش بین عملکرد سروتونین و کانابینوئید در آمیگدال در شرطی سازی ترس
BRAIN RESEARCH Issue 1636 (2016-06-15PP. 142-151 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  ناصحی محمدمجید زمان پروارمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Modulation of cannabinoid signaling by amygdala alpha 2 -adrenergic system in fear conditioning
تنظیم سیگنالینگ کانابینوئید توسط سیستم آلفا 2 آدرنرژیک آمیگدال در شرطی سازی ترس
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH Issue 300 (2016-01-15PP. 114-122 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  ناصحی محمدمریم حاجیانمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Role of the basolateral amygdala dopamine receptors in arachidonylcyclopropylamide-induced fear learning def icits
نقش رسپتورهای دوپامینی آمیگدال قاعده ای جانبی در نقص های یادگیری ترس ناشی از ACPA
PSYCHOPHARMACOLOGY Issue 233 (2015-11-07PP. 213-224 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  محمد ناصحیElmira Sharaf-Dolgariمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
The hippocampal NMDA receptors may be involved in acquisition, but not expression of ACPA-induced place preference
رسپتورهای NMDA هیپوکامپی ممکن است در کسب اما نه در بیان CPP ناشی از ACPA دخالت نمایند.
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY Issue 63 (2015-06-11PP. 83-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  ناصحی محمدامین یاوری سمانهمحدثه ابراهیمی قیریترابی محمد زرین دست محمدرضا
The dual effect of CA1 NMDA recept or modulatio n on ACPA-induced amnesia in step-down passi ve avoi dance learning task
اثر دو گانه تنظیم رسپتور NMDA ناحیه CA1 بر روی فراموشی ناشی از ACPA در دستگاه یادگیری اجتنابی غیرفعال step-down
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY Issue 25 (2015-04-10PP. 557-565 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  ترکمن آنیتادانیالی فاطمهعریان شهربانومحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Hippocampal α-adrenoceptors involve in the effect of histamine on spatial learning
آلفا-آدرنوسپتورهای هیپوکامپی در اثر هیستامین در یادگیری فضایی دخالت دارند
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 129 (2014-04-22PP. 17-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  زرین دست محمدرضاتاجیک رمحدثه ابراهیمی قیریناصحی محمدرضایف آمنه
Role of the medial septum cholinoceptors in anxiogenic-like effects of nicotine
نقش رسپتورهای کولینرژیک سپتوم میانی در اثرات شبه اضطرابی نیکوتین
PHYSIOLOGY & BEHAVIOR Issue 119 (2013-06-13PP. 103-109 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  ترکمن آناهیتاسلطانی ساراعریان شهربانومحدثه ابراهیمی قیریترابی نامی محمدزرین دست محمدرضا
Involvement of the dorsal hippocampal GABA-A receptors in histamine-induced facilitation of memory in the Morris water maze
دخالت رسپتورهای GABA-Aهیپوکامپ پشتی در تسهیل حافظه ناشی از هیستامین در Morris water maze
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR Issue 105 (2013-02-21PP. 142-150 

3.  محدثه ابراهیمی قیریناصحی محمدرستمی پروینمحسنی کوچصفهانی همازرین دست محمدرضا
The Effect of Cholestasis on Rewarding and Exploratory Behaviors Induced by Opioidergic and Dopaminergic Agents in Mice
اثر کلستاز بر روی رفتارهای پاداشی و جستجوگرانه ناشی از عوامل اوپیوئیدرژیک و دوپامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی
Archives of Iranian Medicine Issue 15 (2012-10-13PP. 617-624 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  زرین دست محمدرضاپیری مرتضیناصحی محمدمحدثه ابراهیمی قیری
Nitric oxide in the nucleus accumbens is involved in retrieval of inhibitory avoidance memory by nicotine
نیتریک اکساید در هسته آکومبنس در بازخوانی حافظه اجتنابی مهاری توسط نیکوتین دخالت دارد
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR Issue 101 (2011-11-22PP. 166-173 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  Jamali-Raeufy Nidaناصحی محمدمحدثه ابراهیمی قیریزرین دست محمدرضا
Cross state-dependency of learning between WIN55, 212-2 and scopolamine in rat dorsal hippocampus
یادگیری وابسته به وضعیت متقابل بین WIN55, 212-2و اسکوپولامین در هیپوکامپ پشتی رت
NEUROSCIENCE LETTERS Issue 491 (2011-01-23PP. 227-231 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. محمد حسین محمدی محمد آبادی مهدی آبادیمحدثه ابراهیمی قیریناصحی محمدمحمدرضا زرین دست
اثرات شبه ضدافسردگی تزریق همزمان دوزهای پایین اسکوپولامین و L-Arginine در موشهای کوچک آزمایشگاهی
Antidepressant-like effects of low dose of scopolamine and L-Arginine joint administration in mice
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی انجمن علوم اعصاب ایران, تهران, 1397/09/21 - 1397/09/23
ملی معتبر 6. فائزه شاهینیمحمد ناصحیمحدثه ابراهیمی قیری
هارمان اثر ورزش تردمیل بر روی یادگیری تشخیص فضایی در موشهای تحت استرس restraint را کاهش می دهد.
Harmane decreases the effect of treadmill exercise on spatial recognition learning in restraint stressed mice
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/19
ملی معتبر 5. مژگان خانی ابیانهمحمد ناصحیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
بهبود تخریب ترس contextual ناشی از پروپرانولول با تحریک جریان ثابت مغزی بر روی ناحیه پره فرونتال چپ
Amelioration of propranolol-induced contextual fear deficit by transcranial direct current stimulation over left prefrontal cortex
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/19
ملی معتبر 4. آمنه شیر خداییمحمد ناصحیمحدثه ابراهیمی قیریمحمدرضا زرین دست
هارمان از تخریب حافظه ترس contextual ناشی از محرومیت از خواب REM به مدت کوتاه جلوگیری می کند.
Harmane prevents contextual fear memory impairment induced by REM sleep deprivation during short periods
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/19
ملی معتبر 3. ستاره نوری زاده محمد ناصحیمحمدرضا زرین دستمحمد علی آذربایجانیمحدثه ابراهیمی قیری
اثرات neuroAid و ورزش فیزیکی بر روی تخریب حافظه مشغول به کار مربوط به استرس restraint
Effects of neuroAid and physical exercise on working memory impairments associated with restraint stress
کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/19
بین‌المللی 2. محدثه ابراهیمی قیریمحمد ناصحیمحمدرضا زرین دست
تزریق همزمان سولپیراید به درون هیپوکامپ و هسته آکومبنس رفتار جستجوگرانه بازوی باز در پروتوکل تست-تکرار تست در پلاس ماز را افزایش می دهد
simultaneous injection of sulpiride into the hippocampus and nucleus accumbens improves open-arms exploratory behavior in the EPM test-retest protocol
- دانشگاه علوم پزشکی کاشان, کاشان, 2015-09-07 - 2015-09-11
ملی معتبر 1. محدثه ابراهیمی قیریناصحی محمدزرین دست محمدرضا
تزریق کینپیرول به درون هسته آکومبنس نقص یادگیری اجتنابی، نه رفتار شبه ضد اضطرابی ناشی از سولپیراید به درون هیپوکامپ را بلوک می کند
Infusion of quinpirole into the nucleus accumbens blocks aversive learning deficit induced by sulpiride into the hippocampus but not anxiolytic-like behavior
---BCNC 2014 3rd Basic and Clinical Neuroscience  سالن همایشهای رازی- دانشگاه علوم پزشکی ایران, تهران, 2014-10-29 - 2014-10-31