خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3555   بروزرسانی: 08-12-1400

Ahmad Fallahi
احمد فلاحی
استادیار

پست الکترونيکی
afallahi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afallahi

تلفن
   09123305794   +98 (0) 24 3305 4301

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، ساختمان علوم اجتماعی، گروه علوم ورزشی، کدپستی 38791-45371