خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30283   بروزرسانی: 06-11-1401

Jamal Ahmadi
جمال احمدی
دانشیار

پست الکترونيکی
j_ahmadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-jamal

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، اتاق -232،ص پ 313