خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21666   بروزرسانی: 09-04-1389

Fatemeh Alipanahi
فاطمه علی پناهی
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
alipanahi@hotmail.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alipanahi-fatemeh

تلفن
   (+98) 241 7270   +98 (0) 24 3305 2372

فکس
   +98 (0) 24 3228 13201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات، گروه زبان انگلیسی، اتاق 37، صندوق پستی 45195-313