خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29143   بروزرسانی: 08-03-1403

Hamid Amanlou
حميد امانلو
استاد

پست الکترونيکی
amanlou@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amanlou-hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 235

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، ، صندوق پستی 45195-313