خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7112   بروزرسانی: 11-08-1401

Ali Ammarellou
علی عمارلو
استادیار

پست الکترونيکی
amarlou@znu.ac.ir      ammarellou@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ammarelloua

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4247

آدرس 
زنجان/ کیلومتر 5 جاده تبریز/ دانشگاه زنجان/ پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه/ گروه پژوهشی زیست فناوری