خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8355   بروزرسانی: 27-08-1402

Ali Ammarellou
علی عمارلو
دانشیار

پست الکترونيکی
amarlou@znu.ac.ir      ammarellou@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ammarelloua

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4247

آدرس 
زنجان/ کیلومتر 5 جاده تبریز/ دانشگاه زنجان/ پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه/ گروه پژوهشی زیست فناوری