خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7182   بروزرسانی: 12-09-1401

Hossein Rabbi Angourani
حسین ربی انگورانی
استادیار

پست الکترونيکی
Rabbihosein@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/angouranih

آدرس 
دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی،گروه علوم زراعی