خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31254   بروزرسانی: 21-01-1403

Nematollah Arshadi
نعمت الله ارشدی
استادیار

پست الکترونيکی
narshadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/arshadi-nemat

تلفن
   2477   +98 (0) 24 3305 2577

فکس
   +98 (0) 24 3228 33052477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ی علوم، گروه شیمی، طبقه ی نخست، اتاق 318