خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28902   بروزرسانی: 26-10-1401

Parisa Alamdari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
47.  سالار رضاپورامین نوریپریسا علمداریمریم اخلاقی
Cadmium accumulation in wastewater-irrigated vegetables: Exploring factors, thresholds, health implications, and transfer modeling
تجمع کادمیوم در سبزیجات آبیاری شده با فاضلاب: بررسی عوامل، آستانه ها، پیامدهای سلامتی و مدل سازی انتقال
Journal of Agriculture and Food Research Issue 16 (2024-03-18PP. 1-13 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  علی باریکلوسالار رضاپورپریسا علمداریروح اله تقی زاده مهرجردی
Application of minimal data sets for quantitative assessment and investigation of spatial autocorrelation of soil quality In the southwestern lands of Urmia plain
کاربرد حداقل مجموعه دادهها برای ارزیابی کم ی و بررسی خودهمبستگی فضایی کیفیت خاک در اراضی جنوب غربی دشت ارومیه
علوم آب و خاک شماره 4 (1402/10/10صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  ایدا بخشی خرمدرهپریسا علمداریاحمد حیدریمحمدحسین محمدی
Application of microscopic features of soil pores in the assessment of soil physical quality
کاربرد ویژگیهای میکروسکوپی منافذ خاک در ارزیابی کیفیت فیزیکی خاک
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 54/10 (1402/10/10صفحات 1581-1596 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  سالار رضاپورپریسا علمداریIoannis Kalavrouziotis
Response of soil health index to untreated wastewater irrigation in selected farms under different vegetable types
پاسخ شاخص سلامت خاک به آبیاری توسط پساب تصفیه نشده در مزارع سبزیجات
AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT Issue 290 (2023-11-19PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  ایدا بخشی خرمدرهپریسا علمداریاحمد حیدریمحمدحسین محمدی
Estimating soil–water characteristic curve (SWCC) using machine learning and soil micro‑porosity analysis
تخمین منحنی مشخصه خاک-آب (SWCC) با استفاده از ماشین یادگیری و تجزیه و تحلیل منافذ ریز خاک
Earth Science Informatics Issue 1 (2023-10-27PP. 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  علی باریکلوپریسا علمداریسالار رضاپورروح اله تقی زاده مهرجردی
Evaluation of Soil Quality Indicators in Different Types of Soils in Urmia Plain
ارزیابی شاخصهای کیفیت خاک در تیپهای مختلف خاک دشت ارومیه
پژوهشهای فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان - باهمکاری دانشگاه های دیگر شماره (51) 3 13 (1402/07/21صفحات 173-193 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  علی باریکلومسلم ثروتیپریسا علمداری
Investigation of the most Important Factors in Prediction the Soil Exchangeable Sodium Percentage by Neural-Fuzzy Constant Neural Model
تأثیر پیش¬پردازش متغیرهای ورودی مدل عصبی - فازی همراستا با استفاده از روش تجزیه به مؤلفه اصلی جهت برآورد درصد سدیم تبادلی خاک
مهندسی زراعی دانشگاه چمران اهواز شماره 45-3 (1401/09/30صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
دانشگاه زنجان (در شرف اخذ اعتبار)
40.  امید احمدیمسلم ثروتیپریسا علمدارینادر خادم مقدم ایگده لو
Investigating the Correlation between the Square Root and Kalogirou Indices of Land With the Yield of Peach (Case Study: Khodaafarin, East Azerbaijan)
بررسی روابط همبستگی بین مقادیر شاخص‌های ریشه دوم و کالوگیرو اراضی با میزان تولید محصول هلو (مطالعه موردی: خداآفرین، استان آذربایجان شرقی)
باروری در خاک شماره 1 (1401/09/09صفحات 71-89 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  علی افشاریپریسا علمداریاحمد گلچینمحمد صادق عسکری
Investigating the effect of fish ponds on water quality of Ghezel Ozan river
بررسی تأثیر پساب استخرهای پرورش ماهی بر کاهش کیفیت آب رودخانه قزل اوزن
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 24/2 (1401/03/03صفحات 273-284 
  علمی-پژوهشی
Scopus
38.  علی باریکلوپریسا علمداریکامران مروجمسلم ثروتی
Application of land properties in estimation of wheat production by FAO and gene expression programming (GEP) models
کاربرد ویژگی‌های زمین در برآورد تولید گندم با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی بیان ژن (GEP) و فائو
Arabian Journal of Geosciences Issue 15(590) (2022-03-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  مهدی احمدیاناحمد گلچینپریسا علمداریقاسم اسدیان
Effect of Biodegradable Chelates MGDA and EDDS on Phytoextraction of Chromium byVetiver Grass in Chromate Contaminated Soils
تاثیر کلات‌های‌ زیست‌تخریب‌پذیرMGDA و EDDS بر استخراج گیاهی کروم توسط وتیور گراس در خاک‌های آلوده به کرومات
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 9/3 (1400/09/30صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  اصغر فرج نیاکامران مروجپریسا علمداریمهدی اصلاحی
Application of FAO Agro-ecological Model for Locating Areas Prone to Pistachio Cultivation in East Azerbaijan Province
بکارگیری مدل اگرواکولوژیکی فائو برای مکانیابی مناطق مستعد کشت پسته در استان آذربایجان شرقی
آب و خاک شماره 5 (1400/09/24صفحات 703-713 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  پریسا علمداریاحمد گلچینهانیه صابری کرهرودی
Distribution, contents and health risk assessment of metals (loids) in soil and plants growing in the vicinity of an aluminum smelter
توزیع و ارزیابی خطرات سلامتی فلزات در خاک و گیاهان در مجاورت یک کارخانه ذوب آلومینیوم
International Journal of Environmental Science and Technology Issue 18 (2021-10-13PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  زهرا وارسته خانلریاحمد گلچینپریسا علمداری
Change of physical fractions of soil organic matter in different aggregate sizes in a natural forest soil after conversion to paddy rice field and determination of the most sensitive and resistant fractions to land use change
تغییر اجزای فیزیکی ماده‌آلی در اندازه‌های مختلف خاکدانه در یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین و مقاوم‌ترین جز به تغییر کاربری اراضی
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 28-1 (1400/04/30صفحات 129-146 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  مهدی احمدیاناحمد گلچینپریسا علمداریقاسم اسدیان
The Effect of Two Biodegradable Chelates on Phytoremediation Potential of Vetiver (Chyrsopogon zizanioides) in Copper Contaminated Soils
بررسی اثر دو کلات زیست تخریب‌پذیر بر کارایی گیاه‌پالائی وتیور گراس در خاک‌های آلوده به مس
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 52/3 (1400/04/01صفحات 839-856 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  زهرا نجفیاحمد گلچینپریسا علمداری
Comparison of the efficiency of different chitosan composites in immobilisation of chromium in contaminated soils
مقایسه کارایی کامپوزیتهای مختلف کیتوسان درغیر متحرک سازی کروم در خاکهای آلوده
Archives of Agronomy and Soil Science Issue 67 (2021-04-09PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیتورج خوش زمان
Determination of the Priority of Cultivation for some Types of Garden Utilization for Construction of Orchard in the Khodaafarin Area
تعیین اولویت کشت برای برخی از تیپ‏های بهره‏وری باغی جهت احداث باغ در منطقه خداآفرین
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 4/8 (1399/12/28صفحات 85-97 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  زهرا نجفیاحمد گلچینمحمد صادق عسکریپریسا علمداری
Comparison of the efficiency of pure and chitosan coated adsorbents in immobilization of soil cadmium
مقایسه‌ی کارایی جاذب‌های خالص و پوشش‌دار شده با کیتوسان در تثبیت کادمیم خاک
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 27/5 (1399/10/10صفحات 129-148 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیتورج خوش زمان
Investigate the suitability and capability of lands using parametric methods to achieve sustainable development
بررسی تناسب و قابلیت اراضی با استفاده از روش‌های پارامتریک در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 61(18) (1399/10/04صفحات 5-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  سمانه عبدالهیاحمد گلچینفاطمه شهریاریپریسا علمداری
PGPR inoculation of a contaminated soil affects plant growth and phytoavailability of Cd and Pb
اثرتلقیح PGPR از یک خاک آلوده بر رشد گیاه و قابلیت دسترسی Cd و Pb
Archives of Agronomy and Soil Science Issue 66 (2020-11-24PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  زهرا نجفیاحمد گلچینپریسا علمداریمحمد صادق عسکری
The Effects of Chitosan Composites on the Concentrations of Cadmium and Some Nutrients of Lettuce Plant
بررسی تأثیر کامپوزیت‌های کیتوسان بر غلظت کادمیوم و برخی از عناصر غذایی گیاه کاهو
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51-7 (1399/07/12صفحات 1605-1622 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیحسین رضایی
Assessing environmental suitability of Khodaafarin region for sugar beet utilization type using Micro LEIS decision system
بررسی تناسب محیطی منطقه خداآفرین استان آذربایجان شرقی برای تیپ بهره وری چغندرقند با استفاده از سیستم تصمیم میکرولیز
مهندسی زراعی دانشگاه چمران اهواز شماره 43-2 (1399/06/15صفحات 41-54 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  علی باریکلوپریسا علمداریجعفر نیکبخت
Comparison of Artificial Neural Network and Regression Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Cation Exchange Capacity in Tabriz Plain
مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در دشت تبریز
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 8-1 (1399/03/29صفحات 174-186 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  هانیه صابری کرهرودیاحمد گلچینپریسا علمداری
Evaluation of Soils Contamination around Aluminum Smelting Plant of Arak City by Aluminum, Iron, Manganese and Lead
ارزیابی آلودگی خاک‌های اطراف کارخانه آلومینیوم‌سازی اراک به عناصر آلومینیوم، آهن، منگنز و سرب
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 22-2 (1399/03/03صفحات 315-332 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  حدیثه شعبانیمحمد امیر دلاوریاسر صفریپریسا علمداری
spatial variability of some soil characteristics in lands of zanjan university
پهنه‌بندی و تحلیل مکانی برخی خصوصیات خاک در اراضی دانشگاه زنجان
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره شماره 4 دوره ی 7 (1398/12/12صفحات 164-178 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمد صادق عسکریپریسا علمداریسیما چهاردولیعلی افشاری
Quantification of heavy metal pollution for environmental assessment of soil condition
کمی سازی آلودگی به عناصر سنگین به منظور ارزیابی محیط زیستی شرایط خاک
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Issue 192:162 (2020-02-05PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  زهرا وارسته خانلریاحمد گلچینپریسا علمداریعبدالله موسوی کوپر
The Effects of Changing Forest Land to Paddy Field on the Physical and Chemical Properties of the Soil and Determining Sensitive Indices to Land Use Change
اثرات تبدیل یک خاک جنگلی به شالیزار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تعیین شاخصهای حساس به تغییر کاربری اراضی
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 50-8 (1398/10/01صفحات 1911-1925 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  زهرا وارسته خانلریاحمد گلچینعبدالله موسوی کوپرپریسا علمداری
The change of the biological properties of a forest soil after converting to the paddy field and determination of the most sensitive properties to land use change
تغییر ویژگی های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 4/26 (1398/09/30صفحات 269-282 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  زهرا رجبیپریسا علمداریاحمد گلچین
Evaluation of Uptake and Accumulation of Heavy Metals by Lettuce in Soil Treated with Inorganic Wastes of Lead and Zinc Factories
بررسی تجمع و جذب فلزات سنگین توسط کاهو در یک خاک تیمار شده با ضایعات معدنی کارخانجات سرب و روی
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 3 (1398/07/20صفحات 55-68 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیتورج خوش زمانعلی شاهبایی کوتنایی
Assessment and Analysis of Temperature and Precipitation Return Periods Using Spectral Analysis and its Effect on Land Management (A Case Study: Khodaafarin Area, East Azerbaijan)
بررسی و تحلیل دورههای بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی و تأثیر آن بر مدیریت اراضی (مطالعه موردی: خداآفرین، آذربایجان شرقی)
علوم آب و خاک شماره جلد 23 شماره 1 (1398/03/25صفحات 223-235 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  محمد امیر دلاوریاسر صفریپریسا علمداریزهرا نوری
Land Suitability Evolution of Zanjan Plain for Irrigated Wheat, Alfalfa and Potato Using the Land Versatility Index
ارزیابی تناسب اراضی دشت زنجان برای کشت آبی گندم، یونجه و سیب زمینی با استفاده از شاخص تناسب تطبیقی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره جلد 29 شماره 1 (1398/03/03صفحات 151-163 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  بهزاد امیریمحمد امیر دلاورپریسا علمداریآرمان نادری
characterizing and study of clay minerals in a loess paleosol sequence
شناسایی و مطالعه کانی های رس در یک توالی لس-پالئوسول( مطالعه موردی در نکا)
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره جلد 28 شماره 4 (1397/12/12صفحات 235-248 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مسلم ثروتیعلی باریکلوپریسا علمداریکامران مروج
Application of Heuristic Methods in Prediction of Wheat Yield
کاربرد روشهای فراکاوشی در تخمین عملکرد گندم
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره جلد 6 شماره 3 (1397/09/05صفحات 106-117 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  علی افشاریکامران مروجپریسا علمداری
Vertical Distribution of Magnetic Parameters and Total Equivalent Iron Concentration and their Relationships with Soil Parent Material Lithology
توزیع عمودی شاخص¬های مغناطیسی و غلظت آهن معادل کل و ارتباط آنها با سنگ¬شناسی مواد مادری خاک¬ها
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 28 (1397/03/31صفحات 231-241 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  کامران مروجپریسا علمداریمحمد امیر دلاورمهدی فتحی قشلاق محمدبیگ
Site Detection for planting of Chosen Agricultural and Horticultural Plants in Abyek Region, Qazvin Province
مکان‌یابی برای کاشت گیاهان زراعی و باغی منتخب در اراضی منطقه آبیک استان قزوین
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 3 (1396/08/21صفحات 93-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  علی باریکلوپریسا علمداریکامران مروجمسلم ثروتی
Prediction of Irrigated Wheat Yield by using Hybrid Algorithm Methods of Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm
تخمین عملکرد گندم آبی با استفاده از روش الگوریتم ترکیبی شبکههای عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
آب و خاک شماره 30 (1396/07/01صفحات 715-726 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  فاطمه رخشاحمد گلچینعلی بهشتی آل آقاپریسا علمداری
Effects of exchangeable cations, mineralogy and clay content on the mineralization of plant residue carbon
تاثیر نوع کاتیون تبادلی، مینرالوژی و مقدار رس بر معدنی شدن کربن بقایای گیاهی
GEODERMA Issue 307 (2017-08-14PP. 150-158 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  علی افشاریپریسا علمداری
The effect of land use on the distribution of chemical fprms of copper and cobalt and their biological risk assessment in soils of Zanjan province
تاثیر نوع استفاده از زمین بر توزیع فرم های شیمیایی مس و کبالت و ارزیابی خطرات زیست محیطی انها بر بخشی از خاکهای استان زنجان
زمین شناسی محیط زیست شماره 35 (1395/05/05صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  پریسا علمداریپریا مهاجریاحمد گلچینآرمان نادری
Organic Matter Quality and Clay Mineral Type of Soils on a Catena in Deilaman Region of Guilan Province
کیفیت ماده آلی و نوع رس خاکهای واقع بر روی یک کاتنا در منطقه دیلمان استان گیلان
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 26-1(2) (1395/03/30صفحات 161-172 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  پریا مهاجریپریسا علمداریاحمد گلچین
Effect of Slope Positions on Physicochemical Properties of Soils Located on a Toposequence in Deilaman Area of Guilan Province
تأثیر موقعیتهای شیب بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکهای واقع بر ردیف پستی و بلندی در منطقه دیلمان استان گیلان
آب و خاک شماره 30 (1395/03/02صفحات 162-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  پریسا علمداریبهاره رضاییاحمد گلچین
Effect of Land Use Change on Soil Quality and Clay Mineralogy in Valarude Region of Zanjan Province
اثر تغییر کاربری بر خصوصیات کیفی و کانی شناسی رس خاک در منطقه والارود استان زنجان
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 26(1)/1 (1395/03/02صفحات 305-316 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  پریسا علمداریستاره امانی فر
Land Suitability Classification of East Azerbaijan Research Station for Tomato, Potato, Onion and Bean
کلاس بندی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی آذربایجان شرقی برای محصولات گوجه فرنگی, سیب زمینی، پیاز و لوبیا
international journal of agricultural management and developmen دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با همکاری انجمن اقتصاد کشاو Issue 6(1) (2016-03-11PP. 117-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  پریسا علمداریویدا کامرانیمحمد حسین محمدی
Clay Mineralogy Relationships with Potassium Forms in Different Physiographic Units
ارتباط بین اشکال مختلف پتاسیم و کانیهای رسی در واحدهای فیزیوگرافی متفاوت
آب و خاک شماره 6 (1394/12/01صفحات 1578-1589 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  افشاری علیخادمی حسینپریسا علمداری
Determination of Natural and Anthropogenic Factors on Pollution of Heavy Metals in the Central Zanjan (Based on Multivariate Analysis)
تعیین عوامل انسانی و طبیعی آلودگی برخی فلزات سنگین در اراضی مرکزی استان زنجان (مطالعه بر اساس آنالیز چندمتغیره)
آب و خاک شماره جلد 29 شماره 5 (1394/10/01صفحات 1320-1332 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  ویدا کامرانیپریسا علمداریامانی فر ستاره
The relationships between some soil characteristics and abundance of arbuscular mycorrhizal fungi spores
روابط بین برخی خصوصیات خاک و فراوانی قارچ میکوریز آرابسکولار
International Journal of Biosciences Issue 5 (2014-08-30PP. 264-268 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  ویدا کامرانیپریسا علمداریستاره امانی فر
The relationships between some soil characteristics and abundance of arbuscular mycorrhizal fungi spores
بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های خاک و فراوانی اسپور قارچ های میکوریز آربوسکولار
International Journal of Biosciences Issue  Vol. 5, No. 4 (2014-08-30PP. 263-268 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  پریسا علمداریعلی اصغر جعفرزادهشاهین اوستاننورایر تومانیان
Iron oxide forms and distribution in a transect of Dasht-e-Tabriz soils, northwest Iran
.
Journal of food Agriculture & Environment Issue 8(3&4) (2010-10-15PP. 976-979 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 41. امید احمدیپریسا علمداری
مروری بر روش نوین تاپسیس و چارچوب پیشنهادی فائو در ارزیابی پارامتریک تناسب اراضی
An overview of the new TOPSIS method and the framework proposed by FAO in the parametric assessment of land suitability
- مرکز آموزش عالی کاشمر, تهران, 2024-01-10 - 2024-01-10
بین‌المللی 40. امید احمدیپریسا علمداری
کاربرد روشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در ارزیابی کیفی تناسب اراضی
Application of hierarchical analysis process and fuzzy logic methods in the qualitative assessment of land suitability
- مرکز آموزش عالی کاشمر, تهران, 2024-01-10 - 2024-01-10
بین‌المللی 39. لیلا صادقلوپریسا علمداری
ارزیابی تناسب اراض ی برای تعیین شاخصهای اقلیمی و خاکی موثر بر کشت ذرت
Assessment of land suitability to determine climatic and soil indicators affecting cultivation of corn
- دانشگاه هنر تبریز با همکاری دانشگاه یاسوج و باهنر, تبریز, 2023-01-17 - 2023-01-19
بین‌المللی 38. امید احمدیپریسا علمداری
برنامه ریزی استفاده بهینه از اراضی با استفاده از سامانه ی تصمیم گیری میکرولیز
Planning the optimal use of land using the microlysis decision-making system
- دانشگاه هنر تبریز با همکاری دانشگاه یاسوج و باهنر, تبریز, 2023-01-17 - 2023-01-19
ملی معتبر 37. زهرا وارسته خانلریاحمد گلچینعبدالله موسوی کوپرپریسا علمداریمعصومه صیدفروش لاهیجی
تاثیر تغییرکاربری و احیای اراضی تخریب شده بر فعالیت تعدادی آ نزیم در خاک
The impacts of land use change and forest restoration on activity of some enzymes in soil
Iranian Soil Science Congress زنجان , زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 36. زهرا نجفیاحمد گلچینپریسا علمداریمحمد صادق عسکری
تأثیر کامپوزیت های مختلف کیتوسان بر مقدار سرب قابل استخراج با DTPA در خاک
The effects of different chitosan composites on the concentration of DTPA extractable lead in soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان، گروه خاکشناسی , زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 35. امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیتورج خوش زمان
کاربرد روشهای پارامتریک در ارزیابی تناسب اراضی برای تعیین شاخص های اقلیمی و خاکی موثر بر کشت مرکبات
Application of parametric methods in land suitability evaluation for determining the climate and soil indices affecting citrus cultivation
Iranian Soil Science Congress دانشکاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 34. شیلان فعله گریکامران مروجپریسا علمداری
پایش تغییرات میزان گرد و غبار با استفاده از دادههای سنجنده MODIS در یک بازه زمانی 8 ساله در ایران
Monitoring of dust level changes using MODIS satellite data in a 8-year time series In Iran
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
بین‌المللی 33. امید احمدیپریسا علمداریمسلم ثروتیعلی شاهبایی کوتنایینادر خادم مقدم ایگده لو
تغییر در پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب و اراضی (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌دره)
Investigationof the changes in climate parameters (temperature and rainfall) and its impact on water and land resources management
- دانشگاه تهران, تهران, 2018-09-02 - 2018-09-02
ملی معتبر 32. سیما چهاردولیمحمد صادق عسکریپریسا علمداری
تعیین شاخص های کیفیت خاک به منظور ارزیابی کمی آلودگی عناصر سنگین و کیفیت زیستی خاک
soil quality indexing for quantitative evaluation of heavy metals contamination
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 31. سیما چهاردولیپریسا علمداریمحمد صادق عسکریعلی افشاری
ارزیابی تاثیر کاربری های کشاورزی بر میزان خطر آلودگی به عناصر سنگین در استان زنجان
assessing the impact of agricultural land uses on heavy metals contamination risks in zanjan province
Iranian Soil Science Congress دانشکاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 30. علی باریکلولیلا صادقلوپریسا علمداری
واکاوی الگوهای مکانی پارامترهای موثر بر ظرفیت تبادلات کاتیونی خاک در دشت تبریز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ) GIS
Spatial Patterns Analysis of Effective Parameters on Soil Cation Eexchange Capacity at Dashte- TAbriz Using Geographical Information System (GIS)
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 29. محمد ماله میرچگینیاحمد گلچینپریسا علمداری
مقایسه کاه و کلش گندم و بیوچار حاصل از آن در دماهای مختلف
Comparison of wheat straw and wheat straw-biochar produced at different temperatures
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 28. الناز ندرلواحمد گلچینپریسا علمداری
تأثیر چرخه های یخ زدن و ذوب شدن خاک بر پایداری خاکدانه در خاکهای بکر و کشت شده
The effects of freezing and thawing cycles on aggregate stability in virgin and cultivates soils
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 27. کماله اقامحمدی خیاویمحمد امیر دلاورستاره امانی فرپریسا علمداریآرمان نادری
آزادسازی پتاسیم از کانی ورمیکولیت تحت تأثیر باکتری حل¬کننده سیلیکات و قارچ اکتومیکوریز در محیط ریزوسفر گیاه یونجه
-
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دانشگاه اردکان, اردکان, 1396/02/20 - 1396/02/21
ملی معتبر 26. عطیه طریقیاحمد گلچینپریسا علمداری
اثر پلی اکریل آمید بر تثبیت سرب در خاکهای آلوده بخشی از استان زنجان
the effect of polyacrilamid on immobilization of lead in contaminated soils
کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی دانشگاه جیرفت, جیرفت, 1395/12/10 - 1395/12/10
ملی معتبر 25. علی باریکلوپریسا علمداریمسلم ثروتی
کاربرد ضرایب تصحیح در افزایش دقت شاخص های اراضی محاسبه شده به روش ریشه دوم
--
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 24. هانیه صابری کرهرودیپریسا علمداریاحمد گلچین
ارزیابی آلودگی خاک های اطراف کارخانه آلومینیوم سازی اراک به فلز سنگین سرب
The evaluation of heavy metal pollution of soils around aluminum smelting factory of Arak city
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 23. هانیه صابری کرهرودیاحمد گلچینپریسا علمداری
بررسی شدت آلودگی خاک به عنصر فلزی آلومینیوم در اطراف کارخانه آلومینیوم سازی اراک
The evaluation of heavy metal pollution of soils around aluminum smelting factory in Arak city
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 22. کامران مروجپریسا علمداریحمزه پور نیکو
مدیریت حاصلخیزی خاک با روش پیمایش یکپارچه عناصر غذایی (NUTMON)
Soil fertility management with integrated nutreinet monitoring method
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 21. پریسا علمداریعلی باریکلوکامران مروج
مطالعه اثر کاربری باغی و زراعی بر کانی های رسی
Effect of garden and agricultural land use on clay minerals
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 20. پریسا علمداریعلی اصغر جعفرزادهشاهین اوستاننورایر تومانیان
شکل های مختلف اکسید آهن و برخی شاخص های تکاملی در ترانسکتی در دشت تبریز
iron oxide forms and development indices in a transect of dashte tabriz soils
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 19. پریسا علمداریکامران مروج
کانی شناسی رس خاکها در کاربری زراعی و باغی در منطقه والارود استان زنجان
soil clay mineralogy in different land use of zanjan province
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولیعصر رفسنجان , رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 18. پریسا علمداری
تغییرات برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک در کاربری های مختلف
soil biological characteristics variations in different landuses
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 17. بهزاد امیریمحمد امیر دلاورآرمان نادریپریسا علمداری
بررسی ویژکیهای فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاکها در پالئوسول ساری
assessment of soil physiochemichal and clay mineralogical of paleosols in sari province
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 16. بهزاد امیریمحمد امیر دلاورآرمان نادریپریسا علمداری
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاکهای قدیمی دارای خصوصیات ورتیک در شهرستان زنجان
assesement of physicochemical and clay mineralogival characteristics of zanjan soils with vertic properties
Iranian Soil Science Congress دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 15. کامران مروجپریسا علمداریعلی باریکلو
برنامه مدیریت جامع حاصلخیزی خاک، نقاط قوت و ضعف
Integrated soil fertility management program, strengths and weaknesses
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-04-16 - 2015-04-16
ملی معتبر 14. پریسا علمداریکامران مروج
ارزیابی کیفی تناسب اراضی دشت تبریز برای محصولات سیب زمینی - پیاز - گوجه فرنگی و لوبیا
Qualitative Land Suitability Evaluation for Potatoes - Onions - Tomatoes and Beans in Tabriz Plain
-- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2014-09-10 - 2014-09-11
ملی معتبر 13. اکرم صادق بیگیکامران مروجپریسا علمداریحمزه پور نیکو
نقش مدیریت حاصلخیزی خاک در توسعه و حفظ کشاورزی پایدار
Role of soil fertility management for maintaining and developing sustainable agriculture
-- دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 12. پریا مهاجریپریسا علمداریاحمد گلچین
پایداری خاکدانه ها در اعماق مختلف خاک و در موقعیت های متفاوت شیب یک توپوسکانس در منطقه دیلمان شهرستان سیاهکل
aggregate stability in different soil horizons and different slope position on a toposequence in deilaman
-- ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 11. اشکان آقاسی لوپریسا علمداریمحمد امیر دلاورآرمان نادریکامران مروج
اثر نوع کاربری بر میزان ماده آلی خاک (مطالعه موردی در منطقه رزن استان همدان)
The effect of land use on amount of soil organic matter (case study in Razan, Hamedan province(
-- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 10. اشکان آقاسی لوپریسا علمداریمحمد امیر دلاورآرمان نادریکامران مروج
اثر نوع کاربری بر میزان ماده آلی خاک (مطالعه موردی در منطقه رزن همدان)
land use effect on soil organic matter
-- ارومیه, ارومیه, 2014-08-30 - 2014-08-31
ملی معتبر 9. کامران مروجاکرم صادق بیگیمحمد امیر دلاورپریسا علمداری
مقایسه داده¬های ASTER G-DEMبا مدل رقومی ارتفاعی تولید¬شده توسط نقشه توپوگرافی محلی
Comparison of ASTER G-DEM data with derived DEM by local topographic map
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 8. ویدا کامرانیپریسا علمداریمحمد حسین محمدی
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، کانی شناسی رس و رده بندی خاکها بر روی توپوسکانس واقع در جنوب آذربایجانشرقی
clay mineralogy and soil classification in different physiogeraphic units
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1393/02/24 - 1393/02/25
ملی معتبر 7. بهاره رضاییپریسا علمداری
طبقه بندی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی بیلوردی برای پیاز و سیب زمینی
qualitative land suitability classification of bilverdi research station for onion and potato
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 6. بهاره رضاییپریسا علمداریاحمد گلچینخمسه امیر
بررسی وضعیت ماده آلی در کاربری های متفاوت
effect of land use on organic matter
Iranian Soil Science Congress دانشکده کشاورزی, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 5. بهاره رضاییپریسا علمداریاحمد گلچینسیفی محمودخمسه امیر
بررسی وضعیت ماده آلی در کاربری های متفاوت
-
Iranian Soil Science Congress دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2014-01-28 - 2014-01-30
ملی معتبر 4. ویدا کامرانیپریسا علمداریمحمد حسین محمدی
بررسی توام اقلیم و فیزیوگرافی های مختلف بر کانی های رسی
the effect of climate and physiogeraphic units on clay minerals
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی تهران با همکاری دانشگاههای دولتی, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
بین‌المللی 3. پریسا علمداریعلی اصغر جعفرزادهشاهین اوستاننورایر تومانیانتورج خوش زمان
شناسایی کانی های رسی و اشکال مختلف آن در واحدهای فیزیوگرافی دشت تبریز
Iron oxide forms and clay mineral identification in various physigeraphic units of dasht-e-Tabriz soils northwest Iran
International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Managemen ترکیه - چشمه, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
بین‌المللی 2. پریسا علمداریعلی اصغر جعفرزادهشاهین اوستاننورایر تومانیانتورج خوش زمان
رده بندی و کانی شناسی خاکهای دشت تبریز
Soil classification and clay mineral identification in dasht -e-Tabriz
International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Managemen ترکیه - چشمه, Turkey, 2012-05-15 - 2012-05-17
ملی معتبر 1. پریسا علمداریعلی اصغر جعفرزادهشاهین اوستاننورایر تومانیان
کانی شناسی رس در یکی از ترانسکتهای منتهی به دشت تبریز با مواد مادری آهکی
clay mineralogy in a transect of dasht-e- tabriz with calcareous material
Iranian Soil Science Congress تالار وحدت, تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05