خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16672   بروزرسانی: 23-11-1400

Nazila Asaadi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  نازیلا اسعدیسمانه نوروزی
Modelling Thermal Convection of Earth Mantle with Aspect Code
مدلسازی همرفت گوشته زمین با کد اسپکت
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 48 (1401/12/14صفحات 99-106 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  ادریس خداکرمیسمیه تاراننازیلا اسعدیبردیا کاکیحسین صفری
The role of the cell shapes on the characteristics of a complex earthquake network
نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکه زلزله پیچیده
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 3 (1401/09/01صفحات 95-105 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  نازیلا اسعدیسونیا بازرگان
Space and Time Evolution of the Rupture for the 2010 August 27 Mw 5.8 Kuh-zar earthquake
تحول زمانی و مکانی گسیختگی برای زمین لرزه 27 آگوست 2010 کوه زر با بزرگی گشتاوری 5.8
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 7 (2021-06-20PP. 25-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سونیا بازرگاننازیلا اسعدیحسین ظاهر شمالیمهدی رضاپور
Slip distribution of the 2010 August 27 Mw 5.8 Kuh-Zar earthquake from finite-fault modeling
تعیین توزیع لغزش زمین لرزه 27 آگوست 2010 کوه زر با بزرگی گشتاوری 5.8 با استفاده از روش مدل سازی گسل محدود
IRANIAN JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSIC Issue 5 (2018-09-15PP. 41-49 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  صغری رضاییامیر حسین درونهنسترن لطفینازیلا اسعدی
The earthquakes network: Retrieving the empirical seismological laws
شبکه زلزله ها : بازیابی قوانین تجربی لرزه نگاری
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Issue 471 (2017-01-01PP. 80-87 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  نازیلا اسعدیN. M. RibeF. Sobouti
Inferring nonlinear mantle rheology from the shape of the Hawaiian swell
استنتاج رئولوژی غیر خطی گوشته با استفاده از جزایر هاوایی
NATURE Issue 473 (2011-05-11PP. 501-504 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  بابک عبداللهی پورمالک زارعیاننازیلا اسعدی
Shot noise of a ferromagnetic nanowire with a domain wall
نوفه شلیکی نانو سیم های فرومغناطیسی با یک دیواره حوزه
PHYS REV B Issue 79.104403 (2009-03-07PP. 104403-1-104403-6 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 3. صغری جلیلینازیلا اسعدیسحر شایسته نیا
مطالعه وضعیت سطح آب های زیرزمینی به روش ژئوالکتریک در شهرستان خدابنده استان زنجان
Study of the Groundwater Level by the Geoelecteric Method in Khodabandeh city of Zanjan Province
کنفرانس ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 1399/08/14 - 1399/08/16
ملی معتبر 2. ادریس خداکرمیسمیه تارانبردیا کاکینازیلا اسعدیحسین صفری
تحول کمیت های شبکه ی پیچیده زمین لرزه های ایران
‫‪Evolution‬‬ of the Parameters for Networks of Iran Earthquakes
همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران دانشگاه کردستان, کردستان, 1398/11/16 - 1398/11/17
بین‌المللی 1. سونیا بازرگاننازیلا اسعدیحسین ظاهر شمالیمهدی رضاپور
توزیع مکانی لغزش برای زلزله 27 آگوست 2010 کوه زر با بزرگی گشتاوری 5.8
Spatial distribution of slip for the 2010 August 27 Mw 5.8 Kuh-zar earthquake
-- تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 2019-10-08 - 2019-10-10