Home :: Academic Members :: News

view:19628   Last Update: 2024-4-10

Amir Bagheri

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  امیر باقری
Optimal Transformer Loss of Life Management in Day-Ahead Scheduling of Wind-Rich Power Systems at the Presence of Dynamic Ratings
مدیریت بهینه عمر ترانسفورماتور در برنامه ریزی روز پیش روی سیستمهای قدرت با نفوذ بالای توان بادی در حضور ظرفیت دینامیکی
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Issue 231 (2024-06-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  بشرا کرمیسجاد گلوانیمحمد فرهادی کنگرلوامیر باقری
Optimal voltage set-point of automatic tap changer transformers and generators and reactive power compensation to increase power system predictability
تنظیم بهینه ست پوینت ولتاژ تپ چنجر ترانسفورماتورها و ژنراتورها و جبرانساز توان راکتیو برای افزایش پیش بینی پذیری سیستم قدرت
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Issue 230 (2024-05-15PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  امیر باقری
Energy Storage System Coordinated With Phase-Shifting Transformer and Dynamic Rating Equipment for Optimal Operation of Wind-Rich Smart Power Networks
سیستم ذخیره ساز انرژی هماهنگ با ترانسفورماتور شیفت فاز و تجهیزات ظرفیت دینامیکی برای بهره برداری بهینه شبکه های قدرت دارای نفوذ بالای توان بادی
Journal of Energy Storage شماره 80 (1402/12/11صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد اخلاقیزهرا مروجامیر باقری
Flexible and Sustainable Scheduling of Electric Power Grids: A Dynamic Line and Transformer Rating Based Approach under Uncertainty Condition
برنامه ریزی پایدار و انعطاف پذیر شبکه های برق: یک رویکرد مبتنی بر ظرفیت دینامیکی خط و ترانسفورماتور تحت شرایط عدم قطعیت
Sustainable Energy Grids & Networks شماره https://doi.org/10.1016/j.sega (1402/09/24صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  اکبر بیاتامیر باقریرامین برجعلی
A real-time PMU-based optimal operation strategy for active and reactive power sources in smart distribution systems
یک استراتژی مبتنی بر PMU برای بهره برداری بهینه از منابع توان اکتیو و راکتیو در سیستمهای توزیع هوشمند
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Issue 225 (2023-12-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقریحامد هاشمی دزکی
Optimal Protection Scheme for Enhancing AC Microgrids Stability against Cascading Outages by Utilizing Events Scale Reduction Technique and Fuzzy Zero-Violation Clustering Algorithm
طرح حفاظتی بهینه برای افزایش پایداری ریزشبکه‌های AC در برابر قطع‌های آبشاری با استفاده از تکنیک کاهش مقیاس رویدادها و الگوریتم خوشه‌بندی فازی
Sustainability Issue 15-21 (2023-11-02PP. 1-27 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  سعید بهزادیامیر باقری
A Convex Micro-Grid-Based Optimization Model for Planning of Resilient and Sustainable Distribution Systems Considering Feeders Routing and Siting/Sizing of Substations and DG Units
یک مدل بهینه سازی محدب مبتنی بر ریزشبکه برای برنامه ریزی تاب آور سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی فیدرها و جایابی و تعیین ظرفیت پستها و واحدهای تولید پراکنده
SUSTAIN CITIES SOC شماره https://doi.org/10.1016/j.scs. (1402/07/23صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقریعلی ابدالی
Optimal coordination of DOCRs in microgrid via contingency reduction mechanism and clustering algorithms considering various network topologies based on N-2 contingencies
هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد در ریزشبکه با مکانیزم کاهش پیشامد و الگوریتمهای خوشه بندی با در نظر گرفتن توپولوژی متغیر شبکه مبتنی بر پیشامد دوگانه
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Issue 234 (2023-08-04PP. 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  سعید بهزادیامیر باقریعباس ربیعی
Resilience-Oriented Operation of Micro-Grids in both Grid-Connected and Isolated Conditions within Sustainable Active Distribution Networks
بهره برداری ریز شبکه ها مبتنی بر تاب آوری در دو حالت متصل و ایزوله در شبکه های توزیع فعال
Journal of operation and automation in power engineering Issue 10.22098/joape.2023.12142.1902 (2023-06-18PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  مسعود خطیبیعباس ربیعیامیر باقری
Integrated Electricity and Gas Systems Planning: New Opportunities, and a Detailed Assessment of Relevant Issues
برنامه ریزی سیستم های یکپارچه برق و گاز: فرصت های جدید و ارزیابی دقیق از مسائل مربوطه
Sustainability Issue 15 (2023-04-13PP. 1-32 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  مجید میرزاییامیر باقری
Employing Dynamic Line Rating in Unit Commitment At the Presence of Wind Power Units Under Uncertainty Condition
به کارگیری ظرفیت دینامیکی خطوط در مسئله در مدار قرار گرفتن بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور واحدهای تولیدی بادی تحت شرایط عدم قطعیت
مهندسی و مدیریت انرژی شماره 10.22052/jeem.2023.113712 (1402/01/21صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  محسن دارابیانامیر باقریسجاد یوسفی
Design of a new robust controller for voltage regulation of DC link in wind-farm-side converter integrated with a hybrid AC and DC large-scale power system
طراحی یک کنترل کننده جدید برای تنظیم ولتاژ لینک DC در مبدل سمت نیروگاه بادی ادغام شده در سیستمهای قدرت ترکیبی AC و DC
IET Generation Transmission & Distribution Issue https://doi.org/10.1049/gtd2.1 (2023-02-13PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محسن دارابیانامیر باقری
Stability improvement of large-scale power systems including offshore wind farms and MTDC grid aiming at compensation of time delay in sending robust damping signals
بهبود پایداری سیستمهای قدرت مقیاس بزرگ شامل مزارع بادی و شبکه DC چند ترمیناله با هدف جبران تاخیر زمانی در ارسال داده‌ها
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 143 (2022-12-01PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  محمد اخلاقیزهرا مروجامیر باقری
Maximizing wind energy utilization in smart power systems using a flexible network-constrained unit commitment through dynamic lines and transformers rating
حداکثر سازی بکارگیری انرژی بادی با استفاده از برنامه ریزی انعطاف پذیر واحدهای نیروگاهی به کمک ظرفیت دینامیکی خطوط و ترانسفورماتورها
ENERGY Issue 261 (2022-08-23PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  محسن دارابیانامیر باقریسعید بهزادپور
A UPFC‐based robust damping controller for optimal use of renewable energy sources in modern renewable integrated power systems
یک کنترل کننده میرایی مبتنی بر UPFC برای بکارگیری بهینه منابع انرژی بادی در سیستمهای قدرت مدرن
IET Generation Transmission & Distribution Issue  https://doi.org/10.1049/gtd2. (2022-08-22PP. 1-17 

22.  سجاد گلوانیامیر باقریمحمد فرهادی کنگرلونازیلا نیکدل
A Multi-Objective Probabilistic Approach for Smart Voltage Control in Wind-Energy Integrated Networks Considering Correlated Parameters
ارائه یک رویکرد احتمالاتی چند هدفه برای کنترل هوشمند ولتاژ در سیستمهای قدرت با حضور انرژی بادی و با در نظر گرفتن پارامترهای دارای هم بستگی
Sustainable Cities and Society Issue 78 (2022-03-15PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  محسن دارابیانامیر باقری
Design of adaptive wide-area damping controller based on delay scheduling for improving small-signal oscillations
طراحی کنترل‌کننده تطبیقی ناحیه گسترده به منظور بهبود نوسانات سیگنال کوچک با رویکرد برنامه ریزی تاخیر زمانی
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 133 (2021-12-15PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  میثم مهدوی Hassan Haesu Alhelouامیر باقریSasa Z. Djokic Ricardo Alan Verdú Ramos
A Comprehensive Review of Metaheuristic Methods for the Reconfiguration of Electric Power Distribution Systems and Comparison with a Novel Approach Based on Efficient Genetic Algorithm
مرور جامعی بر روشهای فراابتکاری در زمینه بازآرایی شبکه های توزیع الکتریکی و مقایسه با روشی جدید مبتنی بر یک الگوریتم ژنتیک کارآمد
IEEE Access شماره 10.1109/ACCESS.2021.3109247 (1400/06/09صفحات 1-35 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانیحسین یاسمیعلی معینی
A Practical Approach for Coordinated Transmission Switching and OLTCs’ Tap Adjustment: DIgSILENT-Based Improved PSO Algorithm
ارائه یک روش کاربردی برای هماهنگی کلیدزنی خطوط انتقال و تنظیم تپ ترانسفورماتورها: الگوریتم PSO بهبود یافته مبتنی بر نرم افزار DIgSILENT
Journal of operation and automation in power engineering Issue 10.22098/joape.2021.7378.1533 (2020-12-08PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  امیر باقریعلی جباریمبین صالح
An Intelligent ABC-Based Terminal Sliding Mode Controller for Load-Frequency Control of Islanded Micro-Grids
ارائه یک کنترل کننده مد لغزشی ترمینال هوشمند مبتنی بر الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل برای کنترل بار-فرکانس ریزشبکه های جزیره ای
Sustainable Cities and Society Issue doi.org/10.1016/j.scs.2020.102 (2020-10-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  امیر باقریعلی جباریصالح مبین
An intelligent ABC-based terminal sliding mode controller for load-frequency control of islanded micro-grids
یک کنترل کننده هوشمند حالت کشویی ترمینال مبتنی بر ABC برای کنترل فرکانس بار شبکه های میکروگرید
Sustainable Cities and Society Issue 64 (2020-10-15PP. 102544-1-102544-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محسن دارابیانابوالفضل جلیلونداحمد عاشوریامیر باقری
بهبود پایداری سیستمهای قدرت بزرگ مقیاس در حضور مزارع بادی با به کار گیری ...
Stability Improvement of Large-Scale Power Systems in the Presence of Wind Farms by Employing HVDC and STATCOM Based on a Non-linear Controller
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 120 (2020-09-01PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانیفرزاد فلاحی
FACTS Devices Allocation in Gilan Regional Electric Company’s Network Using Discrete PSO Algorithm in DIgSILENT Software
جایابی بهینه ادوات FACTS در شبکه برق منطقه ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم افزار DIgSILENT
مهندسی و مدیریت انرژی شماره 8061-2251 (1399/06/01صفحات 12-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
A New Approach for the Setting of Directional Overcurrent Relays by Incorporating Cascading Outages
روشی جدید برای تنظیم رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن خروج های آبشاری
Scientia Iranica Issue 1026-3098 (2020-07-13PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
تشخیص و تخمین عیب در موتورهای القایی با استفاده از فیلتر کالمن
Air-gap eccentricity fault diagnosis and estimation in induction motors using unscented Kalman filter
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue DOI: 10.1002/2050-7038.12450 (2020-04-13PP. 1-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محسن دارابیاناحمد عاشوریامیر باقری
Hierarchical damping controller design in large‐scale power systems including hybrid renewable energy sources for compensation of time delays
طراحی کنترل کننده میرایی سلسله مراتبی در سیستمهای قدرت مقیاس بزرگ شامل منابع ترکیبی تجدیدپذیر برای جبران تاخیرهای زمانی
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 2050-7038 (2020-02-25PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانیفرزاد فلاحی
Congestion Management through Optimal Allocation of FACTS Devices Using DigSILENT-Based DPSO Algorithm- A Real Case Study
مدیریت تراکم با استفاده از جایابی بهینه ادوات FACTS به کمک الگوریتم اجتماع ذرات گسسته مبتنی بر نرم افزار DIgSILENT- مطالعه بر روی یک شبکه واقعی
Journal of operation and automation in power engineering Issue  10.22098/joape.2019.6094.1462 (2019-08-13PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  میثم مهدویCarlos Sabillonامیر باقریRubén Romero
Line Maintenance Within Transmission Expansion Planning: A Multistage Framework
رویکرد چند مرحله ای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با در نظر گرفتن تعمیرات خطوط
IET Generation Transmission & Distribution Issue 10.1049/iet-gtd.2018.5124  (2019-04-25PP. 1-9 

9.  علی ابدالیکاظم مظلومیامیر باقری
An Elitist Gravitational Search Algorithm Based Approach for Optimal Placement of Fault Current Limiters in Power Systems
یک الگوریتم مبتنی بر جستجوی گرانشی برای جایابی بهینه محدوکننده های جریان خطا در سیستمهای قدرت
sigma journal of engineering and natural sciences Issue 37 (2019-01-01PP. 691-704 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  اکبر بیاتامیر باقری
Optimal active and reactive power allocation in distribution networks using a novel heuristic approach
جایابی بهینه توان اکتیو و راکتیو در شبکه های توزیع با استفاده از یک روش ابتکاری نوین
APPLIED ENERGY Issue 233-234 (2019-01-01PP. 71-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  جواد قلی نژادرضا نوروزیانامیر باقری
Optimal Capacitor Allocation in Radial Distribution Networks for Annual Costs Minimization Using Hybrid PSO and Sequential Power Loss Index Based Method
---
Journal of operation and automation in power engineering Issue 5 (2017-12-25PP. 117-130 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  اکبر بیاتامیر باقریرضا نوروزیان
Optimal siting and sizing of distributed generation accompanied by reconfiguration of distribution networks for maximum loss reduction by using a new UVDA-based heuristic method
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 77 (2016-04-29PP. 360-371 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  امیر باقریحسن منصفحمید لسانی
Integrated distribution network expansion planning incorporating distributed generation considering uncertainties, reliability,and operational conditions
برنامه ریزی جامع شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت، قابلیت اطمینان و ملاحظات بهره برداری
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue  73 (2015-12-01PP. 56-70 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  امیر باقریحسن منصفحمید لسانی
Renewable power generation employed in an integrated dynamic distribution network expansion planning
بکارگیری تولیدات تجدیدپذیر در برنامه ریزی جامع توسعه دینامیکی شبکه توزیع
ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH Issue 127 (2015-10-15PP. 280-296 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  امیر باقریحسن منصفحمید لسانی
Evaluating the Effects of Renewable and Non-Renewable DGs on DNEP from the Reliability, Uncertainty, and Operational Points of View by Employing Hybrid GA and OPF
ارزیابی تأثیر تولیدات پراکنده تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر برنامه ریزی توسعه سیستم توزیع با استفاده از روش ترکیبی GA-OPF
International Transactions on Electrical Energy Systems Issue 25 (2014-12-17PP. 3304-3328 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  وحید رشتچیامیر باقریآرش شعبانیسعید فضلی
A novel PSO-based technique for optimal design of protective current transformers
-
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Issue 30 (2011-01-15PP. 505-518 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حسین شایقیمیثم مهدویامیر باقری
An improved DPSO with mutation based on similarity algorithm for optimization of transmission lines loading
یک روش PSO با جهش مبتنی بر مشابهت برای بهینه سازی بارگذاری خطوط انتقال
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Issue 51 (2010-12-30PP. 2715-2723 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 32. حسام الدین یوسفیانابوالفضل جلیلوندسعید بهزادیامیر باقری
ارزیابی اثرات ریزشبکه روی ظرفیت میزبانی شبکه های توزیع برق تاب آور
Evaluating the Effects of Micro-Grid Formation on Hosting Capacity of Resilient Electrical Distribution Networks
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق توانیر، شرکت توزیع نیروی برق زنجان و دانشگاه زنجان, زنجان, 1403/02/11 - 1402/02/13
بین‌المللی 31. زهرا عظیمیسعید بهزادیامیر باقری
یک کنترل یکپارچه ولت-وار برای بهره برداری شبکه های توزیع با نفوذ بالای توان بادی به کمک بازآرایی ساعتی، خازن های قابل کلیدزنی، و تپ چنجر
A Coordinated Volt-VAr Control for Optimal Operation of Renewables-Rich Smart Distribution Systems through Hourly Reconfiguration, SCBs, and OLTC
= دانشگاه زنجان و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان, زنجان, 2024-04-30 - 2024-05-02
بین‌المللی 30. سیدعلیرضا میریزهرا عظیمیامیر باقری
شبکه های توزیع با بازآرایی دینامیکی برای حداکثرسازی نفوذ انرژی های تجدیدپذیر در حضور بارهای وابسته به ولتاژ
Dynamically Reconfigurable Active Distribution Networks for Maximum Renewables Integration at the Presence of Voltage-Dependent Loads
= دانشگاه زنجان و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان, زنجان, 2024-04-30 - 2024-05-02
بین‌المللی 29. مسعود خطیبیامیر باقری
ارزیابی فنی و اقتصادی پتانسیل بکارگیری مزارع خورشیدی در شبکه توزیع یک منطقه واقعی در ایران
Techno-Economic Assessment of PV Potential for Distribution Grid Integration in a Real Area in Iran
= دانشگاه زنجان و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان, زنجان, 2024-04-30 - 2024-05-02
بین‌المللی 28. مریم نجفیامیر باقری
بهره برداری بهینه شبکه های توزیع فعال با استفاده از ناوگان ذحیره ساز انرژی سیار در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
Optimal Operation of Active Distribution Networks Using Mobile Energy Storage Fleet In The Presence of Renewable Energy Sources
= دانشگاه زنجان و شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان, زنجان, 2024-04-30 - 2024-05-02
ملی معتبر 27. بابک صفری چابکمیلاد نعمتیابوالفضل جلیلوندامیر باقری
A Risk-Based Model for Reconfigurable Active Distribution Networks Scheduling in the Presence of Demand-Side Responsive Loads
یک مدل مبتنی بر ریسک برای برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال تجدیدساختارپذیر در حضور بارهای پاسخگوی سمت تقاضا
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق توانیر، شرکت توزیع نیروی برق زنجان و دانشگاه زنجان, زنجان, 1403/02/11 - 1403/02/13
ملی معتبر 26. اکبر بیاتامیر باقری
به کارگیری PMU در اندازه گیری امپدانس شبکه جهت تعیین و ترکینگ نقطه کار بهینه DG در شبکه های توزیع هوشمند
Employing PMU for Measuring Grid Impedance Aiming at Optimal Tracking of DG in Smart Distribution Networks
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق شرکت توزیع برق مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران, مشهد, 1402/02/12 - 1402/02/14
بین‌المللی 25. زهرا مروجمحمد اخلاقیامیر باقری
یک روش احتمالاتی برای برنامه ریزی سیستمهای قدرت مجهز به منابع انرژی بادی با لحاظ نمودن ظرفیت دینامیکی خطوط و ترانسفورماتورها
A Probabilistic Approach for Scheduling of Wind-Energy-Integrated Power Systems Incorporating Dynamic Lines and Transformers Rating
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابلسر, 1401/11/19 - 1401/11/20
بین‌المللی 24. مریم حسنیامیر باقریکاظم مظلومی
برنامه ریزی همزمان توسعه شبکه انتقال و تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن تخصیص هزینه های انتقال
Integrated Planning of Transmission Network and DG Units Considering Transmission Cost Allocation
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابلسر, 1401/11/19 - 1401/11/20
بین‌المللی 23. سعید بهزادیامیر باقریعباس ربیعی
بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع فعال قابل پیکربندی با هدف بهبود تاب آوری
Optimal Operation of Reconfigurable Active Distribution Networks Aiming at Resiliency Improvement
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابلسر, 1401/11/19 - 1401/11/20
ملی معتبر 22. فرناز کریمیامیر باقری
جایابی بهینه PST و VSR جهت بهره برداری انعطاف پذیر سیستم قدرت و افزایش بهره وری منابع انرژی بادی
Optimal placement of PST and VSR for flexible operation of power system and increasing wind power resources efficiency
کنفرانس انرژی بادی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1401/03/03 - 1401/03/04
ملی معتبر 21. مصطفی قاسمیامیر باقریاصغر طاهری
مطالعه یکپارچه بهبود تاب آوری شبکه قدرت با استفاده از مشارکت منابع انرژی بادی در زمان وقوع طوفان
Study of power system resiliency improvement by using wind power units participation during wind strom
کنفرانس انرژی بادی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1401/03/03 - 1401/03/04
ملی معتبر 20. محیا شجاعیامیر باقریعباس ربیعی
بهبود عملکرد شبکه های توزیع هوشمند در حضور منابع تولید پراکنده با بهینه سازی هماهنگ بازآرایی و اتوبوسترها
Improving the Operation of Smart Distribution Networks in the Presence of DG Units by Coordinated Optimization of Reconfiguration and Voltage Regulators
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2021-12-07 - 2021-12-09
بین‌المللی 19. محمد اخلاقیزهرا مروجامیر باقری
برنامه ریزی روزِ پیش رو برای واحدهای نیروگاهی با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی خطوط و ترانسفورماتورها در حضور تولیدات بادی
Day-ahead Planning of Generating Units Considering Dynamic Rating of Lines and Transformers in the Presence of Wind Power Generations
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1400/06/09 - 1400/06/10
بین‌المللی 18. امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانین اوصالی
کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای زنجان به کمک یک روش بهینه سازی کاربردی مبتنی بر نرم افزار دیگسایلنت
Voltage and Reactive Power Control in Transmission and Subtransmission Network of Zanjan Regional Electric Company Using a Practical Optimization Method Based on DIgSILENT
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1400/06/09 - 1400/06/10
ملی معتبر 17. وحید مظفریرضا نوروزیانامیر باقری
برنامه ریزی توسعه شبکه های انتقال از دیدگاه شرکت های برق منطقه ای برای حداکثر سازی درآمد حاصل از ترانزیت برق
Transmissin Expansion Plannning from the Viewpoint of Regional Electric Companies for Maximization of the Transmission Income
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 2021-05-18 - 2021-05-23
ملی معتبر 16. ندا توپچیانرضا نوروزیانامیر باقری
برنامه ریزی توسعه سیستم قدرت با استفاده از تجهیزات هوشمند QB و DLR در حضور تولیدات بادی
Power System Expansion Planning Using Smart Equipment of QB and DLR in the Presence of Wind Power Generation
national conference of Renewable Energies دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2021-03-13 - 2021-03-14
ملی معتبر 15. احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
شناسایی و تشخیص عیب ناهم محوری در موتور القایی با استفاده از فیلتر کالمن UKBF
Eccentricity fault detection in induction motors using UKBF
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-08-04 - 2020-08-06
ملی معتبر 14. امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانیحسین یاسمیعلی معینی
ارائه روشی کاربردی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی PSO در نرم افزار DIgSILENT به منظور تعیین آرایش بهینه خطوط فوق توزیع- مطالعه موردی بر روی شبکه شرکت برق منطقه ای زنجان
A PSO-Based Practical Approach under DIgSILENT for Optimal Reconfiguration of Sub-transmission Lines- A Study on Zanjan Regional Electric Company
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-08-04 - 2020-08-06
بین‌المللی 13. امیر باقریعباس ربیعیسجاد گلوانیحسین یاسمیعلی معینی
هماهنگی بهینه تپ چنجرهای ترانسفورماتورهای شبکه برق منطقه ای زنجان به منظور گذر از پیک 98 با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات در محیط DPL نرم افزار DIgSILENT
Optimal Tap Coordination of Zanjan Regional Electric Company’s Transformers Using PSO Algorithm in DPL Environment of DIgSILENT
International Power System Conference(psc) شرکت توانیر - پژوهشگاه نیروگاه, تهران, 2019-10-21 - 2019-10-23
ملی معتبر 12. مهدی سهیلیابوالفضل جلیلوندامیر باقریمحسن دارابیان
بهبود بهینه قابلیت گذر از خطا و پایداری مزارع بادی مبتنی بر DFIG در شرایط خطای شبکه
Otimal Fault-Rdie-Through Capability improvement of DFIG-Based Wind Farms During Fault Conditions of Power System
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد, 1398/03/29 - 1398/03/30
ملی معتبر 11. وحید پیماییعباس ربیعیامیر باقری
برنامه‌ریزی چندهدفه تولیدات پراکنده و خازن همراه با محدود کننده جریان خطا
Multi-objective Planning of Distributed Generation and Capacitor Banks Considering Fault Current Limiter
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد, 1398/03/29 - 1398/03/30
ملی معتبر 10. حمیدرضا رسولیامیر باقریسعید جلیل زاده
بازآرایی شبکه های توزیع همزمان با مکان‌یابی واحد‌های تولید پراکنده و خازن‌های سوئیچ شونده توسط الگوریتم‌های ژنتیک و جستجوی کلاغ
Simultaneous Reconfiguration and DG Placement Considering Switchable Capacitor Banks By Using Genetec and Crow Search Algorithms
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران ، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان, خرم آباد, 1398/03/02 - 1398/03/30
ملی معتبر 9. احمد باقریمنصور اوجاقیامیر باقری
تشخیص و تخمین شدت عیب ناهم محوری استاتیکی در موتورهای القایی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
Diagnosis and Estimation of Static Air-Gap Eccentricity in Induction Motors by Using Extended Kalman Filter
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه یزد, باغ ابریشم /یزدآباد, 2019-04-30 - 2019-05-02
ملی معتبر 8. حسین کریمخان زندکاظم مظلومیامیر باقریمصطفی صفری
تنظیم حفاظتی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر یک رویکرد نوین
A novel method for relay coordinations in distribution networks
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق, تهران, 1397/11/02 - 1397/11/03
بین‌المللی 7. حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
هماهنگی حفاظتی در ریزشبکه ها بر اساس بهینه سازی چند هدفه با در نظر گرفتن عدم قطعیت همزمان
Protection Coordination for Micro-Grids based on Multi-Objective Optimization Considering Simultaneous Uncertainty
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1397/10/18 - 1397/10/19
بین‌المللی 6. حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
تنظیم بهینه هماهنگی رلههای جریان زیاد با در نظر گرفتن عدم قطعیت خطوط
Optimal overcurrent relay coordination incorporating the line outages
کنفرانس بین المللی مهندسی برق انجمن فناوری های بومی ایران و دانشگاه خوارزمی, تهران, 1397/06/16 - 1397/06/17
ملی معتبر 5. علی لشگریامیر باقریابوالفضل جلیلوندمحسن دارابیان
بکارگیری بازیاب دینامیکی ولتاژ بین خطی به منظور بهبود کیفیت توان در ریزشبکه ها
Application of Inter-Line Dynamic Voltage Restorer for Power Quality Improvement of Micro-Grids
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 4. محمدرضا توحیدلوسعید جلیل زادهامیر باقری
برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع مجهز به منابع تولید پراکنده با فرض عدم قطعیت و در نظر گرفتن استراتژی بهینه بهره برداری
Distribution Network Expansion planning in presence of Distributed Generation With Uncertainty in Generation and considering optimal strategy
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, تبریز, 1396/12/16 - 1396/12/17
ملی معتبر 3. جابر عظیمیابوالفضل جلیلوندامیر باقری
طراحی و بهره برداری همزمان و بهینه ی ریزشبکه ی متصل به شبکه توزیع
Design and...
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه گیلان, رشت, 1395/12/18 - 1395/12/19
ملی معتبر 2. امیر باقرین اوصالیرضا نوروزیان
----
Distribution System Expansion Planning Incorporating Storage Units in the Presence of Wind-Based Distributed Generation
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با همکاری انجمن برق ایران, کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
بین‌المللی 1. امیر باقریحسن منصفحمید لسانی
ارائه روشی برای برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن مباحث قابلیت اطمینان
An Approach for Distribution Network Expansion Planning Considering Reliability Issues
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2015-11-02 - 2015-11-04

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir