خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29513   بروزرسانی: 07-08-1397

hossein bayat


Presentations in Seminars & Congress


National 1.  حسن طاهرخانی، حسین بیات، سیامک افروزی
ارزییابی رفتار خزشی مخلوطهای آسفالتی حاوی الیاف نایلونی
کنفرانس ملی پلیمر در ضنایع راه و ساختمان
تهران-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1395.