خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19505   بروزرسانی: 16-09-1398

Morteza Eslamian

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مرتضی اسلامیانخارزی محمدTorbjörn Thiringer
An Accurate Method for Leakage Inductance Calculation of Shell-Type Multi Core-Segment Transformers With Circular Windings
یک روش دقیق برای محاسبه اندوکتانس نشتی ترانسفورماتورهای هسته چند بخشی زرهی با سیم پیچ های مدور
IEEE Access شماره 9 (1400/05/18صفحات 111417 -111431 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مرتضی اسلامیانخارزی محمدTorbjörn Thiringer
An Accurate Analytical Method for Leakage Inductance Calculation of Shell-Type Transformers With Rectangular Windings
یک روش تحلیلی دقیق برای محاسبه اندوکتانس ترانسفورماتورهای با هسته زرهی با سیم پیچ های مستطیلی
IEEE Access شماره 9 (1400/02/23صفحات 72647 -72660 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  خارزی محمدحسن رضا میرزائیYuriy SerdyukTorbjörn Thiringerمرتضی اسلامیان
A Novel Oil-immersed Medium Frequency Transformer for Offshore HVDC Wind Farms
یک ترانسفورماتور فرکانس متوسط جدید با عایق روغن-کاغذ جهت استفاده در مزارع بادی HVDC فراساحل
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 10.1109/TPWRD.2020.3035718 (2020-11-05PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  اشکان تیموریبهروز وحیدیمرتضی اسلامیان
A comparative review of different transformer modelling methods in TRV studies in case of transformer limited faults
بررسی مقایسه ای روش های مختلف مدل سازی ترانسفورماتور در مطالعات TRV در خطاهای محدود به ترانسفورماتور
Engineering Science And Technology, An International Journal Issue 22 (2018-11-30PP. 600-609 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدی
Computation of Self-impedance and Mutual Impedance of Transformer Winding Considering the Frequency-dependent Losses of the Iron Core
محاسبه امپدانس خودی و متقابل سیم پیچ ترانسفورماتور با در نظر گرفتن تلفات وابسته به فرکانس هسته آهنی
ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS Issue 44 (2016-05-24PP. 1236-1247 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدی
New Equivalent Circuit of Transformer Winding for the Calculation of Resonance Transients Considering Frequency-Dependent Losses
مدار معادل جدید برای سیم پیچ ترانسفورماتور برای محاسبه حالات گذرای رزونانسی با در نظر گرفتن تلفات وابسته به فرکانس
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 30 (2014-10-16PP. 1743-1751 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدی
Computation of the inductance matrix of axisymmetric windings for very fast transients studies in transformers
محاسبه ماتریس اندوکتانس سیم پیچ های تقارن محور برای مطالعات حالات گذرای خیلی سریع در ترانسفورماتورها
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Issue 33 (2014-03-21PP. 2082-2100 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدی
New Methods for Computation of the Inductance Matrix of Transformer Windings for Very Fast Transients Studies
روش های جدید برای محاسبه ماتریس اندوکتانس سیم پیچ های ترانسفورماتور برای مطالعات حالات گذرای خیلی سریع
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 27 (2012-07-27PP. 2326-2333 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدیعلیرضا اسلامیان
Thermal analysis of cast-resin dry-type transformers
تحلیل حرارتی ترانسفورماتورهای خشک رزینی
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Issue 52 (2011-07-01PP. 2479-2488 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدیسید حسین حسینیان
Analytical calculation of detailed model parameters of cast resin dry-type transformers
محاسبه تحلیلی پارامترهای مدل مشروح ترانسفورماتورهای خشک رزینی
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Issue 52 (2011-07-01PP. 2565-2574 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  بهروز وحیدیمرتضی اسلامیانسید حسین حسینیان
Transient simulation of cast-resin dry-type transformers using FEM
شبیه سازی حالت گذرای ترانسفورماتورهای خشک رزینی با استفاده از روش اجزا محدود
EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER Issue 21 (2010-04-26PP. 363-379 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مرتضی اسلامیانبهروز وحیدیسید حسین حسینیان
Combined analytical and FEM methods for parameters calculation of detailed model for dry-type transformer
روش ترکیبی اجزا محدود و تحلیلی برای محاسبه پارامترهای مدل مشروح ترانسفورماتور خشک رزینی
SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY Issue 18 (2010-03-01PP. 390-403 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 12. خارزی محمدمرتضی اسلامیانTorbjörn Thiringer
تخمین تلفات سیم پیچ ترانسفورماتورهای فرکانس متوسط با سیم لیتز با استفاده از روش رسانایی و نفوذ پذیری معادل
Estimation of the winding losses of Medium Frequency Transformers with Litz wire using an equivalent permeability and conductivity method
European Conference on Power Electronics and Applications  EPE / IEEE-PELS Organising Committee, France, 2020-09-07 - 2020-09-11
ملی معتبر 11. مرتضی اسلامیانسیدنادر موسوی
کاهش تلفات اضافی ترانسفورماتور قدرت با استفاده از شیلد مغناطیسی به روش آنالیز اجزا محدود سه بعدی
Power transformer additional losses reduction using magnetic shield with 3-D finite element method analysis
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه تبریز, تبریز, 2020-08-04 - 2020-08-06
بین‌المللی 10. مرتضی اسلامیانخارزی محمدTorbjörn Thiringer
محاسبه اندوکتانس نشتی ترانسفورماتورهای فرکانس متوسط با سیم پیچ های مستطیلی شکل با استفاده از یک روش تحلیلی دقیق
Calculation of the Leakage Inductance of Medium Frequency Transformers with Rectangular-Shaped Windings using an Accurate Analytical Method
European Conference on Power Electronics and Applications  دانشگاه ژنوآ (Università Degli Studi di Genova), Italy, 2019-09-02 - 2019-09-06
بین‌المللی 9. خارزی محمدمرتضی اسلامیانTorbjörn Thiringer
طراحی عایقی یک ترانسفورماتور قدرت فرکانس بالا برای شبکه فشار قوی جریان مستقیم با اتصال سری بهینه در مزرعه بادی دریایی
Insulation Design of a Medium Frequency Power Transformer for a Cost-Effective Series High Voltage DC Collection Network of an Offshore Wind Farm
International Symposium on High Voltage Engineering  Budapest University of Technology and Economics, Hungary, 2019-08-26 - 2019-08-30
بین‌المللی 8. مرتضی اسلامیاناسماعیل صلاحی
شبیه سازی پدیده جریان هجومی سیمپستیک و بررسی راههای کاهش آن در شرایط کارکرد موازی ترانسفورماتورها
simulation of sympathetic inrush current phenomena and investigation of its reduction methods in parallel operation of transformers
= دانشگاه لرستان, خرم آباد, 2019-06-19 - 2019-06-20
بین‌المللی 7. محسن فریدیمرتضی اسلامیانسید حسین حسینیان
بررسی ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت در شرایط آب و هوایی آلوده و ارائه راهکارها جهت افزایش کارایی
Study of Power Transformer Performance under Contaminated Climate Conditions
کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران, تهران, 1397/11/07 - 1397/11/09
ملی معتبر 6. مرتضی اسلامیان
بهبود مدل سیم پیچ ترانسفورماتور با در نظر گرفتن تلفات فوکوی وابسته به فرکانس
An Improvement in Modeling of Transformer Winding considering Frequency Dependent Eddy Current Losses
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی سجاد, تهران, 2018-05-08 - 2018-05-10
بین‌المللی 5. مرتضی اسلامیانبهروز احمدزاده
بررسی تجربی عیوب متداول در ترانسفورماتورها
Experimental investigation of common failures in transformers
کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، سندیکای صنعت برق ایران، شرکت توسعه خدمات فوق تخصصی ترانسفورماتور پارس، مجله ترانسفورماتور , تهران, 1396/11/03 - 1396/11/04
بین‌المللی 4. ام فریدیعباس لطفیمرتضی اسلامیان
بررسی توزیع چگالی شار و محاسبه انرژی مغناطیسی ذخیره شده در راکتور شنت با روش اجزاء محدود سه بعدی
Investigation of flux density distribution and calculation of magnetic energy in shunt reactor using 3D finite element method
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2009-10-02 - 2009-10-04
بین‌المللی 3. حسین محسنیسیدعلی موسویحمید رضا موسویمرتضی اسلامیانخارزی محمدمیرعلیخانی کریم
بررسی تاثیر هسته بر روی آنالیز پاسخ فرکانسی ترانسفورماتورهای قدرت
Investigation of Core Effect on Frequency Response Analysis of Power Transformers
IEEE Electrical Insulation Conference IEEE , Canada, 2009-05-08 - 2009-05-10
بین‌المللی 2. مرتضی اسلامیانبهروز وحیدیسید حسین حسینیانمیرعلیخانی کریم
تحلیل توزیع موج ضربه و محاسبه میدان الکتریکی در ترانسفورماتور خشک رزینی به روش اجزا محدود (FEM)
The analysis and calculation of Electromagnetic field in dry type transformer during impulse test by FEM
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2008-10-01 - 2008-10-03
بین‌المللی 1. بهروز وحیدیمرتضی اسلامیانسید حسین حسینیان
محاسبه جریان نشتی بر روی سطح سیم پیچ های ترانسفورماتور خشک
LEAKAGE CURRENT COMPUTATION ON THE SURFACE OF WINDINGS OF DRY TYPE TRANSFORMER
International Conference on Electrical and Control Technologies - ECT 3rd International Conference on Electrical and Control Technologies, Lithuania, 2008-05-30 - 2008-06-01