خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29268   بروزرسانی: 03-04-1403

Eslam Javadnia

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مژگان باقری نیاسیامک بداغ پورنعمت کریمیاسلام جوادنیای ریکMuhammad BilalAlaa Mhawish
An intercomparison of SEMARA high-resolution AOD and MODIS operational AODs
مقایسه بین عمق نوری هواویز با قدرت تفکیک مکانی بالای SEMARA AOD و محصولات عمق نوری هواویز سنجنده مودیس
Atmospheric Pollution Research Issue 15 (2024-03-15PP. 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  ابوذر فیض الهی برافتاباسلام جوادنیای ریک
Investigating of Floods Monitoring Using GRACE and TRMM Observations in the West and South West of Iran
بررسی پایش سیل با استفاده از مشاهدات ماهوارهای GRACE و TRMM در منطقه غرب و جنوب غربی ایران
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 19 (1402/01/05صفحات 1-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  اسلام جوادنیای ریکنگار زاهدی
Investigation impact of massive dust storm on aerosol optical, physical, radiative properties over Southwest Iran
بررسی اثر طوفان مهیب گردوغباری بر خصوصیات تابشی، فیزیکی و اپتیکی هواویزها در جنوب غربی ایران
earth observation and geomatics engineering Issue 10.22059/eoge.2022.347630.1123 (2022-11-22PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  زهرا قربانیعلی خسروییاسر مقصودیفرید فاضل مجتهدیاسلام جوادنیای ریکعلی نظری
Use of InSAR data for measuring land subsidence induced by groundwater withdrawal and climate change in Ardabil Plain, Iran
استفاده از داده های اینسار برای اندازه گیری فرونشست زمین ناشی از برداشت آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی در دشت اردبیل، ایران
Scientific Reports Issue 12 (2022-08-17PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  اسلام جوادنیای ریکنسرین بیگی پارگامیسعید عباسی
Comparison and Evaluation of MODIS and Sun photometer Integrated water vapor using GPS observations at IASBS AERONET site (Zanjan, Iran).
مقایسه و اعتبارسنجی بخارآب به‌دست آمده از سنجنده مادیس و سانفتومتر با استفاده از مشاهدات GPS در سایت آئرونت IASBS زنجان
علوم و فنون نقشه برداری - (مهندسی نقشه برداری سابق) - انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران شماره 11 (1400/06/01صفحات 117-128 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  اسلام جوادنیای ریکعلی اکبر آبکار
Development and evaluation of Downward Surface Shortwave Radiation based on SARA AOD using MODIS data under cloud-free conditions
توسعه و ارزیابی تخمین تابش موج کوتاه فرودی در سطح بر اساس عمق اپتیکی هواویز SARA و داده¬های سنجنده مادیس در شرایط بدون ابر
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- دانشگاه خواجه نصیر شماره 6 (1397/10/04صفحات 139-162 

4.  اسلام جوادنیای ریکعلی اکبر آبکارپر شوبرت
A MODIS-based modeling scheme for the estimation of downward surface shortwave radiation under cloud-free conditions
طراحی یک مدل مادیس-پایه برای تخمین تابش فرودی موج کوتاه خورشیدی در سطح در شرایط بدون ابر
Arabian Journal of Geosciences Issue 9 (2017-11-09PP. 392(1)-392(16) 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  اسلام جوادنیای ریکعلی اکبر آبکارپر شوبرت
Estimation of High-Resolution Surface Shortwave Radiative Fluxes Using SARA AOD over the Southern Great Plains
برآورد شارهای تابشی موج کوتاه در سطح با قدرت تفکیک مکانی بالا با استفاده از عمق اپتیکی هواویز SARA در منطقه SGP
Remote Sensing Issue 11 (2017-11-08PP. 1-16 

2.  اسلام جوادنیای ریکعلی اکبر آبکار
Effect of Dust Storm on Optical and Radiative Properties of Aerosols Over Middle East
اثر طوفان گردوغباری بر روی خصوصیات اپتیکی و تابشی هواویزها در منطقه خاورمیانه
علوم و فنون نقشه برداری - (مهندسی نقشه برداری سابق) - انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران شماره 7 (1396/06/01صفحات ۱۵۷-۱۷۳ 

1.  اسلام جوادنیای ریکمحمدرضا مباشریکمالی غلامعلی
MODIS NDVI Quality Enhancement Using ASTER Images
بهبود کیفیت شاخص NDVI سنجنده مادیس با استفاده از تصاویر سنجنده استر
International Journal of English Language Education Issue 11 (2010-01-23PP. 549-558 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. راضیه نوروزیاسلام جوادنیای ریک
اعتبارسنجی بخارآب قابل بارش به دست آمده از سنجنده¬ی سنتینل 3 با استفاده از اندازه¬گیری¬های سانفتومتر آئرونت
Validation of precipitable water vapor derived from Sentinel-3 using AERONET sunphotometer measurements
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1400/12/12 - 1400/12/13
ملی معتبر 6. راضیه نوروزیاسلام جوادنیای ریک
اعتبارسنجی بخارآب قابل بارش به دست آمده از محصول مادون قرمز سنجنده مودیس با استفاده از مشاهدات جی پی اس
Validation of MODIS Infrared precipitable water vapor using GPS observations
-- دانشگاه صنعتی اراک و تحت حمایت سیویلیکا, اراک, 2021-11-18 - 2021-11-18
ملی معتبر 5. جلیل پیریاسلام جوادنیای ریکغلامرضا جودکی
بررسی فرونشست زمین در طول خطوط ریلی با استفاده از تداخل سنجی راداری و تصاویر ماهواره سنتینل- 1 در بازه زمانی 2020 - 2017
Investigation subsidence along railway by Interferometric Synthetic Aperature Radar (INSAR) technique and sentinel-1 mission images for the period 2017-2020
-- دانشگاه صنعتی اراک, اراک, 2020-11-19 - 2020-11-19
ملی معتبر 4. اسلام جوادنیای ریکنسرین بیگی پارگامی
اعتبارسنجی بخارآب قابل بارش بدست آمده از سنجنده‌ OMI با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمینی آئرونت در سایت IASBS زنجان
Validation of precipitable water vapor from OMI using ground-based AERONET measurements at IASBS site in Zanjan
-- دانشگاه صنعتی اراک, اراک, 2020-11-19 - 2020-11-19
بین‌المللی 3. اسلام جوادنیای ریکزهرا قربانی
ارزیابی بخارآب قابل بارش بدست آمده از سنجنده مادیس با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمینی آئرونت در سایت IASBS زنجان
Evaluation of precipitable water wapor derived from MODIS using ground-based AERRONET observations at IASBS site in Zanjan
== دانشکده فنی مهندسی مرند (دانشگاه تبریز), مرند, 2020-09-25 - 2020-09-25
بین‌المللی 2. زهرا قربانیغلامرضا جودکیاسلام جوادنیای ریک
آنالیز فرونشست زمین در دشت اردبیل با استفاده از تکنیک SBAS-INSAR
LAND SUBSIDENCE ANALYSIS IN THE ARDABIL PLAIN USING SBAS-INSAR TECHNIQUE
TRIGGER INTERNATIONAL CONFERENAE دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, نامشخص, 2019-10-08 - 2019-10-10
بین‌المللی 1. اسلام جوادنیای ریکموسی ساعی جمال آبادی
آنالیز روشهایی برای تشخیص و ارزیابی خشکسالی با استفاده از تکنیکهای جدید سنجش از دور
Analysis of Methods for Drought Assessment Using New Remote Sensing Techniques
کنفرانس بین المللی خاک وریشه اردبیل, اردبیل, 1389/03/03 - 1389/03/05