خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10065   بروزرسانی: 02-12-1399

Massoud Moradi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  علیرضا کاوندمسعود مرادیجواد نصیری
(Monotheism in Quran and Mysticism (Moral development Case Study: Monotheism in Praise
توحید در قرآن و عرفان(رشد اخلاقی)مطالعه موردی:توحید در ستایش
عرفان اسلامی - دانشگاه آزاد واحد زنجان شماره  74 (1401/11/20صفحات 35-52 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
5.  حسن اصلان زادهمسعود مرادیمحمود مجتبی زاده
Identifying and leveling effective components in creating transformational management in schools
شناسایی وسطح بندی مولفه های موثر در ایجاد مدیریت تحول آفرین در مدارس
رهبری و مدیریت آموزش شماره 2 (1401/05/19صفحات 25-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  حسن اصلان زادهمسعود مرادیمحمود مجتبی زاده
Designing and validating the innovative model of transformative leadership in secondary schools with a qualitative approach
طراحی و اعتباریابی الگوی نوآورانه رهبری تحولآفرین در مدارس متوسطه با رویکرد کیفی
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی شماره 4 (1401/03/10صفحات 1-24 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  علی جعفری رادعادل زاهد بابلانمسعود مرادیعیسی ثمری
Strategy, context, and outcomes of competence development of high school principals, a qualitative study
راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی)
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره 44 (1399/07/03صفحات 237-262 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
2.  حسن احمدیعادل زاهد بابلانمسعود مرادیعلی خالق خواه
An analysis of the process of managing teachers' talent in secondary school
واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در دوره متوسطه
مدیریت مدرسه - دانشگاه کردستان با همکاری انجمن مدیریت آموزش شماره 7 (1398/02/20صفحات 2-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
1.  علی جعفری رادعادل زاهد بابلانمسعود مرادیعیسی ثمری
Conceptual Model of the principals Competency Development in Secondary School
طراحی الگوی مفهومی توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی شماره 4 (1398/01/27صفحات 163-188 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 6. مسعود مرادیمریم علیزاده
رابطه بین وسواس فکری- عملی و خودبیمارانگاری در طی شیوع ویروس کرونا
Relation between obsessive-compulsive disorder and hypochondriasis during the prevalence of coronavirus
--- دانشگاه اسلو, جواش, 2021-09-03 - 2021-09-03
بین‌المللی 5. مسعود مرادی
رابطه فرسودگی شغلی با انگیزه پیشرفت معلمان
The relationship between job burnout and teacher achivement motivation
-- دانشگاه الزهرا, تهران, 2021-02-13 - 2021-02-14
بین‌المللی 4. مسعود مرادیفاطمه شاکر
رابطه بین گردش شغلی و کیفیت زندگی کاری با خلاقیت سازمانی
The relationship between workflow and quality of work life with organizational creativity
-- دانشگاه الزهرا-تهران, تهران, 2021-02-13 - 2021-02-14
ملی معتبر 3. مسعود مرادیچمران قنبری
رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد معلمان
The Relationship between Knowledge Management and Improving Teachers' Performance
=== سیویلیکا- دانشگاه علمی کاربردی خانه فرهنگ مشارکتی, تهران, 2019-03-18 - 2482-06-07
ملی معتبر 2. شهرام ساسانیمسعود مرادی
تاثیر آموزش حضوری و عملی دوره های IT بر افزایش دانش فناوری
The effect of in-service and practical on increasing technology knowledge
== دانشگاه پیام نور, تهران, 2019-01-24 - 2019-01-25
ملی معتبر 1. مسعود مرادیفاطمه بردبار
نقش ویژگی های شخصیت در رشد مسیر شغلی دانشجویان
The Role of Personality Characteristics in the Development of Students' Career Path
-- مرکز پیشگامان , تهران, 2018-12-13 - 2018-12-13