خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24411   بروزرسانی: 07-11-1399

Seyed Najmmaddin Mortazavi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
Effect of different Concentrations of Bacillus subtilis on Flower and corm features in two saffron ecotypes
تاثیر غلظتهای مختلف باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر خصوصیات گل و بنه در دو اکوتیپ زعفران
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 4 (1402/10/30صفحات 33-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  محمدجواد عبدیمرضیه قنبری جهرمیسید نجم الدین مرتضویسپیده کلاتجاریمحمدجواد نظری دلجو
Foliar-applied silicon and selenium nanoparticles modulated salinity stress through modifying yield, biochemical attribute, and fatty acid profile of physalis alkekengi L.
محلول‌پاشی نانوذرات سیلیکون و سلنیوم در تعدیل تنش شوری از طریق اصلاح عملکرد، ویژگی‌های بیوشیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue 10(4) (2023-08-26PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  حاجی زاده سید حنیفهسید نجم الدین مرتضویمرتضی گنجی نژادVOLKAN OKATANIbrahim kahramanoglu
Evaluation of the optimum threshold of gammaray for inducing mutation on Polianthes tuberosa cv. double and analysis of genetic variation with RAPD marker
ارزیابی آستانه بهینه سازی گاماری برای القای جهش در Polianthes tuberosa و تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی با نشانگر RAPD
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY Issue (1)4 (2023-01-04PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
73.  محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
Morphophysiologycal evaluation of gold moss stonecrop (Sedum acre L.) under salicylic acid treatment in water deficit
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی گیاه سدم یا خزه طلا (Sedum acre L) تحت تیمار سالیسیلیک اسید در شرایط کمبود آب
Clinical Cancer Investigation Journal Issue 11(1) (2022-11-28PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Impressibility of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) from Salicylic ‎acid and Methyl Jasmonate Elicitors by Monitoring of‏ ‏Morpho-physiological Traits
تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک
علوم باغبانی ایران شماره 53 (1401/06/28صفحات 405-422 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  مجید سلطانی پاجیسید نجم الدین مرتضویفاطمه بیدرنامنی
Investigating focal correlation functions of two wild tulip varieties in Zanjan heights based on morphological and phytochemical characteristics.
بررسی توابع همبستگی کانونی دو واریته لاله وحشی در بلندی های زنجان بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و فیتوشیمیایی
گل و گیاهان زینتی شماره 7(1) (1401/06/11صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
Evaluation of Proline-Coated Chitosan Nanoparticles on Decay Control and Quality Preservation of Strawberry Fruit (cv. Camarosa) during Cold Storage
ارزیابی نقش نانو ذرات پرولین پوشش داده شده با کیتوزان در کنترل پوسیدگی و حفظ کیفیت میوه توت فرنگی (CV. کاماروسا) در طول انبار سرد
Horticulturae شماره 8(7) (1401/04/26صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
Study of morphophysiological attributes of two saffron ecotypes treated with Bacillus subtilis under Zanjan climatic conditions
بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو اکوتیپ زعفران تحت تاثیر باکتری باسیلوس سوبتیلیس در شرایط ‏اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 1 (1401/03/15صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسعید ریزیعلی نیکبخت
The Possibility of Replacing the Cocopeat by Palm Substrate to the Soilless Culture of Lily
امکان جایگزین کردن بستر کوکوپیت با نخل در کشت بی خاک گل سوسن
Journal Of Ornamental Plants Issue 12(1) (2022-03-16PP. 11-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسعید ریزیعلی نیکبخت
The Possibility of Replacing the Cocopeat by Palm Substrate to the Soilless Culture of Lily
امکان جایگزینی کوکوپیت با بستر نخل به کشت بی خاک سوسن
Journal Of Ornamental Plants Issue 12(1) (2022-03-06PP. 11-29 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  فاطمه اباذری فردسید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادریسپیده کلاتجاری
Physiological Changes During Cold Storage of Lilium ledebourii(Baker) Boiss. Bulb, a Rare Indigenous Species to Iran
تغییرات فیزیولوژیکی در طول ذخیره سازی سرد لیلیوم ledebourii(Baker) Boiss. یک گونه نادر بومی به ایران
Journal Of Ornamental Plants Issue 11(4) (2021-12-06PP. 231-241 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  سجاد حیدریسعید ریزیسید نجم الدین مرتضویعلی نیکبخت
Study the Effect of Cultivar and Disbudding on the Bulb Propagation of Lily
مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم
علوم باغبانی شماره (2)35 (1400/05/25صفحات 301-311 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
An Efficient in vitro Propagation Protocol of Pot Calla lily (Zantedeschia spp cv. Orania and Sunclub) via Tuber Production
یک پروتکل کارآمددر شرایط آزمایشگاهی از طریق تولید غده در تکثیر سوسن گلدانی (Zantedeschia spp cv. Orania and Sunclub)
international journal of horticultural science and technology - پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری انجمن باغبانی ایر Issue 8(4) (2021-06-28PP. 343-351 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
63.  سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسعید ریزیعلی نیکبخت
Composted palm waste as an alternative of coco peat in growing media:effects on growth and nutritional status of Lily cut flower (Lilium spp.)
بقایایی نخل کمپوست شده به عنوان جایگزین کوکوپیت در محیط رشد و اثرات آن بر رشد و وضعیت تغذیه ای گل شاخه بریده شده سوسن (Lilium spp.)
journal of horticulture and postharvest research Issue (1) 4 (2021-05-10PP. 49-66 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
Callus production and organogenesis in pot calla lily (Zantedeschia spp. cv. Orania)
انگیزش پینه و اندامزایی در شیپوری گلدانی (Zantedeschia spp. cv Orania)
گل و گیاهان زینتی شماره 5(1) (1400/02/13صفحات 13-18 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
61.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Assessment of Physiological and Phytochemical Traits of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) in Response to Salicylic Acid and Methyl Jasmonate Application
ارزیابی صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل بنفش (Echinacea purpurea L. Moench) در پاسخ به اسید سالیسیلیک و متیل برنامه جاسمونات
Medicinal Plant Research Issue (11) 1 (2021-02-08PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  فاطمه بیدرنامنیسید نجم الدین مرتضویمریم رحیمی
Canonical Correlation Analysis for Determination of Relationship between Morphological and Physiological Pollinated Characteristics in Five Varieties of Phalaenopsis
تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف برای تعیین رابطه مورفولوژی و فیزیولوژیک خصوصیات گرده افشانی در پنج نوع Phalaenopsis
Journal Of Ornamental Plants Issue 4(10) (2020-12-12PP. 205-212 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادیمیترا اعلائی
Optimization of callus production and organogenesis of two commercial cultivars of Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L. cv Amsterdam, Advance Red)
بهینه سازی تولید پینه و اندام زایی دو رقم تجاری گلایول(Gladiolus grandiflorus L. cv Amsterdam, Advance Red)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره (38)9 (1399/08/22صفحات 49-60 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
58.  فاطمه بیدرنامنیسید نجم الدین مرتضویمریم رحیمی
Selection of appropriate pollination states using phenological and morphological characteristics in five varieties of Phalaenopsis orchid
انتخاب حالات مناسب گرده افشانی از نظر صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک در پنج رقم فالانوپسیس
journal of plant physiology and breeding شماره 10(1) (1399/06/30صفحات 149-161 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  فاطمه بیدرنامنیسید نجم الدین مرتضویمریم رحیمی
Study of correlation and cluster analysis of seed germination characteristics in 5 cultivars of Phalaenopsis orchid in Chen medium
بررسی همبستگی و واکاوی خوشه ای صفات تنژیدگی بذر ٥ رقم ارکید فالانوپسیس در محیط کشت Chen
گل و گیاهان زینتی شماره 4(2) (1399/06/21صفحات 101-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  حاجی زاده سید حنیفهسید نجم الدین مرتضویفرزانه توحیدی قلعهHASIBE YILDIZMURAT HELVACITURGUT ALASVOLKAN OKATAN
EFFECT OF MUTATION INDUCED BY GAMMA-IRRADIATION IN ORNAMENTAL PLANT LILIUM (LILIUM LONGIFLORUM CV. TRESOR)
اثر جهش ناشی از تابش گاما در زینتی گیاه لیلیوم
PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Issue 54(1) (2020-06-05PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  مجید بهادران باغبادرانیسید نجم الدین مرتضوییعقوب حاجی زاده
Evaluation of Anticipated Performance Index, biochemical, and physiological parameters of Cupressus arizonica Greene and Juniperus excelsa Bieb for greenbelt development and biomonitoring of air pollution
ارزیابی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی و شاخص مقاومت به آلودگی هوا در دو گونه درختی سوزنی برگ(سرو نقره ای و ارس زینتی)
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION Issue 10 (2019-01-16PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Effects of Sodium Nitroprusside and Salicylic Acid on Morphophysiological Characteristics of Common Bermuda Grass under Water Deficit Stress
اثرهای کاربرد سدیم نیتروپروساید و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی چایر معمولی در شرایط تنش کم‌آبی
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره (1)19 (1397/09/19صفحات 63-74 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
53.  سید نجم الدین مرتضویسپیده منشی زادهحسین ربی انگورانی
The Effect of Indole Acetic Acid and Cycocel on Morphological Traits and Essential Oils of Geranium (Pelargonium graveolens L.cv Bourbon)
تاثیر اندول استیک اسید و سایکوسل بر صفات فرفولوژیکی و ماده موثره شمعدانی عطری
Advances in Bioresearch Issue 9 (3) (2018-05-25PP. 153-157 

52.  مسعود ارغوانیسعیده سوادکوهیسید نجم الدین مرتضوی
Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Salicylic Acid
تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس تحت ناثیر سالیسیلیک اسید
Journal Of Ornamental Plants Issue (4)7 (2017-12-15PP. 237-245 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Morphophysiologycal evaluation of Bermuda grass under salicylic acid treatment in water deficit conditions
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم آبی
علوم باغبانی ایران شماره 48 (1396/07/01صفحات 431-442 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  میترا اعلائیمهدیه میرزائی مشهودسید نجم الدین مرتضوی
Effect of P ostharvest Salicylic Acid T reatment on P hysico - c hemical A ttributes and V ase - life of R ose ( Rosa hybrida cv . Hater Class) C ut F lower s
اثر تیمار پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر ماندگاری گل های شاخه بریده رز رقم هاتر کلاس
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 17-1 (1396/06/28صفحات 33-47 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  رضا محمدیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
Sodium nitroprusside effect on drought tolerance of perennial ryegrass in germination and early seedling growth stage
اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه دانهال
به زراعی کشاورزی شماره (2)19 (1396/06/25صفحات 335-346 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Morphological, biochemical and physiological study of Bermuda grass as affected by sodium nitroprosside under water deficit stress
مطالعه ویژگی های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره (2)19 (1396/06/25صفحات 417-430 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  عزیزالله خیریهانیه توریسید نجم الدین مرتضوی
Effects of drought stress and jasmonic acid elicitors on morphological and phytochemical characteristics of peppermint (Mentha piperita L.)
أثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 33 (1396/03/30صفحات 268-280 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  مسعود ارغوانیسعیده سوادکوهیسید نجم الدین مرتضوی
Silicon application effect on salinity tolerance of Kentucky bluegrass
اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس
به زراعی کشاورزی شماره (1)19 (1396/03/15صفحات 133-145 
  علمی-پژوهشی
Scopus
45.  سید نجم الدین مرتضویفهیمه باقریمجید بهادران باغبادرانی
Some characteristics of tuberose as affected by pre-harvest application of calcium chloride and gibberellic acid
تاثیر تیمار قبل از برداشت کلریدکلسیم و جبیرلیک اسید بر ویژگیهای گل مریم
Advances in Horticultural Science Issue 30(2) (2016-12-15PP. 69-74 
  علمی-پژوهشی
None ISI
44.  مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
γ-Aminobutyric acid (GABA) treatment improved postharvest indices and vase-life of ‘Red Naomi’ rose cut flowers
γ-Aminobutyric acid (GABA) treatment improved postharvest indices and vase-life of ‘Red Naomi’ rose cut flowers
Acta Horticulturae Issue 1131 (2016-11-30PP. 33-39 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویمختار حیدری
Effects of benzyl adenine and potassium nitrate on some morpho-physiological traits of Narcissus
تأثیر بنزیلآدنین و نیترات پتاسیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل نرگس
علوم باغبانی ایران شماره 3 (1395/08/25صفحات 521-529 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
Effects of Sucrose and Salicylic Acid on Longevity and Some Physiological Traits of Cut Flowers Alstroemeria cv. ‘Stratus’
اثرهای ساکاروز و سالیسیلیک اسید بر عمر ماندگاری و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گل های شاخه بریدنی آلسترومریا رقم ’استراتوس
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 2(16) (1394/12/25صفحات 275-294 

41.  خدیجه مجتبی زادهسید نجم الدین مرتضویبهروز صالحیپریسا بیگی آذرآغبلاغ
Effects of Humic Acid on Morphophysiological Parameters in Varieties of Tulips
تاثیر هیومیک اسید بر صفات موفوفیزیولوژیکی ارقام لاله
International Journal Of Agriculture And Biosciences Issue 4(6) (2015-12-20PP. 244-247 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  سید نجم الدین مرتضویوحید کریمیمحمدحسین عظیمی
Effect ofHumic acid, Salicylic acid and Ca improved the quantitative and qualitative traits of lily
محلولپاشی قبل از برداشت با هومیک اسید، سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم به منظور افزایش ویژگیهای کمی و کیفی گل بریده لیلیوم
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره شماره بیست و سوم/23 (1394/08/12صفحات 37-45 
  علمی-پژوهشی
None ISI
39.  سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویمختار حیدری
Application of Benzyl Adenine and Potassium Nitrate on Growth, Nitrate Content and Nitrate Reductase Activity in Narcissus (Narcissus tazetta)
تاثیر بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر رشد و نمو..... گل نرگس رقم تازت
International Research Journal of Applied and Basic Sciences Issue 9(6) (2015-09-30PP. 824-830 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  زبیده البرزفریبرز حبیبیسید نجم الدین مرتضوی
Effect of putrescine and spermine on postharvest of Alstroemeria aurantica cv. Sukari
اثر محلو لپاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم’سوکاری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 17 شماره 1  (1394/03/30صفحات 241-255 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضوییاور شرفی
Effect of salt strees on zinnia elegans morphophysiologicl treats
تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 2(7) (1393/12/12صفحات 277-279 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  سید نجم الدین مرتضویزیبا محمدی
Effect of preharvest treatments of sacaruse and SA on postharvest longevity and qualityAlstroemeria cv. Stratus
تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده (Alstroemeria cv. Stratus) آلسترومریا
علوم باغبانی شماره  4(28) (1393/12/12صفحات 505-516 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  سمیه جزء قاسمیسید نجم الدین مرتضویمحسن خدادادی
The investigation of the influnce factors on longevity of Tuberose cut flower cv. Pearl on postharvest
بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم مروارید
علوم باغبانی شماره 3(28) (1393/09/30صفحات 288-294 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  محبوبه علایی شاولی انارحمید روستاسید نجم الدین مرتضویحسین علایی شاه ولی
A comparison of various substrates impact on yield and quality of chrysanthemum morifolium cv. pumain hydroponic and Aquaponic systems
مقایسه اثرات بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی گل داودی رقم پوما در دو سیستم هیدروپونیک و آکواپونیک
تولیدات گیاهی= شماره 3(37) (1393/08/25صفحات 115-127 
  علمی-پژوهشی
None ISI
33.  مهدی طاهریرضا مددیسجاد جعفریسید نجم الدین مرتضوی
Evaluation some ornamental apecies cultivated in tehran, in terms of refining ability heavy metals from soil
ارزیابی برخی گونه های زینتی کشت شده در تهران برای پالایش عناصر سنگین از خاک
International Journal of Biosciences Issue Vol. 4, No. 9 (2014-05-07PP. 26-33 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  سید نجم الدین مرتضویقاسم صفری
Effect of CaCl 2 (Concenteration and period) on postharvest quantity and quality attributes of Askari-grape
اثر غلظت و مدت زمان غوطه وری در کلرور کلسیم بر صفات کمی و کیفی پس از برداشت انگور رقم عسگری (Vitis vinifer L. cv Askari)
پژوهش های تولید گیاهی شماره جلد بیستم، شماره سوم،  (1392/12/12صفحات 129-143 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  صادق صادقیزارعی قاسمسید نجم الدین مرتضوی
Evaluation of efficiency of fan and pad cooling system in Mahallat region
ارزیابی کارایی سیستم سرمایش فن و پد گلخانه ای در منطقه محلات
روابط خاک و گیاه (علوم و فنون کشت های گلخانه ای سابق )- دانشگاه صنعتی اصفهان شماره شانزده (1392/11/30صفحات 1-13 

30.  فردین نصریقادری ناصرجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضویکوشش صبا محمود
The Effect of Gibberellic Acid and Stratification on Germination of Alstroemeria (Alstroemeria ligtu hybrid) Seed Under In Vitro and In Vivo Conditions
اثر جیبرلیک اسید و استراتیفیه برجونه زنی بذور آلسترومریا در شرایط درون و برون شیشه ای
Journal of Ornamental and Horticultural Plants Issue 3 (4) (2013-12-01PP. 221-228 
  علمی-پژوهشی
None ISI
29.  نصری فردینسید نجم الدین مرتضویقادری ناصرتیمور جوادی
PROPAGATION IN VITRO OF ALSTROEMERIA LIGTU HYBRID THROUGH DIRECT ORGANOGENESIS FROM LEAF BASE
تکثیر درون شیشه ای آلسترومریای لایتو جهت اندام زایی با استفاده از برگ
Journal of Horticultural Research Issue 21 (2013-12-01PP. 23-30 

28.  علیا محمدیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیحسین ربی انگورانی
Effect of kind beddin and gibberellic acid on traits of persian cyclamen.
اثر نوع بستر و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی و ویژگی های رویشی دانهال سیکلامن ایرانی
تولیدات گیاهی= شماره جلد سی و ششم شماره 3 (1392/08/30صفحات 25-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادری
Investigation Enzyme activity and Protein Changes in Rosa (Cv. ‘Sensiro’)
بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و میزان پروتئین در گل رز شاخه بریده رقم سنسیرو
علوم باغبانی ایران شماره 44(3) (1392/07/30صفحات 359-366 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانیولی ربیعیاسماعیل زنگانی
--
تاثیر سایکوسل و نفتالین استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی شمعدانی عطری
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1392/05/16صفحات 209-216 
  سایر
با هیات تحریریه
25.  مریم کاویانیسید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبییاور شرفی
Investigation enzyme activity and protein changes in postharvest (lilium candidum cv.navonao)cut flower
Investigation enzyme activity and protein changes in postharvest (lilium candidum cv.navonao)cut flower
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2013-06-25PP. 2354-2360 
  سایر
با هیات تحریریه
24.  سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضوییاور شرفی
Extending vase life of rosa cv sensiro cut flowers with nitric oxide
Extending vase life of rosa cv sensiro cut flowers with nitric oxide
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2013-05-30PP. 1378-1382 
  سایر
با هیات تحریریه
23.  مینا بیاناتیسید نجم الدین مرتضوی
Micropropagation from cultred nodal explants of rosa hydrid cv black baccara by
Micropropagation from cultred nodal explants of rosa hydrid cv black baccara by
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2013-05-30PP. 1381-1385 
  سایر
با هیات تحریریه
22.  مینا بیاناتیسید نجم الدین مرتضوی
Mass propagation of rosa hybrid cv. black baccara by periodical bioreactor
-
International journal of Agriculture: Research and Review Issue 3 (2013-04-26PP. 241-245 
  سایر
با هیات تحریریه
21.  معصومه عسگریمحمد حسن عظیمیسید نجم الدین مرتضویفاطمه خدابندلو
Effect of nan-silver and sucrose on vase life of tuberose (polianthes tuberosa cv.peril)cut flowers
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2013-01-31PP. 680-687 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  مریم کاویانیسید نجم الدین مرتضوی
Effect of nitric oxide and thidiazuron on lilium cut flowers during postharvest
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 2 (2013-01-30PP. 664-669 
  سایر
با هیات تحریریه
19.  سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادری
Role of nitric oxide and thidiazuron on changes of pigments during postharvest in rosa (cv.sensiro)
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2012-12-30PP. 121-126 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  مرتضی صادقی چروریاحمد گلچینسید نجم الدین مرتضوی
-
بررسی تاثیر رقم تراکم بوته و محلول پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی گل پیاز و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم
علوم باغبانی شماره 3 (1391/09/30صفحات 255-262 
  علمی-پژوهشی
None ISI
17.  علی عمارلوسید کمال کاظمی تبارحمید نجفیسید نجم الدین مرتضوینسیمه عمارلو
Effects of different culture media on rooting of Urtica dioica L. stem cuttings
-
JSSEM Issue 3(7) (2012-07-15PP. 172-175 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  علی عمارلوسید کمال کاظمی تبارحمید نجفی زرینیسید نجم الدین مرتضوینسیمه عمارلو
Effects of different culture media on rooting of Urtica dioica
اثر محیطهای مختلف ریشه زایی بر کیفیت و کمیت ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی گزنه
JSSEM Issue 3 (2012-07-15PP. 383-389 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  سید نجم الدین مرتضویمحمود محبییاور شرفی
Effects of nanosilver and sucrose on vase life of cut Rose flower (Rosa hybrid cv. ‘Royal’)
-
Journal of Medicinal Plants Research Issue 5(28) (2011-11-30PP. 6455-6459 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  سید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادریمجیدی نسرینبهجت نادرییاور شرفی
The effect of GA3 and BA on the quantitative and qualitative characteristics of calla lily (Zantedeschia aethiopica cv. Childsiana)
-
African Journal Of Microbiology Research Issue 5(24)_ (2011-10-30PP. 4190-4196 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبیروح انگیز نادرییاور شرفی
Regulation of ethylene biosynthesis by nitric oxide and thidiazuron during postharvest of rose
-
Journal of Medicinal Plants Research Issue 5(20) (2011-09-30PP. 5177-5183 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  ولی ربیعیالهام شیرزاده گرکانیاور شرفیسید نجم الدین مرتضوی
Effects of postharvest applications of calcium nitrate and acetate on quality and shelf-life improvement of “Jonagold” apple fruit
-
Journal of Medicinal Plants Research Issue 5(19) (2011-09-23PP. 4912-4917 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مهدی شیردلعلیرضا مطلبی آزادسیروس مسیحاسید نجم الدین مرتضویمنصور مطلوبییاور شرفی
Effect of inorganic nitrogen source and NH4:NO ratio on proliferation of dog rose (Rosa canina)
-
Journal of Medicinal Plants Research Issue 5(18) (2011-09-16PP. 4605-4609 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  آزاده شجاعمحمود قاسم نژادسید نجم الدین مرتضوی
-
تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری
علوم باغبانی شماره 2 (1390/05/10صفحات 147-155 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  الهه خرمولی ربیعیعلی ایمانیسید نجم الدین مرتضوی
-
رابطه برخی شاخص های فیزیولوژیکی با سرمازدگی در چند رقم بادام در مراحل نمو جوانه گل
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 1 (1390/04/03صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سيد نجم الدين مرتضوي
-
تاثیر سولفات الومینیم و بازبرش شاخه بر ماندگاری و کیفیت رز شاخه بریده رقم وارلون
پژوهش های تولید گیاهی شماره 2 (1390/02/26صفحات 93-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمود ملک زادهس.ا مظلومیحسین ربی انگورانیسید نجم الدین مرتضویمهدی پناهی
The Physicochmical Properties and Oil Constituents of Milk Thistle(Silybum Marianum Gtaerth.cv.Budakalasza) under Drought Stress
-
Journal of Medicinal Plants Research Issue 5(8) (2011-04-15PP. 1485-1488 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانیمحسن خدادادی
effect of sucrose and calcium chloride on the quality and longevity of cut flower of rose cv.varlon
اثر مصرف ساکارز و کلروکلسیم بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم وارلون
به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 3 (1389/08/18صفحات 359-363 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  سمیه جزء قاسمیسید نجم الدین مرتضویمحسن خدادادی
-
بررسی اثر 2وd-4 ساکارزو کلرید کلسیم بر برخی صفات کمی و کیفی در گل بریده مریم رقم پیئرل
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1389/05/09صفحات 133-142 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  سید نجم الدین مرتضویر نادری محمد مرادی قرخلو
The stydy of stem recutting and aluminum - sulphate application on the some morphophysiologic traits in rosa ( rosa hybrida cv.illona)
-
International journal of natural and Engineering Sciences Issue 3(3) (2009-08-31PP. 162-167 

3.  حسن کرمیبیتا کافیسید نجم الدین مرتضوی
Effect of Particle Size on the Cyclic Voltammetry Parameters of Nanostructured Lead Dioxide
-
International Journal of Electrochemical Science Issue 4 (2009-03-15PP. 414-424 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  سید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادریمحسن کافیخلیقی احمدمصباح بابالارهوشنگ علیزاده
-
بررسی اثرات مصرف کلسیم و سیتوکینین بر صفات مرفوفیزیولوژیکی رز رقم الونا
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1387/12/01صفحات 137-145 

1.  سید نجم الدین مرتضویم بابالر ر نادری خلیقی احمده علیزاده
The Effect of cytokinin and calcium on cut flower quality in rose (Rosa hybrida L.) cv. Illona
-
Journal of food Agriculture & Environment Issue 5(3) (2007-06-06PP. 311-313 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 170. رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
تاثیر کاربرد برگی پوتریسین، کیتوزان و پوتریسین پوشش دار شده با نانوکمپوزیت کیتوزان بر ظرفیت آنتی¬اکسیدانی میوه توت فرنگی
Effects of foliar application of putrecine, chitosan and putrecine coated with chitosan nanocomposite on antioxidant capacity of strawberry fruit
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
بین‌المللی 169. رضا بهمنیفرهنگ رضوی یاریجان علیاسید نجم الدین مرتضویغلامرضا گوهریAntonio Juárez-Maldonado
تاثیر تیمار قبل‌از برداشت پوتریسین، کیتوزان و پوتریسین پوشش دار شده با نانوکمپوزیت کیتوزان بر افزایش کیفیت و حفظ انسجام غشاء سلولی توت فرنگی
The effect of pre-harvest treatments of putrecine, chitosan and putrecine coated with chitosan nanocomposite on increasing the quality and maintaining integrity of strawberry cell membrane
- دانشگاه کردستان, سنندج, 2023-05-24 - 2023-05-25
بین‌المللی 168. محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
مطالعه پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سدوم آکر تحت تنش کم آبی و تیمار اسید سالیسیلیک
Studying the morphological, biochemical and physiological responses of Sedum acre under water stress and acid salicylic treatment
- دانشگاه شیراز, شیراز, 2022-09-13 - 2022-09-15
بین‌المللی 167. محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
تاثیر تنش خشکی بر ظرفیت پاداکسندگی، نشت یونی و پرولین در گیاه پوششی سدوم آکر
Effect of drought stress on antioxidant capacity, ion leakage and proline in Sedum acre cover plant
- دانشگاه شیراز, شیراز, 2022-09-13 - 2022-09-15
ملی معتبر 166. فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویعلیرضا ودیعی نوقابییوسف حسین زادهسلامی سید علیرضا
بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس(Bacillus subtilis) و قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) بر صفات مورفوفیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L) در دو منطقه گناد و زنجان
Investigating the effect of Bacillus subtilis bacteria and mycorrhizal fungus Glomus intraradices on the morphophysiological traits of saffron (Crocus sativus L) in Gonabad and Zanjan regions
ملی زعفران دانشگاه گناباد, گناباد, 1400/08/26 - 1400/08/27
ملی معتبر 165. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن شبدری تحت تاثیر کاربرد سیلیس در شرایط تنش شوری
Morphophysiologycal evaluation of Dichondra as affected by silicon treatment under salinity stress conditions
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 164. فهیمه صالحیمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویسلامی سید علیرضاحسن رضادوست
بررسی اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر عملکرد اکوتیپها و صفات مورفوفیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.
The effect of Bacillus subtilis on the performance of ecotypes and morphophysiologic traits of saffron (Crocus sativus L.)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 163. فاطمه اباذری فردروح انگیز نادریسید نجم الدین مرتضویسپیده کلاتجاری
بررسی تغییرات هیستولوژیکی متابولیکی در طی بهاره سازی پیاز سوسن چلچراغ
Study of Histological and Metabolic Changes during Vernalization of Lilium ledebourii (Baker) Boiss. Bulbs
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولیعصر رفسنجان , ایران آباد, 1400/06/14 - 1400/06/17
بین‌المللی 162. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
باززایی غیرمستقیم گیاه شیپوری گلدانی( Zantedeschia spp.) از ریزنمونه بذر
Indirect regeneration of potted trumpet (tubers) from seed explants
- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-01-26 - 2021-01-28
بین‌المللی 161. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادیمیترا اعلائیعیسی ناظریان
تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد بر تولید پداژک گلایول در شرایط کشت بافت
The effect of different growth regulators on production of Gladiolus peduncles under tissue culture conditions
- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-01-26 - 2021-01-28
بین‌المللی 160. لطافت مرادیسید نجم الدین مرتضوی
تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سرخارگل ( L. Echinacea purpurea) تحت تاثیر سالیسیلیک¬اسید و هیومیک‌اسید
Changes in Morphophysiology and Phytochemical Characteristics of Echinacea Under the Effects of Salicylic Acid and Humic Acid
- دبیرخانه دائمی کنفرانس, تهران, 2020-07-10 - 2020-07-10
ملی معتبر 159. محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
تغییرات مورفولوژیکی سرخارگل در پاسخ به کاربرد اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات
Morphophysiological changes of echinacea Under the Effects of Salicylic Acid and jasmenic Acid
--- موسسه آموزش عالی بینالود مشهد, تهران, 2020-07-07 - 2020-07-07
بین‌المللی 158. مهسا دین محمدیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضویعلی عمارلو
بررسی اثر موقعیت قلمه گیری و تعداد برگ در سرعت ریشه زایی و ریزوم زایی قلمه های زامیفیلیا
Study of cutting stastus and leaf number on rootting of zamiphylia
-- دانشگاه زنجان و پژوهشکده چای, لاهیجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
بین‌المللی 157. سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانی
اثر سالیسیلیک اسید و نفتالنیک استیک اسید بر برخی فیزیولوژیک و ویژگی های مورفولوژیکی نعناع فلفلی (Mentha Piperita)
Effect of Salicylic acid and Naphthalenic acetic acid on some physiological and morphological traits of peppermint (Mentha Piperita)
-- دانشگاه زنجان و دانشگاه یل ترکیه, تهران, 2019-08-27 - 2019-08-29
بین‌المللی 156. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی اسپرمین بر رشد و تولید گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of spermine on growth and production of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 155. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
The effect of foliar application of Chitosan on photosynthetic pigments and Mentha performance under under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 154. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر میزان کلروفیل و صفات رشدی گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of benzyladenine on chlorophyll content and grow th parameters of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 153. لطافت مرادیسید نجم الدین مرتضوی
تغییرات فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل تحت تاثیر سالیسیلیک اسید و هیومیک اسید
Effect of salicylic-acid and humic-acid on the change of phytochemical characteristics of Echinacea
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 152. لطافت مرادیسید نجم الدین مرتضوی
مطالعه ویژگیهای مورفولوژیکی گیاه سرخارگل تحت تاثیر اسید سالسیلیک و اسید هیومیک
Effect of salicylic-acid and humic-acid on some of the morpho-phytochemical characteristics of Echinacea
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 151. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
Effect of foliar application of BA on photosynthetic pigments and yield of Mentha under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 150. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویسیده رضیه موسوی متینمجید بهادران باغبادرانی
تاثیر عمق و تراکم گیاهی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی گل نرگس
The effect of planting density and depth on some physiological traits of daffodils in pot cultivation
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-05 - 2017-09-08
بین‌المللی 149. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویمحمدرضا کشاورزیان
تاثیر پاکلوبوترازول و مدت زمان تیمار بر برخی از صفات مورفوفیزیولژی گل شب بو
Effect of paclobotrazol and time of treatment on the some morphophysiological traits in matthiola incana calla lily
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-05 - 2017-09-08
ملی معتبر 148. ازاده مقدسسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیمحسن ثانی خانی
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریز ازدیادی و تولید گیاهچه های سرخدار (Taxus bacata L ) در زنجان
Effect of plant growty regulators on micropropagation and plantlets production of Taxus bacata L. in Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 147. زهره میرزاییمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار فنیل آلانین بر تولید متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط درون شیشه ای
Effect of phenylalanine on production of secondary metabolites in Silybum marianum under in vitro condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 146. حدیثه وحیدیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدی
کشت کالوس و القا اندام زایی در گل آنتوریم
Callus culture and indution of anthurium andreaenum in vitro
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 145. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید بر تحمل به شوری چمن شبدری
Effect of Sodium nitroprusside application on salinity tolerance of Dichondra
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
بین‌المللی 144. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادینرگس مجتهدی
تاثیر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گل شیپوری
Effect of deffernt plant growth regulators on Micropropagation of calla lily
International symposium on Wild Flowers and Native Ornamental Plants انجمن گل و گیاهان زینتی ایران, رامسر, 2017-05-01 - 2017-05-04
بین‌المللی 143. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
ریزازدیادی گل گلایل رقم سوپر رز
Micropropagation of gladiolus grandiflora cv.Rose suprem
International symposium on Wild Flowers and Native Ornamental Plants انجمن گل و گیاهان زینتی کشور, رامسر, 2017-05-01 - 2017-05-04
ملی معتبر 142. مهدی میریسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائیجعفر محمدیمحمداسماعیل امیری
مقایسه اثر غلظت¬های مختلفبنزیل آدنین و ایندول استیک اسید برمیزان پرآوری گیاه ژربرا در رقم سیریلو
Compare the effects of different concentrations of BA and IAA on the proliferation of Gerbera of plant in the cirillo
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 141. مهدی میریسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائیجعفر محمدیمحمداسماعیل امیری
تاثیر تنظیم کننده¬¬های رشد BA و IAA بر سرعت پرآوری و ارزیابی پارامتر های رشد در ریزازدیادی گیاه ژربرا رقم سی ریلو
The effect of growth regulators BA and IAA on the rate of proliferation and evaluation of growth parameters in micropropagation of plant gerbera cv cirillo
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
ملی معتبر 140. مهدی میریمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیابراهیم بیرامی زاده
تاثیر بنزیل¬آدنین،ایندول¬استیک¬اسیدو نوع ریزنمونه بر پرآوری در ریزازدیادی گل ژربرارقم سی ویلو
Effects of BA, IAA and explant types on multiplicationinmicropropagation ofgerbera(Gerbera Jamesoniicv.Civillo).
همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/29
ملی معتبر 139. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
تاثیر تیمارهای مختلف هیپوکلریت سدیم و آب گرم در کنترل آلودگی ریزنمونه های پداژه گلایول در شرایط درون شیشه ای
The effect of different treatments of Sodium hypochlorite and hot water pollution control explants corms of gladiolus (Gladiolus grandiflora cv. Advence Red) in vitro
-- دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 138. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر نانو ذرات(SiO)بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گل لیلیوم
The Effect of Different Treatments of Sodium Hypochlorite and Hot Water on the Contamination Rate of Gladiolus Corms (Gladiolus grandiflora cv. Advence Red) In Vitro
-- دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 137. سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر برخی از صفات فیزیومورفولوژیکی چمن آفریقایی
Effect of Exogenous Salicylic Acid on Some Physio-Morphological Traits of Bermuda grass
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 136. سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات فیزیومورفولوژیکی چمن آفریقایی تحت تنش کمآبی
The Effect of Sodium Nitroprosside on Some Physio-Morphological Characteristics of Bermuda Grass under Water Deficit Stress
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 135. هادی درخشانسید نجم الدین مرتضویسیده رضیه موسوی متین
تاثیر سطوح مختلف نانوسیلور برکیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم های مجیک
Effect of Nanosilver on Quality and Longevity of Cut Rose Cv. High Magic Flowers
-- دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-23
ملی معتبر 134. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضویپژمان آزادی
استفاده از تیمارهای مختلف جهت کاهش آلودگیهای درونی ریزنمونه های شیپوری تحت شرایط درون شیشهای
Using Different Treatments for Reduction of Internal Contamination of Calla Lily Explants (Zantedeschia Picasso) Under In Vitro Conditions
-- دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 133. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر نانوسیلیس بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گل نرگس
Effect of Nano-SiO2 on Some Morpho-Physiological Characteristics of Narcissus (Narcissus tazetta)
-- دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 132. سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسلطانی فروزنده
تاثیر محلولپاشی نیترات کلسیم و پتاسیم بر میزان جذب ریزمغذیها در ترخون کشت شده در شهر ری
Study the effect of foliar spray of calcium nitrate and potassium nitrate on micronutrients uptake of tarragon”Ray” region
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 131. سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسلطانی فروزندهرضا نوروزی
مطالعه اجزایی ترکیبات شیمیایی اسانس ترخون در شهر ری.
Study on chemical constituents of essential oil of tarragon cultivated in”Ray” region.
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 130. سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسلطانی فروزنده
مطالعه اثر محلول پاشی نیترات کلسیم و پتاسیم بر میزان ریزمغذی های در گیاه ترخون
Effect of foliar application of calcium nitrate and potassium nitrate on micronutrients amount of tarragon ”Ray” region
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 129. سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسلطانی فروزنده
تولید و تجمع ترکیبات شیمیایی فعال در ترخون کشت شده در کرج
Production and composition of tarragon active substances cultivated in”Karaj” region
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 128. سجاد حیدریسید نجم الدین مرتضویسلطانی فروزنده
مطالعه تاثیر کاربرد نیترات کلسیم و پتاسیم بر ترکیبات سمی اسانس ترخون کشت شده در شهر ری
Investigating the effects of calcium nitrate and potassium nitrate application on content of toxic components of Tarragon essential oil in”Ray” region.
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان , شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی , اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 127. هانیه توریعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی (Menta piperita )تحت شرایط تنش خشکی
The effect of salicylic acid spraying on some physiological characteristics of peppermint under
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 126. سید نجم الدین مرتضویالهه هاشمی دهکردیحسن خوش قلببهرام قنبری
تاثیر برخی عناصر غذایی بر صفات کمی و کیفی چمن اسپورت
Effect some of nutrients on quantity and quality sports lawn
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 125. الهه هاشمی دهکردیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر نانوذرات SIO2 بر خصوصیات جوانه زنی بذر پروانش
Effect of SiO2 nanoparticles on characteristics seed germination of periwinkle (Catharanthus roseus Don)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 124. سید نجم الدین مرتضویسیده رضیه موسوی متینحمید حاجی لواحسان جوکار
بررسی اثر پاکلوبوترازول و اسید سالیسیلیک بر چمن اسپورت
Effects of Paclobutrazol and Salicylic acid on Sports Grass
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 123. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویاحسان جوکار
تاثیرنانوذرات بر جوانه زنی و خصوصیات رویشی بذر همیشه بهار
ffect of nanoSiO2 on seed germination and growth characteristics of marigold (Calendula officinalis L.)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1394/11/05 - 1394/11/08
ملی معتبر 122. زهرا پرچیانلوسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانیمهدی کظمی
اثر ایندول استیک اسید و سالیسیلیک اسید بر میزان جذب سرب توسط گیاه وتیور
The effect of indoleacetic acid and salicylic acid on the absorption of lead by vetiverplant(chrysopogon zizanioides L. Roberty)
توسعه پایدار فضای سبز شهری دانشگاه تبریز و سازمان فضای سبز, تبریز, 1394/06/11 - 1394/06/12
ملی معتبر 121. هانیه توریعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
ارزیابی شاخص های عملکردی و میزان کلروفیل برگ نعناع فلفلی Mentha piperita تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه ای
Assessment of yield indicators and chlorophyll content of Mentha piperita under drought stress in greenhouse conditions
- دبیرخانه داءمی همایش, همدان, 2015-08-27 - 2015-08-27
ملی معتبر 120. مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار گاما آمینو بوتریک اسید بر شاخص پس از برداشت و عمر گل جای گلهای شاخه بریده رز
Effect of γ-Aminobutyric Acid (GABA) treatment on postharvest index and vase-life of rose cut flowers cv. Red Naomi
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 119. سیده صدیقه حسینیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدییونس مهدوی
تاثیر نوع محیطکشت بر میزان پرآوری بگونیا غده ای
Effect of medium type on proliferation rate of Begonia Tuberhybrida
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, کردستان, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 118. عزیزالله خیریمنصور احمدیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر کودهای آلی بر اجزای اسانس و برخی صفات مورفولوژیکی ریحان بنفش
EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS ON ESSENTIAL OILS CONSTITUENTS AND SOME CHARACTERISTICS OF PURPLE BASIL
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه مالی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 117. سعیده سوادکوهیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
اثر سیلیکون بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس (Poa pratensis L)
Effects of silicon on Salinity Tolerance of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L)
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18
ملی معتبر 116. سعیده سوادکوهیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
بر همکنش تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی چمن پوآ پراتنسیس (.Poa pratensis L)
Interactive effects of salinity stress and salicylic acid on morphological traits of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.)
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18
ملی معتبر 115. مرتضی گنجی نژادسید نجم الدین مرتضویمجید بهادران باغبادرانی
تعیین مقدارمناسب پرتودهی با پرتو گاما به منظور جهش زایی در سوخ گیاه زینتی مریم
Determination of optimum amount of gamma-ray irradiation in order to mutation on polianthus tuberosa corm
= سازمان جهاد کشاورزی , ایران آباد, 2015-05-05 - 2015-05-05
ملی معتبر 114. سید نجم الدین مرتضویوحید کریمیمحمد حسن عظیمی
بررسی محلول پاشی هومیک اسید، سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی گل بریده لیلیوم
Effect of Humic acid and salisilic acid and Calcium Chloride on longevity and quality perharvest of Lilium cut flowers
= سازمان جهادکشاورزی , بایقوت, 2015-05-05 - 2015-05-05
ملی معتبر 113. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویمختار حیدری
اثرات بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر ترکیبات شیمیایی و عمر گلجای گل نرگس
Effects of Benzyladenine and Potassium Nitrate on morphophysiologycal triats of Jonquil (Narcissus tazetta L.)
= سازمان جهاد کشاورزی , ایران آباد, 2015-05-05 - 2015-05-05
بین‌المللی 112. مهدیه میرزائی مشهودمیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی عمر گل جایی و ماندگاری گل های شاخه بریده رز کولتیوار رد نائومی تحت تیمار گابا
Effect of y-Aminobutyric Acid (GABA) treatment on posthanyest index and vase-life of rose cut flowers cv. 'Red Naomi'
= دانشگاه آزاد کرمانشاه, کرمانشاه, 2015-05-01 - 2015-05-03
بین‌المللی 111. عاطفه صادق نژاداحمد گلچینسید نجم الدین مرتضوی
بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر برخی صفات زایشی گل لاله رقم یوکوهاما و اسپرینگ
Effect of time culture on physiological traits in tow varieties of tulip
یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین, تهران, 1393/12/25 - 1393/12/26
ملی معتبر 110. زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر پس از برداشت ساکارز و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات کمی و کیفی در گل شاخه بریده آلسترومریا
Evaluation the postharvest effect of sucrose and salicylic acid on some quantitative and qualitative traits of Alstroemeria (cv. Stratus) cut flower
-- پژوهشگاه ملی گل و گیاهان زینتی, تهران, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 109. زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی بر ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا رقم استراتوس
The effect of some chemical treatments on postharvest longevity of Alstroemeria (cv. Stratus) cut flower
-- پژوهشگاه ملی گل و گیاهان زینتی, تهران, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 108. مینا بیاناتیداریوش داودیسید نجم الدین مرتضویمریم جعفر خانی کرمانی
بهینه سازی تکثیر انبوه رز هیبرید رقم بلک باکارا Rosa hybrid
Optimization of mass propagation of Rosa hybrid cv. Black baccarat
-- کرج- پژوهشگاه گل و گیاهان زینتی ایران, تهران, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 107. سیده رضیه موسوی متینسید نجم الدین مرتضویمختار حیدری
اثرات بنزیل آدنین و نیترات پتاسیم بر گلدهی و کیفیت گل بریده نرگس
Effects of Benzyladenine and Potassium Nitrate on Flowering and Cut flower Quality of Narcissus ((Narcissus tazetta
-- کرج- پژوهشگاه ملی گل و گیاهان زینتی, تهران, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 106. مینا بیاناتیداریوش داودیسید نجم الدین مرتضویمریم جعفر خانی کرمانی
بهینه سازی تکثیر انبوه رز هیبرید(Rosa hybrida) رقم بلک باکارا
Optimization of mass propagation of Rosa hybrid cv. Black baccarat
-- پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران, کرج, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 105. زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر پس از برداشت ساکارز و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات کمی و کیفی در گل شاخه بریده آلسترومریا رقم استراتوس
Evaluation the postharvest effect of sucrose and salicylic acid on some quantitative and qualitative traits of Alstroemeria (cv. Stratus) cut flower
-- پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران, کرج, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 104. زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی بر ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا رقم استراتوس- اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
The Effect of Some chemical treatments on postharvest Longevity in Alstroemeria cv. ‘Stratus’ Cut Flowe
-- پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی, کرج, 2014-10-21 - 2014-10-22
ملی معتبر 103. فرزانه توحیدی قلعهسید نجم الدین مرتضویحاجی زاده سید حنیفهنجات پیر ولی بیرانوند
بررسی اثر جهش زایی پرتو گاما در گیاه زینتی لیلیوم رقم تریسور (Liliumlongiflorum)
The effect of gamma irradiation on the some morphophysiological characteristics on lilium
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1393/05/29 - 1393/05/30
ملی معتبر 102. مرتضی گنجی نژادسید نجم الدین مرتضویمشایخی شهرام
اثر پرتودهی اشعه گاما بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گل مریم رقم دابل( Polianthes Tubrose L. cv Double
The effect of gamma irradiation on the some morphophysiological characteristics on tuberose (polianthes tubrose L. cv. Double)
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1393/05/29 - 1393/05/30
ملی معتبر 101. منصور احمدیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار ورمیکومپوست بر صفات مورفولوژیکی و کمیت اسانس ریحان بنفش (Ocimum basilicum var.purple)
Vermicompost treatment effects on morphological traits and essential oils content of purple basil (Ocimum basilicum var.purple)
-- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری, تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 100. زهرا موذنیسید نجم الدین مرتضویعلی گنجلومینا ختائی
مطالعه برخی خصوصیات کیفی گیاه سرخ ولیک در دو اکوتیپ استان زنجان
---
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1392/09/07 - 1392/09/09
ملی معتبر 99. لیلا حاجی حسنیسید نجم الدین مرتضویعلی عمارلو
بررسی اثر غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و دو بستر متفاوت بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی اسطو خودوس
---
همایش ملی طلای سبز  دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 1392/07/08 - 1392/08/10
ملی معتبر 98. لیلا حاجی حسنیسید نجم الدین مرتضویعلی عمارلو
بررسی تاثیر سالسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه اسطوخودوس _Lavandula ifficinalis)
-
کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان دانشگاه شهید مدنی تبریز, تبریز, 1392/06/21 - 1392/06/22
ملی معتبر 97. زیبا محمدیسید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
تاثیر ساکارز و اسید سالسیلیک بر تولید اتیلن در گل شاخه بریده آلسترومریا رقم استراتوس
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 96. سیده گلاله دادورسید نجم الدین مرتضویمعصومه معمار مشرف
تاثیر جیبرلیک اسید و نیترات پتاسیم بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر پامچال رقم وایت
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 95. ژاله اوجاقیسید نجم الدین مرتضویزهرا باقری تیرتاشی
بررسی تاثیر زمانهای مختلف پاشی بنز یلادنین بر خصوصیات پس از برداشت گل بریده آلسترومریا (رقم Fuji)
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 94. معصومه مکرمی اصلفریبرز حبیبیسید نجم الدین مرتضویمحمد ضعیفی زاده
تاثیر تیدیازرون و ساکارز بر فعالیت آنزیمی و افزایش عمر پس از برداشت دو رقم رز تجاری
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 93. زهرا موذنیسید نجم الدین مرتضویعلی گنجلومینا ختائی
مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه سرخ ولیک در اکوتیپ های استان زنجان
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بو علی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 92. مینا ختائیسید نجم الدین مرتضویسهیلا زرین قلمی زهرا موذنی
مطالعه برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نسترن وحشی در اکوتیپ های استان زنجان
--
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/06
ملی معتبر 91. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
تاثیر اکسیدنیتریک و اسید سالیسیلیک بر تغییرات آنزیمی و پراکسید هیدروژن در گل شاخه بریده شب بو رقم اینکانا
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 90. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
تاثیر عصاره گیاهان دارویی بر روی کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده رز رقم وارلو
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 89. زبیده البرزسید نجم الدین مرتضویمسعود مشهدیاکبر بوجار
اثر محلول پاشی اسپرمین بر روی ماندگاری گل های شاخه بریده السترومریا رقم سو کاری
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 88. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبیمحمد نظری کندری
تاثیر سالسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر افزایش کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده گلایل رقم سانسوسی
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 87. مینا بیاناتیسید نجم الدین مرتضویداریوش داودیمریم جعفر خانی کرمانی
اثر غلظت اگار و نوع محیط پایه بر پ آوری رز هیبرید رقم بلک باکارا
-
سمینار ملی زیست‌شناسی دانشگاه کرمان, کرمان, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 86. سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر پس از برداشت پلی آمین ها بر سنتز اتیلن و فعالیت آنزیهای آنتی اکسیدانت در گل رز رقم سنسیرو
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 85. زبیده البرزسید نجم الدین مرتضویمسعود مشهدی
نقش محلول پاشی پوتریسین در آنزیم های حیاتی گلهای شاخه بریده آلسترومریای رقم سوپاری و حفظ گلجای آن
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 84. سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر اکسیدنیتریک و تیدیازرون بر صفات مرفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده میخک رقم باربارا
-
کنگره ملی فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شیراز, شیراز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 83. سیده طیبه موسوی پژمانسید نجم الدین مرتضویامرالله نبی گل
تاثیر محلول پاشی کلرور کلسیم و سالیسیلیک اسید در قبل از برداشت بر ماندگاری و کیفیت گل رز رقم سنسیرو
-
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/08/26 - 1391/08/28
ملی معتبر 82. منا مزینانیسید نجم الدین مرتضویعلی جعفری میدانی
مقایسه اثر اسانس آویشن و هیدروکسی گوئینولین سولفات بر عمر گلجایی و میزان آنزیمهای گل میخک
-
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 81. علی جعفری میدانیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضویمنا مزینانی
شناسایی بهترین منطقه و ارزیابی بازده اسانس آویشن در آذربایجان شرقی به منظور اهلی کردن کشت آن
-
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
بین‌المللی 80. منا مزینانیسید نجم الدین مرتضویعلی جعفری میدانی
Dianthus افزایش ماندگاری گل میخک با caryophyllus cv.CFPC Malea استفاده از اسانس آویشن و 8-هیدروکسی کوئینولین سولفات
-
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 79. سید سجاد صادقیسید نجم الدین مرتضویامرالله نبی گلسیده فرحناز طالبی
اثر تیمار نانوسیلور و سدیم نیترو پروساید بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و فیزیکی گل شاخه بریده ژربرا
-
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 78. مریم کاویانیسید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبیمعصومه کاویانی
اثر تیدیازرون و سدیم نیتروپروساید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی در گل شاخه بریده لیلیوم رقم ناوانا
-
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
بین‌المللی 77. سید سجاد صادقیسید نجم الدین مرتضویامرالله نبی گلسیده فرحناز طالبی
استفاده از نانو سیلور و ساکارز به منظور افزایش ماندگاری و کیفیت گل ژربرا رقم پینک مستر Pink master
-
International Conference of Biology دانشگاه کرمان, کرمان, 2012-09-04 - 2012-09-06
ملی معتبر 76. مینا بیاناتیسید نجم الدین مرتضویداریوش داودیمریم جعفر خانی کرمانی
مقایسه برخی پارامترهای مورفولوژیکی و سرعت رشد رز هیبرید رقم بلک باکارا (Rosa hybrid cv. Black baccara) در محیط کشت جامد و مایع
-
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2012-09-03 - 2012-09-05
ملی معتبر 75. مینا بیاناتیسید نجم الدین مرتضویداریوش داودیمریم جعفر خانی کرمانی
مطالعه اثرات سه نوع محیط کشت پایه بر ریز ازدیادی رز هیبرید رقم باراکا در محیط کشت جامد و مایع
----
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2012-09-03 - 2012-09-05
ملی معتبر 74. سید نجم الدین مرتضویامیر فیروزیمحمداسماعیل امیری
بهینه سازی تکثیر انبوه پایه هلو(GF677 هیبرید هلو X بادام) متحمل به کمبود آهن
بهینه سازی تکثیر انبوه پایه هلو(GF677 هیبرید هلو X بادام) متحمل به کمبود آهن
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1391/04/21 - 1391/04/21
ملی معتبر 73. امیر فیروزیمحمداسماعیل امیریسید نجم الدین مرتضوی
بررسی کارآراییجذب آهن توسط پایه GF 677 (هیبرید هلو بادام) در شرایط درون شیشه ای
Efficiency of fe uptake by on cf677 hybrid of peach * almond explants in vitro
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست دانشگاه ارومیه, ارومیه, 1391/04/21 - 1391/04/21
ملی معتبر 72. سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضوی
نقش بهبود تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در ایجاد اشتغال
-
همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1390/09/02 - 1390/09/03
ملی معتبر 71. فاطمه السادات شرفیسید نجم الدین مرتضوی
چالشهای پیش روی اشتغالزایی دانش آموختگان رشته های کشاورزی باغبانی
-
همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1390/09/02 - 1390/09/03
ملی معتبر 70. فاطمه السادات شرفیسید نجم الدین مرتضوی
لزوم آموزش کارآفرینی در رشته کشاورزی(باغبانی) در سال جهاد اقتصادی
-
همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1390/09/02 - 1390/09/03
ملی معتبر 69. سپیده منشی زادهسید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانی
بررسی راه های افزایش مقدار اسانس و اهمیت شمعدانی عطری در راستای اشتغال زایی و ارزآوری گیاهان دارویی
---
همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1390/09/02 - 1390/09/03
ملی معتبر 68. سودابه شامحمدیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضویسهراب شاه محمدی
بررسی اثر نوع تیمار و سطوح مختلف نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 67. زاهد آذریمحمداسماعیل امیریسید نجم الدین مرتضویمحمدامین الماسی
اثر پتاسیم و نیتروژن بر کمیت و کیفیت محصول انگور بیدانه قرمز
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 66. سيد نجم الدين مرتضوي
بررسی تاثیر غلظتهای سالسیلیک اسید بر رشد و کیفیت چمن رقم پوآ
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 65. سید نجم الدین مرتضویزکیه الهی
تاثیر تیمار اسید سیتریک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل میخک رقم
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 64. فهیمه باقریسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر کلریدکلسیم وجبیرلیک اسید بر عمر گلجای گل مریم رقم دابل پیئرل
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 63. علیا محمدیسید نجم الدین مرتضوی
اثر نوع بستر و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی وصفات مختلف سیکلامن ایرانی
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 62. سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانی
بررسی سازگاری اکولوژیکی 5 رقم چمن خارجی در شرایط زنجان
-----
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 61. سپیده منشی زادهولی ربیعیسید نجم الدین مرتضوی
اثر کلرید کبالت بر عمر گلجای گل شاخه بریده مریم رقم پیئرول
اثر کلرید کبالت بر عمر گلجای گل شاخه بریده مریم رقم پیئرول
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 60. پرنیا رسولیسید نجم الدین مرتضویمحمود محبی
بررسی اثر سالسیلیک و ساکارز بر صفات فیزیولوژی گل بریده ژربرا پاکس
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 59. سید نجم الدین مرتضویخدایار شعبانی
تاثیر روش و زمان پیوند زنی بر میزان رشد نهالهای پیوندی در سیب رقم فوجی روی پایه MM106
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 58. فردین نصریسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیتیمور جوادیعلی اکبر مظفریمحمد گردکانه
باززایی آلسترومریابااستفاده از ریز نمونه های گرفته شده از دانهالهای رشد یافته در شرایط درون شیشه
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 57. سودابه شامحمدیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر نوع قلمه و غلظت نفتالین استیک اسید بر ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 56. سيد نجم الدين مرتضوي
ارتباط تغییرات اتیلن و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در مراحل مختلف رشدی گل رز رقم وارلون
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 55. ژاله اوجاقیسید نجم الدین مرتضویمحمداسماعیل امیری
اثر نانوسیلور و بنزیل آدنین در افزا یش ماندگاری و کیفیت گل های بریده آلسترومریا رقم فوجی
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 54. نازنین نظریجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضوی
تعیین ترکیب مناسب خاک در ساز گاری بهتر گیاهچه های تولیدی سانسیوریا به روش درون شیشه ای
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 53. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبیمعصومه عباسی
تاثیر حذف برگ و گل بر خصو صیات فیزیولوژیکی فلفل دلمه ای رقم پاکس
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 52. سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادری
بررسی میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت و پروتئین در گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 51. فهیمه باقریسید نجم الدین مرتضویمحمداسماعیل امیری
تاثیر کلریدکلسیم وجبیرلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گل مریم رقم پیئرل دابل
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 50. رضا ماهوتچیانمنصور مطلوبیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی چندین شاخص کیفی در سه رقم رز گلخانه ای تحت تاثیر تکنیک خمش شاخه
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 49. ناهید مهدوی جعفر قلی اوشاغیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدی
تاثیر تیمار قبل ازبرداشت بنزیل آدنین و کلریدکلسیم برعمرگلجایی گلهای آلسترومریا رقم سوکاری
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 48. سیده فرحناز طالبیسید نجم الدین مرتضویروح انگیز نادری
بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین در گل شاخه بریده رز رقم سنسیرو
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 47. علی جعفری میدانیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضویمنا مزینانی
شناسایی و بررسی صفات مورفولوژیکی گونه های آویشن در آذربایجان
--
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 46. حسین ربی انگورانیسید نجم الدین مرتضویولی ربیعیمحمود ملک زادهعلیا محمدیمهدی پناهی
تأثیر سایکوسل و نفتالن اسنییک اسید بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium .
Effect of cycosel and naphtalen acetic acid on essential oil yield and quality of Rose- Scented Geranium (Pelargonium graveolens heritier)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 45. حسین ربی انگورانیسید نجم الدین مرتضویولی ربیعیمحمود ملک زاده
تاثیر سایکوسل و نفتالین استیک اسید بر مقدار اسانس و عملکرد گیاه دارویی شمعدانی عطری
تاثیر سایکوسل و نفتالین استیک اسید بر مقدار اسانس و عملکرد گیاه دارویی شمعدانی عطری
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 44. ژاله اوجاقیسید نجم الدین مرتضویمحمداسماعیل امیریناهید مهدوی جعفر قلی اوشاغی
اثر بنزیل آدنین بر کیفیت و ماندگاری گل بریده آلسترومریا"رقم فوجی"
-
همایش منطقه ای غرب کشور دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 43. ناهید مهدوی جعفر قلی اوشاغیسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیژاله اوجاقیمینا بیاناتی
بررسی اثر تیمار قبل از برداشت بنزیل آدنین روی عمر گلجایی گل بریده آلسترو مریا"رقم سوکاری"
-
همایش منطقه ای غرب کشور دانشگاه کردستان, سنندج, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 42. معصومه عسگریسید نجم الدین مرتضویامرالله نبی گلکامران اسدی
تاثیر ساکارز و سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریده مریم رقم پریل
-
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 41. لیلا ندیرخانلوسید نجم الدین مرتضویولی ربیعی
بررسی اثر BA و کلرید کلسیم بر روی کیفیت و عمر پس از برداشت گل بریده لیسیانتوس رقم ماریاچی
-
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 40. محبوبه علاییحمید روستاسید نجم الدین مرتضویحسین علایی
تاثیر بسترهای کشت مختلف بر شاخص spad کلروفیل فلورسانس و رنگیزه های گیاهی داوودی رقم پوما در سیستم های تغذیه ای کشت بدون خاک
-
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 39. سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانیسیده فرحناز طالبی
اثر عصاره گیاهان دارویی بر روی کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده رز
---
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 38. علی عمارلوسید کمال کاظمی تبارقربانعلی نعمت زاده حمید نجفی زرینیمهدی حجازیانزهرا بطحاییحسین صارمیسید نجم الدین مرتضویولی ربیعینسیمه عمارلو
امکان سنجی شناسایی ارقام تندبو و کم بوی سیر با استفاده از روشهای الکتروفورزی
-
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه مازندران, ساری, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 37. علی عمارلوسید کمال کاظمی تبارسید نجم الدین مرتضویمحمدحسین داودوندینسیمه عمارلو
بررسی اثر بسترهای مختلف تکثیر بر میزان ریشه زائی قلمه های گیاه داروئی گزنه
-
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه مازندران, ساری, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 36. علی عمارلوسید کمال کاظمی تبارسید نجم الدین مرتضویمحمدحسین داودوندینسیمه عمارلو
بررسی اثر بسترهای مختلف تکثیر بر ریشه زایی قلمه های گزنه
Effectcts of different culture media on rooting of Nettle stem cuttings
همایش ملی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مازندران, ساریه, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 35. الهام امامیانسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدی
تاثیر ساکارز و کلرور کلسیم بر ماندگاری و کیفیت گل ژربرا(رقم پاکس)
-
همایش ملی ایده های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد واحد اصفهان, اصفهان, 1389/11/27 - 1389/11/28
ملی معتبر 34. صادق صادقیسید نجم الدین مرتضویعلی زارعی
تعیین مقدار آب مورد نیاز برای سیستم سرمایش فن و پد در گلخانه های رز شاخه بریده منطقه محلات
-
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
ملی معتبر 33. الهام امامیانسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر ساکارز و کلرور کلسیم بر ماندگاری و کیفیت گل ژربرا
-
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
ملی معتبر 32. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
تاثیر ساکارز و اسید سیتریک بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده لیسیانتوس رقم بنفش
-
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
ملی معتبر 31. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
تاثیر سولفات آلومینیوم و برش مجدد ساقه در کیفیت و ماندگاری گل شاخه بریده شب بو رقم inncana
-
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
ملی معتبر 30. سحر نقی لوسید نجم الدین مرتضوی
بررسی تاثیر محلول های نکهدارنده مختلف بر ماندگاری و کیفیت گل های بریده آلسترو مریا رقم پرونس
-
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
ملی معتبر 29. سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانی
تاثیر مصرف ساکارز و کلرور کلسیم بر ماندگاری و کیفیت گل شاخه بریده رز رقم وارلون
---
Plant & Flower مرکز تحقیقات گل و گیاهان زینتی , محلات, 2010-10-27 - 2010-10-28
بین‌المللی 28. سحر نقی لوبهروز حاجی خانیسید نجم الدین مرتضویامرالله نبی گلحسن زینالی
the effect of physiological different factor on the vase life ALstroemeria( ALstroemeria hybrida cv . provence)
the effect of physiological different factor on the vase life ALstroemeria( ALstroemeria hybrida cv . provence)
نامشخص خارجی lisboa, Portugal, 2010-08-22 - 2010-08-27
ملی معتبر 27. حسین ربی انگورانیمهدی حسین یزدیسید نجم الدین مرتضویولی ربیعیعزیزه عتیق
-----
effect of foliar spray of naphtalen acetic acid on essential oil yield and composition on rose-scent geranium(pelargonium graveolens cv.bourbon)
- دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2010-08-02 - 2010-08-05
ملی معتبر 26. سید نجم الدین مرتضویخدایار شعبانیحسین ربی انگورانی
بررسی تاثیر تنش صفات بر روی بایه mm106
---
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشکاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 25. محمود محبیسید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانی
اثر دور آبیاری بر وزن هزار دانه و تورم بذر کیاه دارویی اسفرزه
---
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشکاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 24. رضا ماهوتچیانمنصور مطلوبیسید نجم الدین مرتضویپیمان غنی زادهنیما نویری
3. تاثیر تکنیک خمش شاخه بر روی چندین صفت کیفی در سه رقم رز گلخانه ای
-
همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد فسا, فساء, 1388/09/19 - 1388/09/19
ملی معتبر 23. سید نجم الدین مرتضویکامران اسدی
تاثیر اسید سیتریک در ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده میخک
-
همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد فسا, فساء, 1388/09/19 - 1388/09/19
ملی معتبر 22. سودابه شامحمدیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر متقابل سطوح مختلف NAA و مدت زمان آن در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو
-
همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد فسا, فساء, 1388/09/19 - 1388/09/19
ملی معتبر 21. هما نصرالهیامرالله نبی گلسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر تیمار گرمیی بر روی کاهش سرمازدگی موز
-
همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد فسا, فساء, 1388/09/19 - 1388/09/19
ملی معتبر 20. هما نصرالهیامرالله نبی گلسید نجم الدین مرتضوی
بررسی تاثیر هورمون متیل جاسمونات برای کاهش سرمازدگی در موز
-
همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد فسا, فساء, 1388/09/19 - 1388/09/19
ملی معتبر 19. سودابه شامحمدیجعفر محمدیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی تاثیر هورمون NAAبر ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو در کشت هیدرو پونیک
-
کنگره ملی هیدرولیک و تولیدات گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1388/07/28 - 1388/07/30
ملی معتبر 18. مجتبی شهرآبادیمحمد رضا پورهریسید نجم الدین مرتضویپیام حسین پور
-
Analyse and recognition combination available in herb essence Mentha viridis L.
کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1388/05/27 - 1388/05/29
ملی معتبر 17. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
بررسی تاثیر اسید سیتریک و ساکارز در ماندگاری گل شاخه بریده داوودی رقم زرد
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 16. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
بررسی تاثیرتیمارهای شیمیایی نیترات نقره و ساکاروز در نگهداری گل شاخه بریده لیلیوم رقم معمولی
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 15. سحر نقی لوسید نجم الدین مرتضویحسن زینالیسمیه جزء قاسمیامرالله نبی گل
تاٌثیر فاکتورهای مختلف فیزیولوژیکی بر میزان ماندگاری گل شاخه بریده آلسترومریا رقم پرونس
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 14. رضا ماهوتچیانسید نجم الدین مرتضویمنصور مطلوبیوحید احمدزاده
بررسی نسبت رشد سه رقم مختلف رز گلخانه ای به روش قلمه زنی
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 13. محمد سرسیفیسعید پیریسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر سربرداری درگیرایی چهار روش پیوند جوانه گردو
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 12. الهام حسینیمحمد رضا اصغریسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر اسید سالیسیلیک و محلول پاشی کلسیم و بُر بر خواص کیفی و عمر بعد از برداشت گل بریده سوسن
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 11. لیلی زینل خانیسید نجم الدین مرتضویفرشته گل کرم
اثر ساکارز و اسید سیتریک در ماندگاری پس از برداشت گل های بریدنی آلسترومریا رقم هیبرید852
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 10. رضا کاظمی قلعهولی ربیعیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر زمان مصرف اسید جیبرلیک بر انگور بیدانه سفید-
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 9. حسین ربی انگورانیسید نجم الدین مرتضویعلی محمدی
اثر تیمار محلول نیترات نقره بر روی ماندگاری پس از برداشت گل بریده میخک
---
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 8. حسین ربی انگورانیسید نجم الدین مرتضویخدایار شعبانی
بررسی تأثیر نوع هرس و رقم بر روی ویژه گی های تاج وکیفیت ظاهری میوه سیب با پایه مالینگ مرتون 106
---
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 7. سید نجم الدین مرتضویحسین ربی انگورانیسپیده امیر اصلانیعزیزه عتیق
بررسی تیمار های مختلف سرمایی بر روی جوانه زنی گیاه داروئی بنفشه ایرانی
---
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رشت, رشت, 1388/04/22 - 1388/04/25
ملی معتبر 6. سید نجم الدین مرتضویمجتبی شهرآبادیحمیده فاطمی پورسپیده کرمی
اثر تنش بر جوانه زنی گیاه بارهنگ کبیر
-
همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی شمالغرب کشور دانشگاه آزاد واحد شبستر, شبستر, 1387/12/22 - 1387/12/22
ملی معتبر 5. سید نجم الدین مرتضویسیده فرحناز طالبی
- بررسی تاثیر pHهای مختلف و برش ساقه در ماندگاری گل شاخه بریده شب بو رقم Incana
-
همایش شیمی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ابهر, ابهر, 1387/08/25 - 1387/08/26
ملی معتبر 4. سید نجم الدین مرتضویصفورا مظفری
بررسی اثر ترکیبات شیمیایی برماندگاری گل میخک شاخه بریده رقم باربارا
-
همایش شیمی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ابهر, ابهر, 1387/08/25 - 1387/08/26
ملی معتبر 3. سمیه جز قاسمیسید نجم الدین مرتضویمحسن خدادادیسحر نقی لو
تاثیر مواد شیمیایی مختلف برماندگاری گل شاخه بریده مریم رقم پیئرل
-
همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تالش دانشگاه پیام نور تالش, طولش, 1387/04/23 - 1387/04/25
ملی معتبر 2. سمیه جز قاسمیسید نجم الدین مرتضوی
تاثیر مواد شیمیایی مختلف برمیزان کلروفیل و ماندگاری گل شاخه بریده مریم
-
همایش ملی زیست شناسی گیاهی دانشگاه پیام نور تالش دانشگاه پیام نور تالش, طولش, 1387/04/23 - 1387/04/25
ملی معتبر 1. سید نجم الدین مرتضویسمیه جز قاسمیسحر نقی لو
تاثیر تیمارهای شیمیایی بر کاهش نیاز به برش مجدد انتهای ساقه در گل شاخه بریده ژربرا رقم میکس
-
Plant & Flower محلات, 2007-09-23 - 2007-09-23