خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29771   بروزرسانی: 25-12-1397

Reza Pirayesh

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  حسین عظیمیرضا پیرایشفاطمه کرمیفاطمه زمانی
Modeling the Effect of Transformational Leadership on Financial Performance with the Mediating Role of Organizational Innovation and Performance Readiness
تاثیر رهبری تحول‌گرا بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری سازمانی و آمادگی عملکردی
مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی Issue 1 (2024-04-18PP. 1-26 
  سایر
با هیات تحریریه
59.  یاسر امان اللهی بهاروندرضا پیرایشمصطفی جعفری
Investigating the role of organizational spirituality in happiness with the mediation of organizational belonging among working human resources In the industrial town of Eshtred
بررسی نقش معنویت سازمانی در شادکامی با میانجیگری تعلق سازمانی در بین منابع انسانی شاغل در شهرک صنعتی اشتهارد
فصلنامه ایده های نوین روانشناسی شماره 16 دوره 20 بهار 1402 (1402/02/01صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  امید مهدیهرضا پیرایشمینو بابلی
The Effect of Switching Cost on Customers Loyalty and Likelihood of Churn
تأثیر هزینه جابجایی بر وفاداری و احتمال رویگردانی مشتریان
مطالعات رفتار مصرف کننده= دانشگاه کردستان شماره 4 (1400/11/09صفحات 46-61 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
57.  رضا پیرایشفاطمه نظریان
Investigating the effect of the presence of females in management positions of companies on reducing fraudulent financial reporting; Evidence from Iran
بررسی تاثیر حضور زنان ددر پستهای مدیریتی و تاثیر ان بر عملکرد صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
European Journal of Economics, Law and Social Sciences Issue Vol. 5 No. 3 October, 2021 (2021-06-03PP. 196-216 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
56.  فاطمه نظریانرضا پیرایش
Comparative Study of the Effect Brand Equity on Profitability in the Insurance and Banking Companies
بررسی تطبیقی تأثیر ارزش ویژه برند بر سودآوری در شرکتهای بیمه و بانک
European Journal of Economics, Law and Social Sciences Issue Vol. 5 No. 3 October, 2021 (2021-06-01PP. 264-280 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  رضا پیرایشوحید امیریملیحه جعفریمحمد ایمانی برندق
Investigating the effect of organizational entrepreneurship and entrepreneurship orientation on organizational performance with the mediating role of strategic entrepreneurship in industrial companies in Zanjan province
بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و جهت گیری کارآفرینی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی استراتژیک در شرکت های صنعتی استان زنجان
مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز شماره 52 (1399/03/10صفحات 23-45 
  علمی-پژوهشی
Scopus
54.  رضا پیرایشزهرا پوررضایی
The Effect of Transformational Leadership Style and Organizational Innovation on Improving Environmental Performance of Environmental Polluters Companies Case Study: Lead Producer Companies in Zanjan Province
تأثیر سبک رهبری تحول گرا و نوآوری سازمانی بهبود عملکرد محیطی شرکتهای آلوده کننده محیط زیست مورد مطالعه : شرکتهای تولید کننده پیشرو در استان زنجان
Journal of Environmental Management and Tourism Issue Winter 2019 Volume X Issue 7(3 (2019-12-28PP. 1687-1695 

53.  رضا پیرایشسعید مظفری
Information asymmetry and its effects on the capital market
عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیرات آن بر بازار سرمایه
مطالعات نوین کاربردی در مدیریت و اقتصاد شماره سال اول، شماره 3، پاییز 1 (1397/09/30صفحات 83-96 
  علمی-پژوهشی
Scopus
52.  رضا پیرایش
A study of the effect of brand on profitability in the industry
بررسی تاثیر ارزش برند بر سوداوری شرکتهای صنعتی
Opción Issue Especial No.15 (2018 (2018-12-01PP. 1878-1898 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
51.  رضا پیرایشمحمدرضا فروزندهسمیه ایدلویی
Examining the effect of computerized accounting information system on managers' decision making process
بررسی jتاثیر سیستم اطلاعات حسابداری کامپیوتری بر فرایند تصمیم گیری مدیران
Revista Publicando Issue 5 No 14 . No. 1. 2018 (2018-06-01PP. 68-82 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  رضا پیرایشغلام حسین گنج خانلو
THE INFLUENCE OF ESTABLISHING KNOWLEDGE MANAGEMENT TO CREATE VALUE AMONG CLIENTS OF THE ZANJAN PROVINCE TAX AFFAIRS ORGANIZATION
تأثیر استقرار مدیریت دانش برای ایجاد ارزش در میان مشتریان سازمان امور مالیاتی استان زنجان
Journal of Interdisciplinary Research Issue 12 (2017-11-13PP. 347-354 
  سایر
با هیات تحریریه
49.  رضا پیرایشسمیه ایدلویی
Analyzing challenges and assessing the weaknesses and strengths of investment opportunities in medicinal plants and their products
تحلیل چالش ها و ارزیابی نقاط ضعف و قوت فرصت های سرمایه گزاری در بخش گیاهان دارویی و فرآورده های آن
نشریه علمی، اقتصادی، کشاورزی و صنایع تبدیلی شماره 384 (1396/07/20صفحات 52-56 
  علمی-پژوهشی
None ISI
48.  رضا پیرایشلیلا قائدی
A Study of the Problems and Barriers to Establishment of the Operational Budgeting System at the General Directorate of Education in Zanjan Province
بررسی مشکلات و موانع برای ایجاد بودجه عملیاتی سیستم در اداره کل آموزش و پرورش در استان زنجان
Sindhological Studies Issue  2017 (4) (2017-10-01PP. 303-313 

47.  رضا پیرایشحسن داداشیمحمرضا برزگر
Presentation of Math Model for Predicting of Bankruptcy in Accepted Companies on the Tehran Stock Exchange
ارائه مدل ریاضی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانش سرمایه گذاری - انجمن مهندسی مالی ایران شماره 31 (1396/06/01صفحات 187-200 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  رضا پیرایشس کرمی
Presenting a Dynamic Model to Improve the Performance of Green Marketing Mediating Role through Resource Commitment Case Study: Marketing Managers of Zanjan Province
ارائه یک مدل پویا برای بهبود عملکرد نقش بازاریابی سبز از طریق تعهد به منابع در بین مدیران بازاریابی شرکتهای استان زنجان
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue 13 (2017-06-15PP. 301-313 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  رضا پیرایشم احمدیز پوررضا
The Role and the Performance of the Common Investing Banks in National Economy
بررسی نقش و عملکرد بانکهای سرمایه گذاری در اقتصاد ملی
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue 13 (2017-06-15PP. 312-323 
  علمی-پژوهشی
None ISI
44.  رضا پیرایشسمیه ایدلویی
The relationship between capital market and bankruptcy
بررسی رابطه بین وضعیت بازار سرمایه و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
Sindhological Studies Issue 4 (2017-06-01PP. 286-295 
  علمی-پژوهشی
None ISI
43.  رضا پیرایشسارا کرمی
Examining the Effect of Market Orientation on Organizational Performance in Terms of the Role of a Mediator of Innovation and Organizational Learning in Commercial Banks
بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی در بین بانک های تجاری
Sindhological Studies Issue 2017 (4) (2017-06-01PP. 331-345 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  رضا پیرایشاسماعیل اشتری
Investigating the Relationship Between Auditor's Rotation and Ownership Structure in Companies Listed in Tehran Stock Exchange
بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانش حسابداری شماره 66  (1396/03/01صفحات 171-188 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  رضا پیرایشم آقا محمدی
The Effective Deployment of Brand through Sustainable Competitive Advantage and Corporate Image
بررسی توسعه اثر بخش برند از طریق مزیت رقابتی پایدار و تصویر ذهنی شرکت
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue Volume (13), Special Issue (1) (2017-03-01PP. 52-62 

40.  رضا پیرایشنازیلا کلانتری
Pathology causes of stagnation and decline in activity of industrial units In the industrial town of Zanjan
آسیب شناسی علل رکود و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی استان زنجان
مدیریت، اقتصاد و حسابداری شماره 19 (1395/10/01صفحات 97-109 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  رضا پیرایشغلام حسین گنج خانلو
An Examination of Macroeconomics Variables Impact on Tehran Stock Exchange Index
---
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue 4 (2016-11-10PP. 568-581 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  رضا پیرایشرضا فروزنده
The Effective Deployment of Brand through Sustainable Competitive Advantage and Corporate Image
The Effective Deployment of Brand through Sustainable Competitive Advantage and Corporate Image
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue 4 (2016-11-10PP. 582-593 
  سایر
با هیات تحریریه
37.  رضا پیرایشفاطمه محمدی
Evaluate the effectiveness of sales promotion activities for agricultural insurance by the insurance industry in the development of agriculture in zangan province
بررسی اثر بخشی اقدامات پیشبرد فروش در زمینه توسعه بیمه های کشاورزی توسط صنعت بیمه کشاورزی در استان زنجان
نشریه علمی، اقتصادی، کشاورزی و صنایع تبدیلی شماره 348 (1395/08/01صفحات 22-28 
  علمی-پژوهشی
Scopus
36.  عباس رستملورضا پیرایشکاظم حسنی
The Effect of Free Cash Flow-based Agency Costs on Dividends in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE)
The Effect of Free Cash Flow-based Agency Costs on Dividends in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE)
Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy Issue  Vol 7, No 4 S2 (2016) (2016-08-02PP. 131-138 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  رضا پیرایشمرتضی منصوری
Explain the key factors in the ranking of insurance companies accepted Tehran Stock Exchange Index decide Multi Criteria
تبیین عوامل کلیدی در رتبه‌بندی شرکتهای بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شاخص تصمیم‌گیری چندمعیاره
پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق) - بیمه مرکزی ج.ا .ا شماره 1 (1395/03/10صفحات 47-60 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  رضا پیرایشالهام بهرامی
An Investigation into key factors affecting the Amount of working capital in companies active in the Tehran Stock Exchange
An Investigation into key factors affecting the Amount of working capital in companies active in the Tehran Stock Exchange
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Issue -- (2016-05-15PP. 1145-1174 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  رضا پیرایشسحرناز ژاله خجسته
The relationship between intellectual capital and marketing and financial performance of banks operating in the Tehran Stock Exchange, during 2009-2014
The relationship between intellectual capital and marketing and financial performance of banks operating in the Tehran Stock Exchange, during 2009-2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES Issue Special Issue May 2016 (2016-05-15PP. 1132-1144 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  رضا پیرایشرضا فروزندهغلام حسین گنج خانلو
Evaluation of the Impact of Trade Liberalization and Some Macroeconomic Variables on the Growth of Non-Oil Exports and Import Demands
Evaluation of the Impact of Trade Liberalization and Some Macroeconomic Variables on the Growth of Non-Oil Exports and Import Demands
Journal Of Administrative Management, Education And Training Issue 12 (2016-03-31PP. 550-566 
  علمی-پژوهشی
None ISI
31.  رضا پیرایشسحرناز ژاله خجستهوحیده علی پور
The relationship between intellectual and IT based structural capital with financial performance(A case study:)
ارتباط سرمایه فکری و سرمایه ساختاری مبتنی بر فناوری اطلاعات با عملکرد مالی
International journal of computer and information technology Issue (3) 4 (2015-11-22PP. 831-841 
  علمی-پژوهشی
None ISI
30.  حمید نجاتیرضا پیرایش
Measuring the level of intellectual capital and studying its effect on firm value by using the Q-Tobin model for companies accepted in Stock Exchange in Tehran
سنجش سطح سرمایه فکری و مطالعه اثر آن بر ارزش شرکت با استفاده از مدل Q-Tobin برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
International Research Journal of Applied and Basic Sciences Issue 9 (2015-11-01PP. 1987-1994 
  علمی-پژوهشی
None ISI
29.  حسین عظیمیرضا پیرایشامیر اسکندری وطن نژاد
Ranking Model of Companies Listed In Tehran Stock Exchange by Financial Ratios Indicators
تبیین مدلی برای استفاده از نسبت های مالی جهت رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
International Journal of Engineering Research And Management Issue 8 (2015-08-20PP. 38-49 
  علمی-پژوهشی
None ISI
28.  حسین عظیمیرضا پیرایشامیر اسکندری وطن نژاد
Ranking Model of Companies Listed In Tehran Stock Exchange by Financial Ratios Indicators
مدل رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت های مالی
International Journal of Engineering Research And Management Issue 2 (2015-08-15PP. 38-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  مهرشاد طولابی نژادحسین تبرته ای فراهانیرضا پیرایش
The Evaluation the Role of Cash Subsidies on the Economic and Social Welfare of Rural Families Case Study: The Rural District of Jaydar (Poldokhtar TownShip).
ارزیابی نقش یارانه‌های نقدی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان جایدر شهرستان پلدختر
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 50 (1394/05/15صفحات 19-37 
  علمی-پژوهشی
None ISI
26.  وحیده علی پوررضا پیرایشپریناز پژوهان راد
the effect of country of origin image and brand equity on purchase intention
بررسی اثر تصویر ذهنی کشور مبدا و ارزش ویژه برند بر قصد خرید
international research journal of management science Issue 3(12) (2015-06-02PP. 621-628 
  سایر
با هیات تحریریه
25.  رضا پیرایشکریم کمالیمحمد قادر مطلبی
Factors affecting the adoption of electronic banking model explains the development of creativity and entrepreneurship in universities
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تبین مدلی در راستای توسعه خلاقیت و کار افرینی در مراکز دانشگاهی
مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد واحد ابهر شماره 1 (1394/03/01صفحات 129-143 
  علمی-پژوهشی
None ISI
24.  رضا پیرایشحمید رحمانیحمید نورعلی دخت
Studying the Relationship between Economic Massive Changes with Earnings Management of Listed Companies in Tehran Stock Exchange
بررسی ارتباط بین تغییرات وسیع اقتصادی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بوزس اوراق بهادار تهران
Cumhuriyet Science Journal Issue 36 (2015-05-05PP. 1311-1326 

23.  صابر جلیلیرضا پیرایشلیلی قاسم زاده
The impact of emotional intelligence on the decisions of individual investors in the Tehran Stock Exchange
تأثیر هوش هیجانی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران
فصلنامه پژوهش حسابداری - دانشگاه الزهرا شماره 14 (1393/07/13صفحات 81-103 
  سایر
با هیات تحریریه
22.  رضا پیرایشقائم پناه مسعود
The effects of multimedia advertising on building brand equity
بررسی تاثیر تبلیغات شفاهی بر ارزش ویژه برند
Mamagement Science Letters Issue no4 2014 (2014-07-08PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  رضا پیرایشچغاله مرتضی
Incentives for income smoothing effect on the reaction rate of return than the unexpected benefit
تاثیر انگیزه های هموارسازی سود بر ضریب واکنش بازده غیر عادی نسبت به سود غیر منتظره
حسابداری مالی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه شماره شماره 21 بهار 1393 (1393/03/01صفحات 83-109 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  مصطفی دین محمدیرضا پیرایشداداشی آرش
comparison of optimization methods and estimation of the expected return on the optimal portfolioshares
مقایسه اثر روشهای بهینه یابی و براورد بازده مورد انتظار بر سبد سهام
تحقیقات اقتصادی - دانشگاه تهران شماره دوره 49 شماره 1 بهار 1393 (1393/03/01صفحات 45-68 

19.  رضا پیرایشعسگری سعید
assessing obstacles of efficient implementing of internal control in public organization of qazvin provience
بررسی موانع استقرار و اجرای اثر بخش کنترل داخلی در سازمانهای دولتی
مطالعات کمی در مدیریت دانشگاه آزاد واحد ابهر شماره سال 4 شماره 4  (1392/12/01صفحات 84-100 
  علمی-پژوهشی
None ISI
18.  رضا پیرایشقراگوزلو مجید
investigating the effects of issuance of bank debt guarantee on profitability of banking industry
بررسی تاثیر صدور ضمانت نامه بانگی بر سود اوری صنعت باکداری
Management Science Letters Issue 4 (2014-01-30PP. 237-240 
  علمی-پژوهشی
None ISI
17.  رضا پیرایش
a study on the effect of emotional intelligence on retail investors behavior
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران انفرادی در بورس
Management Science Letters Issue 4 (2013-11-28PP. 43-48 
  سایر
با هیات تحریریه
16.  رضا پیرایشفاطمه نجفینرگس آقاجانلو
The effect of social capital on organizational performanc case study zanjan province police headquarter
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان مطالعه موردی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان
فصلنامه دانش انتظامی زنجان شماره 4 (1391/08/13صفحات 88-116 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  رضا پیرایشوحیده علی پور
comparative survey of relationship between competitive intelligence and.........
بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثر بخشی استراتژی های بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی استان زنجان
مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران شماره 12 (1391/06/12صفحات 1-18 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  رضا پیرایشفاطمه نجفینرگس آقاجانلو
Investigating the role of passive defense in cybersace in reinforcement of.....
بررسی و مطالعه نقش پدافند غیر عامل در فضای سایبری در تقویت توان دفاعی جامعه اسلامی
فصلنامه دانش انتظامی زنجان شماره 2 (1391/03/13صفحات 67-96 
  سایر
با هیات تحریریه
13.  رضا پیرایشرقیه نیازیاحمد احمد خانی
Investigating the effective factor on management internal control appling
ارزیابی عوامل موثر بر کنترل های داخلی مدیریت در سازمانهای ایران
Mamagement Science Letters Issue 2 (2012-02-04PP. 7-14 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  رضا پیرایشنرگس آقاجانلو
Measuring productivity by added value and production function-an empirical study in Iran industrial companies
اندازه گیری بهره وری با استفاده از ارزش افزوده و تابع تولید بررسی در شرکتهای تولیدی و صنعتی ایران
Science series data report Issue 4 (2012-01-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
معتبر
11.  حسین عظیمیمحمد اسماعیل انصاریغلامرضا گودرزیرضا پیرایشسهراب عبدی زرین
-
طراحی پرسشنامه سنجش نگرش و سازمانی کارکنان دولت(مطالعه موردی:80 سازمان دولتی در مراکز استان زنجان)
اندیشه مدیریت راهبردی شماره 1 (1390/05/06صفحات 169-200 

10.  معصومه پهلوانیرضا پیرایشوحیده علیپورمحمد باشکوه
exploring and prioritizing cultural factors affecting knowledge sharing in R&D center of petrochemical industry
بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر در به اشتراک گذاری دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی
مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران شماره 5 (1389/10/08صفحات 17-34 
  سایر
با هیات تحریریه
9.  رضا پیرایش
The need for ethics in business and professions
لزوم رعایت اخلاق در کار و حرفه
تاملات فلسفی- دانشگاه زنجان شماره 6 (1389/05/15صفحات 159-177 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  رضا پیرایشمحمد باشکوهمعصومه پهلوانیوحیده علیپور
-
بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکارهای مشترک بین المللی
مدیریت دولتی - دانشگاه تهران شماره 4 (1389/05/10صفحات 39-55 
  علمی-ترویجی
سایر
7.  رضا پیرایشعلی منصوریصابر امجدیان
-
طراحی مدل مبتنی بر جریانات نقدی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
توسعه و سرمایه شماره 4 (1388/08/04صفحات 73-94 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
Banking crisis : empirical evidence of iranian bankers
بحران و ریسک در بانکداری : شواهد تجربی در میان بانکهای ایرانی
Pakistan Iournal of Commerceand Social Sciences Issue 2 (2009-06-15PP. 25-32 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
Audit committee Iranian imperative
-
SCMS Journal of Indian Management Issue 11 (2009-06-15PP. 70-81 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  رضا پیرایشمهدی صالحیعلی منصوری
Analysis of prediction profit announcement for share to volume of share transaction In Tehran stock exchange
-
Journal of Management Research Issue 2 (2009-06-15PP. 1-15 

3.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
FIRM SIZE AND AUDIT REGULATION AND FRAUD DETECTION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM IRAN
اندازه شرکت و مقررات حسابرسی و کشف تقلب: شواهد تجربی از ایران
ABAC Journal Issue 1 (2009-04-06PP. 53-65 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  علی منصوریرضا پیرایشمهدی صالحی
Audit Competence and Audit Quality: Case In Emerging Economy
صلاحیت و کیفیت حسابرسی (مورد مطالعه در اقتصاد )
International journal of business and management Issue 2 (2009-02-15PP. 17-25 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  مهدی صالحیعلی منصوریرضا پیرایش
A Study to Evaluate the need of Audit Committee :An Evidence from Iran
مطالعه و بررسی اهمیت کمیته حسابرسی – شواهد تجربی از ایران
Journal of business Research Issue 1 (2008-05-15PP. 39-50 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 187. هادی قائمیرضا پیرایشحسین عظیمیفاطمه زمانی
بررسی آثار نظری هوش هیجانی بر عملکرد شغلی
Examining the theoretical effects of emotional intelligence on job performance
--- دانشگاه مازندران, ایران آباد, 2024-05-27 - 2024-05-27
ملی معتبر 186. نوید سلطانی اصلرضا پیرایش
نقش دانشگاه های نسل سوم در توسعه و شکل گیری شرکت های دانش بنیان و کارآفرینی فناورانه
The role of third generation universities in the development and formation of knowledge-based companies and technological entrepreneurship
-- دانشگاه زنجان, ایران آباد, 2024-05-23 - 2024-05-23
بین‌المللی 185. حمیدرضا جعفریرضا پیرایش
بررسی تاثیر استقرار مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه : شرکتهای شهرک صنعتی استان زنجان
Investigating the impact of establishing strategic management on organizational performance with the mediating role of organizational entrepreneurship (case study: Zanjan industrial town companies
-- دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2024-02-26 - 2024-02-26
بین‌المللی 184. حامد رستگارنیارضا پیرایش
طراحی و ارائه مدل عملکرد سازمانی تحولآفرین در سازمان کمیته امداد امام خمینی ( ره )
Designing and presenting the organizational performance model of change makers in the organization Imam Khomeini Relief Committee
--- انجمن تعالی کسب و کار ایران, تهران, 2023-11-30 - 2023-11-30
بین‌المللی 183. رضا پیرایشنوید سلطانی اصل
تاثیر کیفیت زندگی کاری بر ارتقا بهره وری منابع انسانی با نقش تغییر میانجی تعلق سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش شهر تکاب
The effect of the quality of work life on improving the productivity of human resources with the mediating role of organizational affiliation among teachers in Tekab city.
---- دانشگاه تبریز, تبریز, 2023-08-23 - 2023-08-23
ملی معتبر 182. رضا پیرایش
بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Investigating the impact of investment in working capital on the profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange
--- دانشگاه تهران, تهران, 2023-05-06 - 2023-05-10
ملی معتبر 181. رضا پیرایشالهام علی حسینیمیلاد باقری
بررسی تاثیر نگرش مشتریان بر وفاداری در خرید از فروشگاه های زنجیره ای با نقش میانجی کیفیت ارائه خدمات
Investigating the effect of customer attitude on loyalty in shopping from chain stores with the mediating role of service quality
--- کنسرسیوم مشترک انجمنهای علمی و دانشگاه منچستر, دیزج قربان, 2023-03-17 - 2023-03-17
بین‌المللی 180. رضا پیرایشعلیرضا موسوی زادهمائده هاشملو
تاثیر استعداد یابی و جانشین پروری بر تعهد کاری کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
The effect of talent search and succession planning on the work commitment of employees in the Islamic Azad University of Zanjan
-- دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2023-02-26 - 2023-02-26
بین‌المللی 179. رضا پیرایشحامد رستگارنیا
بررسی تأثیر رضایت کاربران بر قصد استمرار استفاده از وب‌سایت دیجی کالا با نقش میانجی تعهد به برند وب‌سایت
Investigating the effect of user satisfaction on the intention to continue using the Digikala website with the mediating role of website brand commitment
-- دانشگاه شهید چمران, اهواز, 2023-02-26 - 2023-02-27
ملی معتبر 178. رضا پیرایشپرستو محمدی
تأثیر مدیریت دانش و راهبردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کاری کارکنان در شرکتهای صنعتی شهر زنجان
The effect of knowledge management and human resource management strategies on the work performance of employees in companies Industrial city of Zanjan
- موسسه آموزش عالی مهر اروند, تهران, 2022-04-23 - 2022-04-23
ملی معتبر 177. رضا پیرایشسمیرا اجاقلو
تاثیر مدیریت دانش بر اطلاعات مدیران و عملکرد شرکتها
The effect of knowledge management on managers' information and companies' performance
-- موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش , بابل, 2022-04-21 - 2022-04-21
بین‌المللی 176. رضا پیرایشموسی رجبی
تاثیر میزان سرمایه گذری در دارائیهای ثابت بر سود آوری شرکتهای معدنی پذیرفته شده در بورس تهران
The effect of investment in fixed assets on the profitability of mining companies listed on the Tehran Stock Exchange
---- دانشگاه بین المللی ابن سینا گرجستان, انرجان, 2020-09-15 - 2020-09-15
بین‌المللی 175. رضا پیرایشموسی رجبی
تاثیر میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر سودآوری شرکت های معدنی پذیرفته شده در بورس تهران
The effect of investment in fixed assets on the profitability of accepted mining companies Tehran Stock Exchange
- موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش, بابل, 2020-07-26 - 2020-07-26
ملی معتبر 174. رضا پیرایشمحمود قادری
برآورد شاخص انتظارات سرمایه گذاران و بررسی رابطه آن با عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
Estimation of investors' expectations index and investigation of its relationship with the performance of Tehran Stock Exchange
-- موسسه آموزش عالی آل طه, تهران, 2020-03-15 - 2020-03-15
ملی معتبر 173. رضا پیرایشسمیرا اجاقلو
بررسی سهامداران نهادی بر کیفیت سود شرکتها
Investigating institutional shareholders on the quality of company profits
- کومه علم آوران دانش, بابل, 2020-02-06 - 2020-02-06
ملی معتبر 172. رضا پیرایشپرستو محمدی
بررسی تاثیر اهرم مالی بر بازده و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Investigating the effect of financial leverage on the return and risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange
- موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار, تهران, 2020-01-21 - 2020-01-21
ملی معتبر 171. رضا پیرایشحسین محمودی
بررسی نقش سبک رهبری تحول آفرین بر کیفیت زندگی کاری در شرکت ایران ترانسفو
Investigating the role of transformational leadership style on quality of working life in Iran Transfo Company
--- دبیر خانه دائمی کنفرانس, تهران, 2019-11-13 - 2019-11-13
بین‌المللی 170. امید مهدیهرضا پیرایشحسام الدین موسوی انگورانی
بررسی تاثیر رضایت گردشگران از امکانات گردشگری گنبد سلطانیه بر قصد بازدید مجدد و انجام تبلیغات دهان به دهان
Investigating the Effect of Soltanieh Dome Tourists Satisfaction of Tourism Facilities on the Intention of Revisiting and WOM
------ دانشگاه کردستان, کردستان, 2019-10-02 - 2019-10-03
بین‌المللی 169. رضا پیرایشسید سعید موسوی
بررسی نقش ارتقا روحیه و عوامل موثر بر آن در افزایش بهره وری کارکنان ( مطالعه ای در شرکت دارو گستر یاسین)
Examining the role of improving morale and the factors affecting it in increasing employee productivity (a study in Daru Gostar Yasin Company)
--- انجمن تعالی کسب و کار ایران , تهران, 2019-07-11 - 2019-07-11
بین‌المللی 168. رضا پیرایشنرگس صباحی
بررسی روش های تعارض و تاثیر آن بر تعلق سازمانی در بین کارکنان مدیریت بانک ملت شعب شهر زنجان
Investigating the methods of conflict and its effect on organizational belonging among the management employees of Bank Mellat branches in Zanjan city
--- انجمن تعالی کسب و کار, تهران, 2019-06-22 - 2019-06-22
ملی معتبر 167. معصومه بیگدلیرضا پیرایش
بررسی عوامل و مولفه های موفقیت در اجرای استراتژی در شرکت آریا رنگ درخشان
Investigating the Factors and Components of Success in Strategy Implementation at Arya Rang Derakhshan
--- دبیرخانه دائمی کنفرانس, تهران, 2019-05-02 - 2019-05-02
ملی معتبر 166. سمیرا رحیمیرضا پیرایش
برسی نقش ویژگی رقابت پذیری و ویژگی های شخصیتی فعال در رفتار کار آفرینانه بر عملکرد موسسات آموزشی
Investigating the role of competitiveness and active personality traits in entrepreneurial behavior on the performance of educational institutions
-- دانشکده شهید بهشتی, تهران, 2019-04-25 - 2019-04-25
بین‌المللی 165. رضا پیرایشمجید طاهری
بررسی رابطه بین الگوهای طرح کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرک صنعتی اشراق زنجان
Investigating the Relationship between Business Plan Patterns and Performance of Active Companies in Eshragh Industrial City, Zanjan
= دانشگاه یزد - انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران, تهران, 2019-04-23 - 2019-04-24
ملی معتبر 164. رضا پیرایشصابر عزیزی
نقش و تاثیر بازاریابی اجتماعی دراصلاح الگوی مصرف محصولات تولید داخلی
The role and impact of social marketing on the pattern of consumption of domestic products
----- دانشگاه فرهنگیان و اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان, تهران, 2019-03-05 - 2019-03-05
ملی معتبر 163. رضا پیرایشمحمدرضا قهرمانی
بررسی نقش تحول سازمانی در اثر بخشی منابع انسانی در دانشگاه زنجان
Investigating the Role of Organizational Transformation on the Effectiveness of Human Resources in Zanjan University
----- دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران, تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 162. رضا پیرایشمحدثه امامی
نقش روحیه و عوامل موثر بر آن در تعهد سازمانی در درمانگاه خصوصی رازی
Role of morale and its effective factors in organizational commitment in Razi private clinic
----- اهواز - دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران, تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 161. رضا پیرایشفاطمه حاتمی
بررسی نقش نظام پیشنهادات بر افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان
Investigating the Role of Proposal Systems on Increasing Creativity and Innovation in the Organization
----- اهواز - دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران, تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 160. رضا پیرایشصفرخانی لیدا
بررسی ابعاد عدالت سازمانی و تاثیر آن در ارتقا بهره وری سازمانی در شرکت های بازرگانی استان تهران
Investigating the dimensions of organizational justice and its effect on promoting organizational productivity in Tehran's commercial companies
----- اهواز - دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران , تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 159. رضا پیرایشهلن بهره ور
بررسی تاثیر شرایط محیط (دور و نزدیک) سازمان بر پایداری سازمانی (مطالعه موردی شرکت صنعتی دلند)
Investigating the Impact of Environment (Near and Near) Organizations on Organizational Sustainability (Case Study of Deland Industrial Co.)
----- اهواز - دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران , تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 158. رضا پیرایشسولماز سلیمانی
نقش روحیه و عوامل موثر بر آن در تعهد سازمانی در شرکت پارس سویچ
The role of morale and factors affecting it in organizational commitment at Pars Switch Company
-----  اهواز - دانشگاه شهید چمران -انجمن جامعه شناسی ایران , تهران, 2018-11-28 - 2018-11-28
ملی معتبر 157. رضا پیرایشمعراج احمدی
تاثیر سهولت دریافت خدمات بانکی بر رفتار خرید مشتریان با استفاده از مقیاس SERV CON در بانک کشاورزی
The Effect of Ease of Receiving Banking Services on Customer Shopping Behavior Using the SERV CON scale in the Agricultural Bank
---- موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان, تهران, 2018-11-21 - 2018-11-21
ملی معتبر 156. رضا پیرایشحسین عیوضی
بررسی تاثیر رهبری معنوی و مدیریت استعداد بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی در استانداری زنجان
Investigating the Impact of Spiritual Leadership and Talent Management on Staff Loyalty with the Mediator of Organizational Support in Zanjan Governorate
همایش ملی علوم مدیریت نوین  انجمن علمی و حرفه ای مدیران وحسابداران گلستان, تهران, 1397/07/22 - 1397/07/22
بین‌المللی 155. رضا پیرایشفاطمه ژیانی
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارایی نظام اطلاعاتی مدیریت(MIS) در سازمان های دولتی
The Effect of Organizational Culture on the Efficiency of Information Management System (MIS) in Government Organizations
---- دانشگاه صالحان, تهران, 2018-09-14 - 2018-09-14
بین‌المللی 154. صابر عزیزیرضا پیرایش
رتبه بندی عوامل موثر بر انواع تعهد و تاثیر آن بر عملکرد سازمان های دولتی
The ranking of effective factors on types of commitment and its impact on the performance of government agencies
---- دانشگاه صالحان, تهران, 2018-09-14 - 2018-09-14
ملی معتبر 153. رضا پیرایشمحمدرضا رستمخانی
نقش استقرار نظام آراستگی در تصمیم گیری سازمان های دولتی و بهبود نظام مدیریت سازمان ها
The role of establishing adornment system in decision making of government agencies and improving the organization management system
----  شرکت علم محوران آسمان, تهران, 2018-06-15 - 2018-06-15
ملی معتبر 152. رضا پیرایشصفرخانی لیدا
تاثیر هوش تجاری در کسب مزیت رقابتی در بین مدیران شرکت های بازرگانی استان تهران
Impact of business intelligence on gaining competitive advantage among managers of Tehran's commercial companies
----- انجمن مدیریت ایران, تهران, 2018-05-15 - 2018-05-16
ملی معتبر 151. رضا پیرایشسید جواد هاشمیان
بررسی تاثیر خصوصی سازی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
The Impact of Privatization on the Economic Growth and Economic Development of the Country
-----  انجمن مدیریت ایران, تهران, 2018-05-15 - 2018-07-16
بین‌المللی 150. رضا پیرایشمحمدرضا قهرمانی
تحلیل نقش شرکتهای هلدینگ درتدوین واجرای استراتژی واحدهای تحت پوشش در شرکت ایران ترانسفو
Analyzing the role of holding companies in the issue and implementing the strategy of the covered units in Iran Transfo Co.
------- دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-05-09 - 2018-05-09
بین‌المللی 149. رضا پیرایشفاطمه حاتمی
تاثیر ساختاربخشی شرکتها در قالب هلدینگ و ضرورت تدوین استراتژی هماهنگ در آنها
The impact of corporate structuring in the framework of holding and the necessity of developing a coherent strategy in them
------- دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-05-09 - 2018-05-09
ملی معتبر 148. امید مهدیهرضا پیرایشانسیه عبدالهی نورعلی
توجه به ارزش‌های اسلامی در ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش دولتی
Considering Islamic Values in Employee Performance Evaluation in Public Sector
کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت, تهران, 1397/02/19 - 1397/02/20
بین‌المللی 147. امید مهدیهرضا پیرایشانسیه عبدالهی نورعلی
اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان و زنجان
The Effectiveness of Staff Performance Evaluation in General Office of Cooperatives, Labor and Social Welfare at Lorestan and Zanjan
---- موسسه آموزش عالی اسوه, تهران, 2017-08-20 - 2017-08-20
بین‌المللی 146. رضا پیرایشحسین رسولی
بررسی روش های جذب سرمایه گذار در پروژه ها و طرح های عمران شهری
Investigating the methods of attracting investors in urban projects and projects
---  شرکت همایشگران مهر اشراق, تهران, 2017-07-26 - 2017-07-26
بین‌المللی 145. رضا پیرایشحسین رسولی
تحلیلی بر تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری خارجی در ایران
An Analysis of the Impact of Exchange Rate Fluctuations on Foreign Investment in Iran
---  شرکت همایشگران مهر اشراق, تهران, 2017-07-26 - 2017-07-26
ملی معتبر 144. رضا پیرایشلیلا قائدی
نقش اعتبارات دولتی و دستگاه های حمایتی بر فرایند توسعه کسب و کار و کارافرینی در کشور
Role of Governmental Grants and Supportive Instruments in the Process of Business and Entrepreneurship Development in the country
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1396/04/15 - 1396/04/15
ملی معتبر 143. رضا پیرایشمحمدرضا جورجیسی
بررسی انواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک در موفقیت سازمان
A Study of Types of Strategic Planning Models in Organizational Success
-- دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 2017-07-06 - 2017-07-06
ملی معتبر 142. رضا پیرایشبهنام عدالتی
نقش فضای کسب و کار در کارافرینی و توسعه فناوری اطلاعات
The role of business space in entrepreneurship and the development of information technology
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1396/04/15 - 1396/04/15
ملی معتبر 141. رضا پیرایشولی اله کرمی
نقش حسابداری در بقا و مدیریت سازمانی
The role of accounting in survival and organizational management
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1396/04/15 - 1396/04/15
ملی معتبر 140. رضا پیرایشولی اله کرمی
اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه ی اقتصادی
Resistant Economy with an Economic Development Approach
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1396/04/15 - 1396/04/15
ملی معتبر 139. رضا پیرایشرضا ندرلو
هزینه یابی بر مبنای هدف در مدیریت حسابداری و روش های جزیی ان
Objective costing in accounting management and minor methods
کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز , اهواز, 1396/04/15 - 1396/04/15
ملی معتبر 138. رضا پیرایشلیلا موسوی
پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای هدف با بکارگیری روش ارزیابی متوازن
Implementation-Based Costing purpose of using the Balanced Scorecard
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان, گرگان, 1395/10/01 - 1395/10/01
ملی معتبر 137. رضا پیرایشمحمدرضا گردان
نقش حسابداری مدیریت در تبیین اهداف استراتژیک
Management accounting role in defining strategic goals
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان, گرگان, 1395/10/01 - 1395/10/01
ملی معتبر 136. رضا پیرایشمینا فیضیشادی اسدی فرد
بررسی رابطه مدیریت جامع کیفیت و کایزن
The Relationship between Total Quality Management and Kaizen
همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان, گرگان, 1395/10/01 - 1395/10/01
بین‌المللی 135. رضا پیرایشعلی نوری
شهود و نقش آن در شکل گیری استراتژی در سازمان
Intuition and its role in shaping the strategy of the organization
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی دانشگاه فرهنگیان-تربت حیدریه, مشهد, 1395/08/20 - 1395/08/20
بین‌المللی 134. وحیده علی پوررضا پیرایشمائده قربانیان ذوالبین
بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید کالاهای تقلبی در صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی
The effect of brand personality to Purchase Intention original products and their counterfeit cosmetic industry in Tehran, East and West Azarbaijan and Zanjan
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 133. وحیده علی پوررضا پیرایشزیبا انگوتی گلنگدری
بررسی اثر کیفیت خدمات ارائه شده در هتل بر رفتار گردشگران خارجی(مورد مطالعه:گردشگران خارجی شهرهای تهران،اصفهان و شیراز)
The effect of the quality of services provided at the hotel on the behavior of foreign tourists (the case of foreign tourists in Tehran, Isfahan and Shiraz)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 132. رضا پیرایشزینب حسینی کوملایی
جایگاه اقتصاد دانش بنیان در توسعه کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن
The knowledge-based economy in developing countries and analyze the strengths and weaknesses
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 131. رضا پیرایشنصیری نرگس
تحلیل عوامل موثر بر بهبود کسب و کار در مجتمع گلخانه های شهرستان زنجان
Analysis of Factors Affecting Business Improvement greenhouse complex in the city of Zanjan
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 130. رضا پیرایشاکرم نجفلو
نقش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در استقرار اقتصاد دانش بنیان
The role of science and technology parks and incubators in the establishment of knowledge-based economy
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 129. رضا پیرایشاشکان انصاری
تحلیل عوامل موثر بر بهینه سازی سرمایه در گردش شرکت های فعال بازرگانی نهادهای کشاورزی استان تهران
Analysis of factors affecting business optimization companies operating working capital Tehran agricultural institutions
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 128. سیده زهرا فاطمی دهاقانیرضا پیرایش
بررسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در شرکت صنعتی بهشهر
Activity-based costing to calculate the cost of the review and assessment of the strengths and weaknesses of the industrial city
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 127. مصطفی جعفری رضا پیرایشمجتبی دریادل طبالوندانی
تبیین اثر تصویر ذهنی مشتریان بر رفتار دریافت کنندگان خدمات بانکی
Explaining the Effecting of the mental Image of Customers on Behavior of Bank survices recipiants
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/26
بین‌المللی 126. رضا پیرایشاشکان انصاری
ارزش ویژه ی برند و نقش آن در سودآوری شرکت ها
Brand equity and its role in corporate profitability
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشگاه های دیگر, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 125. رضا پیرایشمهشید مقدم زرندی
تصمیم گیری هوشمند در جهان در حال توسعه
Smart decisions in the developing world
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 124. رضا پیرایشندا سلیمی ترکمانی
نقش مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
The role of risk management in Islamic banking
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 123. رضا پیرایشمهسا احمدنژاد
بررسی نقش و تاثیر آموزش عالی در توسعه اقتصادی کشور
Evaluate the impact of higher education in economic development
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
بین‌المللی 122. رضا پیرایشمعصومه شامی
طراحی الگوی مناسب برای محاسبه بهای تمام شده محصولات گلخانه ای (مطالعه موردی قارچ دکمه ای)
Design a suitable model to calculate the cost of goods greenhouse (Case Study button mushroom)
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری شهید بهشتی, تهران, 1395/06/25 - 1395/06/25
ملی معتبر 121. رضا پیرایشزهره بیات
کارکرد های حسابداری مدیریت در محیط ناب
Lean management accounting function in the environment
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-05-12 - 2016-05-12
ملی معتبر 120. رضا پیرایشموسوی زهرا
رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
Corporate clients in commercial banks with credit ratings of DEA
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-05-12 - 2016-05-12
بین‌المللی 119. رضا پیرایشنگین قماشچی
حسابداری زیست محیطی و پذیرش مسئولیت اجتماعی در شرکت های صنعتی استان زنجان
Environmental and social responsibility industrial enterprises accounting Zanjan Province
- همایشگران مهر اشراق, تهران, 2016-02-29 - 2016-02-29
بین‌المللی 118. رضا پیرایشصدیقه کوزه ساز
تحلیل رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکتها(مطالعه موردی شرکت های استان تهران)
Analysis of the relationship between knowledge and the confidence of investors with productivity
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 117. رضا پیرایشصدیقه کوزه ساز
بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک های دولتی استان گیلان
Factors affecting credit risk in state-owned banks Gilan
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1394/11/26 - 1394/11/26
بین‌المللی 116. رضا پیرایشسامره صادقی دهبنه
علل ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران و کارآیی مالیات بر ارزش افزوده
Iran's inefficient tax system and efficiency of VAT
-- شرکت خدمات برتر, تهران, 2016-02-15 - 2016-02-15
بین‌المللی 115. رضا پیرایشسهیلا بازرگان
بررسی تاثیر بخشودگی جرایم قانون مالیات های مستقیم در قطعی شدن پرونده های مالیاتی و...
The effect of direct tax relief law offenses definite tax records, etc.
-- شرکت خدمات برتر, تهران, 2016-02-15 - 2016-02-15
بین‌المللی 114. رضا پیرایشساسان لایقتر
روش شاخص های کلیدی در رتبه بندی بانک های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از فنون تحلیلی
Key indicators in the ranking of commercial banks operating in the Stock Exchange using analytical techniques
-- شرکت خدمات برتر, تهران, 2016-02-15 - 2016-02-15
بین‌المللی 113. رضا پیرایشزیبا انگوتی گلنگدری
بررسی الزامات پیاده سازی برنامه ریزی منابع انسانی در معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو
Check the requirements to implement human resource planning and research at the Department of Human Resources Department straw
-- شرکت خدمات برتر, تهران, 2016-02-15 - 2016-02-15
بین‌المللی 112. رضا پیرایشعاطف مرتضوی
بررسی نقش و جایگاه اخلاق در آموزش حسابداری مدیریت در دانشگاه ها
Review the role of ethics in management accounting education in universities
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 111. رضا پیرایشفرزاد مقامی
بررسی علت اختلاف بین تئوری و جنبه های عملی حسابداری مدیریت
Investigate the causes of the discrepancy between theory and practical aspects of management accounting
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 110. رضا پیرایشزهرا حیدری
بررسی نقش حسابداری مدیریت در محیط های متغیر و پویا
Investigate the role of management in dynamic and changing environments.
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 109. رضا پیرایشمتینا آخسته
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش نو آوری در سیستم های حسابداری مدیریت
Factors affecting acceptance of innovation in management accounting systems
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 108. رضا پیرایشنازیلا کلانتری
نقش سیستم بهبود مستمر در تصمیم گیری و مدیریت هزینه
The role of continuous improvement in decision-making and cost management system
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 107. رضا پیرایشنسرین فقه رحیمی
سیستم حسابداری بهای تمام شده بر مبنای کایزن و نقش آن در ارتقاء نظام تصمیم گیری مدیران
Cost accounting system based on kaizen and its role in improving management decision making system
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 106. رضا پیرایششادی دانش پرور
ارزیابی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت در ایفای نقش مسؤلیت پذیری اجتماعی در بین شرکت ها
Assess the impact of management accounting techniques in playing the role of social responsibility among companies
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, تربت حیدریه, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 105. رضا پیرایشمحمد سلطانی
بررسی سیاست های جذب سرمایه گذاران خارجی در ایران در شرایط تحریم و پساتحریم
Review policies to attract foreign investors in Iran in terms of sanctions and Psathrym
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 104. رضا پیرایشفتحی سجاد
کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری مدیران در سازمان های تجاری
Application of IT in improving management decision making in business organizations
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 1394/11/15 - 1394/11/15
بین‌المللی 103. رضا پیرایشسجاد میکاییلی
بررسی اجرای هم زمان تئوری محدودیت ها و هزینه یابی بر مبنای هدف در نظام مالی حسابداری مدیریت
Review the implementation of the Theory of Constraints-based costing and management accounting purpose in the financial system
کنفرانس بین المللی آینده پژوهی ،مدیریت، و توسعه اقتصادی دانشگاه تربت حیدریه, مشهد, 1394/11/15 - 1394/11/15
ملی معتبر 102. رضا پیرایشمریم زارع زاد
شناسایی عوامل محیطی و تاثیر روابط بین اعضاء در پایداری بنگاه های کوچک
Environmental and sustainability factors influence the relationship between members of small firms
کنفرانس مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, تهران, 1394/08/26 - 1394/08/27
ملی معتبر 101. رضا پیرایشسامره صادقی دهبنه
نقش سیستم ارزیابی عملکرد در ارتقا جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط استان همدان
The relationship between performance evaluation systems and enhance competitive advantage
کنفرانس مدیریت اجرایی دانشگاه تهران, تهران, 1394/08/26 - 1394/08/27
بین‌المللی 100. وحیده علی پوررضا پیرایشپریناز پژوهان راد
بررسی اثر تصویر احساسی کشور مبدا و پیوندهای مرتبط با برند بر قصد خرید
The effect of emotional image links to their country of origin and the intention to buy
- همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-10-22 - 2015-10-22
بین‌المللی 99. رضا پیرایشمسعود ناصری
بررسی تطبیقی رهبری در مدیریت اسلامی و مدیریت غربی
A comparative study of leadership in the management of Islam and Western management
کنفرانس بین المللی حسابداری ،مدیریت و نوآوری در کسب و کار پیشگامان پژوهش های نوین, صومعه سرا, 1394/06/29 - 1394/06/29
بین‌المللی 98. رضا پیرایشنبی اله شاکرمی
بررسی تعارض و عوامل موثر بر آن و بررسی تعارض از منظرمکتب اسلام و تئوریها مدیریت
Conflict and its influencing factors and conflict of Nmnzr Islam and management theories
کنفرانس بین المللی حسابداری ،مدیریت و نوآوری در کسب و کار پیشگامان پژوهش های نوین, صومعه سرا, 1394/06/29 - 1394/06/29
بین‌المللی 97. رضا پیرایشمجتبی دریادل طبالوندانی
بررسی تاثیر اعلام سود برآوردی هرسهم بر حجم و میزان معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Effect with estimated profit per share on volume of stock trading in firms listed in the Tehran Stock Exchange
کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد  موسسه آموزش عالی نیکان, تهران, 1394/06/26 - 1394/06/26
ملی معتبر 96. رضا پیرایشفریبا تیموری
اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
Ethics in Accounting and Financial Management
همایش ملی علوم مدیریت نوین انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان, گرگان, 1394/06/12 - 1394/06/12
ملی معتبر 95. حسین عظیمیرضا پیرایشامیر اسکندری وطن نژاد
تبیین مدلی برای استفاده از نسبت های مالی جهت رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
Model to use financial ratios to rank companies in Tehran Stock Exchange
- موسسه اطلاع رسانی نارکیش, تهران, 2015-06-15 - 2015-06-15
ملی معتبر 94. رضا پیرایشچهار راهی مصطفی
بررسی میزان اعتماد قشر جوان دانشگاهی به پلیس در بین دانشجویان
Evaluation of confidence in the police among young university students
- دانشگاه زنجان , زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 93. رضا پیرایشاسماعیل اشتریسیده مینا مختاری
قانون گریزی چالش بزرگ سبک زندگی، نظم و امنیت
Outlawed the great challenges of life, order and security
- دانشگاه زنجان , زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 92. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبیلیلا حیدری
بررسی مقایسه ای تأثیر سبک زندگی بر رضایت شغلی زنان شاغل در تعاونی ها و ادارات دولتی در شهر زنجان
Assessing the impact of lifestyle on job satisfaction of women working in cooperatives and government agencies
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 91. رضا پیرایشسحرناز ژاله خجسته
بررسی تأثیر مؤلفه های سبک زندگی بر سرمایه ی اجتماعی با رویکرد امنیت اجتماعی
The effect of lifestyle factors on social capital approach to social security
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 90. رضا پیرایشبطحایی سید محمدسارا خالقی مقدم
اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در سبک زندگی
The strength of the economy and its effect on lifestyle
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
بین‌المللی 89. رضا پیرایشسیده مینا مختاری
بررسی تاثیر میزان افزایش سرمایه بر عملکرد مالی و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
The effect of the capital increase and the volume of transactions on the financial performance of companies listed in Tehran Stock Exchange
کنفرانس مدیریت،اقتصادو علوم انسانی انجمن علمی مدیریت و دانشکده علوم اقتصاد , تهران, 1394/02/27 - 1394/02/27
بین‌المللی 88. رضا پیرایشحمید نورعلیدختامیر اسکندری وطن نژاد
اندازه گیری اهمیت نسبت های مالی با استفاده از رویکرد تلفیقی FUZZY ANP ، DEMATEL FUZZY
Measure the importance of financial ratios using an integrated approach, DEMATEL FUZZY ANP FUZZY
کنفرانس مدیریت،اقتصادو علوم انسانی انجمن علhttp://samp.znu.ac.ir/userfiles/rsArticlesConferences/20.pdfمی مدیریت و دانشکده علوم اقتصاد , تهران, 1394/02/27 - 1394/02/27
بین‌المللی 87. رضا پیرایشسیده مینا مختاری
بررسی مسئولیت اجتماعی در بانکهای خصوصی
Evaluation of social responsibility in private banks
کنفرانس مدیریت،اقتصادو علوم انسانی انجمن علمی مدیریت و دانشکده علوم اقتصاد, تهران, 1394/02/27 - 1394/02/27
ملی معتبر 86. رضا پیرایشمائده قربانیان
نقش حسابداری دولتی و پاسخ گوئی به انظباط مالی در دستگاههای اجرائی
The role of government accounting and financial discipline to respond to executive agencies
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 85. رضا پیرایشمیلاد بیات
بررسی جایگاه و نقش اخلاق در حرفه حسابداری
study status and role of ethics in accounting profession
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی , تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 84. رضا پیرایشمجتبی دریادل طبالوندانی
استقرار فرایندارزیابی متوازن در سیستم حسابداری سازمان ها
Balanced Frayndarzyaby the organization's accounting system
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 83. رضا پیرایشصالح عبادی لمر
تاثیر رهبری تحول آفرین بر پیشبرد موثر کنترل های داخلی در سازمان
The impact of transformational leadership on the development of effective internal controls in the organization
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی , تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 82. رضا پیرایششهناز یگانه
بررسی رابطه مدیریت هزینه با ارزش آفرینی برای سهامداران
Relationship between cost management and value creation for shareholders
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 81. رضا پیرایشسیدمحمدجواد خلیلی
اهمیت وفاداری به برند در افزایش ارزش ویژه برند
The importance of brand loyalty increase brand equity
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 80. رضا پیرایشساسان لایقتر
ارتباط تصویر برند با نگرش توسعه برند
The relationship between brand image and brand development approach
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 79. رضا پیرایشحمید رحمانی سریاستسروش زارعی بلقیس آباد
سازمان های یادگیرنده و مدل های کسب وکار
Learning organizations and business models
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 78. رضا پیرایشسروش زارعی بلقیس آباد
تحلیل مخاطره سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی
Risk analysis of information systems in decision-making users of financial reports
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-03-12 - 2015-03-12
ملی معتبر 77. رضا پیرایششمسی صالحی
بررسی نقش و تأثیر برنامه های راهبردی بازاریابی در مؤسسات خدمات مالی
The Role and impact of strategic marketing programs in financial services institutions
-- موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری شیراز, شیراز, 2015-03-11 - 2015-03-12
ملی معتبر 76. رضا پیرایشمحسن پاشائی
کاربرد فناوری اطلاعات در بهبود تصمیمات مالی و حسابداری مدیران سازمان ها
The use of information technology in improving financial decisions and accounting management organizations
-- : موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز, شیراز, 2015-03-11 - 2015-03-12
ملی معتبر 75. رضا پیرایششهناز نصیری
تاثیر استفاده از حسابداری مدیریت در موفقیت شرکت
The impact of management accounting in the company's success
-- موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز, شیراز, 2015-03-11 - 2015-03-12
ملی معتبر 74. رضا پیرایششمسی صالحی
بررسی تاثیر برنامه های خصوصی سازی بر رونق بورس اوراق بهادارتهران
The effects of privatization programs to boost Tehran Stock Exchange
-- موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز, شیراز, 2015-03-11 - 2015-03-12
بین‌المللی 73. رضا پیرایشزهرا بیگدلی
نقش خوشه های صنعتی در توسعه صنعتی استان زنجان
The role of industrial clusters in the industrial development of the province in Zanjan
-- دانشگاه آزاد اسلامی, شیراز, 2015-03-01 - 2015-03-01
بین‌المللی 72. رضا پیرایشسهیلا مرادی
توسعه فرهنگ سازمانی و نقش ان در اشتغال زائی
Developing a cultre of entrepreneurship and its role in employmen
-- موسسه اطلاع رسانی نفت و گاز , تهران, 2015-02-24 - 2015-02-25
ملی معتبر 71. رضا پیرایشمحسن نیرومند
رابطه نظری ساختار سازمانی با اجرای موفق CRM
The theoretical relationship between organizational structure with successful CRM implementation
- دبیرخانه کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی, تهران, 2015-02-22 - 2015-02-22
ملی معتبر 70. رضا پیرایشنظر زاده سمیراکاظمی محیا
نقش بازارها و نهادهای پولی و مالی در توسعه اقتصادی کشور
The role of monetary and financial markets and institutions in economic development
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان , ایران آباد, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 69. رضا پیرایشسلطانی محمد
بررسی موانع و الزامات موثر در دفع یا جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران
Barriers and requirements effective in repelling or attracting foreign investment in Iran
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان, گرگان, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 68. رضا پیرایشمحمدزاده علی
بررسی نقش مدیریت ریسک در نظام بانکداری در کشور
Examine the role of risk management in the banking system in the country
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان, گرگان, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 67. رضا پیرایشدوستی ابراهیم
نقش حسابداری و حسابرسی در پیشگیری از بحران مالی در شرکتها
Role of accounting and auditingin preventing financial crises in corporates
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان, گرگان, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 66. رضا پیرایشآقائی فاطمه
سنجش ، ارزش گذاری و حسابداری سرمایه فکری در سازمانها
Assessment, valuation and accounting, intellectual capital in organizations
-- موسسه علمی و فرهنگی خوارزمی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 65. رضا پیرایشفتحی سجاد
بررسی نقش فرهنگ و استقرار مدیریت جهادی در توسعه اقتصادی کشور
Examine the role of culture and the Jihad in the economic development of the country
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان, گرگان, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 64. رضا پیرایشپرکاری شیرین
بررسی چالشها و مشکلات بانکداری اسلامی
Examine the challenges and problems of Islamic banking
- موسسه آموزش عالی صنعت معدن و تجارت, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 63. رضا پیرایشنوری مژگان
بررسی نقش بودجه بندی عملیاتی در بهبود عملکرد سازمان های دولتی
Check the operating budget to improve the performance of government agencies
- موسسه آموزش عالی صنعت معدن و تجارت, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 62. رضا پیرایشمرادلو سمیرا
تحلیلی ازچالش هاوآسیب های نظام تامین مالی وراههای توسعه آن درایران
Analytical challenges and injuries financing system and ways of its development in Iran
- موسسه آموزش عالی صنعت معدن و تجارت, ایران آباد, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 61. رضا پیرایشنصیری نرگس
تاثیر بکارگیری و استقرار سیستم مدیریت هزینه بر ارتقای بهره وری سازمانی
The impact of the adoption and implementation of cost management system to improve organizational efficiency
- موسسه آموزش عالی صنعت معدن و تجارت, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 60. رضا پیرایشامیررضا ثعبانی
ساختار شناسی بحران مالی
The structure of the financial crisis
---  انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران گلستان, گرگان, 2015-02-19 - 2015-02-19
ملی معتبر 59. رضا پیرایشجعفری علی
اخلاق در حرفه حسابداری و نقش آن در اعتماد سازی
Ethics in the accounting profession and its role in building trust
-- موسسه علمی -فرهنگی خوارزمی, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
بین‌المللی 58. رضا پیرایشکرمی جواد
بررسی چگونگی تاثیر گذاری استرس شغلی بر خلاقیت و عملکرد در شرکتهای دانش بنیان
Examine how the impact of job stress on creativity and performance of the company's knowledge base
--- شیراز دانشگاه ازاد شیراز--مرکز همایش های علمی همایش نگار, ایران آباد, 2015-02-18 - 2015-02-18
بین‌المللی 57. رضا پیرایشسهرابی رسول
کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت دانش
The application of information technology in knowledge management
--- شیراز - دانشگاه آزاد-همایش های علمی همایش نگار, شیراز, 2015-02-18 - 2015-02-18
بین‌المللی 56. رضا پیرایشرقیه نوری
پیامدها و آثار عدم رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
Tthe effects and the consequences of non-compliance with professional ethics in accounting and auditing
--- شیراز- دانشگاه آزاد و مرکز همایش های علمی همایش نگار, شیراز, 2015-02-18 - 2015-02-18
بین‌المللی 55. رضا پیرایشاشرف مالکی
نقش کارآفرینی فردی و اجتماعی در توسعه جامعه
The role of individual and social entrepreneurship, community development
--- دانشگاه آزاد, شیراز, 2015-02-18 - 2015-02-18
ملی معتبر 54. رضا پیرایشچهار راهی مصطفی
تحلیل تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در کسب و کار های الکترونیکی
Impact analysis on customer relationship management, knowledge management, e-business
--- دبیر خانه دائمی کنفرانس, تهران, 2015-02-17 - 2015-02-18
ملی معتبر 53. رضا پیرایشانگوتی زیبا
صنعت بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک
The insurance industry and its role in risk management
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-02-10 - 2015-02-10
ملی معتبر 52. رضا پیرایشسروش زارعی بلقیس آبادحمید رحمانی سریاست
بررسی رابطه بازاریابی کارآفرینانه و توسعه پایدار اقتصادی
Relationship between entrepreneurial marketing and economic sustainable development
-- دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 2015-02-10 - 2015-02-10
بین‌المللی 51. رضا پیرایشبهزاد نوری
بررسی تحلیلی سنجش سرمایه فکری - انسانی در سازمانها
Analytical evaluation of intellectual capital - human organizations
-  موسسه همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
بین‌المللی 50. رضا پیرایشمریم زارع زاد
کاربرد تکنیکهای کایزن در تصمیمات حسابدتری مدیریت
aplication of Kaizen techniques in management accounting decisions
- موسسه همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
بین‌المللی 49. رضا پیرایشسامره صادقی دهبنه
سیستم های اطلاعات حسابداری در بهبود تصمیم گیری مدیران
accounting information systems to improve management decisions
- موسسه همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
بین‌المللی 48. رضا پیرایشزینب امیرپورگیاشی
تأثیراخلاق حرفه ای در حسابداری
The impact of professional ethics in accounting
-  موسسه همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
بین‌المللی 47. رضا پیرایشزینب رسولی
تاثیر تولید ناب بر گردش موجودی کالا در سازمانها
Theoretical study on the impact of lean manufacturing merchandise inventory turnover in organization
- موسسه همایشگران مهر اشراق, تهران, 2015-02-04 - 2015-02-04
ملی معتبر 46. رضا پیرایششادی علینقی پور
رویکرد مدیریت استراتژیک در توسعه کارافرینی سازمانی
Strategic management approach in the development of entrepreneurial
-- موسسه بیشگامان اردبیل, اردبیل, 2014-12-20 - 2014-12-20
ملی معتبر 45. رضا پیرایششادی علینقی پور
رویکرد مدیریت استراتژیک در کارافرینی سازمانی
Strategic management approach in organizational Entrepreneurship
-- موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل, اردبیل, 2014-12-10 - 2014-12-10
بین‌المللی 44. رضا پیرایشسیده مینا مختاری
بررسی رابطه بین رشد دارائی ها با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
Examining the relationship between asset growth and stock returns among corporations listed on the Stock Exchange
-- دانشگاه آزاد, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-27
بین‌المللی 43. رضا پیرایشاسماعیل اشتری
بررسی ارتباط بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
The relationship between the rotation of auditors and ownership structure in itehran stock exchange
-- دانشگاه آزاد, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-27
بین‌المللی 42. رضا پیرایشاسماعیل اشتری
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در صنعت خورو سازی
survey relationship between earnings quality and financial ratios of the companies listed in Tehran Stock Exchange Automobile industrial
-- دانشگاه آزاد, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-27
بین‌المللی 41. رضا پیرایشالهام بهرامی
شناسائی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر سود آوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس تهران
study of key factors effecting on profitability of comercial banks accepted of tehran stock exchange
-- دانشگاه آزاد, تهران, 2014-10-26 - 2014-10-27
ملی معتبر 40. رضا پیرایشمجید دوستی
بررسی عوامل موثر مدیریتی کارافرینان در ارتقاء خلاقیت و نواوری
Study of promoting entrepreneurship and innovation management factors
--- دانشگاه شیراز(مرکز توسعه آموزش های نوین ایران), شیراز, 2014-10-15 - 2014-10-15
ملی معتبر 39. رضا پیرایشحمید نورعلیدختامیر اسکندری وطن نژاد
استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه در رتبه بندی شرکتهای تولید کننده کاشی و سرامیک بورس
The use of multi-criteria decision-making models in the rating companies producing ceramic tiles stock لغو ویرایش‌ها از کمک شما برای بهبود کیفیت ترجمه استفاده می‌شود و ممکن است به کاربران با نام مستعار نشان داده شودهمکاریبستنبرای ارسال ترجمه از شما سپاسگز
--- دانشگاه ازاد اسلامی مازندران, ساری تپه, 2014-08-20 - 2014-08-20
بین‌المللی 38. رضا پیرایشسیده مینا مختاری
بررسی تاثیر نوسانات سود تضمین شده در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
Effect of fluctuations in interest in financing companies listed on the stock in exchange market
- انجمن مدیریت ایران, تهران, 2014-08-07 - 2014-08-08
ملی معتبر 37. رضا پیرایشسحرناز ژاله خجسته
کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در تصمیم گیری مدیریت
Application of Activity-Based Costing (ABC) in decision-making Management
-- مرکز همایشهای تلاش , تهران, 2014-08-07 - 2014-08-07
ملی معتبر 36. رضا پیرایشالهام بهرامی
چگونه تئوری تببدل رهبر_پیرو همراه بب همراستبیی مدیریت منببع انسبنی عملکرد شغلی کبرکنبن را متبثر می نمبید؟
Theory of leader-follower exchange with the alignment of human resource management will affect job performance?
-- شرکت پژوهشی طرود شمال , گرگان, 2014-06-21 - 2014-06-21
ملی معتبر 35. رضا پیرایششادی علینقی پور
تاثیر اخلاق حرفه ای و نقش آن دربهبود سلامت سازمانی دستگاه های اجرائی کشور
The impact of professional ethics and its role in improving organizational health executive devices
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
بین‌المللی 34. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبیعلیمردانی پریسا
بررسی کارکردهای توانمندسازی مربیان اموزشی در ارائه مهارتهای فنی.....
the study of functions, enabling instructors to provide technical skills among emploees of tecnical and proffesional of zanjan
--  تهران -سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تهران, تهران, 2014-05-07 - 2014-05-07
بین‌المللی 33. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبیعلیمردانی پریسا
بررسی نقش اخلاق حرفه ای در بهبود عملکرد رفتاری کارکنان اموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
Examine the role of professional ethics in behavioral performance improvement training and professional of Zanjan province
-- تهران- سازمان فنی و حرفه ای , تهران, 2014-05-07 - 2014-05-07
ملی معتبر 32. رضا پیرایش
تاثیر جو اخلاقی بر رضایت مندی شاغلان سازمانهای دولتی استان زنجان
Ethical climate impact on employees' satisfaction with government agencies Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-04 - 2014-05-08
ملی معتبر 31. رضا پیرایشکریمی بهزاد
پایش روند تغییرات شاخص های بهره وری طی سالهای (90-85) در اداره کل راه آهن شمالغرب
Monitoring trends in productivity indexes years (90-85) at Northwestern Railroad Administration
-- شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت سراسازن بصیر, تهران, 2014-04-30 - 2014-04-30
ملی معتبر 30. رضا پیرایشنرگس آقاجانلو
بررسی تحلیلی عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش و موانع موجود در عدم تحقق آن
Analytical study of the factors in the success of knowledge management and the barriers of non-fulfillment
--- دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 2014-02-25 - 2014-02-26
ملی معتبر 29. رضا پیرایشنرگس آقاجانلو
بررسی را هکارهای تبدیل دانش فنی به محصو ل جدید در شرکت هایی تولیدی فلزی اساسی استان زنجان
study strategies to convert technical knowledge into new product at basic metal manufacturing companies in Zanjan
--- سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 2014-02-25 - 2014-02-26
ملی معتبر 28. رضا پیرایشسوار مهدی
تأثیر نقد شوندگی سهام بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
Impact of Liquidity of shares on the volume of investment in fixed assets of the Company in the Tehran Stock Exchange listed companies Drbvrs
--- انجمن علمی و حرفه ای مدیرین و حسابداران ایرانیان , گرگان, 2014-02-20 - 2014-02-20
ملی معتبر 27. رضا پیرایشمجید دوستی
اخلاق در کسب و کار
ethics in business
-- استان همدان, همدان, 2014-01-23 - 2014-01-23
بین‌المللی 26. رضا پیرایشقائم پناه مسعود
بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین بانکهای تجاری استان کردستان
Relationship between organizational structure and management of commercial banks in the province
---  شیراز, شیراز, 2013-12-26 - 2013-12-27
بین‌المللی 25. رضا پیرایشقائم پناه مسعود
بررسی تاثیر ابزارهای تبلیغات شفاهی بر ارزش ویژه برند در بین بانکهای تجاری کرستان
Effect of oral propaganda tools on brand equity among commercial banks of Kordestan
---  شیراز, شیراز, 2013-12-26 - 2013-12-27
ملی معتبر 24. رضا پیرایشاسماعیل اشتری
نقش سیستم ارزیابی عملکرد در ارتقاء جایگاه رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط
The role of the performance appraisal system in place to promote the competitiveness of small and medium enterprises
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2013-11-20 - 2013-11-21
ملی معتبر 23. رضا پیرایشسحرناز ژاله خجسته
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانکهای دولتی )مطالعه موردی بانکهای تجاری دولتی شهر زنجان(
The relationship between intellectual capital and the quality of services provided by state banks
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2013-11-20 - 2013-11-21
ملی معتبر 22. رضا پیرایشامیر اسکندری وطن نژاد
رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازگشت سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
The relationship between conservatism and the rate of return on investment in the stock exchange listed companies Tehran
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2013-11-20 - 2013-11-21
ملی معتبر 21. رضا پیرایشمجید دوستی
بررسی رابطه تفویض اختیار و انگیزش شغلی به تفکیک رده های شغلی و تحصیلاتی در بین کارکنان بانک سپه زنجان
Authority to investigate the relationship between motivation and job segregation and educational levels among staff Bank Sepah Znjanthran
-- دانشگاه تبریز, تبریز, 2013-11-20 - 2013-11-21
ملی معتبر 20. رضا پیرایشنرگس آقاجانلونوحه خوانی حسین
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری
The role of ICT in learning
- سالن همایشهای صدا و سیما (انجمن های علمی) , تهران, 2013-09-21 - 2013-09-21
بین‌المللی 19. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبیاحمد احمد خانیشبیری سیده فاطمهمیر محمد رضایی هدی
موانع موثر بر کارافرینی زنان در استان زنجان
Barriers Affecting Women Entrepreneurship in Zanjan province
کنفرانس مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی , تهران, 1392/06/22 - 1392/06/23
بین‌المللی 18. حقیقی محمدرضا پیرایشمیر محمد رضایی هدی
ارزیابی امکان رهبری هزینه و تنوع گرائی در مجتمع تجاری در راستای بکارگیری استراتژی
Assess the feasibility and cost leadership in diversifying its commercial deployment strategy
کنفرانس مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور قم , قم قلعه, 1392/06/22 - 1392/06/23
بین‌المللی 17. رضا پیرایشجلیلی دمدلی قاسم
بررسی تاثیر استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه بر شاخص های بهره وری در کارخانه نئوپان خلخال
The effect of project management techniques on productivity indicators chipboard factory of Khalkhal
کنفرانس مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور , تهران, 1392/06/22 - 1392/06/23
ملی معتبر 16. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبی
بررسی عوامل موثر مدیریتی کارآفرینان در پرورش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی از صنعت توزیع نیروی برق زنجان)
Factors in fostering creativity and innovation and entrepreneurship in economic strength
همایش ملی اهتمام دانشگاه علوم اقتصادی تهران, تهران, 1392/02/07 - 1392/02/07
ملی معتبر 15. رضا پیرایشلیلا کاظمیمهدی چراغیحسین کاظمی
نقش سیستمهای موبایل جی ای اس در مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه در نواحی شهری در شرایط وقوع بحران
The role of systems of mobile gis in risk managment in .......
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان, تهران, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 14. رضا پیرایشمحمد ایمانی برندقرویا عبدیزهرا یوسفی
بررسی تحلیلی سود آوری تولید مرغ گوشتی در زنجان
Study of profitability analysis of broiler chicken production in zanjan
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/09 - 1391/08/09
ملی معتبر 13. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبی
بررسی مولفه های بازاریابی در سرمایه گذاری بخش کشاورزی از دیدگاه کارشناسان بخش کشاورزی
The study component of investment in agricultural marketing in .....
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/09 - 1391/08/09
ملی معتبر 12. رضا پیرایش
اولویت بندی شاخص های اخلاقی در سازمانها با استفاده از مدل دایره اخلاقی
Prioritization index ethics in organizations by using a model of ethical circle
همایش ملی سهروردی دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/03 - 1391/08/03
ملی معتبر 11. رضا پیرایشلیلا کاظمی
ضرورت توجه به بیمه زلزله در تضمین کیفیت ساختمان و نقش آن در کاهش خسارتهای ناشی از مخاطرات طبیعی
Earthquake insurance necessary to ensure building quality And its role in reducing losses caused by natural hazards
همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی و پدافند غیر عامل , مشهد, 1391/07/20 - 1391/07/20
بین‌المللی 10. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبی
مطالعه عوامل مدیریت دانش به منظور ایجاد یادگیری سازمانی در میان کارکنان شرکت ایران ترانسفو زنجان
The study of factors in knowledge management in order to create organizational learning among employees of iran trransfo company
کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1391/07/12 - 1391/07/13
بین‌المللی 9. رضا پیرایشمحمد قادر مطلبیاحمد احمد خانی
بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت سازمانی ......
-
کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و تولید ملی دانشگاه قم, قم, 1391/06/23 - 1391/06/24
ملی معتبر 8. رضا پیرایشکامران محمدی
تاثیر کنترلهای داخلی در بخش عمومی بر بهبود کیفیت گزارشگری
Effective of internal controls in the public sector to improve the quality of reporting
همایش ملی علوم مدیریت نوین موسسه آموزش عالی جرجانی , گرگان, 1391/06/05 - 1391/06/05
ملی معتبر 7. رضا پیرایشگلاویژ قادری
اطلاعات مالی و بازار مالی در ایران
-
همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری در سطح بین المللی دانشگاه آزاد بندر گز , ساری, 1391/03/04 - 1391/03/04
ملی معتبر 6. ارشد طاهریرضا پیرایش
بررسی نقش حسابرسی عملکرد در اعمال کنترل و نظارت بر منابع شرکتهای دولتی استان زنجان
The role of performance auditing in control and monitoring of publice.....
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/25 - 1390/10/25
ملی معتبر 5. رضا پیرایشوحیده علی پور
بررسی تاثیر بکارگیری گزارشهای حسابداری مدیریت بر سلامت سازمانی و فرآیند تصمیم گیری منطقی مدیران صنایع استان کردستان
Application of management accounting reports on the health effects of organizational and logical decision making process on industry executives kurdistan province
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری سالن غدیر دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/10 - 1390/10/10
ملی معتبر 4. رضا پیرایشسید پوریا باقی
انواع فساد در نظامهای اداری و عوامل موثر بر ایجاد و رشد آن در سازمانهای عمومی کشور
Types of corruption in administrative systems and the factors affecting the establishment and growth in public organizations
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقائ سلامت نظام اداری سالن غدیر دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/10/10 - 1390/10/10
ملی معتبر 3. وحیده علی پوررضا پیرایشرضا رفسنجانی مقدم
بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر سلامت سازمانی
The study of training and education manpower effects on health organization al
همایش ملی جهاد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام اداری سالن غدیر دانشگاه زنجان , زنجان, 1390/10/10 - 1390/10/10
ملی معتبر 2. رضا پیرایشعلی ستاری
بررسی اثرات بکارگیری مدل های تمام شده تاریخی حسابداری منابع انسانی بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
همایش حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1388/11/27 - 1388/11/28
ملی معتبر 1. رضا پیرایشکبری همتی
بررسی امکان سنجی گزارشگری اجتماعی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
-
همایش حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1388/10/10 - 1388/10/11