Home :: Academic Members :: News

view:25435   Last Update: 2022-3-5

Ali Rafiee

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  امیر سلیمیعلی رفیعی
A grid interpolation technique for anomaly separation of stream sediments geochemical data based on catchment basin modelling, U-statistics and fractal
استفاده از روش درون یابی شبکه ای، آماره U و هندسه فرکتال برای مدل سازی شکل حوضه آبریز و پردازش نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای
Earth Science Informatics Issue 15 (2021-10-16PP. 151-161 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  امیر سلیمیعلی رفیعی
A grid interpolation technique for anomaly separation of stream sediments geochemical data based on catchment basin modelling, U-statistics and fractal
استفاده از روش درون یابی شبکه ای، آماره U و هندسه فرکتال برای مدل سازی شکل حوضه آبریز و پردازش نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای
Earth Science Informatics Issue - (2021-10-07P. - 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سیده پریسا موسویمیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعلی رفیعیرضا حسین زاده
Investigation of Environmental Pollution in Stream Sediments for Heavy Metals at Zarshuran- Aghdarreh Area (North of Takab, Iran)
بررسی آلودگی زیست‌محیطی رسوبات آبراهه‌ای به عناصر سنگین در منطقه زرشوران- آغدره (شمال تکاب)
علوم آب و خاک شماره 22 (1397/06/09صفحات 127-141 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  محسن نظری استادامید اصغریعلی رفیعیمهران عزیززادهفرهاد خوشبخت
Categorical fracture orientation modeling: Application on an Iranian oil field
مدل سازی دسته بندی شده جهت یابی درزه ها: کاربرد در یکی از میدان های نفتی ایران
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 51 (2017-09-10PP. 139-146 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مهران کلهریعلی رفیعیحسن اشراقی
Numerical Simulation of Hydraulic Frac-turing Process for an Iranian Gas Field in the Persian Gulf
شبیه سازی عددی فرآِیند شکست هیدرولیکی برای یک میدان گازی در خلیج فارس
journal of chemical and petroleum engineering Issue 51 (2017-06-01PP. 55-67 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  علی رفیعیMarc Vinches
Implicit Discrete Element Analysis of a Masonry Cupola Under Seismic Loads
آنالیز عددی یک گنبد سنگی تحت بارهای زلزله به روش المانهای مجزای Implicit
International Journal of Civil Engineering Issue 1 (2016-06-01PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  علی رفیعیMarc Vinches
Mechanical behaviour of a stone masonry bridge assessed using an implicit discrete element method
-
ENGINEERING STRUCTURES Issue 48 (2013-03-15PP. 739-749 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  علی رفیعیMarc VinchesClaude Bohatier
Comportement mécanique d'un massif rocheux fracturé considéré comme un assemblage d'éléments discrets: exemple d'une modélisation par la méthode Non-Smooth Contact Dynamics (English title : Mechanical behavior of a fractured rock mass considered as an assembly of distinct elements : example of a modeling using the Non-Smooth Contact Dynamics method)
رفتار مکانیکی توده سنگی خرد شده نظر گرفته شده بصورت مجموعه المانهای مجزا: مدلسازی شده بروش Non-Smooth Contact Dynamics
Revue Française de Géotechnique Issue 128 (2009-09-15PP. 27-34 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 16. امیر سلیمیعلی رفیعی
استفاده از روش درون یابی شبکه ای، آماره U و هندسه فرکتال برای مدل سازی شکل حوضه آبریز و پردازش نمونه های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای
A grid interpolation technique, U-statistics and fractal for anomaly separation of stream sediments geochemical data based on the geometry of catchment basin
-- انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران و دانشگاه لرستان, خرم آباد, 2021-09-08 - 2021-09-09
بین‌المللی 15. علی رفیعیپییر پلوتو
آنالیز رفتاری سازه های سنگی بنایی در مقیاس واقعی با استفاده از روش المانهای مجزا
ANALYSE COMPORTEMENTALE DES STRUCTURES EN MAÇONNERIE A GRANDE ECHELLE PAR DES CODES D'ELEMENTS DISCRETS
Journées nationales maçonnerie Ifsttar, France, 2018-03-22 - 2018-03-23
ملی معتبر 14. سیده پریسا موسویمیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعلی رفیعیرضا حسین زاده
ارزیابی آلودگی رسوبات آبراهه ای با استفاده از شاخص زمین انباشتگی در منطقه زرشوران- آق دره (شمال تکاب)
Evaluation of the stream sediment pollution using Geo-accumulation index in the Zarshuran- Aqdareh region (north of Takab)
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 13. جعفر حسنلوعلی رفیعیرامین دوست محمدیبهمن کارگر
رزیابی توده سنگ ساختگاه تونل ترابری براساس روشهای تجربی (مورد مطالعهای؛ معدن سرب و روی انگوران)
Assessment of rock mass characteristics along a transportation tunnel based on empirical methods (case study, Angouran lead and zinc mine)
-- دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم , دانشگاه, 2015-10-14 - 2015-10-15
ملی معتبر 12. مهران کلهریعلی رفیعیحسن اشراقییحیی پوردهقان
تحلیل مکانیکی شکستگیهای طبیعی در یک مخزن و تأثیر آن بر روی تراوایی( مطالعه موردی: چاه گازی در جنوب ایران)
MECHANICAL ANALYSIS OF NATURAL FRACTURES IN A RESERVOIR AND ITS EFFECT ON THE STATE OF PERMEABILITY ( CASE STUDY: A GAS WELL IN SOUTHERN IRAN)
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1393/02/27 - 1393/02/28
بین‌المللی 11. مهران کلهریعلی رفیعیحسن اشراقییحیی پوردهقان
تحلیل عددی فرآیند شکاف هیدرولیکی در یکی از چاه های گازی میادین جنوبی ایران
Numerical analysis of hydraulic fracturing process for a gas field in southern iran
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
بین‌المللی 10. یحیی پوردهقانعلی رفیعیحسن اشراقیمهرانگیز نادریمهران کلهری
بررسی جهت و اندازه تنش ها در چاه عمودی و تعیین وزن بهینه گل حفاری(مطالعه موردی یکی از چاه های میادین جنوبی ایران)
Magnitude and direction investigation of the stress field along a vertical well for determining optimal mud weight case study A gas field in southern iran
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
ملی معتبر 9. علی رفیعی
معرفی کد محاسباتی LMGC90 برای مطالعه رفتار مکانیکی محیط های سنگی درزه دار و سازه های معدنی
Introducing the LMGC90 code for investigating the mechanical behavior of discontinuous rock mass media
کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه تهران, تهران, 1391/07/18 - 1391/07/20
بین‌المللی 8. علی رفیعیMuriel Gasc-BarbierMarc Vinches
تولید مدل احتمال پایه برای توده سنگ درزه دار و آنالیز عددی به روش NSCD
Stochastic model generation for discontinuous rock mass media and numerical analysis using the NSCD method ( case study: saint-beat gallery in the southwest of France )
ISRM International Congress on Rock Mechanics چین - پکن, China, 2011-10-18 - 2011-10-21
بین‌المللی 7. علی رفیعی
کاربرد مدل فراکتالی مساحت -غلظت بر اساس فاکتور غنی شدگی برای جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی در رسوبات آبراهه ای -مطالعه موردی برگه 1:100000 جبال بارز
Application of Fractal Concentration-Area Model Based on Enrichment Factor to Delineate Geochemical Anomalies in Stream Sediment Surveys (Case Study: Jebal-e-Barez 100,000 Sheet,Iran)
International Applied Geochemistry Symposium فنلاند, Finland, 2011-08-22 - 2011-08-26
بین‌المللی 6. علی رفیعیMarc Vinchesferderic dubois
بکارگیری روش NSCD برای شبیه سازی مکانیکی توده سنگ درزه دار
The Non-Smooth Contact Dynamics Method Applied to the Mechanical Simulation of a Jointed Rock Mass
European Nonlinear Dynamics Conference رم , Italy, 2011-07-24 - 2011-07-29
ملی معتبر 5. علی رفیعی
آنالیز پایداری سازه ها در محیط های سنگی ناپیوسته به روش NSDC (مطالعه موردی معدن سنگ Souraide و تونل Saint-Beat در جنوب غرب فرانسه)
Rock mass media using NSCD method (Case study: Sourïde stone quarry and Saint-Béat tunnel in the southwest of France)
کنفرانس مهندسی معدن دانشگاه یزد, یزد, 1388/11/07 - 1388/11/09
بین‌المللی 4. علی رفیعیMarc VinchesClaude Bohatier
مدلسازی به روش المانهای مجزا برای مطالعه رفتار مکانیکی خانه های معمولی و ساختارهای بنایی با در نظر گرفتن داده های ثبت شده زلزله
Discrete element modeling of the mechanical behavior of ordinary houses and masonry structures taking into account recorded earthquake accelerograms
International Conference Provence , Seismic risk in moderate seismicity area فرانسه, France, 2009-07-06 - 2009-07-08
بین‌المللی 3. Claude Bohatierعلی رفیعیMarc Vinches
رفتار مکانیکی سازه های بنایی دارای سطوح تماس غیر محدب (non-convex) تحت بار زلزله
Mechanical behavior under seismic loading of masonries including non-convex contact surfaces
international conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering رودس, Greece, 2009-06-22 - 2009-06-24
بین‌المللی 2. Marc Vinchesعلی رفیعیClaude Bohatier
آنالیز عددی رفتار مکانیکی تحت بار زلزله برای ساختارهایی با المانهای مجزا: بکارگرفته شده برای توده های سنگی درزه دار و ساختمانهای ساخته شده با بلوکهای سنگی
Numerical analysis of the mechanical behavior under seismic loading of discrete element structures: Application to 3D fractured rock masses, and large stone course building
international conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering رودس, Greece, 2009-06-22 - 2009-06-24
بین‌المللی 1. علی رفیعیMarc VinchesClaude Bohatier
بکارگیری روش NSCD برای تحلیل پایداری توده های سنگی درزه دار
Application of the NSCD Method to the Stability Analysis of Jointed Rock Masses
World Mining Congress and Expo لهستان, Poland, 2008-09-07 - 2008-09-12

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir