خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21741   بروزرسانی: 17-09-1399

Hamid Rahmani

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  حمیدرضا عزتیحمید رحمانی
Sulfuric acid attack neutralizing through carbonation curing of hydrated lime-modified concretes
خنثی سازی تهاجم اسید سولفوریک از طریق عمل آوری با دی اکسید کربن در بتن های اصلاح شده با آهک هیدراته
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 417 (2024-02-23PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
Scopus
24.  حمید رحمانینوشین محمدزاده چاوشان
CO2 Curing of Reactive Powder Concretes Modified by Waste Limestone Powder
عمل آوری بتن پودری واکنشی اصلاح شده با پودر سنگ آهک ضایعاتی با دی اکسید کربن
jordan journal of civil engineering Issue 17 (2023-08-15PP. 457-472 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  فریدون زینعلیحمید رحمانیجمال احمدی
Durability indices of cracked slag-modified concrete under self-healing
شاخص دوام بتن ترک خورده اصلاح شده با سرباره تحت خودترمیمی
SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES Issue 48  (2023-06-03PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  فریدون زینعلیجمال احمدیحمید رحمانی
Self–healing capacity assessment of cracked slag modified concrete under different re-curing conditions
ارزیابی ظرفیت خودترمیمبی بتنهای ترک خورده اصلاح شده با سرباره تحت شرایط مختلف عمل آوری مجدد
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 385 (2023-04-06PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  حسین ثنائی عطاآبادیآرش صداقت دوستحمید رحمانیعبدالرضا زارع
Petrographic and Mechanical Analysis of Lightweight Polymer Concrete Subjected to Acidic Solution
بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی بتن سبک پلیمری قرار گرفته در معرض محلول اسیدی
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Issue 35 (2023-01-01PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  سیدمحمد میرشاه محمدحمید رحمانیمهدی ملکی کاکلرعباسعلی بهاری
Performance of biological methods on self-healing and mechanical properties of concrete using S. pasteurii
عملکرد روش های بیولوژیکی بر روی خواص مکانیکی و خود ترمیمی بتن با استفاده از باکتری S. pasteurii
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue doi.org/10.1007/s11356-022-218 (2022-08-05PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  مهدی سلیمانی رادحمید رحمانی
The Effect of Chloride Ions on the Resistance of Concretes Containing Aerogel Under Sodium Sulfate Attack
تاثیر یونهای کلر بر مقاومت بتنهای حاوی هواژل در برابر تهاجم سولفات سدیم
International Journal of Civil Engineering Issue 20 (2022-06-15PP. 501-512 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  حامد برزگرحمید رحمانی
Autogenous Self- Healing of High Strength Concretes
بررسی عملکرد خودترمیمی ذاتی در بتنهای با مقاومت بالا
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 52 (1401/02/15صفحات 13-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  سیدمحمد میرشاه محمدحمید رحمانیمهدی ملکی کاکلرعباسعلی بهاری
Effect of sustained service loads on the self-healing and corrosion of bacterial concretes
تاثیر بارهای بهره برداری بر خود ترمیمی و خوردگی بتنهای حاوی باکتری
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 322 (2022-03-07PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  حسین ثنائی عطاآبادیآرش صداقت دوستحمید رحمانیعبدالرضا زارع
Microstructural characterization and mechanical properties of lightweight polymer concrete exposed to elevated temperatures
بررسی ریزساختاری و خواص مکانیکی بتن سبک پلیمری قرار گرفته در معرض دماهای بالا
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 311 (2021-12-13PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
15.  نوشین محمدزاده چاوشانحمید رحمانی
The effect of Limestone powder on mechanical properties of Reactive Powder Concrete (RPC)
تأثیر پودر سنگ آهک بر مشخصات مکانیکی بتن پودری واکنشی
تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان شماره 14 (1400/05/15صفحات 129-139 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  حسین ثنائی عطاآبادیعبدالرضا زارعحمید رحمانیآرش صداقت دوستعماد میرزائی
Lightweight dense polymer concrete exposed to chemical condition and various temperatures: An experimental investigation
بررسی آزمایشگاهی بتن پلیمری سبک متراکم در برابر محیط مخرب شیمیایی و دماهای مختلف
Journal of Building Engineering شماره 34 (1399/11/27صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  حمید رحمانیمحمد منتظرغیب
CO2 curing of hydrated lime modified pervious concretes
عمل آوری بتنهای متخلخل حاوی آهک شکفته با دی اکسید کربن
Magazine of Civil Engineering Issue 92 (2019-12-01PP. 106-114 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  طالب رودیانحمید رحمانیشهاب الدین حاتمی
Effect of Nano Clay on the Durability of Reinforced Concrete Beams under Service Loads and Chloride Attack
تاثیر نانورس بر دوام تیرهای بتن مسلح تحت بارهای بهره برداری و تهاجم کلراید
مهندسی سازه و ساخت- انجمن مهندسی سازه ایران شماره 6 (1398/06/01صفحات 105-120 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  حمید رحمانیسها علی پورعلی علی پور
Durability of CFRP strengthened RC beams under wetting and drying cycles of magnesium sulfate attack
دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با CFRP در برابر سیکلهای تر و خشک سولفات منیزیم
Advances in Concrete Construction شماره 8 (1398/05/10صفحات 39-45 
  علمی-پژوهشی
Scopus
10.  حمید رحمانییاسر ایمانی اسبق
Effects of sulphate ions on the corrosion resistance of Montmorillonite-modified dense concretes
تاثیر یونهای سولفات بر خوردگی بتنهای متراکم اصلاح شده با مونت موریلونیت
Australian Journal of Structural Engineering Issue 9 (2018-11-15PP. 248-255 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  حمید رحمانی
Reliable Neural Networks for Proportioning of Concrete Mixes Containing Cement Replacement Materials
شبکه عصبی با قابلیت اعتماد برای ارائه طرح اختلاط بتنهای حاوی مواد جایگزین سیمان
Advances in Civil Engineering Materials Issue 7 (2018-11-05PP. 633-650 

8.  محمد پروین نیانعمت اقبالیحمید رحمانی
Effect of Zeolite in porous concrete under microbiologically induced deterioration
تأثیر سنگدانه زئولیت بر میزان تهاجم میکروارگانیسمها در بتنهای متخلخل
پژوهش های کاربردی علوم آب - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شماره 1 (1397/02/15صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  حمید رحمانییاسر ایمانی اسبق
Corrosion Resistance of Montmorillonite-Modified Dense Concretes
مقاومت به خوردگی بتنهای متراکم اصلاح شده با مونت موریلونیت
International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG Issue 16 (2018-04-01PP. 137-146 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  علی هندیحمید رحمانیداود مستوفی نژادعلی توکلی نیامحسن خسروی
Simultaneous effects of microsilica and nanosilica on self-consolidating concrete in a sulfuric acid medium
تاثیر همزمان میکروسیلیس و نانوسیلیس در بتنهای خودمتراکم در برابر اسید سولفوریک
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS Issue 152 (2017-10-15PP. 192-205 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  یاسر ایمانی اسبقحمید رحمانی
The effect of chloride ions on sulfate attack ions in concrete dense containing nano particles of clay
تأثیر یون های کلراید بر میزان تهاجم یون های سولفات در بتن های متراکم حاوی نانوذرات رس
مهندسی عمران شریف شماره ۳۳ (1396/06/01صفحات ۱۳-۲۱ 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  محمد وحید آزادپورعبدالرضا زارعحمید رحمانی
Optimum Seismic Design of Tuned Story Mass Damper Using Multi-Objective Genetic Algorithm
طراحی لرزه ای بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه
journal of seismology and earthquake engineering شماره 18 (1395/10/02صفحات 275-284 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  حمید رحمانیحامد برزگر
EFFECT OF COARSE CEMENT PARTICLES ON THE SELF HEALING OF DENSE CONCRETES
تاثیر دانه های درشت سیمان بر عملکرد خود ترمیمی بتن متراکم
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH Issue 67 (2015-09-01PP. 467-486 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  حمید رحمانیاحسان جوکارمحمد پروین نیا
Effect of Nano-SiO2 and Silica Fume on Durability of High Strength Concretes under Sulfuric Acid Attack
تاثیر توأم نانوسیلیس و میکروسیلیس بر دوام بتن‌های با مقاومت بالا در برابر تهاجم اسید سولفوریک
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 15 (1394/04/01صفحات ۱-۱۲ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حمید رحمانی
PACKING DEGREE OPTIMIZATION OF ARBITRARY CIRCLE ARRANGEMENTS BY GENETIC ALGORITHM
بهینه یابی درجه تراکم چیدمان دایره ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
GRANUL MATTER Issue 16 (2014-06-26PP. 751-760 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 5. حمید رحمانیمحمد رسولی
بررسی امکان تولید جداول بتنی با استفاده از ضایعات پودر سنگ
Investigating the possible production of concrete curbs using stone powder waste
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت, تهران, 1402/07/25 - 1402/07/27
ملی معتبر 4. کیوان سعیدی فاقلوسید مرتضی حسینیحمید رحمانی
استفاده از باطله‌های سنگ‌های نما وتزیینی برای کاهش اثرات زیست‌محیطی
Using of dimension stone wastes to reduce environmental effects
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2041-10-10
ملی معتبر 3. علی حسینیحمید رحمانی
تاثیر آب شیشه بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن‌های معمولی
Effect of water glass on the physical and mechanical properties of plain concretes
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی سهند, تبریز, 2020-05-27 - 2020-05-29
ملی معتبر 2. نوشین محمدزاده چاوشانحمید رحمانی
تاثیر پودر سنگ بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن پودری واکنشی (RPC)
Effect of stone powder on physical and mechanical properties of reactive powder concrete
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی سهند, تبریز, 2020-05-27 - 2020-05-29
ملی معتبر 1. مهران سلیمی قرخلوحمید رحمانی
تاثیر آهک شکفته بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های سبک
Effect of hydrated lime on the physical and mechanical properties of ligth weigth concretes
National conference of New Concrete Technologies جهاد دانشگاهی رشت, رشت, 2018-02-15 - 2018-02-15