خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33071   بروزرسانی: 22-07-1402

Reza Rasuli

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  علی محمدی گنجگاهمریم شاطریانحامد بهرامیرضا رسولیشبنم یاوریراضیه قاسمیزیبا پرویزی
Electrospun synthesis of polyaniline and titanium dioxide nanofibers as potential electrode materials in electrochemical hydrogen storage
سنتز نانوالیاف پلی آنیلین و تیتانیوم دی اکسید به روش الکتروریسی به عنوان مواد فعال الکترودی در ذخیره سازی الکتروشیمیایی هیدروژن
RENEWABLE ENERGY Issue 226 (2024-04-01PP. 120439-120447 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  خدیجه اسمعیلیمسعود ترکمنحمید نجاریرضا رسولی
Investigation of linear and non-linear behaviors of silver nanoparticles in graphene oxide solution
تولید و مشخصه یابی نانو ذرات نقره تثبیت شده روی اکسید گرافین و بررسی اثر تابش فرابنفش بررفتار غیرخطی آنها
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 13 (1402/10/10صفحات 1-29 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  سعید میمنت ابادیحمید نجاریرضا رسولی
Investigation of linear and non-linear behaviors of silver oxide nanoparticles in graphene oxide solution
بررسی رفتارهای خطی و غیر خطی نانوذرات اکسید نقره در محلول اکسید گرافن
فیزیک کاربردی ایران- دانشگاه الزهرا شماره 13 (1402/10/01صفحات 10-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  مهیار ثروتیرضا رسولیتوانا علی
Real-space tight-binding model for twisted bilayer graphene based on mapped Wannier functions
Real-space tight-binding model for twisted bilayer graphene based on mapped Wannier functions
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES Issue 157 (2023-12-19PP. 115877-1-115877-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  شبنم یاوریKayoda Olaifaدریا شفیعیرضا رسولیمهدی شفیعی
Molybdenum oxide nanotube caps decorated with ultrafine Ag nanoparticles: Synthesis and antimicrobial activity
Molybdenum oxide nanotube caps decorated with ultrafine Ag nanoparticles: Synthesis and antimicrobial activity
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS Issue 647 (2023-11-25PP. 123528-1-123528-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  لیلا یادگاریزهرا رستگارمقدم گوهرینازیلا ضرابی نیارضا رسولی
Humidifying, heating and trap-density effects on triple-cation perovskite solar cells
Humidifying, heating and trap-density effects on triple-cation perovskite solar cells
Scientific Reports Issue 13 (2023-08-18PP. 13497 -1-13497 -9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  رضا رسولی, مریم سجادی
Arc‑Discharge Synthesis of ZnO:Ag Nanoparticles for Photocatalytic Applications: Effects of Aging, Microwave Radiation, and Voltage
Arc‑Discharge Synthesis of ZnO:Ag Nanoparticles for Photocatalytic Applications: Effects of Aging, Microwave Radiation, and Voltage
Plasmonics Issue 19 (2023-07-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  هادی رسولیرضا رسولی
Nanoparticle-decorated graphene/graphene oxide: synthesis, properties and applications
Nanoparticle-decorated graphene/graphene oxide: synthesis, properties and applications
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Issue 58 (2023-01-23PP. 2971-2992 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  اعظم کلهررضا رسولی
SiO2 –TiO2 @polyvinylidene fluoride nanocomposite: the icephobicity and wettability
SiO2 –TiO2 @polyvinylidene fluoride nanocomposite: the icephobicity and wettability
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE Issue 45 (2022-05-23PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  نازیلا ضرابی نیاGiulia Lucarelliرضا رسولیFrancesca De Rossiبابک طاهریحامد جوانبختFrancesca BrunettiThomas M . Brown
Simple and effective deposition method for solar cell perovskite films using a sheet of paper
Simple and effective deposition method for solar cell perovskite films using a sheet of paper
iScience Issue 25 (2022-02-18PP. 103712-1-103712-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  زهرا رستگارمقدم گوهریمریم حیدری رامشهنیما تقوی نیاراحله محمدپوررضا رسولی
Cu2ZnSnS4 as a hole-transport layer in triple-cation perovskite solar cells: Current density versus layer thickness
Cu2ZnSnS4 as a hole-transport layer in triple-cation perovskite solar cells: Current density versus layer thickness
CERAMICS INTERNATIONAL Issue 48 (2022-01-01PP. 711-719 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  ارش خسروزادهرضا رسولیحسین حمزه لوپاکیوسفعلی عابدینی
Wettability and sound absorption of graphene oxide doped polymer hydrogel
Wettability and sound absorption of graphene oxide doped polymer hydrogel
Scientific Reports Issue 11 (2021-08-05PP. 15949 -1 -15949 -11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  مریم سجادیرضا رسولی
A Facile Approach to Distinct Unusual Sucrose in Honey by Titanium Oxide Nanoparticles
A Facile Approach to Distinct Unusual Sucrose in Honey by Titanium Oxide Nanoparticles
Plasmonics Issue 16 (2021-07-17PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  پگاه اله یاریرضا رسولیمهیار ثروتیمهدی علیزاده
Superhydrophobic and low-hysteresis coating based on rubber-modified TiO2/SiO2 nanoparticles
Superhydrophobic and low-hysteresis coating based on rubber-modified TiO2/SiO2 nanoparticles
BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE Issue 44 (2021-04-09PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  فرض ا000 میرزاپوررضا رسولی
Inequalities for quantum thermodynamics in infinite space
نامساویهایی برای ترمودینامیک کوانتومی در فضای نامتناهی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1 (1399/11/20صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  نازیلا ضرابی نیارضا رسولی
Electronic and optical properties of halide double-perovskites under strain: a density functional study
Electronic and optical properties of halide double-perovskites under strain: a density functionalstudy
Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects Issue 44 (2021-01-10PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  نازیلا ضرابی نیارضا رسولیعزالدین مهاجرانی
New insight on the open-circuit voltage of perovskite solar cells: The role of defect-density distribution and electric field in the active layer
New insight on the open-circuit voltage of perovskite solar cells: The role of defect-density distribution and electric field in the active layer
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH Issue 1 (2020-11-09PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  SU-JUAN wangمونیکا جوهریانمینا نقی لوXiao wei yanرضا رسولیفهیمه بیگدلیعلی مرسلی
Synthesis of the highly porous semiconductors with different electrical features using isostructural metal-organic frameworks as precursor
Synthesis of the highly porous semiconductors with different electrical features using isostructural metal-organic frameworks as precursor
SYNTHETIC METALS Issue 270 (2020-10-23PP. 116600-116604 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  مسعود ترکمنرضا رسولیلیلا تاران
Photovoltaic and photocatalytic performance of anchored oxygen-deficient TiO2 nanoparticles on graphene oxide
Photovoltaic and photocatalytic performance of anchored oxygen-deficient TiO2 nanoparticles on graphene oxide
Results in Physics شماره 18 (1399/04/24صفحات 103229-1-103229-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  هادی رسولیرضا رسولیمهدی علیزادهBoon Tong Goh
Microwave-assisted exfoliation and tearing of graphene oxide in the presence of TiO2 nanoparticles
Microwave-assisted exfoliation and tearing of graphene oxide in the presence of TiO2 nanoparticles
Results in Physics شماره 18 (1399/04/10صفحات 103200-1-103200-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  مریم سجادیمهدی رنجبررضا رسولی
Two-step synthesis of Ag-decorated MoO3 nanotubes, and the effect of hydrogen doping
Two-step synthesis of Ag-decorated MoO3 nanotubes, and the effect of hydrogen doping
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 527 (2020-06-04PP. 146675-1-146675-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  مهدی علیزادهBoon Tong GohKarwan Wasman Qadirمحمد شهید محمودرضا رسولی
Cu2O/InGaN heterojunction thin films with enhanced photoelectrochemical activity for solar water splitting
Cu2O/InGaN heterojunction thin films with enhanced photoelectrochemical activity for solar water splitting
RENEWABLE ENERGY Issue 156 (2020-04-30PP. 602-609 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  راحیل ابوالقاسمیرضا رسولیمهدی علیزاده
Microwave-assisted growth of high-quality CdSe quantum dots and its application as a sensitizer in photovoltaic cells
Microwave-assisted growth of high-quality CdSe quantum dots and its application as a sensitizer in photovoltaic cells
Materials Today Communications شماره 22 (1398/12/11صفحات 100827-1-100827-5 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  حسین جدی آبدارلورضا رسولیمحمد مهدی احدیانبهاره محرابی
Carbon Black-intercalated Reduced Graphene Oxide Electrode with Graphene Oxide Separator for High-performance Supercapacitor
Carbon Black-intercalated Reduced Graphene Oxide Electrode with Graphene Oxide Separator for High-performance Supercapacitor
- نانو ساختارها دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاههای دیگر Journal of Nanostructures Issue 9 (2020-01-01PP. 639-649 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  اعظم جعفری مالواجردیسیامک خادمیمجید فرهمندجواحمد درودیرضا رسولی
Preparation and Characterization of Cerium Doped Titanium Dioxide Nanoparticles by the Electrical Discharge Method
ساخت و مشخصه‌یابی نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم آلائیده شده با اتم‌های سریم با روش تخلیه الکتریکی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 38 (1398/06/01صفحات 83-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  مهدی علیزادهBoon Tong GohKarwan Wasman Qadirحمید یوسفیمحمد شهید محمودرضا رسولی
Improvement of polycrystalline InN thin films properties by localized ion source under low RF plasma ambient
Improvement of polycrystalline InN thin films properties by localized ion source under low RF plasma ambient
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS Issue 30 (2019-07-16PP. 15534-15543 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مهیار ثروتیرضا رسولی
Electrochemical performance of decorated reduced graphene oxide by MoO3 nanoparticles as a counter electrode
Electrochemical performance of decorated reduced graphene oxide by MoO3 nanoparticles as a counter electrode
Materials Research Express Issue 6 (2019-07-11PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  Xiao wei yanمونیکا جوهریانمینا نقی لورضا رسولیMao Lin Huعلی مرسلی
Metal–Organic Framework derived porous 2D semiconductor C/ZnO nanocomposite with the high electrical conductivity
Metal–Organic Framework derived porous 2D semiconductor C/ZnO nanocomposite with the high electrical conductivity
MATERIALS LETTERS Issue 252 (2019-05-18PP. 325-328 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  مسعود ترکمنرضا رسولی
Optical and structural properties of titanium dioxide nanoparticles fixed on graphene oxide due to heat treatment
ویژگیهای اپتیکی و ساختاری نانوذرات دیاکسید تیتانیوم تثبیت شده بر روی اکسید گرافین در اثر عملیات حرارتی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 4 (1397/12/21صفحات 643-650 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  نازیلا ضرابی نیارضا رسولی
Anchored Cu2O nanoparticles on graphene sheets as an inorganic hole transport layer for improvement in solar cell performance
Anchored Cu2O nanoparticles on graphene sheets as an inorganic hole transport layer for improvement in solar cell performance
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING Issue 124 (2018-11-13PP. 804-814 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  اعظم جعفری مالواجردیسیامک خادمیمجید فرهمندجواحمد درودیرضا رسولی
Structural and Optical Properties of Ce3+-Doped TiO2 Nanocrystals Prepared by Sol–Gel Precursors
خصوصیات ساختاری و اپتیکی نانو کریستال های TiO2دوپ شده با +Ce3 به روش سل-ژل
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS Issue 47 (2018-08-30PP. 6901-6908 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مهسا سلیمانی تباررضا رسولیرضا شیرسوارسعید ملایی
Rotation of the free layer of titanium dioxide nano-fluid in an external electric field
چرخش لایه آزاد نانوسیال دی‌اکسید تیتانیوم در میدان الکتریکی خارجی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 1 (1397/02/15صفحات 53-57 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  فرشاد حسینیرضا رسولیوهب جعفریان
Immobilized WO3 nanoparticles on graphene oxide as a photo-induced antibacterial agent against UV-resistant Bacillus pumilus
نانوذرات تثبیت شده روی اکسید گرافین به عنوان ماده ضد باکتری مقابل باسیلوس پومیلوس مقاوم در برابر اشعه فرابنفش
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS Issue 51 (2018-03-13PP. 145403 -1-145403 -9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  لیلا تارانرضا رسولی
Cost-effective liquid-phase exfoliation of molybdenum disulfide by prefreezing and thermal-shock
متورق کردن مقرون به صرفه دی سولفید مولیبدن در فاز مایع به روش انجماد اولیه و شوک حرارتی
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY Issue 28 (2017-10-27PP. 2996-3003 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  خدیجه قموشیرضا رسولی
Subwavelength structure for sound absorption from graphene oxide-doped polyvinylpyrrolidone nanofibers
ساختار زیر طول موج از نانو فیبر دوب شده با اکسید گرافین برای جذب صوت
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING Issue 122 (2016-08-08PP. 788-1-788-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  رضا آرامرضا رسولی
Wettability modification of graphene oxide thin film through the photocatalytic reduction
تغییر ترشوندگی لایة اکسید گرافین با استفاده از کاهش به روش فوتوکاتالیستی
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 16(1) (1395/03/01صفحات 19-25 

10.  رضا رسولیموسوی سیده فرناز
Porous coatings of polyvinylpyrrolidone fibers electrospun using the Faraday effect
تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون بهروش الکتروریسی با اثر القای فارادی
پژوهش سیستم های بس ذره ای (علوم سابق) - دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 10 (1394/11/01صفحات 37-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  زهرا مکاریانرضا رسولییوسفعلی عابدینی
Facile synthesis of stable superhydrophobic nanocomposite based on multi-walled carbon nanotubes
سنتز آسان نانو ترکیب فوق آب گریز بر پایه نانو لوله های چند دیواره
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 369 (2016-01-21PP. 567-575 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  انسیه آدینهرضا رسولی
Facile synthesis of decorated graphene oxide sheets with WO3 nanoparticles
سنتز آسان اکسید گرافین آراسته با نانو ذرات اکسید تنگستن
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING Issue 120 (2015-07-21PP. 1587-1592 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  رضا رسولیزهرا مکاریانروح الله کریمیهما شعبان زادهیوسفعلی عابدینی
Wettability modification of graphene oxide by removal of carboxyl functional groups using non-thermal effects of microwave
تغییر ترشوندگی اکسید گرافینبا حذف گروههای کربوکسیل به وسیله اثر غیر حرارتی میکرو موج
THIN SOLID FILMS Issue 589 (2015-06-09PP. 364-368 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  رضا رسولیخدیجه مصطفویجمال داودی
Molecular dynamics simulation of graphene growth on Ni(100) facet by chemical vapor deposition
شبیه سازی رشد گرافین روی سطح (100) نیکل به روش رسوب بخار شیمیایی
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Issue 115 (2014-01-15PP. 024311-1-024311-4 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  رضا رسولیاعظم ایرجی زاد
Density functional theory prediction for oxidation and exfoliation of graphite to graphene
-
APPLIED SURFACE SCIENCE Issue 256 (2010-06-04PP. 7596-7599 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  رضا رسولیاعظم ایرجی زادمحمد احدیان
Mechanical properties of graphene cantilever from atomic force microscopy and density functional theory.
-
NANOTECHNOLOGY Issue 21 (2010-04-14PP. 185503-185509 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  رضا رسولیاعظم ایرجی زادمحمد احدیان
Cu surface segregation in Ni/Cu system
-
VACUUM Issue 84 (2010-03-15PP. 469-473 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  رضا رسولیهاشم رفیعی تبار اعظم ایرجی زاد
Strain effect on quantum conductance of graphene nanoribbons from maximally localized Wannier functions
-
PHYS REV B Issue 81 (2010-03-05PP. 125409-1-125409-5 

1.  رضا رسولیمحمد مهدی احدیاناعظم ایرجی زاد
Investigation of surface segregation in ni/cu/si(100) nanometer layer during deposition and heat treatment of ultra thin ni deposit
بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه (100) Ni/cu/si حین لایه نشانی و عملیات حرارتی های نانو متری
علوم و مهندسی سطح شماره 6 (1387/08/06صفحات 1-7 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 57. فاطمه جوجمرضا رسولی
تولید و مشخصهیابی نانو ذرات اکسید تیتانیوم نقصدار آلاییده با کربنو بررسی پتانسیل کاربردی آن به عنوان شناساگر رنگ
Synthesis and characterization of carbon-doped defective titanium oxid e nanoparticles and evalution of its potential as a dye detectore
International Conference on Science and Development of Nanotechnology دانشگاه تفلیس, Georgia, 2022-12-11 - 2022-12-13
ملی معتبر 56. محسن ذوالفقاری مزجینمریم سجادیرضا رسولیفرهاد خوئینی
مطالعه تاثیر ولتاژ در سنتز مستقیم نانوذرات نقره ثبت شده بر نانوذرات اکسید مس نقص دار
The study of the voltage effects on the direct synthesis of the silver nanoparticles decorated defective copper oxide nanoparticles
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2021-08-23 - 2021-08-26
بین‌المللی 55. سپیده امینیرضا رسولی
Strain effect on the electronic properties of doped graphene nanoribbons
Strain effect on the electronic properties of doped graphene nanoribbons
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2021-02-17 - 2021-02-18
بین‌المللی 54. سپیده امینیرضا رسولیرامین محمدخانی
Effect of vacancy defects on the electronic properties of graphene from density functional theory
Effect of vacancy defects on the electronic properties of graphene from density functional theory
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2021-02-17 - 2021-02-18
بین‌المللی 53. لیلا نفرسفیددشتیرضا رسولیمریم سجادی
Microwave assisted synthesis of zinc oxide nanoparticles decorated by silver nanoparticles
Microwave assisted synthesis of zinc oxide nanoparticles decorated by silver nanoparticles
International congress on nanoscience and Nanotechnology دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2021-02-17 - 2021-02-18
ملی معتبر 52. لیلا نفرسفیددشتیرضا رسولیمریم سجادی
سنتز نانو ذرات نقره تثبیت شده بر سطح نانو ذرات اکسید روی و بررسی پایداری آن
Synthesis of silver nanoparticles stabilized on the surface of zinc oxide nanoparticles and evaluation of its stability
Conference on Condensed Matter دانشگاه قم, زنجان, 2021-01-27 - 2021-01-28
ملی معتبر 51. سارا بختیاری نژادرضا رسولیمسعود ترکمن
سنتز نقاط کوانتومی کادمیم سلناید به روش میکروموج و بررسی عملکرد آن در سلول های خورشیدی
سنتز نقاط کوانتومی کادمیم سلناید به روش میکروموج و بررسی عملکرد آن در سلول های خورشیدی
-- دانشگاه جندی شاپور, دزفول, 2021-01-13 - 2021-01-14
ملی معتبر 50. سارا بختیاری نژادرضا رسولیمسعود ترکمن
سنتز و بررسی عملکرد نقاط کوانتومی کادمیوم-سلناید در سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی
سنتز و بررسی عملکرد نقاط کوانتومی کادمیوم-سلناید در سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی
کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختاری دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1399/08/29 - 1399/08/29
ملی معتبر 49. مریم سجادیرضا رسولی
مقایسه اثر حرارت و اشعه فرابنفش بر ترشوندگی لایه‎های نازک نانوذرات اکسید تیتانیوم
Comparison of the effect of heat and ultraviolet radiation on the wettability of titanium oxide nanoparticles thin films
-- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2019-11-27 - 2019-11-28
ملی معتبر 48. هادی رسولیرضا رسولی
اثر تابش میکروموج بر اکسید گرافین در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیم
The effect of microwave radiation on graphene oxide in the presence of titanium dioxide nanoparticles
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه یزد, یزد, 1398/05/31 - 1398/06/01
ملی معتبر 47. فاطمه نصیرزادهرضا رسولی
بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذارت دوجزئی TiO2-ZnO
Photocatalytic performance of TiO2-ZnO Two-component Nanoparticles
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه یزد, یزد, 1398/05/31 - 1398/06/01
ملی معتبر 46. لیلا یادگاریرضا رسولی
اثر حرارت بر مشخصه جریان-ولتاژ سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای
The effect of heat on the voltage-current characteristic of pigmented solar cells
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه یزد, یزد, 1398/05/31 - 1398/06/01
ملی معتبر 45. فاطمه نصیرزادهرضا رسولی
Synthesis of two-component TiO2-ZnO nanoparticles
Synthesis of two-component TiO2-ZnO nanoparticles
-- دانشگاه یزد, زنجان, 2019-08-20 - 2019-08-22
ملی معتبر 44. ارش خسروزادهیوسفعلی عابدینیرضا رسولیحسین حمزه لوپاک
بررسی رابطه بین انرژی سطح و جذب امواج آکوستیکی در محیط مرطوب در نانو کامپوزیت
Investigating of the relationship between surface energy and acoustic wave absorption in a Nano-Composite under wet environment
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 43. ارش خسروزادهرضا رسولییوسفعلی عابدینیحسین حمزه لوپاک
ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت اکسید گرافین در بستر پلیمر هیدروژل
Fabrication and characterization of graphene oxide nanocompos ite in hydrogel polymer
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1398/03/23 - 1398/03/24
ملی معتبر 42. نازیلا ضرابی نیارضا رسولیعزالدین مهاجرانی
Effect of P–I–N-type perovskite layer parameters on performance of solar cells by the device simulator SCAPS
Effect of P–I–N-type perovskite layer parameters on performance of solar cells by the device simulator SCAPS
کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختاری دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1398/02/12 - 1398/02/13
بین‌المللی 41. اعظم کلهررضا رسولیمیرسعید سیددراجی
The icephobicity and hydrophobicity in PVDF- SiO2 nanocomposite as a surface coating
The icephobicity and hydrophobicity in PVDF- SiO2 nanocomposite as a surface coating
International congress on nanoscience and Nanotechnology انجمن نانوفناوری ایران, تهران, 2018-09-28 - 2018-09-30
بین‌المللی 40. جواد مرغزاریرضا رسولی
Microwave-assisted removal of functional group for increasing the electrical conductivity of graphene oxide
Microwave-assisted removal of functional group for increasing the electrical conductivity of graphene oxide
International congress on nanoscience and Nanotechnology انجمن نانوفناوری ایران, تهران, 2018-09-28 - 2018-09-29
ملی معتبر 39. حسین حمزه لوپاکرضا رسولی
اثر میدان الکتریکی استاتیک عمود بر صفحه در ساختار بلوری و الکترونیکی تک لایه سیلیسن
The effect of vertical static electric field on crystal and electronic structure of single layer silicene
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه, زنجان, 2018-06-20 - 2018-06-22
ملی معتبر 38. امین عابدییوسفعلی عابدینیرضا رسولیعلی اسدیسعیده قدیمیمینو نورحسین رستمی
مطالعه ژئوشیمیایی، ریخت شناسی و پراکنش ذرات معلق شهرک فرآوری روی زنجان و برر سی اثرات آن بر سلامت افراد منطقه با استفاده از تصاویر SEM
Geochemical study, morphology and distribution of suspended particulate matter in Zanjan Zinc specialized industtrial Zone and its effects on health
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/12/16 - 1396/12/17
بین‌المللی 37. نازیلا ضرابی نیارضا رسولی
افزایش عمر الکترون در فوتوآند دی اکسید تیتانیم با استفاده از گرافین آراسته با نانوذرات اکسید مس به عنوان لایه پوششی
Increasing in electron lifetime of TiO2 photoanode by use of decorated graphene with Cu2O nanoparticles as a coating layer
International Conference in Nanostructures دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2018-02-27 - 2018-03-01
ملی معتبر 36. راحیل ابوالقاسمیرضا رسولی
رشد نقاط کوانتومی CdSe به کمک تابش میکروموج به عنوان حساس کننده در فوتوآند سلول خورشیدی
Microwave assisted synthesis of CdSe quantum dots as a sensitive in solar cell photo-anode
کنفرانس سلول های خورشیدی نانو ساختاری دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1396/09/30 - 1396/10/01
ملی معتبر 35. مینا نقی لوسمیه تاراسیرضا رسولیعلی مرسلی
Synthesis, characterization of MOF-derived carbon Nano structures and their catalytic and conductivity studies
Synthesis, characterization of MOF-derived carbon Nano structures and their catalytic and conductivity studies
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-01 - 2018-09-03
بین‌المللی 34. مهیار ثروتیرضا رسولی
سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید مولیبدن به روش قوس الکتریکی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی و فوتوکرومیکی آنها
Synthesis and characterization of molybdenum oxide nanoparticles by electric arc method and investigation of photocatalytic and photochemical properties of them
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین دانشگاه تبریز, تبریز, 1396/03/02 - 1396/03/03
ملی معتبر 33. مهیار ثروتیرضا رسولی
سنتز و مشخصه یابی اکسید مولیبدن و تثبیت آنها روی اکسیدگرافین به روش قوس الکتریکی
Synthesis and characterization of molybdenum oxide nanoparticles by electric arc method immobilized on the graphene oxide sheets
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
ملی معتبر 32. پگاه اله یاریرضا رسولی
کاهش دادن انرژی آزاد سطح کامپوزیت دی اکسید تیتانیم در ماتریس سیلیکون رابر با تنظیم غلظت و تابش اشعه فرابنفش
Reducing the free energy of titanium dioxide composite in the silicon matrix by adjusting the concentration and ultraviolet radiation
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1396/02/27 - 1396/02/29
بین‌المللی 31. حسین جدی آبدارلوبهاره مهرابیمحمد مهدی احدیانرضا رسولی
بهبود ابر خازن برپایه گرافین توسط گرافین اکسید به عنوان جدا کننده
Improving the graphene based supercapacitor with graphene oxide paper as a separator
International congress on nanoscience and Nanotechnology انجمن نانو فناوری, تهران, 2016-10-26 - 2016-10-28
بین‌المللی 30. مسعود ترکمنرضا رسولیفرشاد حسینیلیلا تاران
خواص فوتوکاتالیستی اکسید گرافین آراسته شده با نانو ذرات اکسید تیتانیم به روش قوس الکتریکی
Photocatalytic Properties of Graphene Oxide Decorated with Titanium Dioxide Nanoparticles by Arc Discharge Method
International Conference on Nanotechnology دانشگاه استانبول, Turkey, 2016-09-01 - 2016-09-02
بین‌المللی 29. فرشاد حسینیرضا رسولیمسعود ترکمن
خواص فوتوکاتالیستی اکسید گرافین آراسته شده با نانوذرات اکسید تنگستن به وسیله قوس الکتریکی
Photocatalytic Properties of Graphene Oxide Decorated with Tungsten Oxide Nanoparticles by Arc Discharge Method
International Conference on Nanotechnology دانشگاه استانبول, Turkey, 2016-09-01 - 2016-09-02
ملی معتبر 28. فرشاد حسینیرضا رسولیمسعود ترکمنلیلا تاران
اثر جریان قوس بر گاف نواری اکسید گرافین آراسته با نانوذرات تنگستن اکسید حین تثبیت به روش قوس الکتریکی
The Effect of Arc Current on the Band Gap of Decorated Graphene Oxide with Tungsten Oxide Nanoparticles During Immobilization by Arc Discharge method
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 27. مسعود ترکمنرضا رسولیلیلا تارانفرشاد حسینی
بررسی اثر حرارت بر گاف نواری گرافن اکسید نشاندار شده با نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید
Investigation of annealing effect on the decorated graphene oxide with titanium dioxide nanoparticles
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
ملی معتبر 26. حسین جدی آبدارلوبهاره محرابیمحمد مهدی احدیانرضا رسولی
بهبود عملکرد ورقه گرافنی به عنوان الکترود ابرخازن با استفاده از کربن بلک
Improving graphene paper performance as a supercapacitor electrode using carbon black
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیراز, شیراز, 2016-08-22 - 2016-08-25
بین‌المللی 25. حسین جدی آبدارلوبهاره مهرابیرضا رسولیمحمد مهدی احدیان
بررسی کاغذ گرافینی برای الکترود ابر خازن
Investigation graphene paper as a supercapacitor electrode
International Conference on research es in Science and Engineering دانشگاه استانبول, Turkey, 2016-07-28 - 2016-07-28
ملی معتبر 24. خدیجه قموشیرضا رسولی
بررسی اثر اکسید گرافین بر جذب آکوستیکی پوششهای تهیه شده الیاف به روش الکتروریسی
Investigation into the effect of graphene oxide on acoustic absorption of fiber cover produced by electrospinning
همایش ملی فیزیک کاربردی دانشگاه ملایر, ملایر, 1394/11/08 - 1394/11/08
ملی معتبر 23. رضا رسولی
اثر میدان الکتریکی بر خواص الکترونیکی ساختار ناهمجنس نیترید بور کپسوله شده بین گرافین
Electric field effect on the electronic properties of encapsulated BN layer between graphene
کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران دانشگاه شهید رجایی, تهران, 1394/10/30 - 1394/11/01
ملی معتبر 22. مهسا سلیمانی تباررضا رسولیرضا شیرسوارسعید ملائی
چرخش لایه آزاد نانو سیال دی اکسید تیتانیوم حامل جریان در میدان الکتریکی خارجی
Spin free layer of titanium dioxide nano-fluid carrying electric current in an external electric field
-- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2015-12-24 - 2015-12-24
ملی معتبر 21. لیلا تارانمسعود ترکمنرضا رسولی
سلولهای خورشیدی رنگدانه‌ای مبتنی برگرافین آراسته شده با نانو ذرات اکسید تیتانیوم
Dye synthesised solar cells based on decorated graphene with titanium dioxide nanoparticles
کنفرانس سلولهای خورشیدی نانو ساختاری دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1394/09/26 - 1394/09/27
بین‌المللی 20. مهدی اصغریانسیه آدینهرضا رسولی
اثر جذب گاز هیدروژن بر ترکیب اکسید گرافین و نانوذرات WO3 فعال شده باPdCl2
the effect of adsoption of Hydrogen on complex of graphene oxide and WO3 nanoparticles activated by PdCl2
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/03/04 - 1394/03/05
ملی معتبر 19. زهرا مکاریانرضا رسولییوسفعلی عابدینی
پوشش آسان نانولوله های کربنی با سیلیکون رابر
Facile coating of carbon nanotubes by silicon rubber
همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو - انجمن نانو و فناوری ایران دانشگاه خوارزمی کرج, تهران, 1394/02/30 - 1394/02/31
ملی معتبر 18. نسرین بوذری سراوانیرامین محمدخانیرضا رسولیوهب جعفریان
تاثیر نانو ورقه های اکسید گرافین بر فعالیت باکتری
Effect of graphene oxide nanosheets on bacterial activity
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-01-29 - 2015-01-30
ملی معتبر 17. راضیه پاکرورامین محمدخانیرضا رسولیفرهاد کبیری اصفهانی
بررسی خواص دارورسانی نانو ورقه های اکسید گرافین
Investigation drug delivery properties of graphene oxide nanosheets
== دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-01-29 - 2015-01-30
ملی معتبر 16. روح الله کریمیرضا رسولی
اثر تابش میکروموج برجذب رطوبت در اکسید گرافین
Effect of microwave irradiation on humidity adsorption of graphene oxide
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1393/11/08 - 1393/11/09
ملی معتبر 15. انسیه آدینهرضا رسولیرضا آرامروح الله کریمی
نشاندار کردن اکسیدگرافین با نانوذرات اکسید تنگستن
Decorated graphene oxide with tungsten oxide nano particles
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
ملی معتبر 14. رضا آرامرضا رسولیانسیه آدینهروح الله کریمی
ترشوندگی لایه اکسید گرافین کاهش یافته به روش فوتوکاتالیستی
Wettability of reduced graphene oxide nanosheets through photocatalytic method
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2014-09-08 - 2014-09-11
بین‌المللی 13. انسیه آدینهرضا رسولی
اکسید گرافین آراسته با نانو ذرات اکسید تنگستن
Decorated graphene oxide with tungsten oxide nano particles
International Conference on Nanotechnology استانبول, Turkey, 2014-07-09 - 2014-07-11
ملی معتبر 12. کبری میناخانیآمندی روح الهمهدی بازرگان رضا رسولی
بررسی خواص آماری نانو ذره نقره با استفاده از فرآیند مارکوف
Analysis of statistical properties of silver nano-particles by using markov process
-- دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2013-12-12 - 2013-12-12
ملی معتبر 11. زهرا مکاریانهما شعبان زادهرضا رسولیابراهیم احمدی
جداسازی گرافین از گرافیت و مشخصه یابی آن
Graphene isolation from graphite and its characterization
کنفرانس آموزش فیزیک و کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه دانشگاه فرهنگیان, تهران, 1392/06/12 - 1392/06/15
ملی معتبر 10. رضا رسولیموسوی سیده فرنازمرجانه صمدی راد
تولید فیبرهای مارپیچ با استفاده از اثر فارادی به روش الکتروریسی
Helical fiber synthesis using Faraday Effect by electrospinning
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2013-08-26 - 2013-08-29
ملی معتبر 9. سپیده امینیرضا رسولی
ساختار نواری و ترابرد الکترونی گرافین آلاییده شده با گروه III و V
Electronic structure and transport in doped graphene with group of III and V
گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه علوم پایه, زنجان, 1392/03/08 - 1392/03/10
ملی معتبر 8. خدیجه مصطفویجمال داودیرضا رسولی
شبیه سازی رشد گرافین به روش رسوب بخار شیمیایی روی سطح( ( 100نیکل
The study of graphene growth by chemical vapor deposition using molecular dynamic simulation on the (100) Ni surface
همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری ایران دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/16 - 1391/08/18
ملی معتبر 7. ابراهیم قنبریرضا رسولیابراهیم احمدی
احیاء جزیی اکسید گرافن درحین سنتز
Partial reduction of graphene oxide during synthesis
--- دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2012-10-16 - 2012-10-18
ملی معتبر 6. ابراهیم قنبریرضا رسولیابراهیم احمدی
تغییر گاف نواری اکسید گرافین با دمای سنتز
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1391/03/04 - 1391/03/05
بین‌المللی 5. رضا رسولیاعظم ایرجی زاد
مطالعه تجربی و تابعی چگالی اکسیداسیون و ورقه گردن گرافیت
Experimental and DFT study of the Graphite oxidation and exfoliation
International Conference on Nanomaterials and Nanosystems دانشگاه استانبول, Turkey, 2009-08-10 - 2009-08-13
ملی معتبر 4. رضا رسولیمحمد مهدی احدیاناعظم ایرجی زاد
شبیه‌سازی فرآیند جدانشینی سطحی مواد از زیرلایه در حین لایه‌نشانی
Simulation of surface segregation from substrate during deposition
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-24 - 2008-08-28
ملی معتبر 3. محمد مهدی احدیانرضا رسولیاعظم ایرجی زاد
انباشت سطحی حین لایه نشانی و عملیات حرارتی لایه بسیار نازک نیکل
Surface segregation during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit
کنفرانس نانو ساختارها پردیس بین المللی شریف, کیش, 1386/12/20 - 1386/12/23
ملی معتبر 2. رضا رسولیمحمد مهدی احدیاناعظم ایرجی زاد
بررسی خواص تربیولوژیکی سطح لایه های نازک در مقیاس نانومتری با استفاده از روش میکروسکوپی نیروی عرضی (LFM)
Tribology study of thin film layers in nano-scale by lateral force microscopy
-- دانشگاه کرمان, کرمان, 2007-05-10 - 2007-05-13
ملی معتبر 1. رضا رسولیمحمد مهدی احدیاناعظم ایرجی زاد
بررسی جدایش و انباشت سطحی در لایه‌های نانومتری نیکل مس
Investigation of surface segregation in Ni/Cu/Si(100) nano-layer during deposition and heat treatment of ultra thin Ni deposit
-- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2006-05-10 - 2006-05-13