خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27044   بروزرسانی: 17-02-1400

Jalal Saba

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
102.  پروانه قلی زاده سرچشمهجلال صباحسن امیری اوغانفرید شکاریامیر قلی زاده
Combining Ability and Heterosis of Spring Oilseed Rape Genotypes under Normal Irrigation and Drought Stress Conditions
ترکیب‌پذیری و هتروزیس ژنوتیپ‌های بهاره کلزا در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 16(49) (1403/01/29صفحات 74-85 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
101.  قادر غفاری نعمت ابادجلال صبااحسان محسنی فردافشین توکلی زانیانی
Evaluation and Selection of Native Lentil Lines Collected from Zanjan Province Regarding Potential Yield and Agro-Morphological Trait
ارزیابی و گزینش لاین‌های عدس بومی جمع‌آوری شده از استان زنجان از لحاظ پتانسیل عملکرد و صفات اگرومورفولوژیک
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 16(49) (1403/01/29صفحات 103-115 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
100.  سولماز نادیجلال صبامحمد جعفر آقاییبابک عندلیبی
Study of genetic diversity among coriander populations (Coriandrum sativum L.) using ISSR markers
بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت‌های گشنیز با استفاده از نشانگرهای ISSR
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 18(4) (1402/11/15صفحات 397-405 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
99.  سولماز نادیجلال صبامحمد جعفر آقاییبابک عندلیبی
Investigating of Genetic Diversity of some Coriander (Coriandrum sativum L.) Landraces in Iran for Phenological, Morphological and Agronomic Traits
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گشنیز (.Coriandrum sativum L) ایران از لحاظ صفات فنولوژیک، مورفولوژیکی و زراعی
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 47 (1402/08/15صفحات 103-112 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
98.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباعلیرضا ف. سیاه پیرانیجابر نصیری
ISSR-assisted spatial genetic structure, population admixture, and biodiversity estimates across locally adopted saffron ecotypes from 18 different provenances of Iran
ساختار ژنتیکی مکانی، اختلاط جمعیتی، و برآوردهای تنوع زیستی به کمک ISSR در بین اکوتیپ های زعفران بومی مربوط به 18 منطقه مختلف ایران
Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants شماره 35 (1402/02/25صفحات 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
97.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Impressibility of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) from Salicylic ‎acid and Methyl Jasmonate Elicitors by Monitoring of‏ ‏Morpho-physiological Traits
تأثیر‎پذیری سرخارگل (‏Echinacea purpurea L. Moench‏) از الیسیتورهای اسیدسالیسیلیک و ‏متیل‎جاسمونات با پایش صفات مورفوفیزیولوژیک
علوم باغبانی ایران شماره 53 (1401/06/28صفحات 405-422 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
96.  قاسمی الافرید شکاریبابک عندلیبیجلال صباDaniela Uberti Andrea Mastinu
Comparative Effects of Four Plant Growth Regulators on Yield and Field Performance of Crocus sativus L
مقایسه اثرات چهار تنظیم کننده رشد روی عملکرد و کارکرد مزرعه ای زعفران
Horticulturae شماره 8 (1401/06/10صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
95.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباجابر نصیری
Genetic variability and population genetic structure in autotriploid saffron using allelic phenotypes of microsatellite markers
تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی جمعیت در زعفران اتوتتراپلوئید با استفاده از فنوتیپ‌های اللیک مارکرهای ریزماهواره
SCIENTIA HORTICULTURAE Issue 299 (2022-06-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
94.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
Factors Affecting Farmers' Perceptions of Climate Change(Case Study: Zanjan Province)
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 1 (1400/09/30صفحات 9-24 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
93.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبا
Investigation of the relationship between SSR markers and agronomic traits in saffron (Crocus sativus L.)
بررسی روابط بین مارکرهای SSR و صفات زراعی در زعفران (.Crocus sativus L)
journal of horticulture and postharvest research Issue (Special Issue)4 (2021-08-27PP. 79-88 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
92.  سهیلا مرادیجلال صباافشین توکلی زانیانیکامران افصحی
Screen of Native Lentil Lines Yield under Dryland Conditions using GGE Biplot Method
غربال لاین های بومی عدسبا استفاده از روش GGE biplot تحت شرایط دیم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 37 (1400/03/25صفحات 119-131 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
91.  محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
Assessment of Physiological and Phytochemical Traits of Purple Coneflower (Echinacea purpurea L. Moench) in Response to Salicylic Acid and Methyl Jasmonate Application
ارزیابی صفات فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی سرخارگل بنفش (Echinacea purpurea L. Moench) در پاسخ به اسید سالیسیلیک و متیل برنامه جاسمونات
Medicinal Plant Research Issue (11) 1 (2021-02-08PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
90.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباسیدسیامک علوی کیامحمدرضا عظیمی
Identification of ISSR Markers Related to Quantitative Traits of Crocus sativus L. Ecotypes
شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپهای زعفران زارعی ).L sativus Crocus
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 4 (1399/11/15صفحات 598-608 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
89.  رامین صادق قول مقدمجلال صبافرید شکاریمظفر روستایی
Study of relationshps between root traits andyield and yield components of bread wheat under rainfed conditions
بررسی روابط بین صفات ریشه‌ای با عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان تحت شرایط دیم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 12(36) (1399/11/15صفحات 136-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
88.  زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیجلال صباحسین عساکره
Investigating Factors Affecting Adaptation Behaviors of Farmers with Climate Change in Zanjan Province
بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی در استان زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 30(3) (1399/08/28صفحات 231-251 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
87.  پریسا شیخ الاسلامیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمیسایر سایر
Evaluation of Secondary Metabolites, Total Phenol Content and Antioxidant Properties of Petal in Saffron Populations under Conventional and once Irrigation Conditions
ارزیابی متابولیتهای ثانویه، محتوای فنل کل و خواص آنتیاکسیدانی گلبرگ در جمعیتهای زعفران تحت شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره جلد 8 شماره 2 (1399/05/01صفحات 231-242 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
86.  رضا صمیمی فردبابک ربیعیبهرام ملکی زنجانیجلال صباعباسعلی بهاری
Bioinformatic identification and expression analysis of microRNAs involved in grain development of Iranian wheat cultivars with different breadmaking quality
شناسایی بیو انفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه گندم ایرانی با کیفیت نانوایی تفاوت
تحقیقات غلات- دانشگاه گیلان شماره شماره 2 از دوره دهم (1399/05/01صفحات 121-133 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
85.  سهیلا مرادیجلال صباافشین توکلی زانیانیکامران افصحی
Evaluation of variations of agro-morphological traits in landrace lentil populations of Zanjan province and selection of superior genotypes in rainfed conditions
بررسی تنوع صفات اگرومورفولوژیک در جمعیتهای عدس بومی استان زنجان و گزینش ژنوتیپهای برتر برای شرایط دیم
تولید گیاهان زراعی شماره 12-4 (1398/12/15صفحات 171-186 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  قاسمی الافرید شکاریبابک عندلیبیجلال صبا
Effects of four types of growth regulators on yield, photosynthetic pigments and qualitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under greenhouse conditions
بررسی اثر چهار تنظیم کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران در شرایط گلخانه ای
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 35-4 (1398/10/15صفحات 703-715 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
83.  زهرا عابدیجلال صبا
Application of multivariate statistical methods in grouping selection of wheat inbred lines under rain-fed condition
کاربرد روشهای آماری چند متغیره در انتخاب گروهی لاینهای اینبرد گندم در شرایط دیم
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 18(2) (1397/09/30صفحات 169-177 

82.  مهسا فاضلمحمد آرمینجلال صباعلی محمد طرزی
Effects of salinity stress on yield and yield components and some physiological traits in cumin (Cuminum cyminum) produced by callus
اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک توده‌های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum) حاصل از کالوس
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 10(33) (1397/07/01صفحات 89-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
81.  علیرضا مسلمیمرادپاشا اسکندری نسبمحمدباقر فرشینه عدلجلال صبا
Evaluation of morphological characteristics and phenotypic variation of Iranian honeybee (Apis mellifera meda) in Zanjan province
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و تنوع فنوتیپی زنبورعسل ایرانی در استان زنجان
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 28(2) (1397/07/01صفحات 11-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
80.  جلال صبا
Estimation of broad-sense heritability and variance components for seed yield and agronomic traits in native and exotic safflower (carthamus tinctorius L.) genotypes
برآورد وراثت پذیری عمومی و اجزای واریانس برای عملکرد دانه و صفات زراعی ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بومی و خارجی
BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY Issue 47(3) (2018-09-15PP. 501-508 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  جلال صباشهلا توانازهرا قربانیانالهه شادانفرید شکاریفرهاد جباری
Canonical correlation analysis to determine the best traits for indirect improvement of wheat grain yield under terminal drought stress
تجزیه همبستگی کانونیک جهت تعیین بهترین صفات برای اصلاح غیرمستقیم عملکرد دانه گندم تحت تنش خشکی آخر فصل
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 20 (2018-08-23PP. 1037-1048 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
78.  مهدی عبداللهیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
SEED PRIMING WITH SALICYLIC ACID ENHANCED GAS EXCHANGES PARAMETERS AND BIOLOGICAL YIELD OF WHEAT UNDER LATE SOWING DATE
پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید پارامترهای تبادل گازی و عملکرد بیولوژیک در گندم را تحت کاشت دیرهنگام بهبود داد
==agriculture and forestry Issue 64(1) (2018-03-15PP. 145-157 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
77.  حسین ربی انگورانیجابر پناهندهصاحب علی بلندنظرجلال صبازارع نهندی فریبرز
The effect of salicylic acid on some physiological and biochemical traits of Medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) under drought stress
اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) تحت تنش خشکی
به زراعی کشاورزی شماره 19(4) (1396/11/15صفحات 851-862 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
76.  اعظم ملکیجلال صبامجید پوریوسفحسین جعفریجعفری علی اشرف
Determining the Most Important Traits Affecting Grain Yield in Iranian Anise (Pimpinella anisum L.) Populations Based on Regression Analysis and Path Analysis
تعیین مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در جمعیتهای انیسون (Pimpinella anisum L.) ایران بر مبنای تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 9(22) (1396/05/15صفحات 142-148 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
75.  زهرا احمدیعلی سلیمانیمهدی طاهریجلال صبا
Correlation Between Flower and Fruit Characteristics in some Oilive Cultivars in Climatical Conditions of Tarom
روابط بین صفات گل و میوه در برخی از ارقام زیتون در شرایط آب و هوائی طارم
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 3 (1396/03/20صفحات 283-297 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
74.  حسین ربی انگورانیجابر پناهندهصاحب علی بلندنظرجلال صبازارع نهندی فریبرز
The Effects of Exogenous Salicylic acid on some Quantitative and qualitative attributes of Medicinal pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca) under drought stress
اثر کاربرد خارجی سالسیلیک اسید بر برخی صفات کمی و کیفی کدوی طبی(Cucurbita pepo L. var. Styriaca) تحت تنش خشکی
Advances in Bioresearch Issue 8-2 (2017-03-15PP. 242-249 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
73.  لیلا محمدیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effects of Priming with Salicylic Acid on Safflower Seedlings Photosynthesis and Related Physiological Parameters
اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید برفتوسنتز گیاهچه و پارامترهای وابسته گلرنگ
journal of plant physiology and breeding شماره 6(1) (1395/11/27صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
72.  شهلا تواناجلال صبا
Grouping wheat lines and their group selection under rainfed conditions
گروه‌بندی لاین‌های گندم و گزینش گروهی آنها در شرایط دیم
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره 8(20) (1395/11/15صفحات 159-164 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
71.  اعظم ملکیجلال صبامجید پوریوسفحسین جعفریجعفری علی اشرف
Evaluation of genetic variation and comparison of Iranain anise (Pimpinella anisum L..) populations
ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسه جمعیت‎های انیسون (Pimpinella anisum L.) در ایران
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 47(4) (1395/11/15صفحات 661-670 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
70.  فرید شکاریسهیلا کرمیجلال صبا
Variations in yield and yield components by seed priming with three anti-gibberellin regulators on wheat cv. Azar-2
تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گندم آذر 2 با پرایمینگ بذر توسط سه تنظیم کننده آنتی جیبرلین
تحقیقات غلات- دانشگاه گیلان شماره 6 (1395/09/15صفحات 339-351 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  شهلا تواناجلال صبافرید شکاری
correlation analysis of some agrophysiological and xylem numbers with yield of bread wheat under rainfed condition
تجزیه همبستگی برخی صفات اگروفیزیولوژیک و تعداد دستجات آوند چوبی با عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 9-2 (1395/05/15صفحات 99-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
68.  میثم طلوعیعلیرضا یوسفیمجید پوریوسفجلال صباصدیقه لطیفی
Integration of Living Mulch and Stale Seedbed for Weed Management in Maize (Zea mays L.)
کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علفهای هرز ذرت
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26 (1395/02/08صفحات 83-97 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
67.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبا
Analysis of Yield and Yield Components Traits in Twenty Bread Wheat Genotypes Under Dryland Conditions
آنالیز صفات عملکرد و اجزای عملکرد در بیست ژنوتیپ گندم نان تحت شرایط دیم
Philippine Journal of Crop Science Issue 40(2) (2015-08-15PP. 78-84 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
66.  معصومه عباسیولی ربیعیجلال صبا
Identification and evaluation of some local grape genotypes from Mahneshan (Zanjan) using ampelography and ampelometery methods
شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری
علوم باغبانی ایران شماره 46(2) (1394/05/15صفحات 297-301 
  علمی-پژوهشی
معتبر
65.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبابابک عندلیبیسیدسیامک علوی کیامحمدرضا عظیمی
Determination of Effective Agronomical Traits on Saffron Ecotypes Stigma Yield in Zanjan Conditions
تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپهای زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 3(2) (1394/05/15صفحات 97-106 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
64.  فریده نوروزی شهریمجید پوریوسفافشین توکلی زانیانیجلال صباعلی رضا یزدی نژاد
Evaluation the performance of some of Iran’s native fennel (Foeniculum vulgare Mill.) accessions under drought stress condition
ارزیابی کارکرد برخی توده های رازیانه بومی ایران تحت شرایط تنش خشکی
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1394/02/25صفحات 49-56 
  علمی-پژوهشی
None ISI
63.  امیر حیدریفرید شکاریجلال صباشهیدی غلامرضا
The effect of seed priming with salicylic acid on growth and grain yield of pinto bean under nitrogen levels
تأثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد دانه لوبیا چیتی تحت سطوح نیتروژن
International Journal of Biosciences Issue 6(1) (2015-02-01PP. 298-307 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  غزال صباعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانیجلال صبا
PhytoremeDiation ofHeavyMetalsContaminated Environments: Screening forNativeAccumulatorPlants inZanjan-Iran
گیاه پالایی محیط های آلوده به فلزهای سنگین : شناسایی و معرفی گیاهان بیش انباشتگر در استان زنجان-ایران
International Journal of Environmental Research Issue 1 (2015-01-04PP. 309-316 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  اسماعیل محمودیسلیمان محمدیجلال صبا
==
ارزیابی عملکرد دانه و شاخصهای تحمل به خشکی در لاین های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود در مرحله پر شدن دانه
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز شماره 3 (1393/08/15صفحات 284-271 
  علمی-پژوهشی
None ISI
60.  میترا رمضانی ساروکلائیجلال صبا
Study of path relation of stress tolerance index (STI) with phenological traits of wheat in water shortage conditions
بررسی روابط علی شاخص تحمل تنش (STI) با صفات فنولوژیک گندم در شرایط کمبود آب
Advances in Environmental Biology Issue 8(10) (2014-07-23PP. 360-366 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  مهسا محمدیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
Effects of foliar application of 6-benzylaminopurine on yield and oil content in two spring safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars
اثرات کاربرد برگی 6-بنزیل آمینوپورین بر عملکرد و محتوای روغن در دو رقم گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.)
PLANT GROWTH REGULATION Issue 73 (2014-07-15PP. 219-226 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
58.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبا
Study of physiological and agronomic charactertistics relationship in different genotypes of wheat under rainfed conditions by canonical correlation analysis
بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 7(1) (1393/03/31صفحات 13-23 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
57.  اسماعیل محمودیسلیمان محمدیجلال صباحمزه حمزهمحمد رضایی
Evaluation of relationship among traits in wheat genotypes under terminal water stress conditions
ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ‌های گندم زمستانه تحت شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل
تحقیقات غلات- دانشگاه گیلان شماره 4(1) (1393/02/15صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  بنت الهدی مدیرروستامسعود توحید فرجلال صبامرادی فواد
The substantive equivalence of transgenic (Bt and Chi) and non-transgenic cotton based on metabolite profiles
تعادل حقیقی پنبه تراریخت (Bt and Chi) و غیرتراریخت مبتنی بر پروفایل های متابولیت
FUNCTIONAL & INTEGRATIVE GENOMICS Issue 14(1) (2014-03-15PP. 237-244 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  الهام پوراسکندریعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهری
The evaluation of pomological characteristics and grouping of some olive cultivars in Zanjan province
ارزیابی خصوصیات پومولوژیکی و گروه‌بندی برخی ارقام زیتون در استان زنجان
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 1-29(4) (1392/11/15صفحات 623-636 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  زهرا رودباریجلال صبافرید شکاریمجید خیاوی
Screening for drought tolerance in safflower genotypes- using physiological indices
استفاده از پارامترهای فیزیولوژیکی جهت گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گلرنگ
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 101 (1392/11/15صفحات 23-34 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
53.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباجابر نصیریکاظم سلیمانی
The evaluation of some physiologic traits in drought tolerant lines of bread wheat under rainfed conditions
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک در لاین های گندم نان متحمل به خشکی در شرایط دیم
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 1-29(4) (1392/11/15صفحات 637-657 
  سایر
با هیات تحریریه
52.  ساناز رجبی خمسهفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effects of salicylic acid on emergence and seedling growth of three wheat cultivars under rainfed conditions.
اثر سالیسیلیک اسید روی ظهور و رشد گیاهچه های سه رقم گندم تحت شرایط دیم
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4(11) (2013-12-30PP. 3057-3062 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
51.  لیلا منصوری تکانتپهخلیل جمشیدیمهدی راستگوجلال صباحامد منصوری
Effects of additive intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) on yield, yield components and weeds control under Zanjan climatic conditions
تأثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف‌های هرز در شرایط اقلیمی زنجان
پژوهش های زراعی ایران شماره 11(3) (1392/08/15صفحات 483-492 
  سایر
با هیات تحریریه
50.  ساناز رجبی خمسهفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effects of priming with salicylic acid on grain growth of three wheat cultivars under rainfed conditions
اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر رشد دانه سه رقم گندم تحت شرایط دیم
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4(8) (2013-09-30PP. 2061-2068 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  الهه شادانجلال صبافرید شکاری
The effects of physiological traits of wheat on photosynthetic water use efficiency in rainfed conditions
اثر صفات فیزیولوژیک گندم بر کارآیی مصرف آب فتوسنتزی در شرایط دیم
تحقیقات غلات- دانشگاه گیلان شماره 3(2) (1392/06/15صفحات 131-141 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
48.  زهرا تیکدری نژادجلال صبا
Multivariate analysis of quantitative traits in common bean (phaseolus vulgaris L.)
تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره صفات کمی در لاین‌های لوبیا چیتی
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 99 (1392/06/11صفحات 158-166 
  علمی-پژوهشی
None ISI
47.  سهیلا احمدپورعلیرضا عیوضی جلال صباسیدمحسن نیازخانی
Genetic analysis inbred lines and hybrids of sunflower (Helianthus annuus L.)
تجزیه ژنتیکی لاین های اینبرد و هیبریدهای آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
Peak Journal o f Agricultural Sciences Issue 1(3) (2013-06-15PP. 48-53 
  علمی-پژوهشی
None ISI
46.  محمد زینالیبهرام ملکی زنجانیجلال صباسیدمحسن نیازخانیمصطفی قادریانعلیرضا عیوضی موسوی انزابی سیدحیدر
In vitro plant regeneration from alginate-encapsulated somatic embryos of rapeseed (Brassica napus cv. Tallayeh
باززایی جنین های سوماتیکی کپسوله شده در الجینات سدیم کلزا (Brassica napus cv. Tallayeh)
International Journal of Traditional & Herbal Medicine Issue 1(1) (2013-06-01PP. 13-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  فریبا شفیعی کویججلال صبا
Evaluation of white bean lines based on phenological and agronomic traits using multivariate statistical methods
ارزیابی لاین‌های لوبیا سفید براساس صفات فنولوژیکی و زراعی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره
مجله علوم زراعی ایران شماره 4 (1391/12/07صفحات 383-394 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  زهرا تیکدری نژادجلال صبا
Study of some quantitative traits involved in yield of common bean (phaseolus vulgaris L.) lines
مطالعه برخی از صفات کمی مؤثر بر عملکرد لاین‌های لوبیا چیتی
پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 3 (1391/10/13صفحات 111-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
43.  سمیرا کهک علی محمد شکیبجلال صباسیامک اسدیمانا احمد راجی
-
بررسی افزایش بیان ژن BnFUL در گیاهان تراریخته کلزا
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 2 (1391/09/16صفحات 73-82 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  بنت الهدی مدیرروستامسعود توحید فرجلال صباحسین هداوند
-
ارزیابی تغییرات آنیون‌ها و کاتیون‌های پنبه تاراریخته حاوی ژن‌های کیتیناز و cry1Ab
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 1 (1391/09/16صفحات 43-48 
  سایر
با هیات تحریریه
41.  زهرا عابدیجلال صباافشین توکلی زانیانیکاظم سلیمانی
-
استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای گزینش گروهی لاین‌های اینبرد گندم در شرایط دیم
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد میانه شماره 3 (1391/09/15صفحات 1-6 
  سایر
با هیات تحریریه
40.  زهرا رودباریجلال صبافرید شکاری
Use of Physiological Parameters as Tools to Screen Drought Tolerant Safflower Genotypes
استفاده از پارامترهای فیزیولوژیکی به‌عنوان ابزاری برای غربال ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی گلرنگ
International Research journal of Applied and Basic Sciences Issue 3 (2012-12-04PP. 2374-2380 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدیجلال صبا
Efficiency of polyvinyl acetate to decrease runoff and sediment ion a marl soil under the same rainfall events
کارایی پلی وینیل استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تاثیر رخدادهای یکسان باران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 2 (1391/06/20صفحات 179-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  مینا ابراهیمی لیفکوییمجید پوریوسفمهدی راستگوجلال صبا
Effect of sowing date plant desity and weede on soybean (Glycine max l)growth indices
تاثیر تاریخ کاشت تراکم بوته و علف های هرز بر شاخص های رشدی سویا
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 2 (1391/05/18صفحات 178-190 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  نرگس حیدریمجید پوریوسفافشین توکلی زانیانیجلال صبا
Effect of drought sterss and harvesting date on yield and essentialoil
تاثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 1 (1391/02/15صفحات 121-130 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  میثم نوروزیانفرهاد جباریخلیل جمشیدیجلال صبامجید پوریوسف
The effects of drought stress on cell membrane damage and kernel yield in three maize cultivars
اثر تنش خشکس بر میزان خسارت به غشای سلولی و عملکرد دانه سه هیبرید ذرت
تحقیقات غلات- دانشگاه گیلان شماره 1 (1390/12/19صفحات 53-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  مینا ابراهیمی لیفکوییمجید پوریوسفمهدی راستگوجلال صباکامران افصحی
The effect of sowing date, plant density and weeds control on yield and yield components of soybean (Glysine max L.)
تأثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مهار علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.)
پژوهش های زراعی ایران شماره 9 (1390/12/09صفحات 716-727 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  ارش پاک مهرمهدی راستگوفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effect of salicylic acid priming on some morpho-phsiologic characteristics and yield of cowpea (vigna unguiculata l.)under water deficit
تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (vigna unguiculata l.) تحت تنش کم آبی
پژوهش های زراعی ایران شماره 4 (1390/12/02صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  ملیحه قنبری مطلقمهدی راستگومجید پوریوسفجلال صبا
Effect of sowing data and weed interference on growth indices of red dean(phaseolus vulgarisl) cultivars
تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی ارقام مختلف لوبیا قرمز....
پژوهش های حفاظت گیاهان شماره 4 (1390/10/10صفحات 378-390 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  جلال صبافاطمه محمدزادهحسن منیری فرمصطفی ولی زادهاحمد رزبان حقیقیبهرام ملکی زنجانیمریم برقیوحیده طرح ریز
Genetic variation among Iranian alfalfa (Medicago sativa L.) populations based on RAPD markers
تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه (Medicago sativa L) براساس نشانگرهای RAPD
Bangladesh Journal of Plant Taxonomy Issue 18(2) (2011-12-15PP. 93-104 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  سیما طاهریجلال صبافرید شکاریThohirah lee abdullah
Physiological responses of tolerant spring wheat lines under water stress
-
Journal of food Agriculture & Environment Issue 9(3&4) (2011-12-15PP. 545-551 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سیما طاهریجلال صبافرید شکاریتهیراه لی عبدالله
Effects of drought stress condition on the yield of spring wheat (Triticum aestivum) lines
اثرات تنش خشکی روی عملکرد لاینهای گندم بهاره(TRITICUM AESTIVUM)
African Journal of Biotechnology Issue 10(80) (2011-12-15PP. 18339-18348 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  آرش پاک مهرمهدی راستگوفرید شکاریجلال صبامریم وظایفیاسماعیل زنگانی
Effect of salicylic acid priming on yiald and yield components....
تاثیر پرایمینگ سالیسایک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله زایشی
پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 1 (1390/08/11صفحات 53-64 
  علمی-ترویجی
معتبر
28.  بنت الهدی مدیرروستامسعود توحید فرجلال صباحسین هداوند
Metabolomics application in biosafety assessment of transgenic plants
کاربرد متابولومیکس در ارزیابی ایمنی زیستی گیاهان تراریخته
ایمنی زیستی - انجمن علمی ایمنی زیستی شماره 2 (1390/07/14صفحات 9-26 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  جلال صبااعظم ملکیفرید شکاری
Estimation of genetic parameters for potassium content in bread wheat(Triticum aestivum L.) under rainfed conditions
-
Journal of food Agriculture & Environment Issue 9(3&4) (2011-09-15PP. 557-560 
  علمی-پژوهشی
سایر
26.  لیلا محمدیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effects of hydropriming and priming by salicylic acid on seed vigor and morphological traits of safflower
اثر هیدرو پرایمینگ و پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر سبز کردن بنیه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه های گلرنگ
مجله دانش نوین کشاورزی شماره 2 (1390/06/11صفحات 63-72 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  فرید شکاریرامین بالجانیجلال صبافریبرز شکاریاسماعیل زنگانی
Effect of salicylic acid on photosynthetic activity and performance flowers Borago plant (Borago officinalis)
تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت‌های فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاوزبان (Borago officinalis)
فصلنامه گیاهان دارویی شماره 10 (1390/06/08صفحات 34-41 
  سایر
با هیات تحریریه
24.  لیلا محمدیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
Effects of priming on germination vigor and some characters of safflower seedlings
پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بنیه و برخی خصوصیات موفولوژیک گیاهچه های گلرنگ
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد میانه شماره 2 (1390/06/04صفحات 63-72 
  علمی-پژوهشی
معتبر
23.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباکاظم سلیمانی
Determination of efficiency of some physiological traits on final grain yield in....
برخی صفات فیزیولوژیک بر عملکرد نهایی دانه گندم نان و کارایی این صفات جهت گزینش ژنوتیپ های مقاوم در شرایط دیم
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 91 (1390/05/13صفحات 52-59 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22. سعید زهتابکاظم قاسمی گلعذانیجلال صبا
Changes in essentil oil yield and composition at different parts of dill....
تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens l( تحت شرایط آبیاری محدود
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 21 (1390/05/12صفحات 11-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  ملیحه قنبری مطلقمهدی راستگومجید پوریوسفجلال صباکامران افصحی
Effect of sowing date and weed interference on yield and yield components of red bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars with different growth habitat
تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (Phaseolus vuulgaris L.).
پژوهشهای حبوبات ایران - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 1 (1390/03/06صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
معتبر
20.  حمزه حمزهجلال صبافرهاد جباریفرهاد مکملیمحمد علوی
The estimation of narrow-sense heritability for dry mater partitioning and phenotypic and their genotypic correlations with yield traits in the progenies of interspecific crosses sardari × SON64 under rainfed conditions
برآورد وراثت‌پذیری خصوصی صفات تخصیص مواد فتوسنتزی به برگ، ساقه و سنبله و ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی آنها با صفات عملکردی نتاج حاصل از تلاقی سرداری در son64 در شرایط دیم
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 89 (1389/12/13صفحات 110-115 
  علمی-پژوهشی
معتبر
19.  حسن منیری فراحمد رزبان حقیقیمصطفی ولیزادهجلال صباشهین نوع پرورفاطمه محمدزادهمریم برقی
Genetic diversity among and within of alfalfa (Medicagg sativa L.) ecotype based on RAPD markers
ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.) با نشانگرهای RAPD
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 2 (1389/11/11صفحات 29-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  اعظم ملکیجلال صبافرید شکاری
Inhertance of leaf relative water content in bread wheat under rainfed conditions.
توارث محتوای نسبی آب در گندم نان تحت شرایط دیم.
دانش کشاورزی شماره 2 (1389/10/16صفحات 165-183 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  شورانگیز جوانمردیرضا فتوتجلال صبا
-
رابطه بین کربوهیدرات های محلول و پرولین با تنظیم اسمزی و نقش تنظیم اسمزی در عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره 53 (1389/08/10صفحات 65-72 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبافرهاد جباریکاظم سلیمانیجابر نصیری
-
الگوی تسهیم مواد فتوسنتزی به اندام های هوایی
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 2 (1389/04/04صفحات 281-289 
  سایر
با هیات تحریریه
15.  فرید شکاریارش پاک مهرمهدی راستگوجلال صبامریم وظایفیاسماعیل زنگانی
Salicylic acid priming effects on some morphological traits of cowpea cultivar under water deficit at podding stage.
تاثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم آبی در مرحله غلاف¬بندی.
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 1 (1389/03/11صفحات 5-26 
  علمی-پژوهشی
سایر
14.  فرید شکاریرامین بالجانیجلال صباکامران افصحیفریبرز شکاری
Effect of seed priming with salicylic acid on growth characteristics of borago plants seedlings
تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید روی خصوصیات رشدی گیاهچه گاوزبان
مجله دانش نوین کشاورزی شماره 18 (1389/03/07صفحات 47-53 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  اعظم ملکیجلال صبافرید شکاری
Inheritance of proline content in breed wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed condition
توارث محتوای پرولین در گندم نان تحت شرایط دیم
Journal of food Agriculture & Environment Issue 8(1) (2010-01-15PP. 155-157 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  جابر نصیریعلی حق نظریجلال صبا
Genetic diversity among varieties and wild species accessions of pea (Pisum sativum) based on SSR markers
تنوع ژنتیکی ژرمپلاسم گونه های وحشی و اهلی جنس در مکانهای Pisum ریز ماهواره
African Journal of Biotechnology Issue 8(15) (2009-08-04PP. 3405-3417 

11.  حمزه حمزهجلال صبافرهاد جباریجابر نصیریسیدمحمد علوی سینی
-
برآورد اجزای واریانس ،قابلیت توارث و ضرایب همبستگی صفات فنوتیپی و ژنوتیپی عملکرد دانه و اجزاء آن در گندم نان تحت شرایط دیم
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 2 (1388/05/02صفحات 29-38 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  عسکر نوحی علیر امیریعلی حق نظریجلال صبام مصباح
Use of molecular marker for Assay gene dosage resistant gene to rhizomonia disease in sugar beet
استفاده از نشانگر مولکولی برای ارزیابی دز زن مقاومت به بیماری ریزومانیا در چغندر قند
Asian Journal of Biotechnology Issue 1(1) (2009-02-15PP. 37-41 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  خلیل جمشیدید مظاهریجلال صبا
An evaluation of yield in intercropping of maize and potato
-
مرکز تحقیقات کویری و بیابانی دانشگاه تهران(بیابان) Issue 12 (2008-09-05PP. 105-111 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  نسترن مهریرضا فتوتجلال صبافرهاد جباری
variation of stomata dimensions and densities in tolerant and susceptible wheat cultivars under drought stress
-
Journal of food Agriculture & Environment Issue 7(1) (2008-06-15PP. 167-170 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  کاظم قاسمی گلعذانیبابک عندلیبیس زهتاب سلماسیجلال صبا
Effect of water stress during vegetative and reproductive stage on seed yield and essential oil content of driil (Anetum gravelen L.)
-
Journal of food Agriculture & Environment Issue 6(3-4 ) (2008-06-15PP. 282-284 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  عسکر نوحی علیر امیریعلی حق نظریجلال صبام مصباح
Tagging of resistance gene(s) to rhizomania disease in sugar beet (Beta vulgaris L.)
-
African Journal of Biotechnology Issue 7(4) (2008-06-15PP. 430-433 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  جلال صبا, کاظم قاسمی گلعذانیجلال صبا
-
رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه ی سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های مختلف کاشت
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 1 (1387/01/01صفحات 101-117 
  علمی-پژوهشی
معتبر
4.  نگار صمیمی سدهجلال صبافرید شکاریکاظم سلیمانی
-
قابلیت استفاده از صفات فیزیولوژیک به عنوان شاخص ارزیابی مقاومت به خشکی در گندم
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 5 (1386/09/30)  
  علمی-پژوهشی
معتبر
3.  م تورچیم.ر شکیبام مقدمجلال صبا
Genetic study of grain yield and its components in wheat by diallel method
بررسی ژنتیکی عملکرد دانه و اجزاء آن در گندم به روش دیالل
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 14(4) (1386/08/15صفحات 88-99 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  جابر نصیریعلی حق نظریجلال صباجواد نجفیرضا صمیمی فرد
-
تنوع ژنتیکی گونه های وحشی جنس Pisum در مکان های ریز ماهواره
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1386/07/01صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  سیده سودابه شبیریکاظم قاسمی گلعذانیاحمد گلچینجلال صبا
-
تاثیر محدودیت آب بر رشد و عملکرد دانه سه رقم نخود در زنجان
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 2 (1386/03/31)  


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 103. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
شناسایی منابع اطلاعاتی ترجیحی توسط کشاورزان استان زنجان در خصوص سازگاری با تغییرات اقلیمی
Identification of preferential information sources by farmers in Zanjan province regarding adaptation to climate change
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 102. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
بررسی رسانه‌های ارتباطی اولویت‌دار جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی توسط کشاورزان (موردمطالعه: استان زنجان)
Investigating Priority Communication Media for Adaptation to Climate Change by Farmers (Case Study: Zanjan Province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 101. زهرا هوشمندان مقدم فردعلی شمسجعفر یعقوبیحسین عساکرهجلال صبا
سنجش سطح درک خطر و نگرش کشاورزان در خصوص تغییرات اقلیمی (مورد مطالعه: کشاورزان استان زنجان)
Assessing the level of risk perception and attitude of farmers regarding climate change (Case study: farmers of Zanjan province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 100. محمود محبیسید نجم الدین مرتضویعزیزالله خیریجلال صبا
تغییرات مورفولوژیکی سرخارگل در پاسخ به کاربرد اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات
Morphophysiological changes of echinacea Under the Effects of Salicylic Acid and jasmenic Acid
--- موسسه آموزش عالی بینالود مشهد, تهران, 2020-07-07 - 2020-07-07
ملی معتبر 99. سیدمحمد علوی سینیسیدرسول صحافیجلال صبا
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد برخی ژنوتیپ‌های گلرنگ در شرایط دیم استان زنجان
Study of Grain Yield and Yield Components of Some Safflower Genotypes under Rainfed Condition of Zanjan
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 98. پریسا شیخ الاسلامیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمیاعظم ملکی
تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت عملکرد زعفران
Effect of limited irrigation on quantity and quality of saffron (Crocus sativus) yield
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 97. معصومه شریفیبابک عندلیبیجلال صبا
اثر نانوکلات آهن و روی بر عملکرد دانه و زیست‌توده ژنوتیپCOS16 لوبیا
Effect of iron and zinc nanochelate on grain yield and biological yield of COS16 genotype of bean
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 96. رضا احمدیفرید شکاریجلال صبامجید خیاوی
ارزیابی کاربرد سولفات روی و اعمال خشکی آخر فصل بر تعدادی از اجزای عملکرد گلرنگ
Assessment of different methods application of zinc sulfate and application of end season drought on component yield of safflower (Carthamus tinctorius)
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 95. زینب رستمیجلال صبافرید شکاری
رابطه بین حفظ محتوای نسبی آب برگ با دمای برگ و سبزمانی در لاین‌های پیشرفته گندم تحت شرایط دیم
The relationship between leaf relative water content with leaf temperature and stay green in advanced wheat lines under rainfed conditions
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 94. سیدمحمد علوی سینیجلال صبامنصوره بیاتی
ارزیابی اکوتیپ‌های زعفران زراعی (Crocus sativus L.) از طریق برخی رنگدانه‌های فتوسنتزی
Evaluation of saffron ecotypes (Crocus Sativus L.) diversity using some of photosynthesis pigments
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 93. شادی شریفیمجید پوریوسفعلیرضا یوسفیجلال صبا
تاثیر نسبت های مختلف گیاهان پوششی (شبدر و یونجه) و مالچ غیر زنده (کاه و کلش گندم) بر عملکرد و درصد اسانس گشنیز
EFFECT OF LIVING AND NONLIVING MULCH ON YIELD AND essential oil percentage OF CORIANDER
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 92. فاطمه ملکیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
تأثیرمحلول پاشی هورمون سیتوکینین برمیزان پرولین برگ ارقام نخود در شرایط تنش خشکی
Study of foliar application of cytokinin on leaf proline of chick pea cultivars under drought stress conditions
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 91. سعیده رضایی مهدی ابادیفرید شکاریجلال صبامحبی شهره
تأثیر کاربرد سالیسیلیک اسید و آهن بر کارکرد نعناع فلفلی
The effect of salicylic acid and iron on performance of peppermint
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان - انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 90. مریم پوربیگدلیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمی
تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد کلاله زعفران تحت شرایط نرمال و کم آبیاری
Regression analysis and path analysis of traits affecting saffron stigma yield under normal and deficit irrigation conditions
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 89. اعظم ملکیجلال صبامجید پوریوسفحسین جعفریجعفری علی اشرف
بررسی رابطه بین صفات فنولوژیک با عملکرد دانه و عملکرد اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) در شرایط زنجان
Study on relationship between phenological traits with grain yield and essential oil yield of anise (Pimpinella anisum L.) in Znajan conditions
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 88. سیده فریده موسویجلال صبافرید شکاریشهلا توانا
تجزیه علیت صفات فنولوژیکی و زراعی با عملکرد دانه گندم نان تحت شرایط دیم
Path analysis of phenologic and agronomic characteristics with grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed conditions
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, رشت, 1395/06/09 - 1395/06/11
ملی معتبر 87. سهیلا مرادیجلال صباافشین توکلی زانیانیکامران افصحی
تجزیه عاملی صفات آگرومورفولوژیک عدس تحت شرایط دیم
Factor analysis of agromorphological traits in lentils under rainfed conditions
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, رشت, 1395/06/09 - 1395/06/11
ملی معتبر 86. اعظم ملکیجلال صبامجید پوریوسفحسین جعفریجعفری علی اشرف
ارزیابی قابلیت استفاده اسانس انیسون‌ (Pimpinella anisum L.) های ایران در صنعت دارویی
Usability assessment of essential oil of iranian anise (pimpinella anisum L.) populations for pharmaceutical industries
کنگره ملی گیاهان دارویی دانشگاه اصفهان - شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/28 - 1395/02/01
ملی معتبر 85. ثمانه الهی نیاافشین توکلی زانیانیمجید پوریوسفجلال صبا
تاثیر کاربرد هورمون سیتوکینین بر عملکرد دانه در دو رقم آفتابگردان
The effect of Cytokinin hormone on the Yield of two sunflower cultivars
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران انجمن ملی فیزیولوژی گیاهی ایران, تهران, 1394/06/11 - 1394/06/12
ملی معتبر 84. زهرا رضائیفرهاد جباریخلیل جمشیدیجلال صبا
میزان بهبود هدایت روزنه‌‌ای و محتوای نسبی آب پس از رفع تنش خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی
Stomatal conductance and relative water content recovery responses in pinto bean (phaseolus vulgaris) genotypes following drought stress suppression
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 83. زهرا رضائیفرهاد جباریخلیل جمشیدیجلال صبا
میزان بهبود فلورسانس و محتوای کلروفیل پس از رفع تنش خشکی در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی
Chlorophyll fluorescence and chlorophyll content recovery responses in pinto bean (phaseolus vulgaris) genotypes following drought stress suppression
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 82. زهرا رضائیفرهاد جباریخلیل جمشیدیجلال صبا
اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی
Effect of drought stress on grain yield and yield components of pinto bean
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
بین‌المللی 81. فریبا شفیعی کویججلال صبا
.
Using Cluster Analysis and Principal Component Analysis to Group Lines and Determine Important Traits in White Bean
Agriculture and Climate Change - Adapting Crops to Increased Uncertainty هلند, Netherlands, 2015-02-15 - 2015-02-17
ملی معتبر 80. رامین بالجانیفرید شکاریفریبرز شکاریجلال صباکامران افصحی
تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر مقدار پوسته بذر و ترکیب اسید چرب در گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش خشکی آخر فصل
Influence of Salicylic acid priming on seed hull contain and fatty acid composition oil in safflower(Carthamus tinctorius L.) under end season drought
-- دانشگاه تهران, کرج, 2014-11-22 - 2014-11-24
ملی معتبر 79. اعظم ملکیجلال صبامحمود محبیآیدا انصاری
وراثت‌پذیری صفات فنولوژیک و عملکردی گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم
Heritability of phenological and yielding traits in bread wheat (Triticum aestivum L.) under rainfed conditions
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران), کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
ملی معتبر 78. فریبا شفیعی کویججلال صبا
بررسی مفروضات تجزیه واریانس در لاین‌های پیشرفته لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.)
Evaluating Assumptions of Analysis of Variance in Advanced lines of white Beans (Phaseolus vulgaris L.)
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران), کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
ملی معتبر 77. سهیلا کرمیفرید شکاریجلال صبا
تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد آنتی‌جیبرلین بر برخی صفات برگی (برگ پرچم) گندم (رقم آذر 2) در شرایط آبیاری منظم
Effects of some antigibberellin growth regulators on flag leaf traits of wheat, Azar 2, under irrigation condition
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران), کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
ملی معتبر 76. شهلا تواناجلال صبا
اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات زراعی بر عملکرد دانه گندم تحت شرایط دیم
Direct and Indirect Effects Agronomic Traits on Seed Yield Wheat under Rainfed Conditions
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران), کرج, 2014-08-26 - 2014-08-28
ملی معتبر 75. میلاد امینی ربطیجلال صبافرهاد جباریمحمدجعفر زمانی
بررسی طول دوره رشد و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه در لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط دیم
==
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 74. مهسا محمدیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
بررسی تاثیر ماربرد هورمون سایتوکینین بر سرعت و طول دوره پر شدن دانه در ارقام بهاره گلرنگ (carthamus tinctorius L)
==
-- انجمن هواشناسی با همکاری سایر دانشگاهها, شیراز, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 73. آزاده رحمانیجلال صباحسن بغدادی
تجزیه علیت عملکرد دانه در لاین‌های عدس (Lens culinaris) تحت شرایط دیم
Path analysis of grain yield on the lines of lentil (Lens culinaris) under rainfed conditions
همایش ملی حبوبات ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/12/07 - 1392/12/07
ملی معتبر 72. آزاده رحمانیجلال صباحسن بغدادی
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و پروتئین دانه در ارتباط با عملکرد ژنوتیپ‌های عدس (Lens culinaris) تحت شرایط دیم
Evaluation of morphological characteristics, yield components and grain protein content in relation to grain yield of lentil (Lens culinaris) under rainfed conditions
همایش ملی حبوبات ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/12/07 - 1392/12/07
ملی معتبر 71. امیر حیدریفرید شکاریجلال صبا
بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی صفات گیاهچه‌ای لوبیا چیتی، رقم خمین
Effects of salicylic acid on seedling traits of pinto bean (cultivar khomein)
همایش ملی حبوبات ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/12/07 - 1392/12/07
ملی معتبر 70. امیر حیدریفرید شکاریجلال صبا
اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، بنیه و سبزکردن گیاهچه های لوبیا چیتی
Effect of seed priming with salicylic acid on germination, seedling vigor and growing of pinto beans
همایش ملی حبوبات ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/12/07 - 1392/12/07
ملی معتبر 69. غزال صباعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانیجلال صباحسین ربی انگورانی
اندازه گیری مقدار سرب در برگ درختان شهر زنجان
Determination of the concentration of lead in tree leaves from Zanjan city
-- دانشگاه همدان- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-02-20 - 2014-02-20
ملی معتبر 68. مهسا محمدیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
تأثیر کاربرد غلظت های مختلف هورمون سایتوکینین بر تخصیص مواد فتوسنتزی در ارقام بهاره‌ی گلرنگ (Cahrtamus tinctorius L.)
Application effect of different concentrations of the hormone cytokinin on assimilates partitioning in spring varieties of safflower (Cahrtamus tinctorius L.)
--- مؤسسه آموزش عالی مهر اروند , تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 67. سهیلا کرمیفرید شکاریجلال صبا
تأثیر برخی تنظیم کننده‌های رشد آنتی‌جیبرلین بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم (رقم آذر 2) در شرایط آبیاری منظم
Effect of some growth regulators anti giberlin on grain yield and yield components in wheat (cultivar Azar 2 ) under regular irrigation conditions
--- مؤسسه آموزش عالی مهر اروند با همکاری انجمن محیط زیست , تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 66. زهرا رضائیفرهاد جباریخلیل جمشیدیجلال صبا
اثر تنش خشکی بر شاخص های رشدی لوبیا چیتی
Effect of drought stress on growth indices of pinto bean
همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم دانشگاه همدان, همدان, 1392/06/21 - 1392/06/21
ملی معتبر 65. معصومه عباسی نیاسرولی ربیعیجلال صبا
شناسائی و ارزیابی مقدماتی ارقام محلی انگور شهرستان ماهنشان ( زنجان )
Primary identification and evaluation of local grapevine cultivars in Mahneshan (Zanjan )
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بو علی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
بین‌المللی 64. فواد سهیلیعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجلال صبا
تاثیر تیپ رشدی لوبیا قرمز بر کارایی غلظتهای کاهش یافته علف کش
eFFECT OF COMMON BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L) GROWTH HABIT ON EFFICIENCY OF RETE OF HERBICIDE
همایش علوم علفهای هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران , کرج, 1392/06/02 - 1392/06/04
ملی معتبر 63. لیلا محمدیاریجلال صباافشین توکلی زانیانی
تاثیر خصوصیات برگ بر تولید محصول گندم در شرایط دیم
The effect of leaf characteristics on wheat productivity ........
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 62. آیدا شایان اسنجانجلال صبابابک عندلیبی
عوامل موثر بر دمای کانوپی گندم در شرایط دیم
The effective factors on canopy temperature of wheat ........
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 61. مهسا محمدیافشین توکلی زانیانیجلال صبامریم فلاح عباسی
استفاده از هورمون سایتوکینین راهکاری برای افزایش عملکرد گلرنگ رقم گلداشت
Use of cytokinin a strategy for yield increasing in goldasht cultivar
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی تالاربزرگ وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/21
ملی معتبر 60. علیرضا مسلمیمرادپاشا اسکندری نسبمحمدباقر فرشینه عدلجلال صبا
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و تنوع فنوتیپی زنبورهای عسل بومی زنجان
Evaluation of morphological characteristics and phenotypic variation of native bees in Zanjan
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاههای دولتی, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 59. زهرا عابدیجلال صباافشین توکلی زانیانیالهه شادان
تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای عملکرد دانه تک‌بوته و برخی صفات فیزیولوژیک مهم در لاینهای اینبرد گندم تحت شرایط تنش خشکی
Principal component analysis for grain yield per plant and some important physiological inbred lines of wheat under drought stress conditions
همایش ملی تنش های گیاهی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1391/08/10 - 1391/08/11
ملی معتبر 58. الهه شادانجلال صبافرید شکاریزهرا عابدی
تعیین مهمترین دوره فنولوژیک گندم تحت شرایط تنش خشکی
Determining the most important phenologic period of wheat under drought stress conditions
همایش ملی تنش های گیاهی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1391/08/10 - 1391/08/11
ملی معتبر 57. میلاد امینی ربطیجلال صبافرهاد جباری
گزینش لاین‌های زودرس گندم برای فرار از تنش خشکی
Selection of early maturirate wheat lines for escape from drought stress
همایش ملی تنش های گیاهی دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1391/08/10 - 1391/08/11
ملی معتبر 56. زهرا عابدیجلال صباافشین توکلی زانیانیسمانه الهیاری
تجزیه کلاستر و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و زراعی لاین‌های پیشرفته گندم در شرایط دیم
Cluster analysis and principal component analysis for grain yield and some phenologic and agronomic characteristics of wheat advance lines under rainfed conditions
همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, اراک, 1391/06/25 - 1391/06/26
ملی معتبر 55. زهرا عابدیجلال صباافشین توکلی زانیانیکاظم سلیمانیمینا یاوری
استفاده از برخی صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک مهم در گزینش لاین‌های پیشرفته گندم برای شرایط دیم
Use of some important phenological and physiological characteristics in selection of advanced wheat lines for rainfed condition
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج( انجمن ), کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 54. مینا یاوریجلال صبافرید شکاریکاظم سلیمانیزهرا عابدی
بررسی روابط برخی صفات فنولوژیک و فیزیولوژیک با عملکرد دانه گندم نان جهت گزینش غیرمستقیم برای شرایط دیم
Evaluation of some phenological and physiological characteristics relations with grain yield of bread wheat for indirect selection in rainfed condition
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(انجمن ), کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 53. حمزه حمزهجلال صباسلیمان محمدیفریبا شفیعی کویج
برآورد اجزای واریانس ژنتیکی صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی و همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی این صفات با عملکرد دانه در گندم نان تحت شرایط دیم
Estimation of genetic variation component of phenological traits and photoassimilate partitioning and phenotypic and genotypic correlations of these traits with grain yield in bread wheat under rainfed condition
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 52. فریبا شفیعی کویججلال صبافرید شکاریحمزه حمزه
تنوع ژنتیکی توده‌های لوبیا سفید از لحاظ عملکرد دانه و اجزای عملکرد
Genetic diversity of white beans lines for grain yield and yield components
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(انجمن), کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 51. اسماعیل محمودیسلیمان محمدیجلال صباحمزه حمزه
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه 20 لاین و رقم گندم نان در شرایط اقلیم سرد و روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد دانه
Evaluation of genetic diversity and traits relations of bread wheat genotypes under water deficit stress
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(انجمن) , کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 50. سکینه عیسی زادهافشین توکلی زانیانیمجید پوریوسفجلال صبا
تأثیر کاربرد هورمون سایتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم بهاره
Effects of cytokinin application on yield and yield components of two spring safflower (Carthamus tinctorius) cultivars
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 49. سیدعلی جعفری پابندیفرید شکاریجلال صباکامران افصحی
بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید روی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت در ارقام گندم دیم
Effect of salicylic acid application on yield, yield components and harvest index in rainfed wheat cultivars
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج), کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 48. ساناز رجبی خمسهفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک‌اسید بر روند رشد دانه ارقام گندم در شرایط دیم
Effect of salicylic acid priming on grain filling trend of wheat cultivars under rainfed conditions
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 47. رامین بالجانیفرید شکاریسیمین دخت کریمیجلال صباکامران افصحی
تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک‌اسید بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorious L.) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل
Effect of salicylic acid priming on yield and some morphological traits of safflower (Carthamus thinctorious L.) under late season drought stress
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 46. سیدعلی جعفری پابندیفرید شکاریجلال صباکامران افصحی
بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی صفات گیاهچه‌ای (شاخص سبز کردن، طول ریشه، ارتفاع گیاهچه، وزن تر و خشک ریشه و ساقه) گندم دیم رقم آذر 2
Effects of salicylic acid on seedling traits (germination index, root length, seedling height, root and shoot fresh and dry weight) of dry land wheat cultivar (Azar2)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتا ایران (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج), کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 45. سهیلا احمدپورجلال صباسیدمحسن نیازخانیلعل شهسواری قادر
بررسی تنوع و نحوه کنترل ژنتیکی صفات زراعی در لاینهای اینبرد آفتابگردان
Study of variation and genetic controlof agronomic traits in sunflower lines
همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی, ارومیه, 1391/04/21 - 1391/04/21
ملی معتبر 44. حمزه حمزهسلیمان محمدیجلال صبا
تنوع ژنتیکی و نقش واریانس ژنتیکی افزایشی و غالبیت در کنترل صفات زراعی گندم تحت تنش خشکی
Study the genetic diversity and effect of additive and dominance on control agronomic treat at wheat under drought conditions
Congress Iranian gonetics sociely انجمن ژنتیک ایران (دانشگاه شهید بهشتی), تهران, 2012-05-21 - 2012-05-23
ملی معتبر 43. حمزه حمزهسلیمان محمدیجلال صبا
بررسی نحوه توارث صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی به برگ، ساقه و سنبله در گندم تحت تنش ‌آبی
Study the effect of additive and dominance on phonological control and partitioning of photoassimilat in wheat under drought conditions
Congress Iranian gonetics sociely انجمن ژنتیک ایران (دانشگاه شهید بهشتی), تهران, 2012-05-21 - 2012-05-23
بین‌المللی 42. لیلا منصوری تکانتپهخلیل جمشیدیمهدی راستگوحامد منصوریجلال صبا
تاثیر کشت مخلوط افزایشس ذرت(zea mays l) و لوبیا (phaseolus vulgaris) بر عملکرد اجزای عملکرد و علف های هرز در زنجان
The effect of additive maize-bean intercropping on yield yield components and weeds in zanjan conditions
همایش علوم علفهای هرز دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/11/17 - 1390/11/19
ملی معتبر 41. سمیرا کهک علی محمد شکیبجلال صباسیامک اسدیمانا احمد راجی
آنالیز مولکولی گیاهان تراریخته کلزا حاوی ژن BnFUL
Molecular Analysis of Transgenic Oilseed Rape with BnFUL gene
National Biotechnology Congress of Iran پژِوهشگاه نیرو, تهران, 2011-09-12 - 2011-09-14
ملی معتبر 40. ژاله امیریافشین توکلی زانیانیمهدی راستگوعلیرضا یوسفیجلال صبا
بررسی تاثیر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرتZea mays
The effect of crop density and weed competition on yield and yield components of maize (Zea mays)
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 39. ژاله امیریعلیرضا یوسفیمهدی راستگوافشین توکلی زانیانیجلال صبا
بررسی تاثیر تراکم های مختلف ذرت بر زیست توده و جمعیت علفهای هرز
The effect of corn different densities on biomass and population of weeds
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 38. ملیحه قنبری مطلقمهدی راستگومجید پوریوسفجلال صبامینا ابراهیمی لیفکویی
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز ر محتوا و عملکرد پروتئین دانه ارقام مختلف لوبیا قرمز
The effect of planting date and weed interference on content and yield of grain protein in different cultivars of red bean
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 37. علیرضا واعظیسمیه حمیدی نهرانیمحمد حسین محمدیجلال صبا
رابطه بین تولید رواناب و رسوب در خاک مارنی متاثر از مصرف پلی وینیل استات
The relationship between runoff and sediment production in Marni soil affected by polyvinyl acetate consumption
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 36. حاجعلی محبیولی ربیعیمهدی طاهریجلال صبااسماعیل سهرابی
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام محلی انگور شهرستان خرم دره (استان زنجان) با استفاده از دیسکریپتور IBPGR
Evaluation of morphological characteristics of local cultivars of grape from Khorramdareh (Zanjan province)
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 35. افشین مرادی میرهواریجلال صباسعید پورداد
بررسی عملکرد و اجزاء ژنوتیپ های برتر گلرنگ تحت شرایط کشت انتظاری دیم در استان زنجان
Yield and yield components of sufflower superior genotypes under dormant sowing in Zanjan province
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 34. الهام پوراسکندریعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهریزهرا احمدی
تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون
Regression and path analysis of yield components in 20 olive cultivars
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 33. زهرا احمدیعلی سلیمانیجلال صبامهدی طاهریالهام پوراسکندری
گروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوه
Grouping of olive cultivars in terms of yield characteristics of flower and fruit
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 32. فریبا شفیعی کویججلال صبافرید شکاریمسعود کامل
مقایسه سازگاری اکولوژیکی لاین های پیشرفته لوبیا سفید به شرایط آب و هوایی زنجان
Comparison of ecological adaptation of white bean advanced lines to Zanjan climate
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 31. مهدی عبداللهیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانیفاخر کردونی
بررسی اثر تیمار پرایمینگ و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) رقم الوند در منطقه سردسیر زنجان
Effects of priming and planting date on yield and yield components of Alvand wheat (Triticum aestivum L.) cultivar under cool temperate region of Zanjan
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 30. حاجعلی محبیولی ربیعیمهدی طاهریجلال صبامهدی محمدزمانی
شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور شهرستان خرم دره(استان زنجان)استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری
-
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1390/06/14 - 1390/06/17
ملی معتبر 29. علیرضا واعظیابراهیم احمدیمهدی شهسواریجلال صبا
کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای تحت تاثیر کود-آبیاری قطره ای ازت
Water use efficierncy in forage corn as affected by nitrogen trickle fertigation
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 28. سمیه حمیدی نهرانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجلال صبا
تغییرات زمانی تولید رواناب و هدررفت خاک تحت باران شبیه سازی شده
Temporal variations of runoff generation and soil loss under simulated rainfall
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 27. سمیه حمیدی نهرانیعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجلال صبا
کارایی پلی وینیل استات در مهار تولید رسوب در خاگ مارنی
Efficiency of polyvinyl acetate in controlling sediment in a marl soil
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 26. بنت الهدی مدیرروستامسعود توحید فرجلال صباعلی رفیعیحسین هداوندمطهره محسن پور
ارزیابی ایمنی پنبه های تراریخته با استفاده از کروماتوگرافی یونی
ion chromatographic assessments of ....
همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات , تهران, 1390/03/23 - 1390/03/25
ملی معتبر 25. سمیرا کهک علی محمد شکیبجلال صباسیامک اسدیمانا احمد راجی
بررسی افزایش بیان ژن Bnfui در گیاهان تراریخته کلزا
study of pver-expression of bnful....
همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات , تهران, 1390/03/23 - 1390/03/25
ملی معتبر 24. لیلا محمدیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک و نمود گیاهچه های گلرنگ
effects of priming by salicylic acid....
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 23. مهدی عبداللهیفرید شکاریجلال صبااسماعیل زنگانی
بررسی پرایمینگ با سالیسیک اسید بر تبادلات گازی و عملکردی گندم در تخفیف تنش سرمایی در کاشت دیر هنگام
the amelioration effects of priming....
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1390/02/08 - 1390/02/09
ملی معتبر 22. بنت الهدی مدیرروستامسعود توحید فرجلال صبا
کاربرد متابولومیکس در ارزیابی ایمنی زیستی گیاهان تراریخته
application of metabolomics in assessment of ...
کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور ایوان شمس, تهران, 1389/12/06 - 1389/12/08
ملی معتبر 21. سمیرا کهک علی محمد شکیبجلال صبا
مروری بر ژن های موثر در کنترل ریزش دانه در کلزا
A review of the genes affecting control...
کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور ایوان شمس, تهران, 1389/12/06 - 1389/12/08
ملی معتبر 20. اعظم ملکیجلال صبافرید شکاری
روابط بین پرولین، پتاسیم و محتوای نسبی آب در گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم.
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/05/02 - 1389/05/04
ملی معتبر 19. اعظم ملکیجلال صبا
توارث محتوای یون پتاسیم برگ گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط دیم
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/05/02 - 1389/05/04
ملی معتبر 18. نسترن مهریجلال صبارضا فتوترقیه عظیم خانی
مقایسه ارقام دیم و آبی گندم نان از لحاظ روابط آبی و آسیب‌پذیری غشاء سلولی تحت شرایط نرمال و تنش خشکی.
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/05/02 - 1389/05/04
ملی معتبر 17. فاطمه محمدزادهحسن منیری فرجلال صبامصطفی ولیزادهاحمد رزبان حقیقیبهرام ملکی زنجانیوحیده طرح ریزپیام عیوضی
آنالیز ژنتیکی اکوتیپ‌های یونجه ایرانی (Medicago sativa L.) با استفاده از RAPD
-
Congress Iranian gonetics sociely دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2010-05-22 - 2010-05-24
بین‌المللی 16. کاظم قاسمی گلعذانیبابک عندلیبیس زهتاب سلماسیجلال صبا
تغییرات محتوای ماده موثره اندامهای شوید(Aneyhum graveolen L)در پاسخ به کمبود آب
changes in essential oil content of dill (Anethum graveolens L) organs in response to water deficit
conference on aromatic and medicinal plants of southeast europan countries -, Turkey, 2010-04-18 - 2010-04-22
بین‌المللی 15. س زهتاب سلماسیبابک عندلیبیکاظم قاسمی گلعذانیجلال صبا
ترکیبات ماده موثره شوید ایران ( Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود
Essential oil composition of Iranian dill ( Anethum graveolens L.) under limited conditions
conference on aromatic and medicinal plants of southeast europan countries ترکیه, Turkey, 2010-04-18 - 2010-04-22
بین‌المللی 14. کاظم قاسمی گلعذانیبابک عندلیبیس زهتاب سلماسیجلال صبا
تغییرات میزان ماده موثره اندام های مختلف شوید (Anethum graveolens L.)در پاسخ به کمبود آب
Changes in essential oil content of drill (Anethum graveolens L.) organs in respons to water deficit
conference on aromatic and medicinal plants of southeast europan countries ترکیه, Turkey, 2010-04-18 - 2010-04-22
ملی معتبر 13. فاطمه زارعرضا فتوتجلال صبافرید شکاری
تاثیر تنش خشکی بر طول و مساحت ریشه ارقام گندم نان
The effect of drought stress on root length and root area of wheat (Triticum aestivum L.)
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 12. فاطمه زارعرضا فتوتجلال صبافرید شکاری
استفاده ازروابط آلومتریک بین صفات مورفولوژیک هوایی و ریشه گندم جهت گزینش لاین های دارای صفات ریشه ای مطلوب در شرایط تنش خشکی
1. The use of allometric relationship between root and morphological traits in wheat (Triticum aestivum L.) for line selection under drought stress
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
ملی معتبر 11. اعظم ملکیجلال صبافرید شکاری
روابط بین پرولین پتاسیم و محتوای نسبی آب در گندم (triticum aestivuml ) تحت شرایط دیم
-
همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1388/11/08 - 1388/11/09
بین‌المللی 10. جلال صبااعظم ملکیفرید شکاریعلی حق نظری
تجزیه ژنتیکی محتوای پرولین در گندم تحت شرایط دیم
GENETIC ANALYSIS of PROLINE CONTENT in WHEAT under RAINFED CONDITIONS
International Symposium NOVEL AND NON-CONVENTIONAL PLANTS, PROSPECTS OF PRACTICAL USE RSAU-MOSCOW AGRICULTURE ACADEMY OF K. A. TIMIRYAZEV, حسین آباد, 2009-06-22 - 2009-06-26
ملی معتبر 9. حمزه حمزهجلال صبافرهاد جباریجابر نصیریسیدمحمد علوی سینی
براورد اجزای واریانس ژنتیکی، وراثت‌پذیری خصوصی و ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان تحت شرایط دیم
The estimation of genetic variance components, narrow-sense heritability and phenotypic and genetic correlation coefficients of grain yield and its components in breed wheat under rainfed conditions
همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان , اصفهان, 1388/02/30 - 1388/02/31
ملی معتبر 8. سیدمحمد علوی سینیجلال صباجابر نصیریحمید بیک زاده
کارایی تخصیص مواد فتوسنتزی در حصول عملکرد بالا تحت شرایط تنش خشکی
The efficiency of photosynthetic materials partitioning on high yield achievement under drought stress conditions
همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان , اصفهان, 1388/02/30 - 1388/02/31
ملی معتبر 7. شورانگیز جوانمردیرضا فتوتجلال صبا
رابطه بین تنظیم اسمزی با کربوهیدرات¬های محلول و پرولین و نقش آن در عملکرد لاین های مختلف گندم تحت شرایط تنش خشکی
Association between water-soluble carbohydrates and proline with osmotic adjustment, and its function on yield in wheat lines (Triticum aestivum L.) under drought stress conditions
همایش ملی مسائل و راهکارهای مقابله با خشکسالی شیراز, 1388/02/23 - 1388/02/24
ملی معتبر 6. سیدمحمد علوی سینیجلال صباکاظم سلیمانیجابر نصیری
بررسی ارتباط بین صفات تخصیص مواد فتوسنتزی در زمان گرده افشانی و اجزای عملکرد گندم نان در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی
Study of relationship of photosynthetic assimilates partitioning characteristics in anthesis stage and yield components under rain-fed conditions by canonical correlation analysis
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 5. زهرا رودباریجلال صبافرید شکاریمجید خیاویسهیلا احمدپور
استفاده از شاخص های فیزیولوژیکی جهت گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در گلرنگ
Using of physiological indexes for selection of drought tolerant genotypes in suflower
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 4. نسترن مهریرضا فتوتجلال صبافرهاد جباری
بررسی روابط صفات فنولوژیک و زراعی بر عملکرد دانه ارقام گندم تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از طریق رگرسیون چندگانه
Study of relationships of phonologic and agronomic traits with grain yield of wheat cultivars under normal and drought stress conditions by multivariate regression
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 3. سیدمحمد علوی سینیجلال صباکاظم سلیمانیحمزه حمزه
برآورد همبستگی های ژنتیکی و وراثت پذیری عمومی برخی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 2. سهیلا احمدپورجلال صبامهدی غفاریزهرا رودباریناصر آخوندی
برآورد قابلیت ترکیب عمومی و خصوصی لاین های جدید آفتابگردان
Estimation of general and specific combining ability in new sunflower lines
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 1387/05/28 - 1387/05/30
ملی معتبر 1. جابر نصیریعلی حق نظریجلال صباجواد نجفیرضا صمیمی فرد
تنوع ژنتیکی واریته های زراعی و نمونه های وحشی نخود فرنگی (pisum ssp. ) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره
-
National Biotechnology Congress of Iran سالن اجلاس سران , تهران, 2007-11-24 - 2007-11-26