Home :: Academic Members :: News

view:25457   Last Update: 2024-2-22

Farhad Samimi Namin

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  علی مقدم آقاجریفرهاد صمیمی نمین
U-HRMES: Decision theory-based model for appropriate mining equipment selection in underground hard rock stopes
مدل تئوری تصمیم پایه برای انتخاب تجهیزات معدن مناسب در کارگاه های استخراج سنگ سخت زیرزمینی
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Issue 246 (2024-07-15PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
Scopus
28.  فرهاد صمیمی نمینعباس عمو
Simultaneous Evaluation of Criteria and Alternatives for Mining Method Selection (Case studies: Gol-E-Gohar No. 3 Iron ore and Chahar-Gonbad Copper ore)
روش ارزیابی همزمان معیارها و گزینه ها برای انتخاب روش معدنکاری (مطالعات موردی: سنگ آهن گل گهر شماره 3 و سنگ مس چهار گنبد)
Rudarsko-geološko-naftni zbornik Issue 68 (2024-04-28PP. 121-131 
  علمی-پژوهشی
Scopus
27.  فرهاد صمیمی نمینمتین روحانی
A Review: Applications of Fuzzy Theory in Rock Engineering
مروری بر کاربردهای تئوری فازی در مهندسی سنگ
Indian Geotechnical Journal Issue 2024 (2024-03-07PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  متین روحانیفرهاد صمیمی نمین
Investigate the potential of using fuzzy similarity in decision making under uncertainty for mining projects
بررسی پتانسیل شباهت فازی در تصمیم گیری برای پروژه های معدنی تحت شرایط عدم قطعیت
RESOURCES POLICY Issue 86 (2023-10-15PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  مجید فطریشکوری شهابی رضافرهاد صمیمی نمینابراهیم الهی زینیمحمد حسین خانی خرشکی
Analyzing the effects of natural ventilation caused by excavating the waste pass on the ventilation network of Anguran mine
بررسی تاثیر جریان طبیعی هوا با حفر دویل باطله در تهویه شبکه تهویه معدن انگوران
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 57 (2023-10-01PP. 231-240 
  سایر
None ISI
24.  فرهاد صمیمی نمینحسن قاسم زادهعلی مقدم آقاجری
A comprehensive approach to selecting mine transportation system using AHP and FUZZY-TOPSIS
رویکردی جامع برای انتخاب سیستم حمل و نقل معدن با استفاده از AHP و FUZZY-TOPSIS
Decision Making and Analysis Issue 1 (2023-07-21PP. 23-39 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  زکریا جلالیفرهاد صمیمی نمین
Development of a new system for improving blastabality by using the Fuzzy Delphi AHP method
توسعه سیستم جدید برای بهبود قابلیت انفجار سنگ با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 57 (2023-04-05PP. 47-53 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  فرهاد صمیمی نمینعلی اکبر قادیفرشاد ساکی
A literature review of Multi Criteria Decision-Making (MCDM) towards mining method selection (MMS)
مطالعه مروری تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش استخراج معادن
RESOURCES POLICY Issue 77 (2022-08-15PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  روح اله امجدیفرهاد صمیمی نمینحمید چاکریمتین روحانی
Evaluation of the effect of injection pressure on surface settlement in excavation with earth pressure balanced shield machine, A case study: Tabriz metro line 2
ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز)
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی شماره 10 (1400/12/24صفحات 167-182 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  سجاد درگاه پورشکوری شهابی رضافرهاد صمیمی نمینمحسن جمشیدی
Combining the Experimental Techniques of Mining Method Selection with Fuzzy Decision Making (Case Study: Mehdi Abad Lead & Zinc Mine)
تلفیق تکنیکهای تجربی انتخاب روش استخراج معادن با تصمیم گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: معدن سرب و روی مهدی آباد)
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 53  (1400/08/01صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمد کریمیحمید چاکریفرهاد صمیمی نمینمحمد شرقیYilmaz Özçelik
Numerical investigation into the effect of stepping on the circumferential joint in the precast tunnel segments under TBM thrust jacks
بررسی عددی تاثیر فاصله درزه های پوشش های سگمنتی تحت بارهای اعمالی از جکهای ماشین حفر تونل
Arabian Journal of Geosciences Issue 13 (2020-08-02PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  رضا محمدیفرهاد صمیمی نمینخادمی حمیدی جعفر
Numerical analysis of disc cutter forces in linear rock cutting procedure using finite element method
تحلیل عددی نیروهای وارد بر تیغه دیسکی در فرآیند برش خطی سنگ با استفاده از روش المان محدود
روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن - دانشگاه یزد شماره 20 (1398/07/01صفحات 53-66 
  علمی-پژوهشی
Scopus
17.  بهزاد دستجردیروح الله حسن پورفرهاد صمیمی نمینحمید چاکری
3D computational study of tunnel segment behaviour under loading by TBM thrust jacks
بررسی عددی سه بعدی رفتار سگمنت تونل تحت بارگزاری جک های ماشین حفر تونل
Geomechanics and Geoengineering Issue 2019 (2019-07-23PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
معتبر
16.  عباس تدین منصوریشکوری شهابی رضافرهاد صمیمی نمینمحمد حسین خانی خرشکیبهمن کارگر
A feasibility study of waste transportation through existing underground excavations in open pit Angouran mine
امکان‌سنجی انتقال باطله‌های معدن روباز انگوران از طریق حفریات موجود زیرزمینی
مهندسی منابع معدنی- Journal of Mineral Resources Engineering شماره 4 (1397/03/01صفحات 25-38 
  علمی-پژوهشی
معتبر
15.  رضا محمدیخادمی حمیدی جعفرفرهاد صمیمی نمین
Specific energy and forces determination of rock cutting by numerical simulation of the disk performance in Tunnel boring Machine (TBM)
تعیین نیروها و انرژی ویژه برش سنگ با شبیه سازی عددی عملکرد تیغه دیسکی در ماشین تونلزنی تمام مقطع
مکانیک سنگ Issue 1 (2017-12-22PP. 55-66 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  ساسان قربانیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
A Statistical-Probabilistic Pattern for Determination of Tunnel Advance Step by Quantitative Risk Analysis
الگوی احتمال پایه تعیین نرخ پیشروی تونل با تحلیل کمی ریسک
International Journal of Mining and Geo-Engineering Issue 51 (2017-12-01PP. 161-176 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  مرتضی نصیری وندآقاباقرفرهاد صمیمی نمینکورش شهریاررضا تاکی
3D Simulation of Shallow Tunnels under Dynamic Load of Train and Determination of Construction Method - A Case Study: Tunnel of Line 3 of Tehran Subway
شبیه سازی عددی سه بعدی تونل‌های کم عمق تحت بار دینامیکی قطار و تعیین روش احداث -بررسی موردی: تونل خط 3 متروی تهران
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی شماره 5 (1396/07/19صفحات 49-61 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  رضا محمدیخادمی حمیدی جعفرفرهاد صمیمی نمین
Numerical study of effecting parameters on pressure distribution in contact zone of rock and disc cutter in linear cutting process
بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیند برش خطی سنگ
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی شماره 6 (1396/05/15صفحات 27-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  ساسان قربانیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
Probabilistic Optimization of Support System Based on Quantitative Risk Analysis (A Case study: Shahriyar dam water transmission tunnel)
بهینه سازی احتمالاتی سیستم نگهداری بر مبنای آنالیز ریسک کمی مطالعه ی موردی: تونل سد شهریار
مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی شماره 5 (1395/08/26صفحات 75-97 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  فرهاد صمیمی نمینمیکائیل رنهمعراج رفیع
Uncertainty determination in rock mass classification when using FRMR Software
تعیین عدم قطعیت در طبقه بندی توده سنگ با استفاده از نرم افزار FRMR
Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy Issue 115 (2015-11-30PP. 1073-1082 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  معراج رفیعفرهاد صمیمی نمین
Prediction of subsidence risk by FMEA using artificial neural network and fuzzy inference system
پیش بینی ریسک نشست با FMEA بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی
International Journal of Mining Science and Technology Issue 25 (2015-07-01PP. 655-663 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  فرهاد صمیمی نمینحمید غفاریدیانتی علی
New Model for Environmental Impact Assessment of Tunneling Projects
مدل جدیدی برای ارزیابی تاثیرات زیست محیطی پروژه های تونلسازی
Journal of Environmental Protection Issue 5 (2014-05-27PP. 530-550 
  علمی-پژوهشی
با هیات تحریریه
7.  فرهاد صمیمی نمینقادر رضاییوحید تقی لویی
Preliminary study of site selection for dump and bioleaching plant in sungun copper mine
مطالعه مقدماتی مکان یابی دامپ و کارخانه بیولیچینگ در معدن مس سونگون
توسعه معادن شماره 30 (1391/07/16صفحات 79-85 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  فرهاد صمیمی نمینکورش شهریارAtac Bascetin
Environmental Impact Assessment of Mining Activities:A New Approach for Mining Method Selection
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی فعالیت های معدنی: نگرش جدید در انتخاب روش استخراج
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management Issue 27(2) (2011-07-04PP. 113-143 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  فرهاد صمیمی نمینکورش شهریارAtac Bascetinسیدحسن قدسی پور
FMMSIC: a hybride fuzzy based decision support system for MMS(in order to estimate interrelationships between criteria)
FMMSIC سیستم تصمیم گیری هیبربدی بر پایه فازی برای انتخاب روش استخراج ذخایر ( با اعمال تاثیر بین معیارها)
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY Issue 63 (2011-05-04PP. 218-231 

4.  فرهاد صمیمی نمینکورش شهریارAtac Bascetinسیدحسن قدسی پور
Practical applications from decision-making techniques for selection of suitable mining method in Iran
کاربردهای عملی از تکنیک های تصمیم گیری برای انتخاب روش استخراج مناسب در ایران
Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management Issue 25 (2009-09-15PP. 57-77 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مسعود منجزیکورش شهریارحسام دهقانفرهاد صمیمی نمین
Environmental impact assessment of open pit mining in Iran
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی معادن روباز در ایران
ENVIRON GEOL Issue 58 (2008-08-26PP. 205-216 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  فرهاد صمیمی نمینکورش شهریارمجید عطایی پورحسام دهقان
A new model for mining method selection of mineral deposit based on fuzzy decision making
مدل جدیدی برای انتخاب روش استخراج ذخایر بر اساس تصمیم گیری فازی
J S AFR I MIN METALL Issue 108 (2008-07-15PP. 385-395 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  کورش شهریارفرهاد صمیمی نمین
A new approach to waste dump site selection according to the fuzzy decision-making process
روش جدید برای انتخاب محل دمپ باطله بر اساس تصمیم گیری فازی
CIM BULL Issue 100  (2007-10-01PP. 1-6 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 58. زهرا ازادنامفرهاد صمیمی نمینساسان قربانی
انتخاب سیستم نگهداری مناسب تونل البرز با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان
CHOOSING THE SUITABLE SUPPORT SYSTEM OF ALBORZ TUNNEL USING RELIABILITY ANALYSIS
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1403/02/18 - 1403/02/19
ملی معتبر 57. اکبر حیدریوحید نیک بینسید مرتضی حسینیفرهاد صمیمی نمین
انتخاب محل مناسب دامپ باطله با استفاده از روش AHP و TOPSIS؛ مطالعه موردی: شهرک صنعتی روی زنجان
Tailings dump site selection using AHP and TOPSIS methods; Case study: Zinc Zanjan industrial town
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 56. اکبر حیدریوحید نیک بینسید مرتضی حسینیفرهاد صمیمی نمین
امکان سنجی قابلیت مدل تصمیم گیری PSI در انتخاب محل دامپ باطله؛ مطالعه موردی: شهرک صنعتی روی زنجان
Waste dump site selection using PSI decision method; Case study: Zinc Zanjan industrial town
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 55. فرشاد ساکیمجید عطائی پورابراهیم فرخفرهاد صمیمی نمین
اهمیت ارزیابی تاثیرات توسعه پایدار در روند انتخاب روش استخراج زیرزمینی
The importance of evaluating the effects of sustainable development in the process of selecting an underground mining method
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
ملی معتبر 54. مهرداد سلیمانیفرهاد صمیمی نمین
سیستم حمل و نقل سبز در معادن روباز بزرگ مقیاس روباز (مورد مطالعه: معدن سنگ آهن سنگان)
green transportation system in large-scale open pit mines (case study: Sangan Iron ore mine)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-11
بین‌المللی 53. مسعود کمالی سیاهرودیفرهاد صمیمی نمین
توسعه روش نیلسون برای انتخاب تراز گذار روباز به زیرزمینی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی معدن گهرزمین)
Development of the Nilsson's method for choosing a transition from open pit to underground level with Analytical Hierarchy process (Case study: Goharzamin iron ore mine)
کنگره بین المللی معدن و مواد معدنی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1402/03/09 - 1402/03/11
بین‌المللی 52. فرهاد صمیمی نمینحمید چاکریمحمد داربرالیاس طاهریعرفان خوش ظاهر
بررسی عددی تأثیر حفاری مکانیزه بر میزان نشست مسیر خط 2 متروی تبریز
Investigating of the mechanized drilling impact on land subsidence (Tabriz Metro Line 2 )
gineering,Conference on Architecture, Civil EnonalInternati.nd 2 Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز, 2022-12-08 - 2022-12-08
ملی معتبر 51. فرهاد صمیمی نمینرامین دوست محمدی
مطالعه زیست محیطی بکارگیری باطله معادن در ساخت سنگ مصنوعی
An environmental study of the use of mine waste in artificial stone production
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-30
ملی معتبر 50. علیرضا رزمجوفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر برش سنگ به کمک برش دهنده دو دیسکی با روش شبیه سازی المان محدود
Investigation Of The Relationship Between Factors Affecting Rock Cutting By Two Disc cutters Using Finite Element Simulation
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه شاهرود و انجمن مکانیک سنگ, شاهرود, 1401/02/20 - 1401/02/22
ملی معتبر 49. حمید احمدی اسفنجانیفرهاد صمیمی نمین
مطالعه تاثیر شرایط اجرایی پرکننده سیمانی و رفتار کارگاه‌های پر شده (مطالعه موردی: معدن انگوران)
Study of the effect of cement filling operational conditions and behavior of filled stopes (Case Study: Angouran Mine)
کنفرانس مکانیک سنگ ایران دانشگاه شاهرود و انجمن مکانیک سنگ, شاهرود, 1401/02/20 - 1401/02/22
بین‌المللی 48. مرتضی قلعهمتین روحانیفرهاد صمیمی نمین
ارزیابی ریسک‌های ژئوتکنیکی تونل¬های دسترسی بخش سولفوره معدن سرب و روی انگوران
Geotechnical risk assessment of access tunnels to sulfur area in Anguran lead and zinc mine
کنگره بین المللی معدن و مواد معدنی ایران انجمن مهندسی معدن ایران, تهران, 1399/12/03 - 1399/12/05
ملی معتبر 47. علی رازانیفرهاد صمیمی نمینآرش رفاهی
تعیین ضخامت شاتکریت بر اساس آنالیز ریسک عدم قطعیت¬ عوامل ژئوتکنیکی (مطالعه موردی: تونل راه‌آهن دورود - خرم‌آباد)
Determination of shotcrete thickness based on probability risk analysis of geotechnical uncertainties (Case study: Doroud - Khorramabad railway tunnel)
National Conference of Modelling in Mining Engineering دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2020-11-18 - 2020-11-18
ملی معتبر 46. محمد بندونی پورفرهاد صمیمی نمینآرش رفاهی
پیش بینی عملکرد TBM تونل انتقال آب صفا رود – کرمان بر اساس روابط تجربی و شبکه عصبی
TBM performance Prediction of SafaRood-Kerman water transfer tunnel based on experimental methods and neural network
National Conference of Modelling in Mining Engineering دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2020-11-18 - 2020-11-18
ملی معتبر 45. آرش رفاهیفرهاد صمیمی نمینعلی ویسی نژاد
بررسی عملکرد سیستم نگهداری 3Dpanel در پایداری فضاهای زیرزمینی
INVESTIGATION OF 3D PANEL SOPOURT SYSTEM PERFORMANCE IN UNDERGROUND EXCAVATION STABILITY
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 44. فرهاد صمیمی نمینکمیل رهبریفاطمه حبیبی
بررسی ضوابط ارزیابی اثرات زیست محیطی فعالیت های معدنی (نگرش ویژه بر مقایسه مقررات زیست محیطی کشورهای ایران و فنلاند)
Investigation of EIA guidelines for mining projects (Special emphasis on comparing environmental guidelines between Iran and Finland)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 43. فرهاد صمیمی نمینحامد حسنلوبهاره نوروزی
تاثیرات زیست محیطی معدنکاری بر اکوسیستم میکروارگانیسم های آبزی
Environmental impacts of mining on the ecosystem of aquatic microorganisms
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 42. ارجمند شیخیآرش رفاهیفرهاد صمیمی نمینسیف الدین موسی زادهمحمدرضا باغبان گل پسند
مدلسازی رفتار جبهه کار در تونلسازی با روش EPB به منظور بهینه سازی فشار وارد بر جبهه کار خط 2 مترو تبریز
Modeling behavior of tunnel face in EPB method to improve the pressure applied on the face line 2 Tabriz subway
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران, تهران, 1398/08/28 - 1398/08/29
ملی معتبر 41. نیره کیانیزهرا بیگلریفرهاد صمیمی نمینهادی سلیمی پور
بررسی الگوهای ارزیابی ریسک تاثیرات زیست محیطی و ایمنی در معادن
Investigating patterns of environmental and safety risk assessment in mines
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
ملی معتبر 40. سید احمد لاجوردیپریسا پورمجیدیفرهاد صمیمی نمین
ارزیابی تأثیرات زیست محیطی کارخانه های سیمان و روش های کنترل آن
Evaluation of the environmental impact of cement factories and its control methods
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
ملی معتبر 39. مریم یعقوبیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
تحلیل عددی رفتار دینامیکی سد خاکی بانه تحت تاثیر بار زلزله
Numerical analysis of dynamic behavior of Baneh earth dam under the influence of earthquake load
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
بین‌المللی 38. امیر سودخواهفرهاد صمیمی نمینرضا روکی
بررسی تأثیر مشخصات ژئومکانیکی سنگ های ساختمانی بر کارایی اره گروهی (مطالعه موردی: سنگبری پاسارگاد بیرجند)
Investigating the effect of quarry geomechanics properties on cutting performance of frame saw blades (Case study: Birjand Passargad stonecutting
-- انجمن مهندسی معدن ایران, تهران, 2018-11-03 - 2018-11-04
ملی معتبر 37. مریم یعقوبیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
بررسی مقادیر تنش و تغییر مکان هسته رسی در بدنه سد خاکی بانه به کمک مدل سازی عددی
Investigating stress values and clay core displacement with numerical modeling in Baneh dam
همایش سد و تونل ایران نشر فن, تهران, 1397/07/10 - 1397/07/12
ملی معتبر 36. امیر سودخواهفرهاد صمیمی نمینرضا روکی
پیش¬بینی قابلیت برش اره¬ گروهی با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: سنگبری پاسارگاد بیرجند)
Cutter-ability Prediction of Frame saw machine based on the Artificial Neural Network Approach (Case study: Birjand Passargad Rock cutting factory)
National Conference of Modelling in Mining Engineering دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2018-04-25 - 2018-04-25
ملی معتبر 35. مهران اکبریفرهاد صمیمی نمینصادق کریم پولیزهرا بیگلریعلی مصطفوی
مدلسازی تئوری بلوک کلیدی گودمن و شی با نرم افزار متلب
Modeling the Goodman and Shi key block analysis with MATLAB Software tool
National Conference of Modelling in Mining Engineering دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 2018-04-25 - 2018-04-25
بین‌المللی 34. مریم یعقوبیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
تحلیل عددی دینامیکی سه بعدی تنش و کرنش سد خاکی بانه با تکیه بر مدل سازی ساختگاه
Three -dimensional dynamic numerical analysis of stress – strain based on site modeling (Case study: Baneh embankment dam)
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
ملی معتبر 33. فرهاد صمیمی نمینکیوان ظفری ظفر آباد
پیش بینی طول پیشروی تونل راه قزوین تنکابن با استفاده از رگرسیون غیر خطی و سیستم فازی
Advance Rate Prediction of Qazvin – Tonekabon Road Tunnel by Nonlinear Regression and Fuzzy Inference System
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران و انجمن بین المللی تونل و فضاهای زیرزمینی, تهران, 1396/09/06 - 1396/09/08
بین‌المللی 32. محمد کریمیفرهاد صمیمی نمینحمید چاکری
بررسی تاثیر جک¬های دستگاه حفاری بر روی سگمنت¬های بتنی با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه¬ی موردی تونل خط 2 مترو تبریز)
Investigation effect of the applied loads on segmental tunnel lining by numerical modeling (Case study Line 2 of Tabriz Metro)
ESUD دبیرخانه دائمی کنفرانس -مرکز توسعه علوم و فناوری ساینس اسکولار, تهران, 2017-10-19 - 2017-10-19
ملی معتبر 31. مهدی پوراسماعیلیفرهاد صمیمی نمینمصطفی بازرگانیاسماعیل پوراسماعیلی
بررسی دلایل تعطیلی معادن روباز کوچک مقیاس (مطالعه موردی: معادن استان زنجان)
Studying the closure reasons of open-pit small-scale mines (Case study: mines of Zanjan province)
کنفرانس معادن روباز ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1396/02/24 - 1396/02/27
ملی معتبر 30. عباس تدین منصوریشکوری شهابی رضافرهاد صمیمی نمینمحمد حسین خانی خرشکی
طراحی سناریوهای بهبود ترابری در معدن روباز انگوران مبتنی بر حفریات زیرزمینی موجود
Design of Improvement Transportation Scenarios in Angouran Open-pit Mine Based on excavated Underground spases
کنفرانس معادن روباز ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1396/02/24 - 1396/02/27
ملی معتبر 29. مهدی محمودجانلوفرهاد صمیمی نمینبیژن دهقانی
تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ تونل انتقال آب چهل‌چای براساس تحلیل برگشتی و نرم افزار FLAC3D
DETERMINING ROCK MASS GEOTECHNICAL PROPERTIES OF CHEHLCHAY WATER TRANSFER TUNNEL BASED ON THE BACK ANALYSIS AND FLAC 3D SOFTWARE
کنفرانس مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران و دانشگاه امیرکبیر, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/27
بین‌المللی 28. فرهاد صمیمی نمینبهاره نوروزیسیدیاسر حسینی
الگوی ارزیابی تاثیرات زیست محیطی معادن بر اساس مفهوم توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: معدن گچ توتورقان)
Mines environmental impact assesment model based on the concept of sustainable development (Case study: Totorghan chalk mine)
کنگره بین المللی معدن و مواد معدنی ایران انجمن مهندسی معدن ایران و خانه معدن ایران, تهران, 1395/08/16 - 1395/08/18
ملی معتبر 27. مهدی محمودجانلوفرهاد صمیمی نمین
پیش بینی جابجایی و نشست تونل انتقال آب چهل چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با جابجایی های حاصل از ابزار دقیق
Predict the displacement and subsidence of the Chehel-chay water transfer tunnel using artificial neural network and compared with the instrumentation data
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/07/01 - 1395/07/01
ملی معتبر 26. ساسان قربانیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در محاسبه ی گام پیشروی حفاری (مطالعه ی موردی: تونل سد شهریار)
Investigation of geomechanical parameters uncertainty in calculation of drilling step (A Case study: Shahriyar dam water transmission tunnel)
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/06/31 - 1395/07/01
ملی معتبر 25. محمد برائی کردکندیفرهاد صمیمی نمینسید احمد لاجوردی
تحلیل پایداری سیستم نگهداری مقاطع بحرانی تونل راه همرو بر اساس مدل سازی عددی
Stability analysis of critical sections of Hamro road tunnel support system based on numerical modeling
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درمهندسی‌سازه و مدیریت‌ساخت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1395/06/31 - 1395/07/01
ملی معتبر 24. مرتضی نصیری وندآقاباقرفرهاد صمیمی نمینکورش شهریاررضا تاکی
شبیه سازی سه بعدی باردینامیکی قطار و بررسی عوامل تاثیر عوامل موثر بر آن
3D simulation of train dynamic load and investigation of effective parameters
همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری شرکت کیان طرح دانش, تبریز, 1395/02/23 - 1395/02/24
ملی معتبر 23. فرهاد صمیمی نمینساسان قربانی
انتخاب سیستم نگهداری و طول گام پیشروی در تونل شمارة سه جاده قزوین - تنکابن بر اساس آنالیز ریسک
Support system and advance rate selection in the #3 tunnel of Qazvin – Tonekabon road based on risk analysis
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران, تهران, 1394/08/11 - 1394/08/14
ملی معتبر 22. بهزاد دستجردیارش کریمیفرهاد صمیمی نمینحمید چاکری
بررسی تحلیلی و عددی رفتار پوشش سگمنتی تونل
Analytical and numerical study of segmental tunnel lining
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران, تهران, 1394/08/11 - 1394/08/14
بین‌المللی 21. مسعود شاویسیجاسم هاشمی طلبحجت نوریفرهاد صمیمی نمین
جایگزینی گرانیت گیوتینی به جای مصالح سیمانی و سنگهای آهکی در معابر شهری
Replacing granite waste instead of cement materials and limestone on urban routes
کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران شهرداری تهران, تهران, 1394/05/30 - 1394/05/31
ملی معتبر 20. فرهاد صمیمی نمینحجت نوریاصغر ملکی
مقایسه کارایی روش های تصمیم گیری چند معیارة AHP، ANP، TOPSIS و VIKOR در انتخاب روش استخراج معادن
Comparison efficiency of multiple attribute decision-making techniques of AHP, ANP, TOPSIS and VIKOR in mining method selection
کنفرانس معادن روباز ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/29 - 1394/02/31
ملی معتبر 19. مجتبی کاشفپریسا باقرزادهسعید کریمی نسبمجید نیکخواهفرهاد صمیمی نمین
تحلیل فواصل مغارهای سنگی برای ذخیره سازی نفت خام در شرایط پرده آببند
Analysis of Distance Between Underground Rock Caverns for Storage of Crude Oil in a Water-Sealed Condition
- انجمن ژئومکانیک نفت ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه شاهرود, تهران, 2015-05-12 - 2015-05-14
ملی معتبر 18. مجتبی کاشففرهاد صمیمی نمینسعید کریمی نسبپریسا باقرزاده
ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی بدون پوشش، توسعه ها و تجربیات اخیر جهانی
Hydrocarbons storage in unlined rock caverns in the world- recent developments and experiences
- انجمن ژئومکانیک نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شاهرود, تهران, 2015-05-12 - 2015-05-14
ملی معتبر 17. مجتبی کاشففرهاد صمیمی نمینسعید کریمی نسبپریسا باقرزاده
تحلیل پایداری مغار ذخیرهسازی مواد هیدروکربوری منطقه پارسیان با استفاده از روشهای عددی
Stability analysis of parsian storage cavern using numerical methods
- انجمن ژئومکانیک نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شاهرود, تهران, 2015-05-12 - 2015-05-14
بین‌المللی 16. فرهاد صمیمی نمینمهدی محمودجانلوساسان قربانی
تحلیل اقتصادی بازسازی معادن کشور با نگرش ویژه بر گسترش جنگل ها
Economic analysis of the Iran mine reclamation, (spesial focus on the forests development)
= انجمن علمی مدیریت و مهندسی بهداشت، امینی و محیط زیست HSE و دانشگاه تهران, تهران, 2015-05-05 - 2015-05-06
ملی معتبر 15. پزین سید مصطفیشکوری شهابی رضاملکی بیژنفرهاد صمیمی نمین
طراحی و تحلیل سیستم تهویه معدن سرب وروی انگوران با استفاده از نرم افزار Ventsim
Design and analysis of ventilation system for Angooran Lead and Zinc mine by Ventsim software tool
--- دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2014-10-17 - 2014-10-20
ملی معتبر 14. سیروس گلناریمحسن عبدالملکیآرش رفاهیفرهاد صمیمی نمین
ارزیابی پارامترهای موثر بر نفوذپذیری و تزریق پذیری تکیه گاه راست ساختگاه سد داریان با استفاده از آزمایش های برجا
Examining intensive parameters obtained from in situ tests on permeability and injection capability of right abutment of Darian dam
کنفرانس مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران, تهران, 1393/07/22 - 1393/07/24
ملی معتبر 13. سیروس گلناریفرهاد صمیمی نمینآرش رفاهی
مقایسه عددی لوژن و خورند دوغاب سیمان در عملیات تزریق گالری RG3 پرده آب بند سد و نیروگاه داریان
A comparison between Leugeon and Take in RG3 gallery injection operation of Darian dam and sealing curtain
کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران انجمن ژئوتکنیک, کرمانشاه, 1393/07/09 - 1393/07/09
بین‌المللی 12. حسام فقیه جویباریفرهاد صمیمی نمینرامین دوست محمدی
پیت سبز: حد نهایی معدن روباز با لحاظ هزینه های زیست محیطی (مطالعة موردی کانسار سرب و روی)
Green pit: Ultimate pit limit with regard to environmental costs (Case study: lead and zinc deposits)
-- دانشگاه گیلان, رشت, 2014-02-16 - 2014-02-19
ملی معتبر 11. مجتبی کاشففرهاد صمیمی نمینسعید کریمی نسب
بررسی مقایسه ای مبانی طراحی مغارهای نیروگاهی و مغارهای ذخیره سازی نفت خام
Comparative analysis of principles of designing power plant caverns and crude oil storage caverns
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران, تهران, 1392/08/13 - 1392/08/16
ملی معتبر 10. مجتبی کاشففرهاد صمیمی نمینسعید کریمی نسب
ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در سازه ها و مغارهای زیرزمینی به عنوان ساختارهای پدافند غیر عامل
Storage of hydrocarbons in underground structures and caverns as a passive defense
کنفرانس تونل ایران انجمن تونل ایران, تهران, 1392/08/13 - 1392/08/16
بین‌المللی 9. جعفر حسنلوآرش رفاهیفرهاد صمیمی نمین
پیش بینی نرخ پیشروی تونل های حفاری شده به روش آتشباری با استفاده از سیستم طبقه بندی توده سنگ Q
Predicting advance rate of tunnels established byblasting though Q rock mass dassification system
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
بین‌المللی 8. مجتبی کاشففرهاد صمیمی نمینسعید کریمی نسب
نگرش بر روش های ذخیره سازی نفت و انتخاب مناسب ترین روش ذخیره سازی نفت خام در ایران
An investigation on the methods of underground crude oil storage and selection of suitable in iran
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
بین‌المللی 7. پیمان شاکریسیروس گلناریفرهاد صمیمی نمین
پیش بینی دبی ورود آب زیر زمینی به درون گودهای سنگی- با استفاده از نرم افزارseep/w
Prediction of ground water flow into the rock excavation by seep/w
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
بین‌المللی 6. حسام فقیه جویباریرامین دوست محمدیفرهاد صمیمی نمین
بررسی طراحی پیت نهایی معدن روباز با لحاظ نمودن هزینه های زیست محیطی
Final pit design study with regard to environmental costs of open pit..........
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/30
ملی معتبر 5. فرهاد صمیمی نمین
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی eia پروژه های معدنی در مرحله امکان سنجی
Environmental impact assessment for mining projects in feasibility study stage
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/27 - 1391/09/01
ملی معتبر 4. فرهاد صمیمی نمینمعراج رفیع
نرم افزار fmsm کاربرد ریاضیات فازی در انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
Fmsm software tool: application of fuzzy mathematics in mining method selection of ore deposit
کنفرانس سیستمهای فازی ایران دانشگاه مازندران, بابلسر, 1391/08/02 - 1391/08/04
ملی معتبر 3. فرهاد صمیمی نمینرضا تاکیحمید غفاری
مطالعة تاثیرات زیست محیطی تونل ها بر اساس توسعه ماتریس فولچی
Environmental impacts study of Tunnels based on Folchi matrix development
همایش سد و تونل ایران دانشگاه تهران, تهران, 1391/07/24 - 1391/07/26
بین‌المللی 2. فرهاد صمیمی نمینمعراج رفیع
نرم افزارFRMR:بررسی عدم قطعیت در رده بندی ژئومکانیکی توده سنگ
frmr software tool: uncertainty ....
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ محل همایشهای دانشگاه شهید بهشتی تهران , تهران, 1390/04/28 - 1390/04/29
بین‌المللی 1. Ezzedin Bakhtavarفرهاد صمیمی نمینkourosh shahriarKazem Oorei
تعیین حد نهایی روباز زیرزمینی معادن - مطالعه وبرنامه ریزی
pracitical final pit depth considering the future underground mining - a case study
SME Annual meeting phoenix, United States, 2010-02-28 - 2010-03-03

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir