Home :: Academic Members :: News

view:24742   Last Update: 2023-10-13

Mohsen Sanikhani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  افسون رضایی علولومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریملیحه یعقوبی
Effect of maceration time and type of solvent on the content of phenolic compounds and antioxidant activity of Digitalis purpurea L
بررسی اثر مدت زمان عصاره گیر ی و نوع حلال بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه گل انگشتانۀ ارغوانی ( . Digitalis purpurea L. )
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام شماره 31 (1402/11/15صفحات 11-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
In vitro characterization of the salt tolerance conferred by some plant growth promoting rhizobacteria to liquorice
بررسی درون شیشه تحمل به شوری القا شده توسط برخی ریزوباکتریهای محرک رشد در گیاه شیرین بیان
پژوهش های تولید گیاهی شماره 30-2 (1402/05/30صفحات 183-203 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  ملیحه یعقوبیفاطمه عسجدیمحسن ثانی خانی
A facile one-step green hydrothermal synthesis of paramagnetic Fe3O4 nanoparticles with highly efficient dye removal
سنتز سبز هیدروترمال آسان یک مرحله ای نانوذرات پارامغناطیسی Fe3O4 با حذف رنگ بسیار کارآمد
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Issue 144 (2023-03-15PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  حمید رشیدزادهفرشته سادات موسویطاهره شفیعیسید مسیح ادیانیقاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید مهدی امیریمهدی توکلی زادهعلی رمضانی
Anti-Plasmodial Effects of Different Ecotypes of Glycyrrhiza glabra Traditionally Used for Malaria in Iran
اثرات ضد پلاسمودیایی اکوتیپ های مختلف گلیسیریزا گلابرا که به طور سنتی برای مالاریا در ایران استفاده می شود.
Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy Issue 3 (2023-01-15PP. 1-6 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  محسن ثانی خانیسیده آرزو میرباباییانمیترا اعلائیفهیمه صالحی
The effect of phenylalanine and salicylic acid facilitators on the production of secondary metabolites in the capillary roots of Silybum marianum L. under in vitro conditions
تاثیر الیسیتورهای فنیل آلانین و سالسیلیک اسید بر تولید متابولیت های ثانویه در ریشه موئین گیاه ماریتیغال تحت شرایط درون شیشه ای
پژوهش های تولید گیاهی شماره 3 (1401/07/20صفحات 17-34 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  زینب صمیمیملیحه یعقوبیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Evaluation of effective factors on the extraction efficiency of phenolic and flavonoid compounds of lemon verbena (Aloysia citriodora Palau) under ultrasonic waves and evaluation of its antibacterial properties
بررسی فاکتورهای مؤثر بر بازده ااستخراج ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گیاه به لیمو Palau citriodora Aloysia (تحت امواج فراصوت و بررسی خاصیت آنتی باکتریایی آن
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 19 (1401/06/19صفحات 155-166 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  میترا اعلائیفهیمه صالحیمرتضی بهرامیمحسن ثانی خانی
Effects of plant growth promoting rhizobacteria on salinity tolerance of ornamental ‎cabbage (Brassica oleraceae L. cv. Kamome)‎
اثر باکتری‌های محرک رشد در مقاومت به تنش شوری گیاه کلم زینتی رقم کاموم ‏(‏Brassica oleraceae L.‎‏)‏
علوم باغبانی ایران شماره 2 (1401/06/19صفحات 423-438 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  ثریا مددخانیعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحسن ثانی خانیزینب محکمی
Effects of elicitors on some morphological and phytochemical traits of Dracocephalum moldavica L. under low irrigation stress
تأثیر محرک های زیستی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش کم آبیاری
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 37-6 (1400/11/04صفحات 1022-1039 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  ملیحه یعقوبیمحسن ثانی خانیزینب صمیمیعزیزالله خیری
Selection of a suitable solvent for bioactive compounds extraction of myrtle (Myrtus communis L.) leaves using ultrasonic waves
انتخاب حلال مناسب برای استخراج مواد زیست فعال برگ های کیاه مورد با استفاده از امواج فراصوت
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue doi.org/10.1111/jfpp.16357 (2022-01-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  عزیزالله خیریفرشاد برخوری مهنیعلی سلیمانیمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Study of some Morphophysiological Characteristics in Endemic Population of Nigella sativa under Water Deficits Stress in Zanjan Climate Conditions
مطالعه برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی تودههای بومی سیاهدانه تحت تنش کمآبی در شرایط آب و هوایی زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 3 (1400/08/01صفحات 213-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیعباسعلی بهاری
Evaluation of Morphological and Pytochemical Traits of Different Cultivars of Momordica charantia L. for Adaptation to Climatic Conditions of Zanjan Province
ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی ارقام مختلف گیاه دارویی Momordica charantia L. جهت سازگاری به شرایط آب و هوایی زنجان
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 34-9 (1400/06/20صفحات 53-70 
  علمی-پژوهشی
Scopus
24.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of Crocus sativus L
اثر منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران Crocus sativus L
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-08-30PP. 537-542 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Effect of saliculic acid on growth, yield and active substances of Citlullus colocynthis L.
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و مواد موثره هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-08-30PP. 35-40 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Study of Genetic Diversity of Glycyrrizha glabra L. Populations Using ISSR Molecular Markers
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای شیرینبیان با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
پژوهش های ژنتیک گیاهی شماره 1 (1400/05/18صفحات 81-94 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  زینب محکمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریعباسعلی بهاریمهدی توکلی زاده
Study of some abiotic elicitors effects on morphological and phytochemical traits of Karelā
مطالعه اثر برخی محرکهای غیرزیستی بر خصوصیات ریختشناسی و فیتوشیمیایی کارلا
پژوهش های تولید گیاهی شماره 28-2 (1400/05/01صفحات 183-202 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of ascorbic acid on morpho-physiological characteristics and production of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا Stevia rebaudiana
Acta Horticulturae Issue 1315 (2021-07-15PP. 647-653 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Evaluation of Glabridin Content and Its Relationship with Environmental Factors in Some Different Populations of Glycyrrhiza glabraL. Native to Iran
ارزیابی محتوای گلابریدین و ارتباط آن با عوامل محیطی در برخی از جمعیتهای مختلف گیاه داروییGlycyrrhiza glabraL.بومی ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 33 (1400/04/01صفحات 35-46 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائیصمد نژاد ابراهیمی
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.
international journal of horticultural science and technology - پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری انجمن باغبانی ایر Issue 7-4 (2020-11-10PP. 387-400 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  عزیزالله خیریزهرا بهارمست ضیابریمحسن ثانی خانیعلی سلیمانی
Study and comparison of morphological and phytochemical traits of Mentha pulegium L. in different habitats of Guilan province
بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئی Mentha pulegium L در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 30 (1399/06/15صفحات 60-75 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  محسن ثانی خانیعارفه راستگوعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of foliar stimulative salicylic acid and proline on steviol glycosides and phenolic contents of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثرات محلولپاشی محرکهای سالیسیلیک اسید و پرولین بر محتوای گلیکوزیدهای استویول و ترکیبات فنلی گیاه استویا (Stevia rebaudiana (Bert.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 9 شماره 36 (1399/03/18صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
15.  محسن ثانی خانیارزو اکبریعزیزالله خیری
Effect of phenylalanine and tryptophan on morphological and physiological characteristics in colocynth plant (Citrullus colocynthisL.)
اثر فنیل‌آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 9-35 (1399/02/16صفحات 317-328 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
The effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid foliar spray on Carla antioxidant activity under water deficit stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 12-40 (1399/01/25صفحات 140-151 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  الهه بیانلومیترا اعلائیمحسن ثانی خانی
Effect of ϒ-aminobutyric acid (GABA), humic acid and salicylic acid on some morphophysiological responses and antioxidant characters of Catharanthusroseus L. (G.Don)
تأثیر ترکیبات گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از پاسخهای مورفوفیسیولوشیکی و ویصگی آنتی اکسیدانی گیاه پروانش .(DON.G. (L roseus C
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50 شماره 4 (1398/12/29صفحات 993-1008 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variability among Glycyrrhiza glabra L. populations based upon morphological and phytochemical characteristics
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های شیرین بیان ایران (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و فیتوشیمیایی
پژوهش های تولید گیاهی شماره جلد 26، شماره 4 (1398/12/03صفحات 209-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid as foliar application on physiological indices of bitter melon (Momordica charantia L.) under water deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین‌بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 8-33 (1398/10/30صفحات 359-371 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
10.  قاسم اقلیماعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیجواد هادیانمیترا اعلائی
Assessment of genetic variation and grouping of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) populations using canonical discriminant analysis
ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی جمعیتهای شیرین بیان ( Glycyrrhiza glabra L) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 4 (1398/07/28صفحات 677-690 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  قاسم اقلیمامحسن ثانی خانیعزیزالله خیریجواد هادیانمیترا اعلائی
Study and comparison of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity of the native populations of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) Iran
بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف بومی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L) در ایران
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 2 (1398/05/20صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
8.  عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
Effect of proline and salicylic acid on morphological and phytochemical characteristics of Stevia rebaudiana (Bert.)
اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی استویا
علوم باغبانی ایران شماره 50 (1398/02/17صفحات 209-219 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of Salicylic Acid and Glycine Betaine Foliar Application on Morpho-Physiological Characteristics of Carla (Momordica charantia L.) under Water Deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29 (1398/02/01صفحات 223-235 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  زینب محکمیعزیزالله خیریمهدی توکلی زادهمحسن ثانی خانیعباسعلی بهاری
Total phenolic content, total flavonoid content and antioxidant activity evaluation of methanolic extracts of Momordica charantia L., Cucurbita pepo L. cultivar pumpkin, Ecballium elaterium (L.) A.Rich, Lagenaria siceraria L. cultivar Marankka
سنجش میزان فنل تام، فلاونوئید تام و فعالیت آنتی¬اکسیدانی میوه ی چهار گیاه داروئی Momordica charantia L., Cucurbita pepo L. cultivar pumpkin, Ecballium elaterium (L.) A.Rich, Lagenaria siceraria L. cultivar Marankka
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با همکاری انجمن گیاهان دارویی شماره 4 (1397/12/28صفحات 26-39 

5.  عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effects of Nitroxine and Thiobacillus biofertilizers on morphological and phytochemical properties of Mentha pipertita L.
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 33 (1397/07/14صفحات 34-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
Effect of bio-fertilizers and nitrogen on quantitative and qualitative characteristics of tepals in saffron (Crocus sativus L.)
اثر کودهای زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران Crocus sativus L
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 6 (1397/07/10صفحات 309-322 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
The effect of nitrogen-fixing biofertilizers and urea on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.)
تاثیر کودهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن و اوره بر صفات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus)
پژوهش های زعفران شماره 6 (1397/07/01صفحات 141-153 

2.  عزیزالله خیریمحمد ویسیمحسن ثانی خانی
Effect of micro-elements of Fe, Zn and Mn on some characteristics of Borage (Borago officinalis L.)
تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 29 (1396/08/04صفحات 183-194 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
Morphological characteristics and essential oil production of sweet basil (Ocimum basilicum L.) under application of nitrogen and iron
خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L) با کاربرد نیتروژن و آهن
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 26:4 (1395/10/06صفحات 157-166 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 44. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی دانه، گوشت میوه و پوست لوفای خوراکی(Luffa aegyptiaca L.)
Investigating the antioxidant activity of the hydroalcoholic extract of edible Luffa (Luffa aegyptiaca L.) seeds, fruit pulp and skin.
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2024-01-28 - 2024-01-29
ملی معتبر 43. راضیه بیگلری فراشعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
مقایسه کالوس زایی کاج چلغوزه (Pinus gerardiana )در محیط کشت های MS و WPM
Comparison of callus formation of Pinus gerardiana in MS and WPM cultures
- دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2024-01-28 - 2024-01-29
ملی معتبر 42. مژده لطیفی کرارودیعزیزالله خیریفرهنگ رضوی یاریجان علیامحسن ثانی خانی
بررسی تاثیر کود دامی و فصل برداشت در افزایش برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی نعنا بوستانی (Mentha Spicata L.)
Investigating the effect of animal manure and harvest season on increasing some morphophysiological characteristics of the medicinal plant Mentha Spicata L.
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
بین‌المللی 41. سیده عظمت میریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریوحید اکبرپور
بهبود صفات جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاهدانه ) Nigella sativa L. ( با استفاده از پیش تیمار تغذیه ای
Improving Germination Characteristics of Black Seed (Nigella sativa L.) using Nutritional Priming
-- دانشگاه قم, قم قلعه, 2023-02-28 - 2023-03-02
ملی معتبر 40. فاطمه یزدان پناهمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر ضد باکتریایی عصاره و اسانس گل بومادران بیابانی بر باکتریهای بیماری زا
Antibactrial effect of extract and essential oil of Achillea tenuifolia against pathogenic bacteria
- دانشگاه بوعلی همدان , نهاوند, 2021-05-29 - 2021-05-30
بین‌المللی 39. زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
اثر مرحله برداشت روی ویژگی های فیتوشیمیایی خیار تلخ
Effect of harvest time on phytochemical characteristics of Momordica charantia
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 38. زینب محکمیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
اثر مرحله رسیدن روی تجمع متابولیت های ثانویه کارلا
Effect of ripening stages on secondary metabolites accumulation in Bitter gourd
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
ملی معتبر 37. مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
اثر ریزوباکتریهای محرک رشد بر پرولین و برخی آنزیمهای آنتی اکسیدانت در گیاه شیرین بیان تحت تنش شوری
Effect of plant growth promoting rhizobacteria on proline and some antioxidant enzymes of liquorice under salt stress
-- دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2021-01-06 - 2021-01-07
بین‌المللی 36. مرتضی سلیمی فارابعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی تأثیر محلول پاشی پوتریسین، گلایسین بتاتین و اسید فولیک روی برخی خواص مرفولوژیکی و بیوشیمیایی خیار وحشی) Ecballium elaterium )
Effect of putrescine, glycine betaine and folic acid foliar spray on the morphological and biochemical characteristics of wild cucumber fruit (Ecballium elaterium)
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-14
بین‌المللی 35. سمیه قربان زادهعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
اثر تیمار گلایسین بتائین و پلی آمین بر روی رنگیزه های فتوسنتزی و برخی صفات گیاه دارویی تحت تنش کم آبی گل مغربی (Oenothera biennis L.)
Effect of putrescine and glycine betaine on photosynthetic pigments and some indices of evening primrose (Oenothera biennis L.) under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
ملی معتبر 34. جابر اعظمیمحسن ثانی خانیمحمد زارعین
معرفی گونه های گیاهی منطقه ماهنشان استان زنجان
An introduce of plant species in Mahneshan catchment, Zanjan Province
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2018-10-02 - 2018-10-03
بین‌المللی 33. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی اسپرمین بر رشد و تولید گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of spermine on growth and production of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 32. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
The effect of foliar application of Chitosan on photosynthetic pigments and Mentha performance under under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 31. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و خاصیت آنتی اکسیدانی سه گونه آویشن
Chemical composition of essential oil and antioxidant activity of three species of thyme
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 30. مه لقا رحیمیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
مطالعه ترکیبات شیمیایی آویشن Thymus lancifolius در منطقه گاوازنگ شهرستان زنجان
Study on chemical composition of Thymus lancifolius in the Gavazang region of Zanjan city
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 29. زهره محمدیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر میزان کلروفیل و صفات رشدی گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) در شرایط گلخانه
Effect of benzyladenine on chlorophyll content and grow th parameters of Melissa officinalis under greenhouse condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 28. مهنوش رحمانیمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوینرجس فرزین
بررسی اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد گیاه دارویی نعناع در شرایط کم آبیاری
Effect of foliar application of BA on photosynthetic pigments and yield of Mentha under deficit irrigation condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 27. الهام جعفر پورعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
مهندسى متابولیت گیاهان دارویى
Medicinal plants metabolic engineering
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 26. نرگس عسگریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائینرجس فرزین
اثر محلول پاشی بنزیل آدنین بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مورد (Myrtus communis L) تحت شرایط کم آبیاری
Effect of benzyladenine onsome morphological and phytochemical traits of common myrtle (Myrtus communis L.) under water deficit condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 25. ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر اسید سالیسیلیک بر رشد، تولید محصول و ترکیبات فعال هندوانه ابوجهل
Effect of salicylic acid on growth, yield and active substances of Citrullus colocynthis L.
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 24. ارزو اکبریمحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثر فنیل آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و تولید محصول در هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L
Effect Of Phenylalanine And Tryptophan On Morphological Traits And Crop Production In Citrullus Colocynthis L.
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 23. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثرات محلول پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی گیاه استویا Stevia rebaudiana (Bert.)
Effect Of Foliar Application Of Proline And Salicylic Acid On Growth Characteristics Of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 22. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثر کودهای ازتوبارور - 1 و نیتروکارا بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus)
The Effect Of Bio-Fertilizers Azotobarvar-1 And Nitrokara On Morphological Characteristics And Yield Of Saffron (Crocus Sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس تهران, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 21. هاجر پارساعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
اثر نوع منبع نیتروژن بر میزان محصول، فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فعال زعفران
Effect of various nitrogen sources on yield, antioxidant activity and active substances of saffron (Crocus sativus L.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 20. عارفه راستگومحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمیترا اعلائی
اثر اسید اسکوربیک بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تولید استویا
Effect of Ascorbic Acid on Morpho-Physiological Characteristics and Production of Stevia Rebaudiana (BERT.)
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 19. میترا اعلائیالهه بیانلوسلامی سید علیرضامحسن ثانی خانی
بررسی اثر هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر عملکرد کیفیت و فعالیت پراکسیدازی پروانش
Influence of humic acid and salicylic acid on yield, quality and proxidase activity of Catharanthus roseus L. (G.Don) ‘Pacifica’
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 18. ازاده مقدسسید نجم الدین مرتضویجعفر محمدیمحسن ثانی خانی
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریز ازدیادی و تولید گیاهچه های سرخدار (Taxus bacata L ) در زنجان
Effect of plant growty regulators on micropropagation and plantlets production of Taxus bacata L. in Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 17. مدرس آزادیستاره امانی فرمحسن ثانی خانی
بررسی استقرار درون شیشه ای گیاه دارویی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)
Investigation of in vitro establishment of Glycyrrhiza glabra
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 16. زهره میرزاییمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریسید نجم الدین مرتضوی
اثر تیمار فنیل آلانین بر تولید متابولیت های ثانویه گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) در شرایط درون شیشه ای
Effect of phenylalanine on production of secondary metabolites in Silybum marianum under in vitro condition
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-03
ملی معتبر 15. سیده آرزو میرباباییانمیترا اعلائیمحسن ثانی خانی
بررسی استقرار درون شیشهای گیاه دارویی ماریتیغال ) marianum Silybum ) به منظور تولید و تکثیر ریشههای موئین
Investigating the in vitro stablishment of silybum marianum to produce and reproduce hairy roots
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
ملی معتبر 14. محمدرضا احدیعزیزالله خیریعلی سلیمانیمحسن ثانی خانی
بررسی میزان اسید آسکوربیک و تنوع مورفولوژیکی میوه جمعیتهای نسترن کوهی (Rosa canina L.) در منطقه طارم
Assessment of diversity ascorbic acid and morphological diversity fruit populations dog rose (Rosa canina L.) in region Tarom
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 13. عزیزالله خیریهاجر پارسامحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بهبود متابولیت‌های ثانویه و کلروفیل گیاه زعفران(Crocus sativus L) تحت تاثیر باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن
Improvement secondary metabolites and chlorophyll content in saffron (Crocus sativus L.) affected by nitrogen-fixing bacteria
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 12. محمد ویسیعزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
بررسی تاثیر عناصر کم مصرف آهن، روی و منگنز بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی گل گاو زبان باغی
Effects of micro-elements (Fe, Zn and Mn) on morphological characteristics of Borago officinalis
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشگاه مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/08/28 - 1395/08/28
بین‌المللی 11. عزیزالله خیریرقیه باباخانی اصلمحسن ثانی خانیفرهنگ رضوی یاریجان علیا
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک روی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L).
Effects of biofertilizers on morphological properties andessential oils of peppermint
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
بین‌المللی 10. محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثرات کودهای نیتروژن و آهن بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان بنفش
Effects of Nitrogen and Iron Nutrition on Photosynthetic Pigments and Essential Oil yield of Red Basil
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 9. محسن پناهی نیامحسن ثانی خانیعزیزالله خیری
تأثیر کودهای نیتروژن و آهن بر خصوصیات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L)
EFFECTS OF NITROGEN AND IRON FERTILIZERS ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL OIL PRODUCTION OF BASIL (OCIMUM BASILICUM L.)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 8. گلناز محمدی جعفرآبادمحسن ثانی خانیعزیزالله خیریمحسن پناهی نیا
بررسی اثرات هورمون اسید جیبرلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)
EFFECTS of FOLIAR APPLICATION of GA3 on PLANT GROWTH CHARACTERISTICS and SEED PRODUCTION of MEDICINAL PUMPKIN (Cucurbita Pepo Var. Styriaca)
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, اصفهان, 1395/02/29 - 1395/02/30
ملی معتبر 7. محسن ثانی خانیگلناز محمدی جعفرآبادعزیزالله خیری
اثرات احتمالی محصولات تراریخته بر تنوع زیستی گیاهی
Possible effects genetically modified (GM) plants on biodiversity
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل و موسسه زرین قلم, تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 6. محسن ثانی خانیعزیزالله خیری
راهکارهای نظارت بر ایمنی زیستی محصولات تراریخته
Solutions to monitor biological safety of genetically modified (GM) products
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل , تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 5. محسن ثانی خانیکوروش خالدی
راهکارهای نظارت بر محصولات تراریخته وارداتی مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلی مراز کمی
MONITORING APPROACHES TO ASSESS IMPORTED TRANSGENIC PRODUCTS BASED UPON REAL-TIME PCR
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل, تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 4. محسن ثانی خانی
بهبود باززایی درون شیشه ای و انتقال ژن در گیاه کالانکوئه
IMPROVEMENT OF REGENERATION AND GENETIC TRANSFORMATION IN KALANCHOE BLOSSFELDIANA
همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی دانشگاه زابل, تهران, 1394/02/31 - 1394/02/31
ملی معتبر 3. محسن ثانی خانیعزیزالله خیریگلناز محمدی جعفرآباد
اثر مقادیر مختلف ازت بر شاخص های رشد و تولید اسانس در سنبل الطیب (Valeriana officinalis)
EFFECTS OF NITROGEN FERTILIZATION ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND ESSENTIAL OILS PRODUCTION IN VALERIANA OFFICINALIS
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 2. محسن ثانی خانیعزیزالله خیری
اثرمقادیر مختلف فسفر بر شاخص های رشد و تولید متابولیت ثانویه گالگین در گیاه دارویی گالگا (Galega officinalis)
EFFECTS OF PHOSPHORUS FERTILIZATION ON PLANT GROWTH CHARACTERISTICS AND PRODUCTION OF SECONDARY METABOLITE GALEGINE IN GALEGA OFFICINALIS
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی , تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 1. عزیزالله خیریمحسن ثانی خانی
تهییج کشت های سلولی برای افزایش تولید متابولیت های ثانویه
Cell cultures elicitation to increase production of secondary metabolites
- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-11-28 - 2014-11-29

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir