خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18623   بروزرسانی: 01-08-1385

Eskandar Asgari
اسكندر عسگري
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
asgari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/asgari-eskandar

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313