خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13905   بروزرسانی: 25-01-1399

Mohammad Sadegh Askari
محمد صادق عسکری
استادیار

پست الکترونيکی
askari@znu.ac.ir      mohammad.askari@ucdconnect.ie
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/askari-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2397

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک، اتاق 34، کدپستی 38791-45371