خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42465   بروزرسانی: 14-11-1400

mojtaba ayatollahi
مجتبی آیت اللهی
استاد

پست الکترونيکی
mo_ayatollahi@znu.ac.ir      mo.ayatollahy@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ayatolahi-mojtaba

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2488

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مکانیک، اتاق109،ص. پ. 45195313