خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:42071   بروزرسانی: 26-09-1402

Ali Azarpeyvand
علی آذرپیوند
دانشیار

پست الکترونيکی
my-last-name at znu.ac.ir      my-last-name at gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azarpeyvand-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2493

فکس
   +98 (0) 24 3228 3079

آدرس 
دانشگاه زنجان - دانشكده مهندسي - گروه مهندسي كامپيوتر- صندوق پستي 313-45195