خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24530   بروزرسانی: 17-10-1399

Mohammad Reza Azimi




محمد رضا عظیمی
دانشیار

پست الکترونيکی
azimi[at] znu.ac.ir      aamoghaddam[at] yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/azimi-mohammadreza

تلفن
   (+98) 24 33052   +98 (0) 24 3305 4516

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي-، گروه مهندسی تولید وژنتیک گیاهی، صندوق پستی 45195-313

 

 تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵ زنجان

دانشیار پایه 23