خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22179   بروزرسانی: 24-09-1402

Mohammad BabaAkbari
محمد بابا اکبری ساری
استادیار

پست الکترونيکی
babaakbari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/babaakbari-mohammad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2330

فکس
   +98 (0) 24 3228 4378

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک، اتاق 32، کدپستی 38791-45371

 

بسم الله الرحمن الرحیم