خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29632   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri
محمد باقری
استادیار

پست الکترونيکی
mbagheri[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bagheri-mohamad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2768

فکس
   +98 (0) 24 3228 2768

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری،اتاق M-232 کدپستی 38791-45371