خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7464   بروزرسانی: 14-09-1401

Abbas Bahari
عباس بهاری
استادیار

پست الکترونيکی
Bahari@znu.ac.ir      Bahari.abas@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bahari

تلفن
   09131069579   +98 (0) 24 3305 4253

آدرس 
دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی،گروه بیوتکنولوژی