خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13493   بروزرسانی: 16-07-1398

Hossein Bakhshi
حسین بخشی
استادیار

پست الکترونيکی
bhossein@znu.ac.ir      bhosein30@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bakhshi-hosein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4115

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی، اتاق 335، کدپستی 38791-45371