خانه :: اساتید :: اخبار

Masoud Bayat
مسعود بیات
دانشیار

پست الکترونيکی
masoud.bayat@znu.ac.ir      masbayat@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bayat-masoud

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4161

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انساني، گروه -تاريخ تمدن اسلامي--، اتاق 307،ص پ 313

 

پروفایل دکتر مسعود بیات در Google Scholar (کلیک کنید)

پروفایل دکتر مسعود بیات در Academia (کلیک کنید)