خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27838   بروزرسانی: 29-07-1397

Mahboobe Behroozi
محبوبه بهروزی
استادیار

پست الکترونيکی
behroozi.m@znu.ac.ir      mb.behroozi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/behroozi-mahboobe

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2477

فکس
   +98 (0) 24 3228 2477

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، اتاق13، کدپستی 38791-45371