خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29667   بروزرسانی: 23-12-1400

Somayyeh Belbasi
سمیه بلباسی
استادیار

پست الکترونيکی
s_belbasi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/belbasi-somayyeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2358

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 209،ص پ 313-45195.