خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27833   بروزرسانی: 15-09-1402

Mohsen Bigdeli
محسن بيگدلي
استاد

پست الکترونيکی
m_bigdeli@znu.ac.ir      mohenbigdeli@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bigdeli-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2540

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 311،ص پ 45195-313