خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18065   بروزرسانی: 07-12-1385

Mir Emadedin Bozorgzadeh
میر عمادالدین بزرگزاده
استادیار - بازنشسته

پست الکترونيکی
.      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bozorgzade-emad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2348

فکس
   +98 (0) 24 3228 14202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، صندوق پستی 45195-313