خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28267   بروزرسانی: 27-01-1402

Jamal Davoodi
جمال داودی
استاد

پست الکترونيکی
jdavoodi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/davoodi-jamal

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2353

فکس
   +98 (0) 24 3228 (+98)243203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم ، گروه فيزيك، اتاق210،ک- پ 45195-313